2017 m. vasario 9 d., ketvirtadienis

Prie tokios tvarkos neišgelbės ir JAV karinės bazės ........Be abejo tai prasidėjo žymiai, žymiai anksčiau.

Traukinys, kaip sakoma, pajudėjo tada, kada laikinai einantis Ministro Pirmininko pareigas Algirdas Butkevičius 2016 m. gruodžio 2 d.  pasirašė potvarkį Nr. 212 Dėl darbo grupės sudarymo  :

                 Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos  Vyriausybės įstatymo 28 straipsniu:
1. Sudarau darbo grupę Lietuvos Respublikos derybinei pozicijai dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo gynybos srityje projekto parengti (toliau – darbo grupė):
Saulius Gasiūnas                     – Krašto apsaugos ministerijos Euroatlantinio
bendradarbiavimo departamento direktorius (darbo
grupės vadovas);
Ridas Petkus                           – Užsienio reikalų ministerijos Teisės ir tarptautinių
sutarčių departamento direktoriaus pavaduotojas
(darbo grupės vadovo pavaduotojas);
Karolis Dieninis                      – Europos teisės departamento prie Lietuvos
Respublikos teisingumo ministerijos generalinio
direktoriaus pavaduotojas;
Rolandas Jurgaitis                   – Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos
finansų ministerijos Muitinės procedūrų skyriaus
viršininko pavaduotojas;
Vladislav Kondratovič            – Susisiekimo ministerijos Plėtros ir tarptautinių ryšių
departamento direktorius;
Arūnas Meška                         – Generalinės prokuratūros Baudžiamojo persekiojimo
departamento prokuroras;
Audronė Misiūnaitė                – Finansų ministerijos Mokesčių politikos departamento
direktoriaus pavaduotoja;
Darius Vasaris                         – Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos
departamento Visuomenės saugumo ir viešosios
tvarkos užtikrinimo skyriaus vedėjas;
Mariana Žiukienė                    – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Tarptautinių
reikalų departamento Tarptautinės teisės skyriaus
patarėja;
Darius Žilys                             – Teisingumo ministerijos Tarptautinės teisės
departamento direktorius;
Dangyras Žukauskas               – Aplinkos ministerijos Statybos ir būsto departamento
Statybos normavimo skyriaus vedėjas.
2. Pavedu:
2.1. darbo grupei – iki 2016 m. gruodžio 24 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlomą Lietuvos Respublikos derybinę poziciją dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimo dėl bendradarbiavimo gynybos srityje projekto;
2.2. Krašto apsaugos ministerijai – ūkiškai ir techniškai aptarnauti darbo grupę.
3. Leidžiu darbo grupei prireikus pasitelkti ekspertų, valstybės ir savivaldybės institucijų, įstaigų ar organizacijų atstovų.
-------------------------------------

                                   
   Šios darbo grupės rezultatai buvo Krašto apsaugos ministerijos 2016 12 20  skubus  raštas Nr. 12-01-2190,  kuriuo teikiami Vyriausybės nutarimo „Dėl kreipimosi į Respublikos prezidentą su prašymu suteikti įgaliojimus Raimundui Karobliui“  ir Respublikos Prezidento dekreto „Dėl įgaliojimų suteikimo Raimundui Karobliui“ projektai.

[Yra žmonių, kurie niekada neklysta todėl, kad jų niekada nevargina jokios protingos mintys. Johanas Volfgangas Gėtė.]

   Kartu pateiktas LR Vyriausybės ir JAV Vyriausybės susitarimas dėl bendradarbiavimo gynybos srityje projektas. (Dėl karinių bazių steigimo).

    O 2017 02 06 Prezidentė pasirašo dekretą Nr.1K-563 Dėl teikimoLR Seimui ratifikuoti LR  Vyriausybės irJAV Vyriausybės susitarimą dėl bendravimo gynybos srityje“, kuriuo siūlo Seimui šį dekretą apsvarstyti „ypatingos skubos tvarka“

Tokiu būdu LR Prezidentė akivaizdžiai daro spaudimą Seimui ratifikuoti LR Konstitucijos 137 straipsnio uždraustą teisės aktą – susitarimą dėl užsienio valstybės bazių steigimo.

Kas tai  ir kaip tai suprasti ??

Patikėti, kad tiek darbo grupė, tiek buvusi, tiek esama Vyriausybės, tiek Prezidentūra, tiek JAV ambasadorė  nežino LR Konstitucijos 137 straipsnio nuostatų, būtų supernaivu.

Galima gi buvo iš anksto atitinkamai pakeisti LR Konstituciją – kodėl tai nepadaryta ?

Jeigu ši sutartis bus ratifikuota, tai ji pagal LR Konstitucijos 138 straipsnį  taps  „Lietuvos Respublikos teisinės sistemos sudedamąja dalimi“.

O du   Seimo Teisės ir teisingumo komiteto nuolatiniai ir pastovus nariai  duetu mus ir toliau kvailins deklaruodami  teisinę valstybę.

Visa tai neturėtų stebinti, nes tai, kas paneigs, yra nuosekliai vykdomos  valstybės pamatų griovimo politikos tęsinys.

Yra... kaip yra ....Lietuva yra vienintelė Europos valstybė be vietinės savivaldos.

O  LR Konstitucija taip sudaryta, kad suprask kaip nori, parlamentinė, ar prezidentinė respublika yra mūsų šalis.

 Nes yra  įvesta   tiesiogiai renkamo  pseudomonarcho Prezidento institucija, su nesuprantama už ką suteiktomis privilegijomis.

Taip pat esame vienintelė šalis Europoje be  mažiausio teritorinio vieneto (apylinkės, valsčiaus)   policijos įgaliotinių (inspektorių) instituto.

Sunaikinta Valstybės saugumo sistema VSD paverčiant vien tik žvalgybos institucija.

O Vyriausiasis kariuomenės vadas, išvykdamas iš šalies, sistemingai laužo LR Konstituciją - nepalieka save pavaduojančio, su visomis iš to agresijos atveju sekančiomis pasekmėmis.

[Konstitucinio Teismo aiškinimas:

Konstitucijos 84 straipsnio 16 punkte įtvirtinti Respublikos Prezidento įgaliojimai yra sukonkretinti Konstitucijos 142 straipsnio 2 dalyje, kurioje nustatyta: „Ginkluoto užpuolimo atveju, kai kyla grėsmė valstybės suverenumui ar teritorijos vientisumui, Respublikos Prezidentas nedelsdamas priima sprendimą dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos, įveda karo padėtį visoje Valstybėje ar jos dalyje, skelbia mobilizaciją ir teikia šiuos sprendimus tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui, o tarp Seimo sesijų – nedelsdamas šaukia neeilinę Seimo sesiją. Seimas patvirtina arba panaikina Respublikos Prezidento sprendimą.“]
--------------------------------

Taigi,  vadovaujantis sveiko proto logika, kas paneigs, kad prie tokios „tvarkos“  ir JAV karinės bazės  neišgelbės tokios  valstybės.

[Bet kuri neprincipinga veikla galiausiai bankrutuoja. Johanas Volfgangas Gėtė.]

O kas liečia Seimo Valstiečius, tai Vyriausybė su Krašto apsaugos ministerija ir Prezidente, kaip sakoma, pastatė juos prie sienos....

Kaip jie bepasielgs, vis tiek bus blogai.

Jeigu ratifikuos akivaizdžiai LR Konstitucijai prieštaraujančią sutartį, visam pasauliui (o svarbiausia Rusijai) parodys, kokia yra Lietuva "teisinė" valstybė.

Neratifikuos – bus apkaltinti esantys Rusijos penktąja kolona.

Teks elgtis taip, kad sakė J.V. Gėtė - "Paprasčiausias būdas tapti kvailiu – remtis sistema ...'

Pažymėtina, kad Krašto apsaugos ministerijos skubiame laiške Vyriausybei teigiama:

Priėmus teisės aktus (t.y. sutartį su JAV) neigiamų pasekmių nenumatoma. (t.y. LR Konstitucijos nevykdymas neigiamų pasekmių neturės...)

 Vadovaujantis Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos, patvirtintos LR Vyriausybės 2003 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 276 „Dėl Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo metodikos patvirtinimo“, 4 punktu, numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas neatliekamas ir numatom teisinio poveikio vertinimo pažyma nerengiama.
--------------------------------------

O aukščiau paminėto teisės akto 4 punktas taip atrodo:

4.  Turi būti atliekamas prioritetinių teisėkūros iniciatyvų, įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų projektų (toliau – projektai), teikiamų svarstyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei (toliau – Vyriausybė), numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimas, kai numatoma reglamentuoti iki tol nereglamentuotus santykius, taip pat kai iš esmės keičiamas teisinis reguliavimas.
Punkto pakeitimai:
Nr. 521, 2014-06-11, paskelbta TAR 2014-06-13 i. k. 2014-07577

????????!!!!!!!!!! [Kvailiai ir išminčiai vienodai nepavojingi. Pavojingi pusiau kvailiai ir pusiau išminčiai J. V.Gėtė.]
Betgi, tikėkimės, kad atsiras pilietiškai nusiteikusių Seimo narių grupė, kuri kreipsis į LR Konstitucinį teismą atitinkamo sutarties su JAV vertinimo.

 Tikėkimės ........ 
[Neužtenka žinoti, reikia panaudoti žinias; neužtenka norėti, reikia veikti. Johanas Volfgangas Gėtė]
 --------------------------------------------------------------------------------
P.s.

 2011 m. kovo 15 d. Lietuvos Respublikos Konstitucinis teismas nutarimu (Byla Nr. 23/08) DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TARPTAUTINIŲ OPERACIJŲ, PRATYBŲ IR KITŲ KARINIO BENDRADARBIAVIMO RENGINIŲ ĮSTATYMO konstatavo:

„Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, jog Konstitucijos 137 straipsnio nuostata, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti užsienio valstybių karinių bazių, reiškia inter alia tai, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti tokių karinių bazių, kurias valdo ir kontroliuoja užsienio valstybės.

Toks draudimas inter alia nereiškia, kad Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti tokių karinių bazių, kurias pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, inter alia Seimo ratifikuotą kolektyvinės gynybos sutartį, valdo ir kontroliuoja Lietuvos Respublika bendrai (kartu) su valstybėmis sąjungininkėmis.“

----------------------------------------------------------------------------------

MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO
TEISĖS FAKULTETO TARPTAUTINĖS TEISĖS KATEDRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJUI EGIDIJUI ŠILEIKIUI

2008-11-   
Nr.

Į  2008-09-10
Nr.
14B-649 (2.4.)


-------------------------------------------------------------------------------------------

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą