2019 m. lapkričio 30 d., šeštadienis

Aplinkos ministras paprašytas informacijos apie ministerijos nusikalstamą neveikimą penkis metusAplinkos ministrui Kęstučiui Mažeikai         2019 11 30    Nr. 6

                         
DĖL   INFORMACIJOS APIE  MINISTERIJOS NUSIKALSTAMĄ NEVEIKIMĄ PENKIS METUS

 LIETUVOS RESPUBLIKOS   GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMO NR. X-764 PAKEITIMO ĮSTATYMAS
 2014 m. birželio 12 d. Nr. XII-939  Vilnius
nustatė:

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 nauja redakcija
Pakeisti Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymą Nr. X-764 ir jį išdėstyti taip:
.................................................
.............................................................................


2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
. 1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2, 3 dalis ir šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 39 straipsnį, įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki 2014 m. spalio 31 d. pagal šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatytą kompetenciją priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 Tokiu būdu jau penki metai, kaip Aplinkos ministerija   Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatyta kompetencija nepriėmė šio įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų kas liečia nuostatą:


35 straipsnis. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarka
2. Karštam vandeniui ruošti patiekto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis.
Todėl geriamo vandens tiekėjai atsisako sudaryti geriamo vandens karštam vandeniui ruošti pirkimo – pardavimo sutartis su daugiabučių namų  butų savininkais.

To pasėkoje, ekspertų  paskaičiavimu,  vien Vilniaus šilumos vartotojai kasdien apvagiami ~10.000 € sumai kas vadinama „Valstybiniu reketu“.

  Apie tai   yra informuoti:  prokuratūra, Specialiųjų    tyrimų tarnyba, Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, Vilniaus  savivaldybė, kuriai pavaldus Vilniaus šilumos tiekėjas,  Seimo pirmininkas,   Seimo Ekonomikos komitetas, Premjeras, Energetikos ministerija  ir t. t.

Tačiau niekas  iš jų šios sumos nepaneigė..

Tokiu būdu, kol tai nepaneigta,  yra, kaip yra – vien Vilniaus šilumos vartotojams  Valstybinis reketas atsieina kasdien ~ 10.000 €.

 Pažymėtina, kad kada Jūs tapote ministerijos vadovu padėtis smarkiai pasikeitė – ministerijos požiūris į Valstybinį reketą tapo konstruktyvus.

Tačiau tos korupcinės jėgos, kurios penkis metu sabotavo poįstatyminių teisės aktų rengimą, ministerijoje pasiliko ir toliau bando trukdyti užbaigti Valstybinį reketą.

  Pažymėtina, kad buvęs ministras, Seime pristatydamas savo ir Premjero pasirašytą Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimo projektą,  jį pristatė, kaip „vieno žmogaus nuomonę“, „Miškinio nuomonę“.

  Todėl apie šio buvusio  ministro kompetenciją ir sveiko proto logiką geriau jau patylėti ir palikti ją tokiai pat žiniasklaidai, tačiau kažkas gi jam tokį „bredą“ pateikė.

   Ryšium su tuo prašome informacijos:

Ø  Išvardinti visus, kas personaliai ministerijoje visus tuos penkis  metus užsiėmė  atitinkamų Įstatymo poįstatyminių teisės aktų rengimu.

Ø  Kas buvusį  ministrą įtikino Seimui pateikti tokį „bredą“                        Buitinių vartotojų sąjungos    Prezidentas                   Antanas Miškinis


.

2019 m. lapkričio 28 d., ketvirtadienis

Arija iš solinės operos ...

 ..
  Prezidentas laukia, kad Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis nedelsdamas priims principingą sprendimą dėl ministro ateities, nes pastarasis  prarado Prezidento pasitikėjimą ....

Taip skelbia Prezidentas, o LR  Konstitucija, šioje vietoje taip  nustato Prezidentui:

  
4) Seimo pritarimu skiria Ministrą Pirmininką, paveda jam sudaryti Vyriausybę ir tvirtina jos sudėtį;

9) Ministro Pirmininko teikimu skiria ir atleidžia ministrus;


O apie pasitikėjimą, tai jau, kaip sakoma,  arija iš solinės operos .....

 
 Beje Prezidentas buvo viešai pareiškęs, kad susisiekimo ministras neturi vizijos     ...

Tad geras klausimas Prezidentui, kuris buvo susitikęs su ministru, su juo kalbėjosi, jį paskyrė:
  • Kaipgi prezidentas Seimo narį, neturintį vizijos,  paskyrė ministru .........

 Tada  tai jis turėjo viziją, o dabar nebeturi .....  Pametė ją ar kaip kitaip  ..................
 
Tokiu būdu Prezidentas daro spaudimą Premjerui pagal žiniasklaidos pateiktą informaciją ............

O Prezidentui adresuotą laišką su  neginčijamais  įrodymais, kad energetikos ministras sulaužė  savo priesaiką, jo kanceliarijos klerkė persiuntė Vyriausybei, o Vyriausybės kanceliarija  -  energetikos ministerijai ..

 Tokiu būdu Prezidentui apie  susisiekimo ministro  sukeltą jovalą  geriau jau patylėti, o perskaityti LR Konstitucijos 89 straipsnio antrą dalį, o taip pat Seimo statuto 29(2) straipsnis. Laikinas Respublikos Prezidento pavadavimas .....

 *************************************** 
P.s. Airių patarlė:

Dievas davė mums dvi ausis ir vieną burną, tad ir naudokime jas tokiomis proporcijomis..

2019 m. lapkričio 25 d., pirmadienis

Klausimas Prezidentui: Ar Gerovės valstybė yra įmanoma neteisinėje valstybėje ??


 
 

 2019-10-29  Prezidento    komunikacijos grupė pranešė:

 Prezidentūroje aptartos svarbiausios gaisro Alytuje pamokos
 Lietuvos Respublikos Prezidentas Gitanas Nausėda per susitikimą su atsakingų institucijų vadovais aptarė per gaisrą padangų perdirbimo gamykloje Alytuje išryškėjusias ekstremaliųjų situacijų ir krizių valdymo spragas. 
„Gaisras Alytuje parodė, kad sistema neveikia taip, kaip turėtų. Sukviečiau atsakingų institucijų vadovus siekdamas, kad ateityje sistema suveiktų ir mums nereikėtų tiek daug remtis herojiškomis atskirų asmenų pastangomis“, – sakė Prezidentas Gitanas Nausėda.
 Šalies vadovas pabrėžė, kad šiuo metu svarbiausia kuo skubiau pasirūpinti netoli gaisravietės gyvenančių žmonių sveikata, aplinka ir pačios gaisravietės sutvarkymu. Tam turi būti skirti ir savivaldybių, ir valstybės ištekliai.
 Prezidento požiūriu, taip pat būtina imtis visų priemonių, kurios neleistų ateityje kartotis ekologinėms nelaimėms. Šiuo tikslu jis siūlo peržiūrėti esamą padėtį padangų perdirbimo įmonėse ir nustatyti privalomą civilinės atsakomybės draudimą ne tik pavojingas, bet ir kitas atliekas tvarkančioms įmonėms.
 Tais atvejais, kai nelaimių išvengti nepavyksta, Prezidentas ragina užtikrinti sklandų ir efektyvų atsakingų institucijų darbą, pakankamą gelbėtojų techninį aprūpinimą bei savalaikį gyventojų informavimą.
 „Tik užtikrinę, kad bus išmoktos svarbiausios pamokos, galėsime atkurti susvyravusį piliečių pasitikėjimą ekstremaliųjų situacijų valdymo sistema“, – sakė Prezidentas Gitanas Nausėda.

 Susitikime Prezidentūroje dalyvavo :

·       Ministras Pirmininkas Saulius Skvernelis,
·       aplinkos ministras Kęstutis Mažeika,
·       vidaus reikalų ministrė Rita Tamašunienė,
·       sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga,
·       Alytaus meras Nerijus Cesiulis,
·       Alytaus rajono meras Algirdas Vrubliauskas
·       bei Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktorius Saulius Greičius.
******************************

   Betgi  nėra tokio LR Konstitucijos straipsnio, kuris nustatytų Prezidentui teisę ar pareigą imtis to, kas pagal LR Konstituciją priklauso Vyriausybei.

   Blaiviai mąstant Prezidentas turėjo pasikviesti Premjerą, ilgiau palaikyti jį kampe prie savo kabineto durų,  ir tik po to  jo delikačiai  pasiteirauti  ar jis supranta, kad gaisras Alytuje parodė, kad tokiems atvejams Vyriausybė sumoje nėra tinkamai pasirengusi, o visų pirma Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie VRM vadovybė.

  Ir kadangi tai buvo nepadaryta, todėl iš tokio „pasitarimo” blaiviai mąstant  kyla natūralus klausimas -  Kodėl  Prezidentas duoda suprasti, kad kaltų dėl nesklandumų gesinant gaisrą Alytuje nereikia ieškoti, nes visi kalti …..

 Vienkart  tenka atkreipti Prezidento dėmesį į LR Konstitucijos  123 straipsnį:
 Aukštesniuosiuose administraciniuose vienetuose įstatymo nustatyta tvarka valdymą organizuoja Vyriausybė.

   Nes yra akivaizdu, kad gaisras  Alytuje ir jo  pasekmės yra aukštesnio administracinio vieneto -  apskrities lygio problema.

 Todėl ir klausimas Prezidentui, kaip LR Konstitucijos garantui: Kaip gi Vyriausybė tai vykdo???

 Klausti to Vyriausybę ir Premjerą tikrai nebėra nėra prasmės, nes, to paklausus Vyriausybę, mūsų laiškas buvo nukreiptas Vidaus reikalų ministerijai, kuri atsakė: 

Atsakydami į Vidaus reikalų ministerijai persiųstus Jūsų pateiktus Vyriausybei klausimus informuojame:
1) aukštesnieji administraciniai vienetai yra apskritys;

2) jų valdymo tvarką reguliuoja ne vienas, o visuma įstatymų;
3) faktiškai Vyriausybė valdymą apskrityse įgyvendina per teritorines vykdomosios valdžios įstaigas ir centrinių įstaigų skyrius – apskričių vyriausiuosius policijos komisariatus, apskričių mokesčių inspekcijas, Vyriausybės atstovus apskrityse ir t. t.     Tokiu būdu VRM patvirtina, kad tokio įstatymo, kurio nustatyta tvarka Vyriausybė organizuoja apskričių baldymą, nebėra,  kad iš esmės Vyriausybė apskričių nevaldo.


 O toks įstatymas - LIETUVOS RESPUBLIKOS APSKRITIES VALDYMO ĮSTATYMAS – buvo, tačiau jį valstybės pamatų griovimo profesionalai konservatoriai 2010-07-01 panaikino.
 Geras klausimas -  * Kodėl tai padaryta??

  O gal todėl, kad šis įstatymas  nustatė, kad apskries viršininkui buvo nustatyta šie uždaviniai:
 - įgyvendinti valstybės politiką socialinio aprūpinimo, švietimo, kultūros, sveikatos priežiūros, teritorijos planavimo, paminklotvarkos, žemės naudojimo ir apsaugos bei žemės ūkio, aplinkos apsaugos ir kitose srityse, 
 -  vykdyti apskrityje valstybines ir tarpregionines programas;
 - koordinuoti apskrityje esančių ministerijų ir kitų Vyriausybės institucijų struktūrinių padalinių veiklą, taip pat derintisavivaldos vykdomųjų institucijų veiklą, įgyvendinant regionines programas;
 -  numatyti prioritetines apskrities raidos kryptis ir rengti programas. 

  Žino ar nežino tai Prezidentas, informacijos neturime.

 Bet tai yra tik vienas iš daugelio esminių faktų, rodančių kad Lietuva dar nėra teisinė valstybė.


 Todėl ir klausimas Prezidentui Ar  Gerovės valstybė yra įmanoma  tokioje  
teisinėje pagal šedbarų ir sabatauskų KO valstybėje,  kurioje  nepaisoma LR Konstitucijos ??;