2017 m. vasario 28 d., antradienis

Atviras Seimo narės Aušros Maldeikienės laiškas


Man malonu, kad p. P. Gražulis sunerimo, jog aš Seime ketinu dirbti, viešinti informaciją, neketinu savintis parlamentinių lėšų ir/ar gryninti pinigų per gėlių prikimus ar vakare užsipilti 40 litrų benzino į savo automobilio baką, o ryte jau į tą patį automobilį pilti dyzeliną. Ar ne tokia praktika buvo paplitusi? Taip nebus. Ir kai sužinosiu, viešinsiu informaciją apie bet kurį Seimo narį.
Tiesa, informacija, pateikiama po. P. Gražulio laiške, yra absoliutus melas.
Ir aš labai didžiuodamasi galiu pasakyti, kad mano šeima yra mano pasididžiavimo šaltinis, pamatas ir ramstis, jie, dauguma kurių jau pas Dievą, man padeda išlaikyti kasdienybės naštą.
Mano tėtis – Kazimieras Seibutis (1919 m. rugsėjo 4 d. Meldučių km. Rokiškio apskritis – 1985 lapkričio 21 d. Vilnius), statybininkas, politinis kalinys. Vokietmečiu Vilniuje mokėsi Politechnikume. 1947.01.09 -1955.02.16 politinis kalinys, kalėjo Vorkutos lageriuose Komijoje (dabar Komijos respublika). Grįžęs į Lietuvą nebegalėjo tęsti mokslų, įvairiose statybinėse organizacijose dirbo statybos darbų vykdytoju.
Tėvelio tėtis Antanas Seibutis (1880-1959) buvo stambus Ragelių valsčiaus (dabar Rokiškio rajonas) ūkininkas, politinis kalinys, kalintas Karagandos lageriuose; tėvelio mama — Anelė Mackutė Seibutienė (1888- 1969), tremtinė Karsnojarsko krašte. Ji gimė Narkūnų km. ūkininko, kaime vadinto knygiumi, nes turėjo nemažai knygų ir buvo uolus skaitytojas, šeimoje. 
Jos brolis Balys Mackus buvo Rokiškio mokyklų inspektoriumi, susilaukė sūnaus Jono Mockaus, vėliau tapusio garsiu matematiku, profesoriumi, Mokslų akademijos tikruoju nariu, apdovanotu Lietuvos mokslo premijomis.
Mama — Elena Gražina Seibutienė (g. Baradinskaitė, 1927 m. birželio 25 dieną Kėdainiuose– 2016 m. gruodžio 13 d. Vilniuje). 1950 metais baigė Kauno universiteto Farmacijos fakultetą, provizorė. Dirbo Radviliškio, Palangos, Vilniaus vaistinėse. 
Mamos tėtis Vincas Baradinskas (1897 – 1981) — vargonininkas, chorvedys, ilgus metus tarnavo Utenos, Kėdainių, Krakių bažnyčiose, mamos mama — Pranė Baniūnaitė Baradinskienė (1898-1980) augino aštuonis vaikus, siuvinėjo Bažnytinius rūbus, nes mokėsi šio gražaus amato Rygoje ir Varšuvoje.
Brolis – Kazimieras Seibutis (gimęs 1961 m. rugpjūčio 29 d. ) apie du dešimtmečius buvo BNS Užsienio naujienų skyriaus vyr. redaktoriumi, vertėjas. Brežnevo laikais dalyvavo kontrkultūriniuose sąjūdžiuose, už aktyvias viešas antisovietines provokacijas kalintas psichiatrijos ligoninėse.
Nė vienas mano šeimos narys — tėvai, seneliai, dėdės ar tetos, kaip ir aš, NIEKADA nepriklausėme nusikaltėlių organizacija pavadinimu Komunistų partija.
Melo kojos trumpos. O mano darbas ir toliau bus toks, kokio kai kas nenori, o kai kas jam labai pritaria.
Tokiu primityviu melu manęs tikrai nesustabdysite.
Dėl sūnaus Mato Maldeikio darbo, karjeros ir kitų dalykų prašome kreiptis į Seimo Kanclerę. Tai ne mano sritis ir aš NIEKADA jokia forma nesu protegavusi nė vieno iš savo sūnų, kurie yra protingi, išsilavinę ir labai garbingai tęsia šeimos pasiaukojančio darbo Tėvynei tradiciją.
Mano studijos yra geriausia, kas galėjo ištikti mane tais niūriais sovietiniais laikais. 
Studijos buvo puikios, tarp išskirtinių asmenybių. 
Aš jomis labai didžiuojuosi. 
os suteikė intelektualinį pamatą visam mano gyvenimui. 
Dėkui Maskvos universitetui už geriausius gyvenimo metus ir už tai, kad ten galutinai išmokau labai sunkiai dirbti ir dabar galiu tarnauti savo Tėvynei.
Aušra Maldeikienė

Kanibalų puota ....

  Valstybės gynimo taryba:
Prezidentė,
Seimo pirmininkas,
Ministras pirmininkas,
Krašto apsaugos ministras,
Kariuomenės vadas. 

 siūlo kitąmet skirti daugiau nei 2 proc. BVP krašto apsaugai.

Tokiu  būdu Valstybės gynimo taryba nusprendė siūlyti 2018 metų valstybės biudžete Krašto apsaugos ministerijos asignavimams papildomai numatyti 149 mln. 200 tūkst. eurų.


Betgi LIETUVOS RESPUBLIKOS NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ  ĮSTATYMAS

nustato:

12 SKYRIUS
NACIONALINĮ SAUGUMĄ UŽTIKRINANČIOS INSTITUCIJOS

VADOVAUJANČIOS INSTITUCIJOS:
Valstybės aukščiausiosios vadovaujančios institucijos, kurios vadovauja nacionalinio saugumo užtikrinimui, yra Lietuvos Respublikos Prezidentas, Vyriausybė ir Seimas.

VYKDOMOSIOS IR KITOS INSTITUCIJOS:

– Valstybės gynimo taryba;
„ Krašto apsaugos ministerija, krašto apsaugos ministrui pavaldūs kariuomenės vadas ir Gynybos štabas;
– kariuomenė;
– policija;
– Valstybės saugumo departamentas;
– Pilietinio pasipriešinimo rengimo centras;
– Civilinės saugos departamentas; (kurio nebėra...)
– Ginklų fondas.


 Tą patį sako ir sveiko proto logika, tik  ji nesupranta, kodėl pamiršta Valstybės sienos apsaugos tarnyba, policija,  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas .....

Be to šis įstatymas nustato:
Vyriausybės įsteigtas strateginių tyrimų ir analizės centras
analizuoja bei prognozuoja išorės ir vidaus saugumo aplinkos pokyčius, 
seka rizikos veiksnių, pavojų, grėsmių atsiradimą bei vystymąsi
 ir teikia pasiūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Valstybės gynimo tarybai ir kitoms nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms dėl nacionaliniam saugumui stiprinti reikalingų priemonių


Betgi šio centro tai  nėra.................... 

Kodėl jo nėra ????   

 Kodėl jis nesteigiamas ??

Tai kas gi pateikė Valstybė gynimo tarybai  pavojų ir grėsmių atsiradimu pagrįstus pasiūlymus dėl nacionaliniam saugumui stiprinti reikalingų priemonių ?????

VBS agentūra ??                       Ar koks nors force majore ...??
Juk  yra akivaizdu, kad krašto apsaugos sistemą sudaro ne tiktai Krašto apsaugos ministerija su kariuomene, o finansavimas skiriamas tik jai.

Kodėl  finansavimas skiriamas visiškai nevertinant Valstybės sienos apsaugos tarnybos pasirengimo ir aprūpinimo, kaip ir  policijos, kurioje vykdoma "reforma" (šiuo metu sustabdyta)  turinti tikslą, kas paneigs,  sužlugdyti nusikaltimų prevenciją, užtikrinti  gyventojų nesaugumą,


Perfrazavus prieš kelis metus  D. Grybauskaitės posakį, skirtą G. Kirkilo Vyriausybei  - Puota maro metu- kas paneigs, kad šiuo atveju tiktų posakis - KANIBALŲ PUOTA, turint omenyje   šalies  gyventojų fizinį ir turto nesaugumą, ypatingai vaikų .... ....


Jie dar nesuprato, kas yra "jų garbės pirmininkas ..." ....


Lietuvos Sąjūdžio suvažiavimą apkartino intrigos

2/24/2016

1 Comment

JDJ ir Kauno JDJ susirinkimų istorijoje taip pat būta visko (paskutiniame visos Lietuvos JDJ suvažiavime Vilniuje 2010 m., man, tuometinei JDJ prezidiumo narei, Kauno skyriaus pirmininkei, norėjusiai pasisakyti, buvo tiesiog iš rankų išplėštas mikrofonas...). bet taip, kaip buvo praeitą šeštadienį pačioje Sostinės Rotušėje, iš karto po LR Himno ir choro giedamų patriotinių dainų, atrodė viskas turėjo būti taip, kaip tikrajame Sąjūdyje, 1988-89 metais, kai jį kūrėme ir visi buvome"kaip vienas". Bet tik pradėjus kalbėti pranešėjams, netrukus pamatėme "kitą vaizdelį".

Seimo nariui, kauniečiui, ilgamečiui Lietuvos Sąjūdžio pirmininkui, Rytui Kupčiinskui pradėjus dėstyti niekur oligarchų valdomoje žiniasklaidoje neskelbiamą informaciją apie Kauno valdžios nusikalstamą veiklą, tuoj pat susirinkimo vedantiesiems ėmus belsti į mikrofoną, neleidžiant pranešėjui net užbaigti pradėto sakinio, o norėjusiems paagituoti už R. Kupčinsko kandidatūrą į pirmininkus, aplamai nebuvo leista kalbėti. 

Tuo tarpu Sąjūdžio Garbės Pirmininkui buvo leidžiama kalbėti įvairiomis temomis kada ir kiek panorėjus, be jokių "beldimų" ir reglamentų. 

Tad naujuoju Sąjūdžio pirmininku buvo išrinktas Garbės Pirmininko proteguojamas jau dvejus metus juo esantis, vienos Šalčininkų mokyklos direktorius p. Žilius, o Taryba "išrinkta" tik iš anksto suderinus kandidatūras, neleidžiant pasiūlyti nieko "iš šalies".

 Antroje vietoje likusiam, 102 balsus surinkusiam R. Kupčinskui nebuvo pasiūlyta net tarybos nario mandato...

Visa tai man iš karto priminė maždaug prieš 30 metų rengiamus kolchozo visuotinius susirinkimus, kai tik kolchozo pirmininko žodis buvo vienintelis leidžiamas, nekritikuojamas ir nediskutuojamas, o "rinkimų", t.y. paskyrimų į atsakingas pareigas rezultatai priklausydavo nuo renkamųjų sugebėjimų tinkamai įsiteikti pirmininkui, priklausymo vienintelei to meto partijai ir jau iš anksto, prieš susirinkimą, būdavo viskas nuspręsta. 

 Kai tokiomis sąlygomis, 1989m. Kauno r. Taurakiemio apylinkėje subūriau Sąjūdžio grupę. Neužilgo mane išrinko Kauno r. Sąjūdžio pirmininke, tuomet iš karto buvau atleista iš visų darbų, nors be manęs šeimoje buvo tik mažas vaikas, neįgalūs mama ir iš Černobylio grįžęs, ten alkoholiku tapęs, nedarbingas jos brolis. Kol nedirbau, daugiau, kaip metus laiko, gyvenome pusbadžiu. Tuomet išgyvenome tik Taurakiemio apylinkės žmonių, vietos sąjūdininkų solidarumo ir dosnumo dėka.

Taigi š.m. vasario 20 dieną vykęs Sąjūdžio suvažiavimas priminė sovietmetį ir iš tribūnos sklidę kalbos apie išorės grėsmes Lietuvos valstybei ir jau penkmetį statomos Astravo AE Baltarusijoje, esą tik dabar... iškilusius pavojus, auditorijos neįtikino. Buvo aiškiai matoma, kad visos, pačios didžiausios grėsmės jau yra pačiuose mumyse, nes išryškėjo momentai, kai tik vakar buvęs Sąjūdžio draugas, bendražygis, šiandien gali visos 260 delegatų auditorijos akivaizdoje tau užčiaupti burną ir kitaip smeigti, kaip "peiliu į nugarą".

Po Sąjūdžio pirmininko ir tarybos "rinkimų", kompanijai, stojusiai fotografuotis šalia labai keistai, kaip "Raudonkepuraitės" pasakoje, besielgiančio Garbės Pirmininko, trūko tik aktyvistų maršo... Ir tai vyksta dabar, kai aplinkui pasaulyje piktas ir godus Rusijos žvėris, saviems piliečiams dabar jau dalinantis maistą "kortelėmis", jau seniai žvangina ginklais mūsų pasienyje, nesiruošia palikti okupuotų Ukrainos teritorijų, ištisų kvartalų ir gyvenviečių Sirijoje bombardavimais verčia žmones bėgti iš savo namų, užtvindant kitas ES šalis, o pas save tų vargšų pabėgėlių neprisiima. JAV ir ES šalys, dabar sąmoningai skaldomos imigrantų ir teroristų antplūdžio grėsmės - negali, nenori, ar tiesiog nepajėgia kol kas visko to sustabdyti... Europa dabar jau turi savų bėdų, o Lietuvos problemos turi būti sprendžiamos mūsų pačių jėgomis, nelaukiant "gerų dėdžių", ar "mesijų" atėjimo. Mes, nedidelė, palyginus visai neseniai okupacijos pančius nusimetusi ir jos padarinius dar ilgai kentėsianti lietuvių tauta. Tikrųjų mūsų priešų išmėgintai skaldytojiškai politikai "Skaldyk ir valdyk", turėtume pasakyti griežtą: "NE". Anaiptol, dabar reikėtų tvirtai suremti pečius. Visomis išgalėmis, per veikiančias ne valdžios partijas ir NVO privalome vienytis, ginti Žmogaus teises LR Konstitucijos pagrindu. Visuomenės, savo valstybės interesus iškelti aukščiau partinių ir asmeninių interesų, siekiant atstatyti tikrąją, iki 1995 m. Lietuvoje gyvavusią savivaldą, reformuojant teismų sistemą, kad teisminiai procesai būtų skaidrūs ir patikimi, o jų sprendimai niekam nekeltų abejonių. Privalome sustabdyti totalinę Lietuvos žmonių emigraciją, besaikį svaigalų vartojimą, moralinę tautos degradaciją ir visas kitas nedemokratiško, neretai nusikalstamo ligšiolinio valstybės valdymo ir buvusios okupacijos pasekmes. Tik tada patys nesunkiai galėsime įveikti pačius didžiausius vidaus ir išorės priešus ir išlaikyti savąją Lietuvos Respublikos valstybę.

Rūta Zabielienė,
Kauno JDJ pirmininkė,
vysk. M. Valančiaus Blaivystės Sąjūdžio valdybos narė,
Žemdirbių asociacijos valdybos narė,
Kauno bendruomenės "Nemuno krantai" pirmininkė.


SĄJŪDININKAMS
Žiniasklaidai

Replika po balsavimo

Vilnius, 2016-02-22
Sąjūdis yra dešiniųjų jėgų organizacija. Iki šiol Lietuvos Sąjūdžio taryboje buvo ir nepartinių, ir tautininkų, ir didelė dalis Tėvynės Sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) partijos narių.
2016-02-20, pagal iš anksto surežisuotą scenarijų, leidus tik UŽ KIEKVIENĄ kandidatą pasisakyti VIENAM delegatui buvo organizuojami Lietuvos Sąjūdžio pirmininko rinkimai. Pirmininkavę A. Tučkus ir L. Dieninis saugojo mikrofoną, kad prie jo neprieitų nenumatyti žmonės.
 Kai aš, Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos įpareigotas, norėjau agituoti už R. Kupčinską, mikrofono apsaugai stojo A. Tučkus ir .pakvietė garbės pirmininką prof. V. Landsbergį į pagalbą, kuris pareiškė, kad čia ne vieta ekstremizmui

 Buvo gaila ir priklu žiūrėti į organizatorius. Kadangi čia ne gatvės mitingas, o Sąjūdžio suvažiavimas teko palaukti momento pasisakymui.

Pasibaigus rinkimams, gavęs žodį, aiškinau, kad organizuojant ir vykdant suvažiavimą buvo pažeisti Sąjūdžio įstatai, moralės ir teisės normos:
Sąjūdžio įstatų (toliau įstatai) 4.4 punkte sakoma, kad Sąjūdžio suvažiavimai šaukiami ne rečiau kaip kartą per dvejus metus.
Įstatų 4.18 punkte sakoma, kad Sąjūdžio taryba renkama 2 metų laikotarpiui.
Įstatų 4.21 punkte parašyta: Sąjūdžio tarybos pirmininką dviejų metų laikotarpiui renka taryba ir tvirtina suvažiavimas.
Įstatų 4.24 punkte parašyta, kad Sąjūdžio pirmininkas renkamas ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui.
Sąjūdžio įstatų 7.1 punkte rašoma: pranešimai apie Sąjūdžio suvažiavimus skelbiami ne vėliau kaip prieš 30 dienų bei pranešama miestų (rajonų) skyriams RAŠTU.
Ankstesnis suvažiavimas vyko 2013-06-01, o jo veikla faktiškai pasibaigė 2015 m. birželio mėnesį.
Susidaro įspūdis, kad tie, kurie organizavo suvažiavimą juridiškai nebuvo veiksnūs ir neturėjo juridinių galių, kadangi jie buvo išrinkti 2013-06-01, o 2-jų metų jų kadencija buvo pasibaigusi 2015 metų birželio mėnesį. Pateisinamų aplinkybių dėl Sąjūdžio suvažiavimo laiko nukėlimo nebuvo. Vilniaus Sąjūdžio taryba oficialios informacijos apie suvažiavimo laiką, delegatų skaičių ir darbotvarkę nebuvo gavusi.
Suvažiavimo išvakarėse Lietuvos Sąjūdžio tarybos atstovai iš 129 Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus delegatų sąrašo išbraukė 62 delegatus, tarp kurių Vilniaus Sąjūdžio tarybos, Vyskupo M. Valančiaus Blaivybės Sąjūdžio, Vilnijos draugijos, jaunimo bei kitų organizacijų nariai. Iš delegatų sąrašo buvo išbraukti akad. prof. J. Sirvydis, prof. O. Voverienė, akad. prof. A. Tyla, daktaras J. Parnarauskas ir kiti žinomi vilniečiai.
Į Sąjūdžio suvažiavimą nebuvo pakviesti registre įregistruoti "išmestieji" tarybos nariai V. Čeginskas J. Brasiūnaitė, B. Bučelis.
Pažymėtina, kad iš gilias sajūdietiškas tradicijas turinčius Utenos ir Ukmergės rajonus nebuvo pakviesta nė vieno delegato. Niekaip negalima suprasti, kad nė vieno delegato kvota nebuvo skirta Klaipėdai.
XIV Sąjūdžio suvažiavimas vykęs 2013-06-01 įpareigojo Sąjūdžio tarybą įsteigti Sąjūdžio Seimą. Vietoje Seimo įsteigimo ir Sąjūdžio plėtros organizavimo taryba į suvažiavimą sugebėjo pakviesti 16 rajonų ir miestų delegatus. Visą laiką tarybos posėdžiai vyko retai. Susidaro įspūdis, kad artėjant Lietuvos Seimo rinkiminėms batalijoms kai kurie lyderiai prabudo ir ėmėsi aktyvių veiksmų. Vienas jų svarbiausių darbų buvo susikurti palankią tarybos daugumą atstovaujančią TS-LKD partijos atstovų, kad galėtų nugalėti tarybos opoziciją (akad. prof E. Jovaiša, prof. V. Vilimas, habil. dr. K. Garšva, R. Kupčinskas. N. Balčiūnienė, T. Baranauskas, S. Veversevičienė, J. Brasiūnaitė, B. Bučelis, K. Mickevičius), kuri mirus monsinjorui A. Svarinskui ir P. Rutkauskui veikė įtakingai - parašų rinkimo organizavimas dėl bandymų pakeisti Lietuvos raidyną. Pažymėtina, kad vadinamoji opozicija daugiau darbavosi negu valdančioji dauguma - organizavo ir dalyvavo pasipriešinimo akcijose dėl Seime priimamų įstatymų. Kad opoziciją nugalėti neteisėtai buvo išmesti iš tarybos V. Čeginskas, J. Brasiūnaitė ir B. Bučelis, o į jų vietą buvo priimti 3 nauji TS-LKD partijai lojalūs atstovai, kad įgytų ryškią persvarą prieš opoziciją ir ėmėsi rengti suvažiavimą.
2016-02-20, pažeidžiant Sąjūdžio įstatus moralės ir etikos principus, buvo išrinkta TS-LKD partijos daugumos Sąjūdžio taryba. K. Garšva atsisakė dalyvauti tokioje taryboje. Taryba buvo suformuota taip konservatoriškai, kad Sąjūdis galimai turėtų tapti TS-LKD partijos rinkiminiu klubu.
Prisimintina, kad nuo pat partijų egzistencijos pradžios partijų vadovaujančių organų rinkimuose paskutinio etapo kandidatai būdavo išrinkti į aukščiausius partijos organus. Tai patvirtina, kad A. Kubilius partijos pirmininko rinkimuose pralaimėjusįjį prof. V. Landsbergį pakvietė į savo komandą, o G. Landsbergis, nugalėjęs I. Degutienę, pakvietė ją vicepirmininke.
Išrinktasis Lietuvos Sąjūdžio pirmininkas V. Žilius TS-LKD narys savo oponentą R. Kupčinską išmetė už borto. Visiems žinoma, kad tarybos formavimas vyko prieš suvažiavimą V. Landsbergio akivaizdoje ir jo įtakoje. Štai kur pasireiškia principas MUŠK SAVUS, KAD KITI BIJOTŲ ir kad būtų liokajais, parsidavėliais, pakalikais ir lojaliais. Prisimenu, kad vykusiuose Seimo rinkimuose po Šalčininkų rajoną su komanda R. Kupčinskas agitavo už V. Žilių. Norisi atkreipti dėmesį, kad tarp 25 išrinktųjų tarybos narių, niekas nepaprotino vadovų. Štai kokios yra kai kurių aukštai pakylėtų konservatorių NUOSTATOS - už paslaugą ir dėmesį - už borto.
Suvažiavimui buvo pateiktos 8 rezoliucijos - tai maždaug tiek pat kiek per visą laiką nuo 2013 birželio. Pateikiau Vilniaus Sąjūdžio tarybos rezoliucijos projektą "Dėl informacijos sklaidos apie Sąjūdžio veiklą" (pridedama). Suvažiavimas visas pateiktas rezoliucijas priėmė. Tačiau mano pateiktos rezoliucijos projekto pirmininkaujantieji A. Tučkus ir L. Dieninis neteikė suvažiavimui svarstyti. L. Dieninis po nosimi burbėdamas aiškino, kad jai įgyvendinti reikalinga daug lėšų. Pažymiu, kad Lietuvos Sąjūdžio taryba labai aktyviai viešina TS-LKD partijos lyderių ir jų artimų bendraminčių pasisakymus bei laikraščių iškarpas tinklapyje www.lietsajudis.lt - tačiau čia Sąjūdžio veikla beveik neviešinama. Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus veikla be jokios finansinės paramos viešinama Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tinklapyje www.sajudis.com
Gyvenimas parodys, kokią įtaką turės konservatoriškai reorganizuojamas Sąjūdis Lietuvos demokratinių jėgų santalkai.
Sakoma, kad nugalėtojai neteisiami. Tikiu, kad džiaugsmo euforija naujai tarybai ir TS-LKD partijos elitui greitai praeis. Reikės imtis rimtų darbų ir atsiskaityti už amoralų elgesį, klaidas ir neteisėtus veiksmus.
MANYTINA, KAD APIE ŠĮ SUVAŽIAVIMĄ DAR DAUG IR ILGAI BUS DISKUTUOJAMA, RAŠOMA ir negerais prisiminimais įeis į istoriją. Tai skaudi pamoka KAIP NEREIKIA DIRBTI.L. Kerosierius,
Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus tarybos pirmininkas

Be komentarų .... kas kam rūpi ....

2017 m. vasario 27 d., pirmadienis

Pasakytas žodis nesugrįžta. .........................."Tai buvo labai svarbus įvykis valstybės raidoje.

Iki tol jokia moteris niekada Lietuvos valstybės nevaldė. 


Aš manau, kad tai labai svarbu ir moterų suvokimui, kad Lietuvoje moterys turi visas galimybes, visas teises.

 Prezidentė D. Grybauskaitė daugeliui šalių gali būti pavydėtinas pavyzdys, kai tauta išsirenka moterį savo vadove“, 

taip D. Grybauskaitę liaupsino R. Karbauskis LRT radijo laidoje  „Istorijos detektyvai“   

Visiškai teisingai vertindamas Krėvos uniją ir tuo pačiu Jogailos vaidmenį Lietuvos istorijoje, ponas Ramūnas, jeigu vadovautis sveiko proto logika, turėjo pastebėti, kad D. Grybauskaitė dabartinės Lietuvos  istorijoje vaidina savotišką Jogailos vaidmenį (vertinant tai, kad istorija iš esmės kartojasi, tiktai kitomis formomis).

O į  klausimą, koks gėdingiausias Lietuvos istorijos laikotarpis, ponas Ramūnas atsakė, kad tai vokiečių įsiveržimo į Lietuvą pradžia, kada prasidėjo žydų persekiojimas.

Čia ponas Ramūnas, kas paneigs,  pasireiškė, kaip tikras šabesgojus, trūko tiktai, kad dar lietuvius pavadintų žydšaudžių tauta ....

Jeigu jis  nebūtų šabesgojus, tai būtų bent jau būtų paaiškinęs, kas iššaukė  žydų persekiojimą, nes  pvz. Rusija 1920 metų sutartimi Lietuvai priskyrė didelę dalį dabartinės Baltarusijos todėl, kad Rusijos delegacijoje buvo daug žydų, kurie norėjo kad kuo daugiau jų tautybės žmonių  patektų į žymiai palankesnes jiems sąlygas.   

Na o  "nacionalinis" transliuotojas  tokiu būdu  eilinį kartą atliko savo  "misiją":

Teikti Lietuvos visuomenei tikslią, objektyvią ir subalansuotą informaciją, kokybiškas šviečiamąsias, kultūrines ir pramogines programas, sudaryti prielaidas darniam vystymuisi, demokratijos plėtrai bei atviros visuomenės vertybių įsitvirtinimui Lietuvos Respublikoje.

Betgi šis "Istorijos detektyvas"   palieka atvirą klausimą, kas gi privertė poną valstietį taip nusižeminti, ir bandyti lietuvius pažeminti ??


Negi jis buvo kankinamas taip, kaip pulkininkas J. Petruitis aprašo savo knygoje "Kaip jie mus sušaudė" ???

Žinoma ne fiziškai, bet morališkai ....   


Taigi .... taigi .....   kaip sako arabai:  Ištartas žodis valdo jus. Neištartiems žodžiams vadovaujate patys.


Arba - Nescit vox missa reverti (Horatius) – Pasakytas žodis nesugrįžta. 2017 m. vasario 26 d., sekmadienis

Vienas iš tokių požymių yra mūsų valdžios rusofobija.Turkija ir Graikija yra NATO narės nuo 1952 metų.

Tačiau pastaruoju metu jų santykiai yra toli, toli  gražu ne tokie. kokie turi būti tarp sąjungininkų.

Tiktai mūsų visuomenė to nežino nes tokia jau yra mūsų valdžios valia.

Nes  mūsų visuomenė yra maitinama žemos prabos  propaganda, kad NATO mus apgins .....

Gal ir apgins, bet  taip, kaip JTO kariauna apgynė bosnius musulmonus Serebrianicoje ....

Kaip kad JAV,  Anglija ir Prancūzija užtikrino Ukrainos sienų neliečiamybę ....

Kaip Rusijos agresijos į Krymą metu padarė Obama, patarė ginklu nesipriešinti agresoriui ...

Rusija ne Afganistanas, ne Irakas, ne Serbija.

Rusija yra atominio ginklo valstybė su imperinėmis pretenzijomis. 

Rusijos liaudis dar morališkai  nesugadinta liberastinių idėjų ir yra itin nereikli materialiniu požiūriu.

Na o ginkluotės atžvilgiu Rusija  nedaug kuo ir  atsilieka nuo Vakarų.

Na ir kokia gi prasmė (nauda)  Rusijai okupuoti Lietuvą ???

Deja apie tai tyla ..., nes Rusija turi N priemonių, kad valdytų Lietuvą ir be okupacijos.

Vienas iš tokių požymių yra mūsų valdžios rusofobija.

Tiesa Seimo pirmininkas pažadėjo su Rusija bendrauti sveiko proto logikos ribose, tačiau ar jam tai bus leista.**********************************************************
Анкара пригрозила Греции, напомнив о мощи турецкой армии 26 февраля 2017, 17:21 — Мир 539 

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу прокомментировал резкие слова министра иностранных дел Греции Никоса Котзиаса в адрес Анкары. 

Ранее греческий министр отметил, что последние провокации Турции в Эгейском море являются серьезным нарушением международного права и предупредил Анкару о "жестком ответе". 

В свою очередь, глава турецкой дипломатии призвал греческое правительство не испытывать терпение Анкары, передает "Российский Диалог" со ссылкой на "Анадолу". 

По его словам, Афины, как никто другой, знают о потенциале вооруженных сил Турции и о том, на что способны турецкие солдаты. 

 Тем временем глава оборонного ведомства Греции Панос Камменос заявил, что "нога турка не ступит на греческие острова", и Анкара получит отпор в случае новых военных провокаций. 

 Нынешнее греческое правительство отличается от того, которое было в 1996 году. 

Власти Греции не намерены отступать в вопросах национального суверенитета, подытожил министр обороны. 


.

O prie Smetonos buvo atvirkščiai ...
  Ūkininko patarėjas rašo:   Urėdijų pertvarka – lyg karšta bulvė. Daug metų gyvuojančių    42 urėdijų likimas vėl skendi nežinomybėje.

  Delfi.lr neatsilieka:  Prasta žinia urėdams: Prezidentūra palaiko siūlymą mažinti urėdijų skaičių.

Kad žinia tikrai  prasta  urėdams, kas paneigs, nes jei urėdo tarnyba prieš kelis metus „kainavo“  100.000 litų, tai dabar tikraikainuoja“ kokius 30.000 eurų, jei ne daugiau .....

0 tikslius duomenis turi STT ......

Jeigu Prezidentė siūlo, tai  jau taip matyt ir reikia, nes liaudis ja pasitiki.

Valstiečiai  jai pritaria,  o dėdulės anūkas palaiko Premjerą................. O kaipgi valdomi valstybiniai miškai gretimose ES šalyse ??

Latvijoje valstybinius miškus valdo Valstybinė akcinė bendrovė „Latvijos valstybiniai miškai“.

O kaip valdomi miškai Lenkijoje, galima spręsti iš pokalbio su  Punsko valsčiaus 
viršaičiu:

Klausimas Punsko valsčiaus seniūnui:- Jūs turite valdiškų miškų? 

Atsakymas:

- Tik apsaugos zonas.

 Jei turėtume valdiškų miškų, tai juos patys ir tvarkytume.

Nesuprantu, kodėl jūsų savivaldybių teritorijų valdiškus miškus tvarko generalinė urėdija.

 Vadinasi, savivaldybių nelaiko valdžia, jomis nepasitiki.

Parceliuoti miškų mums neleistų žmonės.

Centras savivaldos neperleidžia, iš čia ir kyla visos bėdos.

 Tai gerai žinau, nes bendrauju su daugeliu tautiečių.

Galbūt aš klystu.

Gal jums tai normalu. 

Lenkijoje taip nėra. Ir tuo džiaugiamės.

------------------------------------------------------


Taigi Lenkijoje su tais valstybės miškais taip nėra,  kaip  yra pas mus......

Ir daug, daug ko nėra Lenkijoje,  kaip yra pas mus ....

Nėra tokių Prezidentų, nors pirmas Lenkijoje  ir buvo toks, kaip ir pas mus ....

Tikrai nėra įtakingų partijų – penktųjų kolonų ...

Valdžia įsiklauso į mokslininkų nuomonę .........

Todėl ir paskutinės krizės Lenkijoje nebuvo ....

Todėl ir važiuojame apsipirkti į Lenkiją  ....

 O prie Smetonos buvo atvirkščiai, dargi druską kontrabanda nešdavo į Lenkiją ...


Na betgi kai ko prie Smetonos  ir nebuvo ...

Nebuvo pasaulinės krizės.

O svarbiausia, nebuvo demokratijos verkšlena Kremliaus šabesgojai  ....

2017 m. vasario 24 d., penktadienis

Informacija tiems, kurie "meldžiasi" dienolaipsniams


Didelis debesuotumas, nedidelis lietusKas yra dienolaipsniai?

Dienolaipsnis yra tam tikro periodo ilgumo ir šaltumo matas, kuris naudojamas techniniuose skaičiavimuose lyginant skirtingų periodų energijos suvartojimą šildymui.

Dienolaipsnių skaičiavimo formulė yra:

DL = z * (tv – tiš), kur:
z – periodo trukmė, paros;
tv – vidutinė skaičiuojamoji oro temperatūra pastate, °C. Lietuvos sąlygomis ši, bendru sutarimu, temperatūra yra prilyginta +18 °C.
tiš – lauko oro temperatūros vidurkis per skaičiuojamąjį periodą, °C.

Pavyzdžiui, turime 2 periodus su vienoda vidutine lauko oro temperatūra (3°C), bet skirtinga trukme:

1 periodas: (18°C – 3°C) * 30 parų (šildymo trukmė) = 450 DL (dienolaipsnių);
2 periodas: (18°C – 3°C) * 33 parų (šildymo trukmė) = 495 DL (dienolaipsnių).

Kadangi energijos suvartojimas yra proporcingas lauko oro temperatūrai, galima apytiksliai teigti, jog pastatas 2-uoju periodu suvartos (495/450-1)*100 = 10% daugiau energijos šildymui už 1-ąjį periodą, jei pastate neįvyko esminių energijos vartojimą įtakojančių pasikeitimų (pvz. renovacija, šilumos punkto nustatymai ir t.t.).

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tokia yra dienolaipsnio sąvoka.

Tačiau energijos suvartojimas priklauso ne tik nuo lauko temperatūros, bet ir vėjo greičio, drėgnumo.

Tai rodo žemiau pateiktos lentelės - šalčio pojūtis (šilumos atidavimas) priklauso ir nuo vėjo, ir nuo oro drėgmės ir nuo to saulėta, ar debesuota.

Tą jaučiame ir mes patys.

Tačiau vis dar pasitaiko šilumos vartotojų, kurie lygina mėnesių dienolaipsnius ir aimanuoja, kad reikia daugiau mokėti už šilumą.

Taip sakant meldžiasi "dienolaipsniams" ....Orai Vilniuje

Pn
24.02
−4..+3
Št
25.02
−4..+2
Sk
26.02
−5..+2
Orų būsena, atmosferos reiškiniaiOro temp., °CAtm. slėgis, mm HgVėjas,
m/s
Drėgnumas, %Pojūtis, °C
NaktisDidelis debesuotumas, nedidelis lietusDidelis debesuotumas, nedidelis lietus+1727
P
4
94−1
RytasDidelis debesuotumas, nedidelis lietusDidelis debesuotumas, nedidelis lietus+3722
PV
5
97+1
DienaDebesuota, silpni krituliaiDebesuota, silpni krituliai0728
Š
5
90−3
VakarasDidelis debesuotumasDidelis debesuotumas−1735
ŠV
4
82−4

ai Vilniuje

Pn
24.02
−4..+3
Št
25.02
−4..+2
Sk
26.02
−5..+2
Orų būsena, atmosferos reiškiniaiOro temp., °CAtm. slėgis, mm HgVėjas,
m/s
Drėgnumas, %Pojūtis, °C
NaktisMažas debesuotumas, nedidelis sniegasMažas debesuotumas, nedidelis sniegas−3743
V
6
75−7
RytasGiedraGiedra−3744
V
6
78−7
DienaDebesuota, nedidelis sniegasDebesuota, nedidelis sniegas+2746
ŠV
8
41−2
VakarasGiedraGiedra−2749
V
6
71−6

.