2017 m. sausio 29 d., sekmadienis

Stebūklai būna tiktai sapnuose ....


Seimo statutas nustato:

3 straipsnis. Seimo nario priesaikos tekstas
1. Nustatomas toks Seimo nario priesaikos tekstas:
“Aš, (vardas, pavardė),
prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai;
prisiekiu gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, saugoti jos žemių vientisumą;
prisiekiu visomis išgalėmis stiprinti Lietuvos nepriklausomybę, sąžiningai tarnauti Tėvynei, demokratijai, Lietuvos žmonių gerovei.
Tepadeda man Dievas!

Tokiu būdu Seimo narys Seimo pirmininkas  V. Pranskietis prisiekė gerbti ir vykdyti LR Konstituciją ir įstatymus.

Tačiau, piktnaudžiaudamas savo galia, jis buvo privertęs atsistatydinti Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos pirmininką, nes  
LIETUVOS RESPUBLIKOS
VYRIAUSIOSIOS TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJOS
Į S T A T Y M A S

nustato:

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija – Lietuvos Respublikos Seimo įsteigta ir jam atskaitinga kolegiali priežiūros institucija

VTEK pirmininką iš šios komisijos narių Seimo Pirmininko teikimu skiria Seimas.

 VTEK, vykdydama savo pareigas, įgyvendindama savo teises ir priimdama sprendimus jos kompetencijai priklausančiais klausimais, yra nepriklausoma. Jokia valstybės institucija ar valstybės pareigūnas negali duoti privalomų nurodymų dėl VTEK kompetencijai priklausančių klausimų sprendimo.

14 straipsnis. VTEK nario atleidimo iš pareigų pagrindai
1. VTEK narys gali būti atleistas iš pareigų ar jo įgaliojimai pasibaigia:
1) paties prašymu;
2) pasibaigus kadencijai, jei jis neskiriamas pakartotinai;
3) kai jis miršta;
4) kai jis nedirba dėl laikinojo nedarbingumo ilgiau kaip 120 kalendorinių dienų iš eilės arba ilgiau kaip 140 dienų per paskutinius 12 mėnesių, jei įstatymų nenustatyta, kad dėl tam tikros ligos pareigos paliekamos ilgesnį laiką;
5) įsiteisėjus dėl jo apkaltinamajam teismo nuosprendžiui;
6) ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių siūlymu.
2. Šio straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose nustatytais atvejais VTEK narys pareigas eina tol, kol į jo vietą paskiriamas naujas VTEK narys.

15 straipsnis. VTEK nario atleidimas iš pareigų
1. Sprendimą dėl VTEK nario (išskyrus VTEK pirmininką) atleidimo iš pareigų šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1–6 punktuose nustatytais pagrindais priima Seimas paprasta posėdyje dalyvaujančių Seimo narių balsų dauguma, jeigu Seimo posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Seimo narių.
2. Sprendimą dėl VTEK pirmininko atleidimo iš pareigų šio įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 1–5 punktuose nustatytais pagrindais priima Seimas daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma, jeigu Seimo posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Seimo narių, o šio straipsnio 1 dalies 6 punkte nustatytu pagrindu – daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma. 
Tokiu būdu Seimo pirmininkas akivaizdžiai sulaužė priesaiką - pažeidė VTEK įstatymą, paniekino Seimo teises, nes esamas VTEK pirmininkas gali būti atleistas iš pareigų tik ne mažiau kaip 1/5 Seimo narių (29) siūlymu, daugiau kaip pusės visų Seimo narių balsų dauguma (72).


O LR Konstitucija nustato:

74 straipsnis

Respublikos Prezidentą, Konstitucinio Teismo pirmininką ir teisėjus, Aukščiausiojo Teismo pirmininką ir teisėjus, Apeliacinio teismo pirmininką ir teisėjus, Seimo narius, šiurkščiai pažeidusius Konstituciją arba sulaužiusius priesaiką, taip pat paaiškėjus, jog padarytas nusikaltimas, Seimas 3/5 visų narių balsų dauguma (85) gali pašalinti iš užimamų pareigų ar panaikinti Seimo nario mandatą. Tai atliekama apkaltos proceso tvarka, kurią nustato Seimo statutas

Taigi tokia jau yra de fakto Jos Kilnybes įteisinusi mūsų Konstitucija- sulaužius priesaiką Seimas gali bausti, o gali ir nebausti ....

senovės patarlė sako -"Kas galima Jupiteriui, negalima jaučiui ...."

Jeigu šiuo atveju būtų kitaip, būtų tikras stebūklas.

Betgi stebūklai būna tiktai sapnuose, o ne mūsų "teisinėje valstybėje" ....

.
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą