2014 m. lapkričio 30 d., sekmadienis

Paklausti energetikos viceministrą, po kuo jis, kaip sakoma, pasirašė – niekaip neišeina ...


Faktai yra tokie, kad  tiek buvusiai viceministrei, tiek esamam viceministrui,  kuruojančiam šilumos ūkį,  atsakymus į Buitinių vartotojų sąjungos laiškus rengė viena ir ta pati ministerijos specialistė.

 Deja jau taip buvo ir taip yra, kad abu paminėti viceministrai žiniomis apie šalies šilumos ūkį pasigirti toli gražu negali.

  Deja yra, kaip yra, toli gražu žiniomis apie šalies šilumos ūkį negali pasigirti ir ta specialistė, kuri rengia (rengė) jų atsakymus į mūsų laiškus,  ir kuriuos pasirašydavo  abu labu viceministrai ....

Paskutinis pavyzdys -  laiškas skirtas asmeniškai energetikos ministrui Rokui Masiuliui:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Energetikos ministrui  Rokui Masiuliui                                  2014-10-05  Nr.  A-189
 asmeniškai
DĖL  NETINKAMO ATSAKYMO Į LAIŠKĄ

  2014-09-23 laišku   Nr.  A-188  „DĖL VYRIAUSYBĖS 2012–2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIORITETINIŲ PRIEMONIŲ IR ŠILUMOS TIEKĖJŲ ŠILUMOS PUNKTŲ“, adresuotu asmeniškai Jums, prašėme informacijos  ar ministerijai užteks resursų   įvykdyti LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012–2016 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIORITETINES PRIEMONES su konkrečiomis užduotimis ir terminais ministerijai. 

  2014 09 29 gavome ministerijos laišką , kuriame atsakymo į tai nėra.

 Todėl  pakartotinai  prašome šią informaciją pateikti.

   Šiame laiške mes Jus taip pat  informavome, kad Šilumos ūkio įstatymas nuo 2011 11 01 šilumos tiekėjams priklausančius šilumos punktus perdavė valdyti (prižiūrėti, eksploatuoti) daugiabučių namų savininkams.

   Vienkart informavome, kad   iki šiol   ministerija taip ir nenustatė šių šilumos punktų   perdavimo – priėmimo tvarkos, priėmimo – perdavimo akto formos, taip pat nenustatyta šilumos tiekėjų investicijų į juos kompensavimo tvarka ir kt. ir vienkart   prašėme informacijos ar ministerija sumoje  yra pajėgi šią problemą tinkamai išspręsti.

   Deja ministerijos laiške (Priedas 2) visiškai nieko nerašoma  apie šilumos tiekėjų šilumos punktų perdavimo tvarką, o rašoma apie jų išpirkimo tvarką.

   O situacija tokia, kad jau beveik  tris  metus šilumos tiekėjų nuosavybėje esančius šilumos punktus  eksploatuoja    daugiabučių namų gyventojų pasirinkti šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, kuriems atlyginama ir už tai, ir  už namo šildymą, ir už karšto vandens ruošimą.

   Jie eksploatuoja, remontuoja šilumos tiekėjų turtą, be sutarčių su jų savininkais, kaip tai ir nustato Šilumos ūkio įstatymas.

 Betgi daugiabučių namų savininkai gal keisti šių šilumos punktų   prižiūrėtojus tada, kada jiems tinka, su visomis  šilumos punktams sekančiomis pasekmėmis.

O savaime  yra suprantama, kad daugiabučių namų savininkams visų pirma rūpi savo turtas, o ne svetimas.

Juo labiau, kad faktiškai jie šio turto nepriėmė, jokio įsipareigojimo jį tinkamai saugoti, užlaikyti neprisiėmė.

Todėl akivaizdu, kad tokia šilumos tiekėjų šilumos punktų   situacija yra visiškas nonsensas.

   Dėl to yra kaltas tuometinis energetikos ministras A. Sekmokas, kurio vadovaujama ministerija turėjo iki šilumos punktų   perdavimo parengti jų priėmimo –perdavimo tvarką.

 Nesugebėjo ministerija parengti šios tvarkos ir jai vadovaujant ministrui J. Neverovičiui .......

O iš ministerijos laiško turinio galima spręsti, kad ministerijos kanclerė laikosi A. Sekmoko, kuris ją priėmė į darbą, pozicijos – neteisėtai stengiamasi priversti daugiabučių namų savininkus   išpirkti  iš šilumos tiekėjų jų šilumos punktus.

   Nieko protingesnio šiuo atveju negalime pasiūlyti, kaip tik surengti ministerijos kanclerei LR Konstitucijos (ir Šilumos ūkio įstatymožinių patikrinimą:

LR Konstitucija

23 straipsnis
Nuosavybė neliečiama.
Nuosavybės teises saugo įstatymai.
Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.

   Šilumos ūkio įstatymas
1. Daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginius valdo, naudoja ir jais disponuoja bendrosios nuosavybės teise.
2. Jeigu daugiabučio namo butų ir patalpų savininkai šilumos punkto įrenginių bendrosios nuosavybės teise nevaldo, bendroji nuosavybės teisė GALI BŪTI ĮGYJAMA:
1) Civilinio kodekso nustatyta daiktų pirkimo-pardavimo išsimokėtinai tvarka išsiperkant renovuotų šilumos punktų įrenginius iš trečiųjų asmenų pagal įrenginių likutinę vertę;
2) įsigyjant (įsirengiant) šilumos punkto įrenginius finansinės nuomos (lizingo) sutarties pagrindu;
3) kitais įstatymų nustatytais pagrindais.

  
Pažymėtina, kad dalis savivaldybių apgaulės būdu verčia daugiabučių namų savininkus išsipirkti šilumos tiekėjų šilumos punktus.

 Betgi  yra akivaizdu, kad vadovaujantis LR Konstitucija šilumos tiekėjų šilumos punktus daugiabučių namų savininkai gali išsipirkti tiktai abipusiu susitarimu.

Šilumos tiekėjai, pergyvendami dėl savo nuosavybės likimo,  buvo parengę savo šilumos punktų   priėmimo-perdavimo aktus ir siūlė juos pasirašyti daugiabučių namų valdymo organams.

Kiek mums žinoma, dauguma daugiabučių namų valdymo organų jų nepasirašė.

Ką gi daryti ??

Visų pirma išklausyti šilumos tiekėjus atstovaujančios Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos, šilumos vartotojų atstovų  nuomonę ir apsvarstyti jų pasiūlymus, kaip šią problemą spręsti.

Kaip tai padaryti ??

  Kiekvieną penktadienį 11 valandą Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos patalpose, Vilnius, Gerulaičio 1, vyksta šilumos tiekimą  reglamentuojančių ir su tuo susijusių teisės aktų projektų aptarimas, kuriame dalyvauja šilumos tiekėjų ir vartotojų asociacijų atstovai.

  Ministerijos atstovai jame iki šiol nedalyvauja, kadangi dar ministro A. Sekmoko laikais ministerijos darbuotojams buvo nuleista nuostata nebendrauti su šilumos tiekėjais, kaip  liaudies priešais ir kenkėjais.
   
Ministro J. Neverovičiaus laikais  ši nuostato deja nepasikeitė.
  
Deja, kaip galima spręsti, nepasikeitė ji kol kas ir Jūsų vadovavimo ministerijai laikais, juo labiau, kad ministerijos kanclerė   liko ta pati.
   
Kas liečia šilumos tiekėjų investicijų į jų šilumos punktus padengimą,  mūsų nuomone,  ši problema turėtų būti sprendžiama kartu su Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, kadangi  šios investicijos dėl jos kaltės   kurį laiką nebuvo padengiamos, po to kurį laiką jos buvo įtraukiamos į šilumos kainas, o po to iš šilumos kainų išjungtos ir taip liko pilnai nepadengtos.

O   sumoje lieka taip ir neaišku, ar laiškas Jus pasiekė, ar ne, ar ministerijos kanclerė savavališkai pasirašė tokį visiškai netinkamą atsakingai valstybės institucijai atsakymą, ar tai atliko Jūsų pavedimu.

Lygiai taip pat  neaišku ir ar šis, Jums asmeniškai skirtas, laiškas pasieks Jus.

Kitos valdžios institucijos, pradedant Vyriausybės kanceliarija, jeigu laiškas  adresuotas pvz. Vyriausybei ar Premjerui, atsakymus pradeda sakiniu pvz. „Ministrui pirmininkui pavedus atsakome į Jūsų laišką....“

To reikalauja ir sveiko proto logika, ir gero tono bendravimo taisyklės.

Mes gerai suprantame, kad ministro A. Sekmoko valdymo laikais ministerijoje iki tinkamos   vidaus tvarkos buvo gana toli, nes  ministerijoje tvarką diktavo jos asmeninis patarėjas žiniasklaidai, visiškas analfabetas tiek institucijos valdyme, tiek energetikoje.

 Mes turime informaciją, kaip tuometiniam ministrui vadovavo Prezidentės patarėjai, siųsdami jam savo pasirašytus laiškus ant Prezidentūros kanceliarijos blankų ..., arba dargi nepasirašytus .....

Deja    ministro J. Neverovičiaus laikais padėtis misterijoje  nepasikeitė.  

 Sumų sumoje   mes tikimės, kad Jūsų paskyrimas ministru tiktai teigiamai įtakos ir ministerijos vidaus tvarką, ir jos kompetenciją, jos  bendradarbiavimą su šilumos vartotojų asociacijomis, su šilumos tiekėjais.

Tikimės, kad mūsų prašoma informacija bus pateikta.

Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis
----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vienkart rašome laišką ministerijos kanclerei:
Energetikos ministerijos kanclerei                                       2014-10-05    Nr.  A-190
 Ingai Černiuk
DĖL  ASMENINIO LAIŠKO MINISTRUI

     Prašome perduoti mūsų 2014 m. spalio 5 d. laišką Nr. A -189 adresatui – energetikos ministrui Rokui Masiuliui.

Apie mūsų laiškų gavimą ir registraciją prašome mus informuoti teisės aktų nustatytu laiku, nustatyta  tvarka ir nustatyta forma.

Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Į tai gauname Teisės skyriaus vedėjos pasirašytą atsakymą:Kaip matome, atsakymą rengė ta pati aukščiau paminėta ministerijos specialistė .....

Na ir ką gi gali padaryti, jeigu šiai specialistei yra neprieinamos LR Konstitucijos  nuostatos:

Nuosavybė neliečiama.
Nuosavybės teises saugo įstatymai.
Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.

Ji vis tiek mano, kad daugiabučių namų savininkus  prievarta  išsipirkti šilumos tiekėjų šilumos punktus    gali  priversti Energetikos ministerijos teisės aktas .......

O mūsų turima informacija ji turi teisinį išsilavinimą .....................

Na čia, kaip sakoma, pusė dar bėdos, nes toks Energetikos ministerijos teisės aktas tikrai  būtų NIEKINIS ...

Betgi mūsų laiške eilinį kartą energetikos ministerijai primenama, kad  jau trys metai, kaip neparengta šilumos tiekėjų šilumos punktų perdavimo daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektu valdytojams tvarka.

Kas nepaneigiamai įrodo, kad abu labu iki šiol buvę energetikos ministrai buvo ne ministrai iš esmės, o atsitiktiniai priklydėliai į atsakingą valstybės tarnybą.

Todėl mes ir taip primygtinai stengėmės naujam energetikos ministrui priminti, kad neatidėliotinai reikia šią tvarką parengti.

Deja, kaip matome, taip ir liko neaišku, ar mūsų laiškas pasiekė ministrą ........

Ir greičiau taip ir nepasiekė, nes  2014 11 21 viceministras dr. Aleksandras Spruogis pasirašė laišką dėl darbo grupės, kuri spręs šilumos tiekėjų šilumos punktų   perdavimą daugiabučių namų savininkams ...........


viceministrui laišką rengė vėl ta pati specialistė, ir vėl, kaip sakoma, „su ta pačia giesme“ ....

O paklausti viceministrą, ar jis suprato, po kuo, kaip sakoma, pasirašė – kaip matome niekaip neišeina ...
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------


2014 m. lapkričio 27 d., ketvirtadienis

Argi svarbu, kad prezidentė nepasitiki VSD generaliniu direktoriumi ir Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininku - svarbu kad turime SGD terminalą .....

I


lgą laiką nieko neveikusi Valstybės gynimo taryba pagaliau pradėjo rinktis.

Valstybės tarybos kompetenciją ir sudėtį nustato LR Konstitucija:

140 straipsnisSvarbiausius valstybės gynybos klausimus svarsto ir koordinuoja Valstybės gynimo taryba, į kurią įeina:

 Respublikos Prezidentas, 

Ministras Pirmininkas, 

Seimo Pirmininkas, 

krašto apsaugos ministras

 ir kariuomenės vadas

    

Valstybės gynimo tarybai vadovauja Respublikos Prezidentas. 

Jos sudarymo, veiklos tvarką ir įgaliojimus nustato įstatymas.

Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas yra Respublikos Prezidentas.Už valstybės ginkluotųjų pajėgų tvarkymą ir vadovavimą joms Seimui yra atsakingi Vyriausybė, krašto apsaugos ministras, kariuomenės vadas. Krašto apsaugos ministru negali būti neišėjęs į atsargą karys.O taip pat VALSTYBĖS GYNIMO TARYBOS ĮSTATYMAS, kuris nustato:

1. Valstybės gynimo tarybos reguliarius posėdžius, paprastai vieną kartą per mėnesį, kviečia ir jų darbotvarkę tvirtina Respublikos Prezidentas. Teisę teikti klausimus svarstyti Valstybės gynimo taryboje turi visi jos nariai.

2. Neeilinius Valstybės gynimo tarybos posėdžius šaukia Respublikos Prezidentas savo iniciatyva arba bent vieno Valstybės gynimo tarybos nario siūlymu.

3. Nė vienam iš Valstybės gynimo tarybos narių neleidžiama perduoti savo įgaliojimų kitiems asmenims.

4. Į Valstybės gynimo tarybos posėdžius paprastai kviečiami šie pareigūnai:
1) Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas;
2) Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius;
3) vidaus reikalų ministras.

5. Respublikos Prezidento sprendimu į posėdžius gali būti kviečiami ministrai, valstybės institucijų vadovai, jų atstovai ar kiti asmenys.

6. Valstybės gynimo tarybos posėdžiai protokoluojami.


  Kadangi į Tarybos posėdį nepakviesti  Seimo Nacionalinio saugumo komiteto pirmininkas,  Valstybės saugumo departamento generalinis direktorius, vidaus reikalų ministras, vadovaujantis sveiko proto logika seka išvada, kad jais Prezidentė nepasitiki ......
  
     Šalies saugumo padėti įvertinta be VSD generalinio direktoriaus ....????!!!!!


  Bet argi tai svarbu, svarbu kad turime SGD terminalą ....

**********************************************

VGT įvertino šalies saugumo padėtį
Ketvirtadienis, lapkričio 27 d. (Vilnius). 

Valstybės gynimo taryba (VGT) aptarė naujausią informaciją apie besikeičiančią saugumo padėtį regione ir Lietuvoje.

VGT nusprendė, kad būtina peržiūrėti Valstybės ginkluotos gynybos koncepciją, kuri buvo priimta 2011 m. ir turi būti atnaujinta, atsižvelgiant į geopolitinę situaciją. 

LR Prezidento kanceliarijos nuotrauka/ R. Dačkus
 
2014-11-27, Prezidentės spaudos tarnyba

Seimo nario D. Kreivio klausimas - Kainų komisijos pirmininkės (dar) D. Korsakaitės atsakymas  
D. Kreivys: „Dujų kaina didėja dėl slepiamų užkulisinių susitarimų“

Iš Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos gauti duomenys rodo, kad importuojamų iš Rusijos dujų kaina pastaruoju metu pakilo dėl brangiai per „Dujotekaną“ tiekiamų dujų“, – sako Seimo Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos narys, Šešėlinės Vyriausybės energetikos ministras Dainius Kreivys.

 Pasak jo, tai yra priežastis, kodėl dujos, o tuo pačiu ir šiluma nepinga, nepaisant pavasarį „Lietuvos dujų“ pasiekto susitarimo su „Gazprom“ dėl dujų kainos sumažinimo penktadaliu.

„Buitiniai dujų vartotojai sumažėjusia dujų kaina džiaugiasi jau nuo liepos, nes jiems dujas tiekia „Lietuvos dujos“, o šilumos vartotojai jokios naudos nepajus, nes užkulisiniai susitarimai lemia, kad šilumos tiekėjai privalo didelę dalį jiems reikalingų dujų brangiai pirkti iš „Dujotekanos“,

 – tvirtina Seimo narys.

Į Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją (VKEKK) D. Kreivys kreipėsi po to, kai prieš porą savaičių viešumoje pasirodė duomenys, jog nepaisant pasiektų susitarimų su „Gazprom“ į Lietuvą importuojamų dujų kaina šių metų rudenį pakilo iki metų pradžioje buvusio kainų lygio.

VKEKK atsakymą bei importuojamų dujų kainos kitimą šiais metais pridedame.Kontaktams:
Seimo TS-LKD frakcijos narys
Šešėlinės Vyriausybės energetikos ministras
Dainius Kreivys
Tel. 8-5 2396605
Dainius.Kreivys@lrs.lt
2014 m. lapkričio 26 d., trečiadienis

Izraelis pasiskelbs nacistine valstybe ...............
Израиль будет провозглашён национальным государством


Как все мы знаем от наших постсоветских либералов и от многонациональных кремлёвских государственников – национализм, это идеология пещерного варварства и требовать построения национального государства могут лишь фанаты Гитлера, что вместо нательного креста носят свастику и денно и нощно мечтают о возрождении Третьего Рейха. 

По крайней мере, так нас учит пропаганда, что удивительно единогласно несётся и из телевизора и из оппозиционно-либеральных изданий. 

Итак, в минувшее воскресенье, Правительство Израиля одобрило закон о государстве еврейского народа. 

Согласно этому закону государству Израиль будет официально придан статус государства еврейского народа, в рамках которого евреи будут обладать статусом единственного народа, который имеет право на национальное самоопределение в его пределах.

 «Израиль — национальное государство еврейского народа. Здесь каждый гражданин имеет равные индивидуальные права, и мы настаиваем на этом, но только у еврейского народа есть национальные права — флаг, гимн, право каждого еврея иммигрировать в эту страну, иные национальные символы. Все это даровано только нашему народу в его одном и единственном государстве» 
— сказал премьер-министр Биньямин Нетаньяху. 

Кроме того, в рамках данного закона, который был представлен на рассмотрение Кнессету, существует ещё несколько поправок, которые предполагают лишение арабского языка статуса государственного и институализации еврейского религиозного права и еврейской традиции в качестве источника вдохновения для современного израильского законодательства. 

Интересно, а сколько наших постсоветских многонациональных либералов прочитав эту новость выпрыгнули из окна с криками «в евреев вселился гитлергитлергитлер!!!!!»? 

Сколько наших советских кремлёвских антифашистов, просто прочитав название этой новости, уже попытались зубами перегрызть себе вены? 

Что, правда, не одного-одинёшинька? Даже робких попыток суицида не было? 

Ах да, точно, как же мы могли забыть такой важный нюанс… ведь это только русским нельзя своего национального государства! 

Украинцам – можно. И их национальное государство это суть путь к прогрессу и высокой цивилизации. 

Полякам, французам, немцам, японцам - всем можно. 

Даже народам России можно иметь свои квазигосударства в лице национальных республик, и лишь когда русский человек только заикается о национальном государстве, то ретранслирует он тем самым идеологию пещерного расизма, ксенофобии и вообще, скорее всего под рубашкой скрывает заботливо сбережённую со времён Великой Отечественной Войны форму СС-овца.

 Всем в мире можно своё национальное государство и только когда русский человек говорит о том, что давайте уже выкинем на свалку истории весь этот затянувшийся многонациональный цирк и объявим Россию тем, чем она и на самом деле является, тем, чем она была всегда, с самого первого дня своего существования, то есть - государством русских, то устами его вещает Гитлер!

 Вот такое вот изумительное двоемыслее. 

Особую пикантность здесь, кстати, добавляет тот факт, что в Израиле евреи составляют 75% населения, а русских в России больше 80%, причём если считать вместе с обрусевшими, то цифра эта и вовсе перевалит за девяносто процентов.

 И если уж евреи провозглашают своё национальное государство, то может все разговоры про нацизм и Гитлера, как синонимы национализма, суть чушь и безграмотная глупость? 

Стремление к обретению своего национального государственного дома нормально и естественно для любого народа, и лишь обретя своё, именно своё государство, народ может стать полноценной политической нацией граждан. 

Так что все попытки очернить национализм, на самом деле, служат лишь одной цели – сохранить всемогущее и неподконтрольное государство и не допустить создание настоящего гражданского общества и демократии, которые в наших, российских условиях, неизбежно будут русскими. 

2014 m. lapkričio 25 d., antradienis

MŪSŲ REIKALAI IR MŪSŲ ATEITIS MŪSŲ RANKOSE!


Mieli Lietuvos pensininkai, mes norime tapti savo ateities šeimininkais, todėl kuriame naują Lietuvos pensininkų reikalų organizaciją – sąjūdį.
Naujas pavadinimas LIETUVOS PENSININKŲ SUSIVIENIJIMAS.
Todėl 2014 – 12 – 07 12:00 val. kviečiame į steigiamąjį susirinkimą, kuris įvyks 
KLAIPĖDOJE, adresu Taikos pr. 70 – Žvejų Kultūros Rūmai. 
(Yra puiki aikštelė mašinoms pastatyti).     Kiekvieno pensininko garbės reikalas jame dalyvauti ir veikti.  
Pagalvokite, ką pasiūlysite į organizacijos Tarybą, kurioje turi būti labiausiai atsidavę ir sąžiningi Lietuvos pensininkai, kurie sugeba galvoti ne tik apie save, bet ir apie kitus. 
Laukiame Jūsų iš visos Lietuvos!
PRITARIMĄ GALITE IŠREIKŠTI: el.paštu : aldonamarija2@takas.lt ; tel. 8 666 73 965;  
  INICIATYVINĖ GRUPĖ
 
**************************************************************************************

2014 m. lapkričio 23 d., sekmadienis

Daugiabutis namas kas tai ?????
DAUGIABUTIS TAI ATSKIRŲ BUTŲ RINKINYS AR VIENINGAS STATINYS?
DAUGIABUTĮ ŠILDYTI BENDRAI AR INDIVIDUALIAI?

Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo (CŠT) sektoriuje, kaip niekur kitur, atskiri politikai ar valdininkai gausiai inicijuoja šilumos ūkio reformas, „pagerinimus“, įvairius eksperimentus ir kartais „dviračio išradimus“.
Šiems nepasiteisinus, kaltė suverčiama patiems šilumininkams – „monopolistai dėl visko kalti“. 
Nors gerai pagalvojus, tai ir policija, ir ugniagesiai, ir net valdžios institucijos šiuo požiūriu lyg ir monopolistai... 
Tačiau visi geriau ar blogiau dirba savo darbą, o sėkmės istorijas kuria gerai apgalvoti, visapusiškai išnagrinėti ir gerai parengti sprendimai. 
Šilumos ūkyje, atrodo, užtenka buitinio supratimo, nes čia viskas paprasta ir aišku, reikia tik politinių iniciatyvų. Na ir tokios iniciatyvos pasipila – dažniausiai prieš rinkimus arba pasikeitus valdžiai – t.y. kol suvokiama, kad viskas ne taip paprasta, kaip atrodo iš pirmo žvilgsnio.
Vienas iš paskutiniųjų tokiios iniciatyvos pavyzdžių – Seime pradėta nagrinėti Šilumos ūkio įstatymo pataisa, kuria siūloma butuose įrengtus šilumos skaitiklius ar daliklius laikyti atsiskaitomaisiais prietaisais, ir tuomet tik bute sunaudotą šilumos kiekį apmokėtų to buto savininkas, jeigu tik šilumos vartotojas to pageidauja
Aiškinamajame rašte teigiama, kad taip siekiama aiškiai įtvirtinti vartotojo teisę atsijungti buto ar kitos patalpos šildymo įrenginius nuo centralizuoto šildymo sistemos ir pasirinkti kitą šildymo būdą, atliekant ne viso pastato rekonstrukciją, bet tik paprastąjį remontą. Ir kaip paprastai, užtikrinama, kad dėl tokių sprendimų neigiamų pasekmių nekils. 
Ką tai reiškia? Ar viskas taip paprasta? 
Beje, panašios iniciatyvos buvo keliamos jau ne vieną kartą, tačiau geriau išsiaiškinus pasekmes tokių planų buvo atsisakyta.
Suprantamas šilumos vartotojo noras turėti galimybę pačiam reguliuoti energijos vartojimą ir tik už šį kiekį mokėti. 
Taip perkama gamtinės dujos, elektra ir vanduo, t.y. produktai, kurie į vartojimo vietą patiekiami vamzdžiais ar kabeliais, tiksliai išmatuojant sunaudotos energijos ar medžiagos kiekį. Deja, šiluminės energijos negalima visiškai „uždaryti“ nei į vamzdį, nei į patalpą. 
Net geriausia šiluminė izoliacija pilnai nesustabdo šilumos pratekėjimo, jeigu yra nors mažiausiais temperatūrų skirtumas tarp vienos ir kitos pusės. 
Dėl to, neišvengiamai dalis šilumos prarandama požeminiuose vamzdynuose, o pastate šiluminė energija teka, ne tik į išorę per sienas ir langus, bet ir „migruoja“ tarp vidinių patalpų, jeigu jose yra, kad ir nedidelis temperatūrų skirtumas. 
Dėl šios priežasties civilizuotame pasaulyje šiluminė energija tiksliai matuojama tik ta, kuri patenka į pastatą, įtekėjimo vietoje įrengiant atsiskaitomuosius šilumos apskaitos prietaisus (įvadiniai šilumos skaitikliai). 
Butuose ar kitose patalpose įrengti šilumos matavimo prietaisai ar dalikliai (įrengti ant šildymo prietaisų) naudojami tik šilumos paskirstymui tarp vartotojų, esančių tame pastate. 
Taip Lietuvoje, kaip ir kitose Europos Sąjungos šalyse, apmokestinama ta šiluminė energija, kuri patenka į pastatą per įvadinius skaitiklius ir tiksliai išmatuojama. 
Taip išmatuotas energijos kiekis santykinai gali būti paskirstomas į individualaus suvartojimo (išmatuotas arba įvertintas butuose įrengtais šilumos skaitikliais ar dalikliais) ir bendrojo naudojimo šilumą, kuri gaunama iš įvadinio skaitiklio rodmenų atėmus butams ar kitoms patalpoms priskirtą energijos kiekį. 
Bendrojo naudojimo šiluma gali būti paskirstoma vartotojams ir kitais principais, jų pačių pasirinkimu, tačiau įprasta praktika Europos Sąjungoje ir Lietuvoje - padalinti šį energijos kiekį proporcingai disponuojamos nuosavybės tame pastate daliai. 
Dažniausiai ši dalis prilyginama turimų ar nuomojamų patalpų plotui. Atrodo viskas logiška ir aišku. Tad kodėl Lietuvoje reguliariai pradedama abejoti fizikos dėsniais arba bandoma bendrai sunaudotą šilumą „permesti“ apmokėti kaimynams arba dar kam nors?
Matyt, dalis įstatymų leidėjų įsitikinę, kad šiluma per sienas nesklinda. 
Jeigu taip būtų, tai patalpose, kuriose nėra šildymo prietaisų, būtų lauko temperatūra. 
Juk bet kuriame visiškai nešildomam pastate temperatūra ilgainiui susilygina su išorės temperatūra. 
Deja, laiptinėje, kurioje visiškai nėra šildymo prietaisų, teigiama temperatūra dažniausiai būna, net ir esant lauke -20oC. 
Tai reiškia, kad šiluma iš kažkur patenka. Net ir ne specialistams aišku, kad tai energija, kuri sklinda per vidines sienas iš laiptinę supančių butų ar kitų šildomų patalpų. Taip pratekantis šilumos kiekis gerai ištyrinėtas ir jo dydis yra proporcingas laiptinę supančių paviršių plotui, vidinių sienų šiluminiam laidumui (atvirkščiai proporcingas šiluminei varžai) ir temperatūrų skirtumui tarp šildomų ir nešildomų patalpų. 
Pabandykite tiksliai išmatuoti kiek ir iš kur pateko šilumos į nešildomas patalpas. Pavyzdžiui, į rūsį patenka šiluma iš apatinių butų – senos statybos pastatuose rūsio perdanga net neturi šiluminės izoliacijos. P
alėpę šildys viršutiniai butai. Kraštiniai ar galiniai butai sunaudoja beveik dvigubai daugiau šilumos, tačiau jie „užstoja šaltį“ kaimynams ir t.t.
Pažymėtina, kad vidinių sienų šiluminė varža paprastai iki kelių kartų mažesnė, negu lauko sienų. 
Tad ir šilumos „migracija“ per jas santykinai didesnė. Šilumos pratekėjimus per vidines sienas galima prilyginti grindiniam šildymui – grindų temperatūros beveik nesijaučia, o šildo – didelis plotas čia sukuria reikiamą šilumos srautą.
 Temperatūra nešildomose patalpose nusistovi proporcingai iš besiribojančių šildomų patalpų pritekančiam ir į lauką ištekančiam šilumos srautui. 
Beje, Lietuvoje galiojančios higienos normos reikalauja, kad laiptinėse, koridoriuose, holuose ir vestibiuliuose šaltuoju metų laiku būtų palaikoma 14-16oC temperatūra. 
Taigi, jeigu iš butų pritekančio šilumos kiekio tam nepakanka, šiose patalpose turėtų būti įrengti šildymo prietaisai. „Radiatorių“ laiptinėse „išpjaustymas“ yra neteisėtas, nes dėl to gali būti „peraušinti“ šalia esantys butai – t.y. juose įrengti standartiniai šildymo prietaisai neužtikrins higienos normose nustatytos temperatūros. Dėl per žemos temperatūros gali peršąlti sienos – taip ardomos pastato konstrukcijos (bendra nuosavybė). 
Bet atrodo, kad Lietuvos daugiabučiams teisės aktai negalioja. Tą atspindi ne tik sudarkyta fasadų išorė ar balkonai, kuri gąsdina šalies svečius (vietiniai, gal pripratę, tad nekreipia dėmesio), bet ir išbalansuotos, permontuotos ar kitaip iškraipytos vidaus šildymo sistemos.
Kyla grėsmė, kad priėmus svarstomas Šilumos ūkio įstatymo pataisas chaosas šalies daugiabučiuose dar padidės. 
Pataisų projekte siūloma numatyti, kad buto (butų) ir kitų patalpų šildymo būdas gali būti keičiamas atliekant ne tik viso pastato rekonstrukciją, bet ir paprastąjį remontą. 
Tai panaikintų dabar atsijungimo tvarką reglamentuojančių Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių reikalavimus. Žinoma, tai gali paskatinti katiliukų ar krosnių įsirengimo daugiabučiuose bumą, visai nerekonstruojant pastato bendrųjų inžinerinių sistemų. Ir, kaip teigiama, tai neturės neigiamų pasekmių? 
Deja, kaip rodo, Lietuvoje jau sukaupta patirtis, „atsijungę“ nuo centralizuoto šildymo butai padidina šildymo sąskaitas kitiems likusiems tame pastate centralizuotai besišildantiems vartotojams. 
Pavyzdžiui, dujinis šildymas, įvertinus investicines ir eksploatacines išlaidas dažniausiai yra brangesnis negu centralizuotas šildymas, tačiau įsirengus dujinį katilą įgyjama galimybė reguliuoti temperatūrą savo patalpose. 
Tai reiškia, kad naktį ar šiaip išvykus ilgesniam laikui, galima išjungti katilą, pažeminti temperatūrą, o tuomet šiluma pradės pritekėti iš kaimyninių butų. Štai tuomet ir pajuntamas realus šildymo išlaidų sutaupymas. Deja, dažniausiai, kaimynų sąskaita.
Turbūt, negalima demokratinėje valstybėje gyventojams uždrausti pasirinkti šildymo būdą, tačiau tai turi būti daroma civilizuotai, nedarant žalos kitiems. 
Problemą buvo bandoma spręsti, reikalaujant, kad atsijungiantis butas izoliuotų nuo kaimynų sienas, iškeltų iš buto šildymo vamzdžius, padengtų pastato bendrasavininkiams nuostolius ir panašiai. 
Atsijungusio buto ar patalpų savininkas turėjo apmokėti jam priskirtą bendrojo naudojimo patalpose suvartotą šilumos kiekį. 
Patirtis parodė, kad „atsijungiančių“ butų savininkai, mažai kreipia dėmesio į tokius reikalavimus, vengia apmokėti bendrai sunaudotą šilumą ar kompensuoti kitų vartotojų patirtas dėl atsijungimo išlaidas, kurias, beje, gana sunku įkainuoti (kaip įvertinti temperatūros sumažėjimą kaimyninėse patalpose).
 Oficialiai panaikinus šiuos reikalavimus, o kai kuriems daugiabučių gyventojams pradėjus šildymo „racionalizacijas“ vidaus inžinerinės sistemos gali būti visiškai išbalansuotos, kiltų rizika peršildyti kaimyninius butus dėl neataušinto šilumnešio ar juos peraušinti labai sumažinus temperatūrą savo patalpose. 
Formaliai, „atjungtų“ patalpų savininkas neturi teisės palaikyti temperatūrą žemesnę kaip 14oC, tačiau realiai tai nesusekama. 
O kaimynai, kurie kažkada davė sutikimą atsijungti, dažnai gailisi, bet jau būna „šaukštai po pietų“. Sukontroliuoti veiksmus, daromus atskiruose butuose, kaip rodo patirtis, Lietuvoje praktiškai neįmanoma.
Daugiabutis pastatas yra vieningas konstrukcinis-inžinerinis kompleksas ir visi esminiai jo rekonstrukcijos pakeitimai turi būti daromi vieningai ir suderintai, kad nepažeistų atskirų jo gyventojų interesų.
 Realiausias ir teisingiausias kelias išlaidoms šildymui sumažinti yra viso pastato išorinių sienų apšiltinimas ir individualaus šildymo reguliavimo kiekviename bute įrengimas. 
Tokia rekonstrukcija remiama valstybės ir labai naudinga kiekvienam šilumos vartotojui, pastato bendrasavininkams, kitiems CŠT sistemos vartotojams ir valstybei. I
ndividualų šildymo reguliavimą ir apskaitą galima įrengti atskirai, nelaukiant viso namo apšiltinimo.
 Ir bendrai, daug paprasčiau ir pigiau, diegti energiją taupančias priemones etapais, nelaukiant didžiųjų, brangių ir visus gąsdinančių kompleksinės renovacijos projektų. 
O jeigu patalpų savininkai vis dėl to nusprendė keisti šildymo būdą, tai mažiausia žala kitiems bendrapiliečiams būtų daroma, įrengiant naują šildymo sistemą visam pastatui
Beje, ir padidėjęs oro užterštumas ar papildomi rūpesčiai, susiję su naujais įrenginiais, neturėtų būti užmiršti.
Lietuvoje daugiabučių pastatų administravimas iki šiol yra neefektyvus. Bendrijos kuriasi vangiai, jos silpnos, o pastatus administruojančios bendrovės netapo tikru pastato savininkus atstovaujančiu šeimininku. 
Kolektyviniai bendraturčių sprendimai priimami sunkiai arba iš viso nepriimami. To pasekmė – apgailėtina daugumos daugiabučių būklė ir didžiulės sąskaitos už šildymą. 
Suprantama, kad atskiri gyventojai norėtų savarankiškai individualiai spręsti šias problemas. Seimo nariai, siūlydami naujus sprendimus daugiabučių pertvarkai, turėtų gerai apgalvoti jų galimą poveikį gyvenimo kokybei mūsų miestuose ir atskirti visuotinai naudingas priemones nuo atskirų gyventojų norų tenkinimo ar populizmo. 
Politines iniciatyvas ir intelektą geriau kreipti esminiams problemų sprendimams, o ne kurti naujas problemas.
Lietuva yra praktiškai vienintelė iš Europos Sąjungos šalių, kurioje centralizuotos šilumos tiekėjas priverstas tiekti šilumą ne iki „pastato“, kaip kitose valstybėse, bet iki kiekvieno „buto“. 
Tai lemia, kad visas savo problemas didelė dalis šilumos vartotojų sieja ne su prasta namo būkle ir valdymo kokybe, bet su centralizuotu šildymu. 
Ir nors šiandien bet kuris pastatas gali pats pasirinkti šildymo režimą, diegti energiją taupančias priemones ir kitaip mažinti šildymo išlaidas, tačiau daugumos piliečių individualizmas, nesugebėjimas kooperuotis bendrojo turto priežiūrai ir skatina individualius problemų sprendimus. 
Deja, daugiabutyje, kaip ir autobuse negali kiekvienas keleivis važiuoti skirtingomis kryptimis. Tiek pastato konstrukcijos, tiek ir dauguma inžinerinių komunikacijų yra bendros ir negalima jų pertvarkyti, neatsižvegiant į šalia gyvenančių interesus.
Iš senųjų demokratinių valstybių atėję bandymai įdiegti Lietuvos daugiabučiuose privačios iniciatyvos ir atsakomybės principus, kol kas neduoda rezultatų, tad gal juos reikia keisti? Renovacijos patirtis parodė, kad valstybės įsikišimas suaktyvino šį procesą. 
Gal ir tvarką daugiabučiuose, kurie ne tik, kad dažnai netvarkomi, bet ir pradeda griūti, aktyviau turėtų prižiūrėti valstybės institucijos, nes dabar juose yra daug norinčių rinkti pinigus, tik maža realiai padedančių tiems gyventojams. 
O savivaliavimui čia maža vietos. 
Kas netiki – gali pasidomėti daugiabučių priežiūra civilizuotose vakarų šalyse.
Didžiulės išlaidos už šildymą milijardus litų paleidžia vėjais. 
Už tuos pinigus, išsiųstus Gazpromui per Nepriklausomybės laikotarpį, seniai buvo galima visus pastatus renovuoti ir biokurą įdiegti. 
Ir Maskva čia nekalta, o tik mūsų nesugebėjimas organizuoti valstybėje gyvenimą, paskęstant smulkmenose, vietoj to, kad spręsti problemas iš esmės. 
Nepadarykime dar vienos klaidos.

dr. Valdas Lukoševičius,

KTU Šilumos ir atomo energetikos katedros docentas 

2014 m. lapkričio 22 d., šeštadienis

Kaip reaguoja rusai į Grybauskaitės " instaliacijas" ir "performansus" ......


Как должна Россия отреагировать на демарши Литвы?

русская Славянка 08,09"13 написалa 
29 оценок, 2884 просмотраОбсудить (279)
Президент Литвы допустила откровенно хамские высказывания 
в адрес России, которые не могут считаться цивилизованными

 и допустимыми в современных условиях.
Как вы думаете, как следует России на это отреагировать?