2015 m. rugsėjo 30 d., trečiadienis

Kaip pasielgs Energetikos ministerija ????


     Kadangi daugiabutis namas yra vientisas statinys (patalpų bendros sienos, lubos-grindys), akivaizdu, kad visas    pastate suvartotas šilumos kiekis, nepriklausomai nuo to, kokia energijos rūšimi (centralizuotai tiekiama šiluma, gamtinėmis dujomis, skystu ar kietu kuru, elektra ir t.t.) šildomos patalpos, būtų  paskirstomas  visiems  pastato šilumos vartotojams.


    Deja Šilumos ūkio įstatymas to pakankamai aiškiai nenustato, o Kainų komisija problemą bando spręsti visiems daugiabučio namo butų savininkams paskirstydama šilumą, sunaudotą bendrojo naudojimo patalpoms šildyti.


Savaime suprantama, kad „šilumos vagys“ – atsijungę nuo centralizuoto šilumos tiekimo butai  - yra tuo labai nepatenkinti.


O į gilią teisinės prostracijos duobę įkritusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija  viešai nepaaiškina,  kad daugiabutis namas yra vientisas statinys su visomis iš to  „šilumos vagims“ sekančiomis problemomis.


Vienkart tenka pastebėti, kad yra ir  nemažai Seimo narių, kurie arba yra iš penktosios kolonos, arba to nesuvokia, siūlydami įvairius Šilumos ūkio įstatymo pakeitimus, atveriančius kelią „šilumos vagims“.


  Galima būtų parašyti Seimui peticiją atitinkamai pakeisti Šilumos ūkio įstatymą, tačiau neigiamas rezultatas iš anksto aiškus .......


 Todėl Energetikos ministerija yra paprašyta inicijuoti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą, nustatantį, kad  jeigu pastate yra daugiau kaip vienas centralizuotai tiekiamos šilumos vartotojas, visas pastate suvartotas šilumos kiekis, nepriklausomai nuo to, kokia energijos rūšimi (centralizuotai tiekiama šiluma, gamtinėmis dujomis, skystu ar kietu kuru, elektra ir t.t.) šildomos patalpos, būtų  paskirstomas  jos vartotojams,  Vienkart ir geras klausimas - Kaip gi šį pasiūlymą priims Energetikos ministerija ???


Ar ji pasielgs taip, kaip nustato LR Konstitucija:

  • Valstybė gina vartotojo interesus.

  • Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.


 .

2015 m. rugsėjo 29 d., antradienis

Pirmas būdas, antras būdas ....., o makaulėj čystas blūdas ....

 

 Galimybę už karštą vandenį mokėti pigiau nubraukia nesąžiningi gyventojai 

 rašo  Inga LABUTYTĖ-ATKOČAITIENĖ      2015-09-28 , Statybų naujienose.

     Rašo apie apsirūpinimo karštu vandeniu būdus.

   Šilumos ūkio įstatymas nustato jų tris:

2. Apsirūpinimo karštu vandeniu būdas – centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens tiekėjo (pirmas būdas)
arba šilumos karštam vandeniui ruošti pirkimas iš šilumos tiekėjo, o geriamojo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimas iš geriamojo vandens tiekėjo(antras būdas) , 
arba individualus karšto vandens ruošimas jo vartojimo vietoje, naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą) geriamajam vandeniui pašildyti iki higienos normomis nustatytos temperatūros (trečias būdas).

Be to Šilumos ūkio įstatymas nustato:

11. Karšto vandens tiekimas centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.

Na o ką gi rašo ponia Inga ???

Prieš kelerius metus vilniečiams buvo pasiūlyta pasirinkti vieną iš dviejų apsirūpinimo karštu vandeniu būdų.
 
 Pirmasis iš jų – už karštą vandenį mokėti dviem bendrovėms: „Vilniaus vandenys“ ir „Vilniaus energija“ (vandens tiekimo tarpininkei). 
 
 Tai kuri gi iš šių bendrovių yra centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėja, ponia Inga ???

 Toliau ponia Inga rašo:

 Šį būdą rinkosi dauguma gyventojų. 
 
(Netiesa visiška - dauguma šilumos vartotojų nieko nedarė, nieko nesirinko,  tačiau moka centralizuotai paruošto karšto vandens kainą, nors ir patys savo name, su šilumos punktu, pasisamdę jo prižiūrėtoją, ruošia karštą vandenį..........)
 
Mat antrasis  vandens tiekimo būdas, kai vanduo tiekiamas be tarpininko, reikalauja daugiau namo bendrijos ar tarybos pirmininko pastangų. 
 
( Jeigu kalba eina apie antrą apsirūpino karštu vandeniu būdą, tai jis ruošiamas daugiabučiame name be jokio tarpininko ...)
 
Tačiau antruoju atveju vanduo kainuoja šiek tiek pigiau. 
  
Jį pasirinkus „Vilniaus vandenys“ išrašo bendrą sąskaitą už visą į namo įvadą patiektą vandenį, o gyventojams patiems reikia išsiaiškinti, kas kiek jo išnaudojo.
 
   
Kaip matome, jau pakanka ir to, kad skaitytojas nesusigaudytų apie ką šiame straipsnyje rašoma.
 
 O jeigu jis supras, kad  mokėti ųž karštą vandenį pigiau trukdo karšto vandens apskaitos prietaisų butuose parodymų deklaracija ir pan., tai reikia įrengti apskaitos prietaisus su nuotoliniu  jų parodymų nuėmimu.
 
Noras mokėti už karštą vandenį tiktai pagal butų apskaitos prietaisų parodymus suprantamas.

Tiktai yra vienas BET.

Nes yra toks  GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO
Į S T A T Y M A S, kuris nustato:

2. Karštam vandeniui ruošti patiekto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis. Kai geriamasis vanduo tiekiamas karštam vandeniui ruošti daugiabučio namo karšto vandens ruošimo įrenginiuose, geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vieta yra atsiskaitomasis geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius.


Tokiu būdu problema teisiškai, įstatymo lygmenyje, yra  išspręsta.

Tačiau yra kitas, didesnis, BET

Vyriausybė 2015 m. rugsėjo 10 patvirtino

ATSISKAITYMO UŽ PATIEKTĄ GERIAMĄJĮ VANDENĮ IR SUTEIKTAS NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGAS TVARKOS APRAŠĄ

 tačiau apie geriamą vandenį karštam vandeniui ruošti jame NIEKO NĖRA ........


     O APRAŠAS, kas liečia geriamo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimą ir t.t., turėjo būti parengtas  2014 metų lapkričio 1 dienai .....  

   Apie visa tai ir reikėjo poniai Ingai straipsnyje ir parašyti - paprotinti Vyriausybę gerbti šalies įstatymus, bei šilumos ir geriamo vandens vartotojus.

   Dabar gi, perskaičius šį straipsnį  taip ir kyla mintis, perfrazuojant vieną liaudies posakį, jį įvertinti sekančiai:

Pirmas būdas, antras būdas ....., o makaulėj čystas blūdas ....
***********************************************************************

2015 rugsėjo 29 d. antradienis, 18:51
 

Galimybę už karštą vandenį mokėti pigiau nubraukia nesąžiningi gyventojai

Inga LABUTYTĖ-ATKOČAITIENĖ      2015-09-28 14:47
 
Prieš kelerius metus vilniečiams buvo pasiūlyta pasirinkti vieną iš dviejų apsirūpinimo karštu vandeniu būdų. Pirmasis iš jų – už karštą vandenį mokėti dviem bendrovėms: „Vilniaus vandenys“ ir „Vilniaus energija“ (vandens tiekimo tarpininkei). 
 
Šį būdą rinkosi dauguma gyventojų. Mat antrasis vandens tiekimo būdas, kai vanduo tiekiamas be tarpininko, reikalauja daugiau namo bendrijos ar tarybos pirmininko pastangų. Tačiau antruoju atveju vanduo kainuoja šiek tiek pigiau. 
 
Jį pasirinkus „Vilniaus vandenys“ išrašo bendrą sąskaitą už visą į namo įvadą patiektą vandenį, o gyventojams patiems reikia išsiaiškinti, kas kiek jo išnaudojo.
 
nuotrauka
Vandens maišytuvas. Portalo nuotr.


Antrasis būdas – nebent vienam nedideliam daugiabučiui
Vis tik daugumos namų, kurie buvo pasirinkę antrąjį karšto vandens tiekimo būdą, bendrijų pirmininkai teigia grįžtantys prie pirmojo būdo. Nors tokiu atveju papildomai reikia mokėti dar ir skaitiklio abonentinį mokestį. Priežastis – šimtai kubų niekam nepriskirto vandens, už kurį gyventojai nesusimoka.
Mes žinojome, jog teisės aktai nėra iki galo sutvarkyti. Ir akivaizdu, jog antras apsirūpinimo karštu vandeniu būdas stumia žmones mokėti už nepaskirstytą vandenį, – problemą daugiabučių namų administratorių susirinkime apibūdino Būsto rūmų prezidentas Juozas Antanaitis (portalo nuotr. kairėje). – Jei tokį būdą pasirenka nedidelis namukas – 15–30 butų – gal ir nedidelė bėda. Bet jei bendrija su keliolika, o gal ir keliasdešimt namų – tada atsiranda problemų su apskaita.“ 

Vis tik tokį būdą pasirinkusio daugiabučio namo pirmininkė Kazė Pranckevičienė teigė, jog problemą jiems lyg ir pavyko išspręsti. Tačiau patikslino, jog vadovauja vienam nedideliam namui. 

Mūsų name yra 37 butai. Pradėjome nuo to, jog visi pasikeitėme karšto vandens skaitiklius į antimagnetinius. Tai jau seniai atsipirko. Mūsų name įvadinio skaitiklio duomenys ir tai, ką sumoka gyventojai, praktiškai sutampa. Žinoma, skaičiavimo daugiau, nes kai žmonės sumoka, kiekvienam butui atskirai reikia paskaičiuoti vandenį pašildymui po 1,38 euro (už kubą, – red. past.). Pinigai suplaukia į vieną sąskaitą, o „Vilniaus vandenys“ mums parašo pagal įvadinio skaitiklio duomenis sąskaitą faktūrą. Ir kiekvieną mėnesį mes mokam už tą vandenį“, – paaiškino vieno iš namų pirmininkė K. Pranckevičienė.

Siekiant sutaupyti – tūkstantinės skolos
Norintiems pasirinkti antrąjį būdą pirmininkė patarė pradėti nuo „Vilniaus energijos“. Šios bendrovės reikia prašyti skaičiuoti mokestį tik už vandens pašildymą – ne už tiekimą. Tam reikia surinkti daugiabučio namo gyventojų parašus. 

Taip gyventojams yra žymiai pigiau. Tačiau neįsivaizduoju, kaip reikėtų administruoti esant daug namų – vienas sumokėtų, kitas nesumokėtų. Kai mūsų namas mažas, problemų nėra. Kažkur apie porą litų mažiau mokame už karšto vandens kubinį metrą“, – teigė K. Pranckevičienė. 

Kitiems namų pirmininkams replikavus, jog ir antimagnetinius vandens skaitiklius galima sustabdyti, pirmininkė atsakė, kad jos name žmonės yra sąmoninigi ir seniai nebesukčiauja mažindami suvartoto vandens kiekį. 

Aš taip pat galiu pasidalinti patirtimi, – įsiterpė bendrijos „Neries vingis“ pirmininkė Marija Fadejeva. – Mūsų bendrija nedidelė – 43 butai. Tačiau pasikeitėme karšto vandens tiekimo būdą iš antrojo į pirmąjį. 
Nes tiesiog vieni mokėjo už kitus, kurie vartoja, tačiau metų metus nemoka. Ir tai visiems skirstydavo kaip bendro naudojimo vandenį. Tad taupydamas kiekvienam, kad jis pora litų pigiau sumokėtų už vandens kubą, galiausiai vis tiek moki brangiau. Nes moki už kitus.“ 


Bendrijos pirmininkę pašiurpino suvartoto vandens skaičiavimų rezultatai: gyventojai už kaimynų išnaudotą ir neapmokėtą vandenį buvo sumokėję virš 6000 litų.

Pirmininkams tai – didžiulis darbas. Nenorite sąžiningai mokėti – na, ir nereikia. Mokėsite brangiau per „Vilniaus energiją“, – nusivylusi kalbėjo bendrijos „Neries vingis“ pirmininkė.

Priversti susimokėti gali tik teismas

J. Antanaitis pabrėžė, jog pirmininkams skaičiuoti kiekvieno buto vandenį ir išgyventi dėl susidariusių skolų tiesiog nėra prasmės. 

Bendrijos pirmininkas negauna papildomų lėšų... (apskaičiuodamas išnaudotą vandens kiekį kiekvienam butui atskirai, – red. past.) Už „Validolį“, kurį reikia pirkti, kai netikėtai atsiranda didžiulė skola „Vilniaus vandenims“. Sąskaita išrašoma bendrijai ir bendrija negali padaryti nieko kito, kaip tik ją apmokėti. O ką daryti, kai 20–30 žmonių nemoka?“ – kalbėjo J. Antanaitis. 

Kiti bendrijų pirmininkai pritarė išsakytoms mintims: kai kur lieka apie 60 proc. nepaskirstyto vandens, kitaip tariant, vandens, kuris jau išnaudotas, tačiau niekas neprisipažįsta jį išnaudojęs.

J. Antanaitis rekomendavo bendrijoms įvertinti, koks didelis darbas tenka pirmininkui, kai gyventojai pasirenka antrąjį karšto vandens tiekimo būdą ir sutarti dėl šio darbo apmokėjimo.
Jei pasirinkus antrąjį būdą būtų atsiskaitoma pagal butuose esančių skaitiklių rodmenis – ne pagal įvadinį skaitiklį – tuomet būtų viskas gerai. Dabar mus į neviltį veda tas susidarantis skirtumas“, – kalbėjo J. Antanaitis. 

Kaip gali nemokėti?“, – stebėjosi šiuo būdu nenusivylusio daugiabučio pirmininkė K. Pranckevičienė.
Galiu nemokėti, nes esu nesąžiningas, nes esu biednas, nes man nepatinka bendrijos pirmininkas, nes mane privertė pasirinkti antrąjį būdą, kurį pasirinko dauguma – gali būti daugybė priežasčių“, – aiškino J. Antanaitis.

Todėl paprasčiausias būdas priversti visus susimokėti už savo išnaudotą karšto vandens kiekį – rinktis pirmąjį karšto vandens tiekimo būdą. 
 
Statybunaujienos.lt

2015 m. rugsėjo 28 d., pirmadienis

Komentarai nebereikalingi ...... "apparet id etiam caeco" .......
Krašto apsaugos ministras džiūgauja:

 „Atsižvelgiant į pasikeitusią geopolitinę padėtį ir Gruzijos bei Ukrainos karų patirtį, efektyvi ugnies parama Lietuvos kariuomenės manevriniams vienetams tapo vienu Lietuvos kariuomenės vystymo prioritetų. 

Spręsdami šią problemą, kreipėmės į mūsų sąjungininkę Vokietiją ir jos supratimo bei geros valios dėka per itin trumpą laiką sugebėjome rasti kompromisą dėl bene moderniausių pasaulyje savaeigių haubicų įsigijimo.

 Tai aiškiai parodo, kad Vokietija supranta mūsų susirūpinimo dėl saugumo priežastis ir siunčia aiškią žinią, kad yra tvirta Lietuvos sąjungininkė,“ 
Pagal pasirašomą sutartį Lietuvos kariuomenė iš Vokietijos kariuomenės gaus 21-ą 155 mm kalibro savaeigę haubicą.

 Iš jų 16 bus skirta kovinėms užduotims vykdyti, 
po vieną pritaikyta šaudymo ir vairavimo treniruotėms, 
o trys bus skirtos atsarginėms dalims.

 Lietuvos kariuomenė iš Vokietijos taip pat gaus 26 šarvuotas vadovavimo mašinas M577 V2 ir šešis evakuacinius tankus BPZ2. 

Visa technika buvo naudota Vokietijos ginkluotosiose pajėgose.

 --------------------------------------------------------------------

2015 m. rugsėjo 27 d., sekmadienis

...taip ir padarė - NIEKO NEDARĖ .....2010 03 26  Energetikos ministerija, reaguodama į viešoje erdvėje nuolat pasirodančius klaidinančius aiškinimus, susijusius su karšto vandens tiekėjo ar karšto vandens ruošimo būdo pasirinkimu, pakartotinai pranešė: 

Iki gegužės 1 d. pasirinkti ir informuoti šilumos ir geriamojo vandens tiekėjus turėtų tik tų daugiabučių namų gyventojai, kurie nori (pageidauja) apsirūpinti karštu vandeniu savarankiškai.  

 Visų kitų daugiabučių namų gyventojams nieko daryti nereikia.
 .
     Dauguma daugiabučių namų gyventojų taip ir padarė - NIEKO NEDARĖ.
.
    Kitų gi daugiabučių namų gyventojai ėmė ir pasirinko taip dabar vadinamą antrą apsirūpinimo karštu vandeniu būdą - šilumą karštam vandeniui ruošti pirkti iš šilumos tiekėjo, geriamą vandenį karštam vandeniui ruošti iš jo tiekėjo -t. y. be karšto vandens tiekėjo

 O faktinė situacija tuo metu buvo tokia:

    Šilumos ūkio įstatymas nustatė, kad karšto vandens ruošimo su šilumos tiekėjų šilumos punktais daugiabučiuose namuose  sąnaudos turi būti įtraukiamos į šilumos kainas.

   Taigi esant tokiai situacijai, kada šilumos punktas priklauso šilumos tiekėjui, taip vadinamo antro apsirūpinimo karštu vandeniu būdo pasirinkimas iš esmės reiškė tiktai   pageidavimą pirkti šilumos punktą   iš jo savininko šilumos tiekėjo, nes tiktai tokiu atveju šis būdas gali būti įgyvendintas.

 O toliau atsitiko taip, kaip nutinka tiktai   muilo iš šunbezdžionių  operose ....... pasirinkusiems apsirūpinimo karštu vandeniu būdą be jo tiekėjo, šilumos tiekėjai nepasiūlė išsipirkti jų šilumos punktų ...... o privertė mokėti karšto vandens kainą .......

    Ir nors šiuo metu visų šilumos tiekėjų šilumos punktai perduoti prižiūrėti (eksploatuoti), ruošti su jais karštą vandenį,  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams,  visi šių daugiabučių namų gyventojai (butų savininkai) moka šilumos tiekėjui  už jo neteikiamą paslaugą  -karšto vandens ruošimą.


 Kaip matome, šiame Energetikos ministerijos pranešime (Priedas 1) neminima karšto vandens kaina, nes jos, vadovaujantis minimaliu sveiko proto logikos lygiu, ir neturi būti.

 Betgi karšto vandens kaina -neteikiamos paslaugos kaina -  YRA ir ji taikoma.....

      Šia proga  Energetikos ministerijos vadovybei, kuri pasirašinėja su sveiko proto logika nesiderančius raštus dėl karšto vandens kainos teisėtumo, siūlome perskaityti žemiau pateiktą Energetikos ministerijos pranešimą .......... tikslu pakelti savo kompetenciją šioje srityje bent šiek tiek aukščiau   plintuso lygio  .....


*************************************************
Priedas 1
2010 03 26

Energetikos ministerija, reaguodama į viešoje erdvėje nuolat pasirodančius klaidinančius aiškinimus, susijusius su karšto vandens tiekėjo ar karšto vandens ruošimo būdo pasirinkimu, pakartotinai praneša:

Iki gegužės 1 d. pasirinkti ir informuoti šilumos ir geriamojo vandens tiekėjus turėtų tik tų daugiabučių namų gyventojai, kurie nori (pageidauja) apsirūpinti karštu vandeniu savarankiškai.  

Visų kitų daugiabučių namų gyventojams nieko daryti nereikia.

Norintys apsirūpinti karštu vandeniu savarankiškai, gali rinktis iš dviejų būdų:

1) šilumą karštam vandeniui ruošti pirkti iš šilumos tiekėjo, o geriamąjį vandenį karštam vandeniui ruošti - iš geriamojo vandens tiekėjo. Šiuo atveju su kiekvienu tiekėju atsiskaitoma ATSKIRAI pagal įvadinius apskaitos prietaisus už VISĄ name suvartotą produktų kiekį.  

     Svarbu pažymėti, kad gyventojai klaidingai agituojami pasirinkti šį būdą, nutylint, kad jie turės prisiimti visus dėl nesąžiningų kaimynų atsirandančius nuostolius (taip, kaip yra dabar, kai nuostoliai perkeliami į „gyvatuko“ mokestį ir proporcingai išdalijami visiems namo gyventojams). 

2) ruošti karštą vandenį individualiai jo vartojimo vietoje, t. y. gyventojų butuose naudojant kitus energijos šaltinius (dujas, elektrą, kietąjį kurą ir pan.).

     Daugiabučiuose, kurių gyventojai iki gegužės 1 d. nepriims jokio sprendimo, karšto vandens tiekimą ir visų su tuo susijusių funkcijų vykdymą privalės užtikrinti atitinkamo miesto šilumos tiekėjas.  

      Šiuo atveju gyventojai nuo gegužės 1 d. už karštą vandenį atsiskaitys pagal butuose įrengtus karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Gyvatuko mokestis bus stabilus – nereikės permokėti už nesąžiningus kaimynus. Šiuo būdu atsiskaito daugiau kaip pusės Lietuvos savivaldybių gyventojai. 
 
Karšto vandens tiekėjas privalės su daugiabučio namo vartotojais sudaryti karšto vandens pirkimo-pardavimo sutartis, įrengti namo butuose ir (ar) kitose patalpose atsiskaitomuosius karšto vandens apskaitos prietaisus, juos prižiūrėti bei atlikti jų patikrą.

 Laikinai, kol bus sudarytos tokios sutartys, karšto vandens tiekėjo ir vartotojų tarpusavio santykiai bus grindžiami vadovaujantis karšto vandens pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais standartinėmis sąlygomis.

Be to, Energetikos ministerija primena, kad daugiabučių namų gyventojų teisės pasirinkti (pakeisti) karšto vandens tiekėją ir (ar) apsirūpinimo karštu vandeniu būdą joks įstatymas neriboja - tai jie galės padaryti bet kada ir po gegužės 1-osios.
*********************************************************************2015 m. rugsėjo 26 d., šeštadienis

Kodėl taip elgiasi Vokietijos kanclerė ???

Paskutinės naujienos:

 V. Putinas telekanalui CBS  pareiškė, kad „nėra kito kelio    sprendžiant Sirijos krizės problemą, kaip stiprinti egzistuojančius valdžios institutus ir suteikiant jiems  pagalbą  kovoje su terorizmu“.

O nedaug prieš tai Vokietijos kanclerė A. Merkel pareiškė, kad Sirijos prezidentas B. Asadas turi būti įtrauktas į konflikto šioje valstybėje sureguliavimo procesą.

O kai Rusija aneksavo  Krymą ir  sukūrė  dvi, taip vadinamas,  Novorosijos, respublikas,  ta pati A. Merkel, pasitelkusi     Prancūzijos prezidentą, nepasitarusi  su kitomis ES valstybėmis, puolė talkininkauti Rusijai Ukrainos skaldymo procese.

Ta pati A. Merkel savo pareiškimu, kad Vokietija priims visus pabėgėlius, paskatino jų antplūdį į Europą.

O praeitą savaitę Achmato Kadyrovo regionalinis fondas pranešė, kad Vokietijos mieste Kilyje jis  900 sirų pabėgėlių surengė pietus prašmatniame restorane, į kurį pastarieji buvo pristatyti autobusais.

Penktadienį tokia akcija turėjo būti pakartota dar 1000 sirų pabėgėlių .......
 
Pridėjus dar tai, kad dujotiekio „Šiaurės srautas“ pajėgumai bus didinami, Rusijos ir Vokietijos glaudus bendradarbiavimas akivaizdus.

Kodėl taip elgiasi Vokietijos kanclerė, kas gi dedasi su ta galingiausia Europos valstybe ??? ??

Ar A. Merkel tokiu būdu gina Vokietijos, kuri beje yra ES ir NATO narė...., interesus, ar yra ir kitos priežastys ???

Viena iš jų gali būti tai, kad jaunystėje A. Merkel   bendradarbiavo su  Rytų Vokietijos saugumo tarnyba „Stasi“ ( tarimas - 'Štazi') ......................2015 m. rugsėjo 24 d., ketvirtadienis

Jeigu taip, belieka tiktai žegnotis ......
    Jeigu   sąvoka „karšto vandens tiekėjas daugiabučio namo butų savininkų atžvilgiu“   suprantama kaip „karšto vandens tiekėjas daugiabučio namo butų savininkams“, tada, kaip liaudis sako, belieka tiktai  žegnotis ........

***********************************************************************
     
                      
                  Antanas Algimantas  Miškinis
           Vilnius - 09121, Žirmūnų g. Nr. 104  bt. 106, ak 34004080849
Tel.8 5 276 48 65, 8-686-65-887,  e-mail -  antanas1940@ gmail.com,  
                               

UAB ,,Vilniaus energija“                                                 2015.09.24    Nr.  2015 – 26

Kopija žiniai: AB „Axis Industries“
                    Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai
                 Valstybinei energetikos inspekcijai
               Energetikos   ministerijai
             DNSB 290 bendrijos pirmininkui

       
DĖL   KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ


    Gavau Jūsų  pranešimą , kuriame informuojate, kad „nuo 2010 05 01 tapote karšto vandens tiekėja Žirmūnų g. Nr. 104  daugiabučio namo butų savininkų atžvilgiu“.

  Betgi Šilumos tiekimo vartojimo sutartyse, kurios iki šiol nepakeistos, su manimi ir kitais šio daugiabučio namo butų savininkais yra nustatyta, kad šilumos tiekėjas tiekia šilumą  geriamo vandens pašildymui iki higienos normomis nustatytos karšto vandens temperatūros.

   Be to  UAB ,,Vilniaus energija“  nuo 2012 metų pradžios daugiabučiuose namuose nebeturi savo nuosavybėje šilumos punktų ....

   Taigi, vadovaujantis vien tik sveiko proto logika, UAB ,,Vilniaus energija“  niekaip negali daugiabučiam namui Žirmūnų g. Nr. 104  tiekti karšto vandens ir imti nesuteiktos paslaugos -  karšto vandens  - mokestį.

    Jeigu   sąvoka „karšto vandens tiekėjas daugiabučio namo butų savininkų atžvilgiu“ suprantama kaip „karšto vandens tiekėjas daugiabučio namo butų savininkams“, tada, kaip liaudis sako, belieka tiktai  žegnotis ........

  Aš iš principo esu už visų apskaitos prietaisų,  su nuotoliniu jų parodymų nuskaitymu, įrengimą mano butui (elektra, vanduo, dujos).

    Ir tegu jau karšto vandens apskaitos prietaisą  vietoje geriamo vandens tiekėjo įrengia šilumos tiekėjas, tiktai tegu jis to nesieja su pripažinimu, kad jis yra  realus  karšto vandens  tiekėjas.

  Todėl oficialiai šiuo pareiškiu, kad neprieštarauju karšto vandens apskaitos prietaiso įrengimui mano bute, tačiau kategoriškai nesutinku su akivaizdžiai neteisėtu karšto vandens mokesčiu ir šiuo informuoju, kad sutikimas leisti šilumos tiekėjui įrengti karšto vandens apskaitos prietaisą mano bute  visiškai nesietinas su UAB ,,Vilniaus energija“  atseit vykdoma  centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo „veikla“, ir karšto vandens apskaitos prietaiso įrengimą laikau   visiškai atskira paslauga, kadangi:

  • šiam šilumos tiekėjui Šilumos ūkio įstatymas yra uždraudęs ruošti karštą vandenį daugiabučiuose namuose;
  • pagal sutartis su juo, jis Žirmūnų g. Nr. 104 daugiabučiame name jis  yra  tiktai  šilumos karštam vandeniui ruošti tiekėjas;
  • be to daugiabučiuose namuose jis  neturi karšto vandens ruošimo renginių.  
 
     Tuo tarpu    Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės nustato:
 III. KARŠTO VANDENS APSKAITOS PRIETAISŲ ĮRENGIMAS IR PRIEŽIŪRA
165. Karšto vandens skaitiklių prijungimo schema ir karšto vandens apskaitos mazgo schema bei jo įrengimo vieta turi būti numatyta pagal galiojančių teisės aktų reikalavimus suderintame projekte. Projekto užsakovas – karšto vandens tiekėjas arba kitas Asmuo, teisėtai užsiimantis šia veikla. Esamuose daugiabučiuose namuose atsiskaitomieji buitiniai karšto vandens skaitikliai įrengiami pagal tipines schemas, kuriose turi būti numatyta skaitiklio įrengimo tipinė vieta. Tipines schemas kiekvienoje savivaldybėje parengia atitinkamas karšto vandens tiekėjas ir suderina su Inspekcija.

     Todėl leisiu šilumos tiekėjui įrengti mano bute karšto vandens apskaitos prietaisą  tiktai po to, kai jis, nebūdamas karšto vandens tiekėju,  pateiks su Valstybine energetikos inspekcija suderintą atsiskaitomųjų buitinių karšto vandens skaitiklių įrengimo schemą“.
  Šiuo metu abu vandens apskaitos prietaisai mano bute įrengti nišoje prie įėjimo į butą durų (Priedas 1).

 Iš vonios, kur jų saugumas buvo neužtikrintas, vadovaujantis sveiko proto logika jie buvo perkelti į šią vietą.

Todėl, vadovaujantis ta pačia logika,  manau, kad jie čia ir turi likti.


                         Antanas Algimantas Miškinis     
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                  
          
 Priedas 1