2022 m. birželio 26 d., sekmadienis

Geopolitika ir klausymėlis mūsų šalies vadovui ....

 

Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas paskelbė apie klausimų dėl sąjunginės valstybės koordinavimą. Valstybės vadovas tai pasakė per susitikimą su Baltarusijos lyderiu Aleksandru Lukašenka, praneša RT.

"Mūsų dėmesio srityje yra klausimų, susijusių su sąjunginės valstybės kūrimu. Čia mes turime beveik viską, dėl ko susitarė atitinkami departamentai", – sakė V. Putinas.

Pasak jo, dabar kalbama apie užsibrėžtų tikslų įgyvendinimą.

Skelbia RAMBLER.


Tokiu būdu ES sankcijų priblokštas Lukašenka artėja prie kapituliacijos.

O  ES sankcijos patvirtinamos nemdru ES šalių vadovų sutarimu.

Kodėl buvo taip nutarta, matyt paprastiems mirtingams suvokti yra neprieinama, tai matyt yra aukštoji geopolitika.


O šios politikos pasekmės kol kas tokios:

Migrantų antplūdis į Lenkiją ir Lietuvą.

Atvertas tiesioginis Rusijai  kelias į Kijevą, kaip Ukrainą klaidinantis manevras, ko pasėkoje Rusija nesunkai atsidarė sausumos kelią į KRYMĄ,  atstatė jam vandens tiekimą.

Beliko tų dviejų separatistinių Rusijos darinių teritorijų išplėtimas iki jų administracinių ribų (pagal Ukrainos administracinį paskistymą).

Kas beje jau sunkiai, bet baigiamas. ko reikia manyti ir siekė ES šalių vadovai.

Na o mistinis "Suvalkų koridorius" virto realiu "Suvalkų katilu" ....

Yokiu būdu sveiko proto logika teigia, kad taip  buvo realizuotas Vakarų geopolitikos tikslas  - padėti Rusijai  stabilizuoti  jos išorines sienas, nes NTO yra gyvas lavonas.

Savaime suprantama, kad Ukrainos interesai aukojami  lygiai taip, kaip Čejoslovakijos prieš antrą pasaulinį karą.


Tiktai mažas klausymėlis mūsų šalies vadovui -  ar nuo  to padidėjo mūsų šalies saugumas, vertinant tai kad NATO yra gyvas lavonas. o Baltarusijoje atsiras Rusijos raketos ISKANDER su atominiu ginklu ....


2022 m. birželio 18 d., šeštadienis

Garantinis elektros energijos tiekimas adekvatus sovietinių laikų represinėms priemonėms, taikytoms vykdant prievartinę kolektyvizaciją .

 

 Pagal Elektros energetikos įstatymą elektros energijos rinkos liberalizavimas atskirais etapais turi baigtis 2023 metų sausio 1 dieną.

Tą „liberalizavimą“ reikia su prasti kaip nepriklausomo elektros energijos  tiekėjo pasirinkimą.

Iš esmės tai yra prievartinis procesas, nes nepasirinkus elektros energijos tiekėjo teks mokėti  taip vadinamą garantinio tiekimo kainą, kuri apskaičiuojama vidutinei praėjusio ataskaitinio mėnesio elektros energijos biržos kainai, susiformavusiai Lietuvos kainų zonoje, pritaikius koeficientą 1,25.

Savaime suprantama, kad dabar ne sovietinės imperijos laikai, kada buvo vykdoma prievartinė kolektyvizacija, tačiau metodai adekvatūs – sovietų imperijos laikais per mokesčius, dabar per tą taip vadinamą garantinį tiekimą...

Ir čia nieko nuostabaus nėra, nes valdžioje tos politinės jėgos, kurios veikia bolševikiniais metodais , kurioms eilinius vartotojus laiko luzeriais ...., ypatingai partija, kurios idėjinis vadas  ( taip sakant Mozė) yra sovietinių laikų reliktas .....

-I jeigu tikėti Nacionaline vartotojų konfederacija, Lietuvos vartotojų institutu, Lietuvos nacionaline vartotojų federacija, Lietuvos žmogaus teisių asociacija, ES direktyvoje 2019/944/EU teigiama, kad vartotojai turi „teisę“, bet ne prievolę pasirinkti elektros  energijos tiekėją‘.

 Tiktai tenka apgailestauti, kad šios solidžios vartotojų asociacijos apsiriboja deklaracija, o ne Seimui pateikia motyvuotą, kvalifikuotą peticiją  dėl garantinio elektros energijos tiekimo sutvarkymo, kad jis nebūtų  kaip sovietinių laikų represinė priemonė.


2022 m. birželio 17 d., penktadienis

„Bairaktar ....bairaktar ...“

 

 

Pradžia:

 

Seimo Žmogaus teisių komitetui                    2022-06-14   Nr. 3

DĖL  VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS PAREIGOJIMO

Rytoj, birželio 15 dieną Komitete įvyks Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos 2021 m. veiklos ataskaitos pristatymas.

Kaip žinome , elektros energijos rinkos liberalizavimas prasidėjo 2020 metais.

  Jis pasireiškė prievartiniu elektros energijos tiekėjo pasirinkimu, kas kartu su elektros energijos drastišku padidėjimu iššaukė neigiamą vartotojų reakciją ir  tapo rezonansiniu reiškiniu.

 Tuo tarpu Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, kurios nuostatai  nustato:

 9.1.9. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo nustatyta tvarka kontroliuoja (prižiūri) vartojimo sutarčių standartinių sąlygų atitiktį sąžiningumo kriterijams (atlieka aktualiausių vartojimo sričių vartojimo sutarčių standartinių sąlygų stebėseną, vertina vartojimo sutarčių standartines sąlygas) ir teismo tvarka ginčija nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas;

turi  atlikti aktualiausių vartojimo sričių vartojimo sutarčių standartinių sąlygų stebėseną, vertinti  vartojimo sutarčių standartines sąlygas.

 

T.y ji turėjo atlikti elektros energijos pirkimo – pardavimo iš nepriklausomų jos tiekėjų sutarčių stebėjimą, nes tai yra pastaruoju metu rezonansinis reiškinys.

2021 metais buvo atliktas aštuonių tuometinių nepriklausomų elektros energijos tiekėjų vartojimo sutarčių stebėsena (monitoringas) vadovaujantis  Vartotojų teisių apsaugos tarnybos direktoriaus 2021 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 1-54 "Dėl vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo požiūriu stebėsenos (monitoringo) sričių 2021 m. patvirtinimo"

 

Vertinant elektros energijos tiekėjų su vartotojais sudaromas standartinių elektros energijos
tiekimo paslaugų sutartis, dažniausiai nesąžiningomis pasitaikančios pripažintos šios sąlygos:


Klientui telefoninio pokalbio metu išreiškus sutikimą su išvardintomis Sutarties sąlygomis,
pokalbio garso įrašas prilyginamas parašui ir Sutartis laikoma sudaryta
“;
Elektros energijos tiekimas ir persiuntimas Klientui gali būti nutrauktas, kai Klientas nevykdo
ar netinkamai vykdo savo sutartines prievoles pagal bet kurią kitą su Tiekėju sudarytą sutartį arba nėra
pilnai atsiskaitęs pagal pasibaigusią sutartį
“;
<...> Jei Vartotojo pretenzija nėra pagrįsta, Vartotojas sumoka tiek patiektos elektros energijos
kainą, tiek ir delspinigius už pradelstą mokėjimą
“;
Sutartis automatiškai pratęsiama. Apie naujas kainas vartotojas bus informuojamas prieš 30
dienų iki sutarties atnaujinimo
“;

Be kainos, mokamos pagal Sutartį už patiektą elektros energiją, taip pat kainos, mokamos už
Persiuntimo paslaugą ir kitas Operatoriaus Vartotojui teikiamas paslaugas, Vartotojui taikomos ir
Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytos rinkliavos ir mokesčiai
“.
Nutraukus sutartį anksčiau Sutarties individualiose sąlygose numatyto įsipareigojimo naudotis
paslaugomis termino, Klientas privalo grąžinti jam suteiktas nuolaidas ar gautas kitas naudas
“.
Klientui praleidus atsiskaitymo terminus ar pažeidus kitas Sutarties sąlygas, taip pat jei Klientui
pradėtos bankroto procedūros ir/ar yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad Klientas
nevykdys savo prievolių pagal sudarytą Sutartį, Tiekėjas turi teisę pareikalauti Kliento pateikti visų savo
prievolių pagal Sutartį tinkamo įvykdymo užtikrinimo arba kitų atsiskaitymo garantijų: mokėti iš anksto
(avansu), nustatyti trumpesnius ataskaitinius laikotarpius, atsiskaitymo terminus ir kt.
“.

  Tačiau Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba visiškai  nevertino, kad sutartys iš esmės yra perdėm nesąžiningos.

 

Jose nenurodomos prekės -  elektros energijos  esminės charakteristikos, tiekimo patikimumas, leistinas vartoti galingumas, fazių skaičius.

 

Tiesa vienas tiekėjas sutartyje nurodo: Elektros persiuntimo paslaugos ir elektros energijos kokybė turi atitikti sutarties, Lietuvos standarto LST EN 50160:2010 „Viešųjų elektros tinklų įtampos charakteristikos“ ir kitų kokybę reglamentuojančių norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus.

 

Betgi standartai tai  yra mokami ......

         

 Sumoje sutartys yra parengtos  pagal tiekėjų  supratimą, kad jų pareiga tik imti pinigus už patiektą elektros energiją, o visa kita vartotojo problema.

O istorija tokia.

2002 metų Elektros energetikos įstatymas   nustatė dvi vartotojo  sutartis:

·       Sutartis su elektros tiekėju.

·       Sutartis su operatoriumi  dėl elektros energijos perdavimo ir skirstymo paslaugos.

 

Šiuo metu Įstatymas nustato tiktai vieną vartotojo sutartį su elektros tiekėju.

Taigi Tiekėjas ir turi rūpintis už tinkamą prekės – elektros energijos pardavimą ir už tai atsakyti.

Nes tarp Vartotojo ir Operatoriaus jokių sutarčių nėra.

 Sumoje yra akivaizdu, kad Valstybinės vartotojų teisių apsaugos tarnybos, jai atliekant sutarčių stebėseną,  visa tai, kas aukščiau išdėstyta, nesudomino ir todėl sutarčių stebėsena buvo atlikta iš esmės itin formaliai,  

 Kadangi yra akivaizdu, kad tokios sutartys iš esmės yra nesąžiningos, siūlau  Valstybinei  vartotojų teisių apsaugos tarnybai pavesti  skubiai (nustatant konkretų terminą) atlikti nepriklausomų elektros energijos tiekėjų elektros energijos pirkimo – pardavimo sutarčių patikrinimą ir užtikrinti, kad jos būtų atitinkamai sutvarkytos, ir paskelbtos tiekėjų interneto svetainėse, ir interneto svetainėje https://pasirinkitetiekeja.lt/ .

 

Antanas Miškinis

 

****************************************

TĘSINYS

 

Išrašas
LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO ŽMOGAUS TEISIŲ KOMITETAS

POSĖDŽIO PROTOKOLAS
2022-06-15 Nr. 112-P-24
Vilnius


6. SVARSTYTA. Kiti klausimai:


6.2. Dėl Buitinių vartotojų sąjungos 2022-06-14 kreipimosi dėl elektros energijos rinkos
liberalizavimo.


NUTARTA. Persiųsti kreipimąsi Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai su
prašymu įvertinti kreipimesi dėstomas aplinkybes.
Pritarta bendru sutarimu.


Posėdžio pirmininkas Tomas Vytautas Raskevičius
Posėdžio sekretorė Ingrida Aidietienė

 

Pabaiga:

Kaip tame ukrainiečių klipe – „Bairaktar ....bairaktar ...“

 

 

 

.....

 

2022 m. birželio 15 d., trečiadienis

Vėl masinė psichozė – šį kartą „„Pasirink nepriklausomą elektros tiekėją“ .....

 

 

  Valstybinė energetikos reguliavimo taryba   pranešė, kad  birželio 14 d. Panevėžyje ir Radviliškyje, birželio 16 d. Kaišiadoryse patars gyventojams, kaip pasirinkti nepriklausomą elektros tiekėją, į ką reikia atkreipti dėmesį, gavus pasiūlymą ar pasirašant sutartį su elektros energijos tiekėju, paaiškins, iš ko susideda elektros kaina, atsakys į kitus klausimus.

Birželio 14 d.  Panevėžio  ir Radviliškio gyventojai  patarimus  gavo.

Birželio 16 d. nuo 12 iki 14 val. patarimus gaus Kaišiadorys, Katedros g. 4.

Taigi Valstybinė energetikos reguliavimo taryba kviečia suinteresuotus  ateiti prie jos  palapinės, kur atsakys  į visus jiems  rūpimus klausimus!

 DEJA Valstybinėje energetikos reguliavimo taryboje nepavyko gauti informacijos, ko gi  klausė panevėžiečiai.

O į klausimą, kad reiktų patarimus pradėti nuo elektros energijos tiekėjų sutarčių vertinimo ir pasirinkimo , gavome atsakymą, kad tai ne Tarybos reikalas.

 Paaiškinus, kad sutartys yra iš esmės yra nesąžiningos, nes jose nėra pačių esminių dalykų  - prekės elektros energijos  charakteristikų ( įtampos parametrai, leistinas naudoti galingumas, patikimumo  kategorija, fazių skaičius), kad  aplamai sutartys parengtos taip, kad tiekėjo rūpestis  tik susirinkti mokesčius už elektrą, o visa kita ne jo problema Tarybos pozicija nepasikeitė ...

Toks Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos elgesys tik patvirtina tai, kad ji yra elektros  (kaip ir dujų) tiekėjų tarnaitė.

Kadangi šią informaciją perduosime KAIŠIADORIŲ ŽINIOMS tai tikimės, kad jas sudomins  valdžios sukelta masinė psichozė – „Pasirink nepriklausomą elektros tiekėją“.  

Kaip kad prieš 12 metų  mitinis konservatorių energetikos ministras A. Sekmokas buvo sukėlęs masinę psichozę – „Pasirink karšto vandens tiekėją“, ko rezultatas besitęsiantis „Valstybinis reketas“, kada  karšto vandens tiekimo veiklos nevykdantys šilumos tiekėjai  pardavinėja karštą vandenį  .....