2022 m. liepos 31 d., sekmadienis

Kodėl pirmoji Lietuvos ponia savo apsilankymu nepagerbė masinių Lietuvos piliečių žudynių vietų ?

   Pirmajai Lietuvos poniai  Dianai Nausėdienei              2022  -07-31 Nr.1

  DĖL   LIETUVOS PILIEČIŲ ŽUDYNIŲ VIETŲ LANKYMO

  Prieš kurį laiką žiniasklaida pranešė, kad Lietuvos pirmoji ponia Ukrainoje aplankė masinių žudynių, kurias įvykdė agresorius Rusija, vietas.

 Tai pagirtina ir suprantama.

Tačiau vienkart neteko girdėti, kad Lietuvos pirmoji ponia būtų aplankiusi Lietuvoje įvykdytų masinių žudynių vietas. kurių yra tikrai nemažai.

Štai pavyzdžiui Pirčiupių kaimo sudeginimas su gyventojais įvykdytas vokiečių SS dalinių, ir Rainių  suimtųjų žudynės, įvykdytos Raudonosios armijos.

 Todėl būsiu dėkingas už informaciją, kuri neabejotinai yra aktuali Lietuvos piliečiams:

Kodėl pirmoji Lietuvos ponia savo apsilankymu nepagerbė masinių Lietuvos piliečių žudynių vietų ?

 

Antanas Miškinis

 

..

 

2022 m. liepos 25 d., pirmadienis

...ateis ir Lietuvos eilė ....

 

Oro gynybos sistemų (oro gynybos) pristatymai iš Vokietijos į Ukrainą vėluoja dėl Vokietijos kanclerio Olafo Scholzo leidimo stokos, rašo „Welt am Sonntag“, remdamasi šaltiniais, penktadienį, liepos 22 d.

Ukrainos vyriausybė liepos pradžioje pateikė paraišką įsigyti 11 priešlėktuvinių raketų sistemų „Iris-T SLM“ iš Vokietijos ginklų kompanijos „Diehl Defense“. 

Kijevas taip pat paprašė „finansinės paramos“ šioms sistemoms įsigyti. 

Viena instaliacija kainuoja 140 milijonų eurų, o 11 kompleksų kainuos 1,5 milijardo eurų, patikslina „Welt am Sonntag“. 

Sandoriui pritarė Vokietijos ekonomikos ministerija, tačiau galutinį leidimą turi išduoti Federalinė saugumo taryba. 

Šaltinių teigimu, paraiška buvo nepatvirtinta tris savaites.

Vyriausybės atstovas Welt am Sonntag sakė, kad Federalinė saugumo taryba rengia slaptus posėdžius.

 "Jokios informacijos čia pateikti negalima.

 Dabartinių susitarimų su kitomis šalimis iš esmės nekomentuojame", – sakė departamento atstovas.

 „Welt am Sonntag“ teigimu, dabar tikimasi, kad sistemos bus pristatytos iki metų pabaigos.


Pažangiausia oro gynyba miestams apsaugoti

Scholzas pažadėjo aprūpinti Ukrainai naujas oro gynybos sistemas per kalbą Bundestage birželio 1 d.

 Pasak vyriausybės vadovo, ši sistema suteiks Kijevui galimybę „apsaugoti visą didelį miestą nuo Rusijos oro antskrydžių“. 

Valdomos raketos gali numušti oro taikinius – lėktuvus, sraigtasparnius ir raketas – iki 40 kilometrų atstumu ir iki 20 kilometrų aukštyje.

Vokietijos užsienio reikalų ministrė Annalena Baerbock sakė, kad pristatymas gali užtrukti kelis mėnesius. 

Buvo tikimasi, kad jie Ukrainoje gali būti visiškai pradėti eksploatuoti ne anksčiau kaip lapkritį.

„Didžiuojuosi, kad mums su komanda pavyko įveikti beprotišką politinį pasipriešinimą ir glaudžiai bendradarbiaujant užkulisiuose su gamintoju „Diehl Defense“ pasiekti pirmosios tokios sistemos pirkimo sutartį, kurios vertė – 178 mln. Vokietijos vyriausybės lėšomis. 

Ačiū kancleriui už tai. Scholz“, – sakė buvęs Ukrainos ambasadorius Vokietijoje Andrijus Melnykas.

********************************************

Blaiviai kritiškai vertinant šią informaciją eilinį kartą akivaizdu, kad NATO yra gyvas lavonas, kad į karinį konfliktą nė viena NATO šalis su Rusija neis.

Taigi Rusija ir toliau nebaudžiama daužys Ukrainos miestus, ir tik klausimas, kada ateis Kijevo eilė ...

Ir jeigu taip Vakarai elgsis, tikimybė tikrai ne nulinė, kad ateis ir Lietuvos eilė .....


....

2022 m. liepos 23 d., šeštadienis

Užtenka blaivaus kritinio mąstymo ....

 

„  Ukrainos prezidento kanceliarijos vadovas Aleksejus Arestovičius patvirtino, kad Chersono srityje, netoli Vysokopolios, buvo  apsupti   keli Rusijos padaliniai.

"Iš dalies paėmėme Olgino ir beveik visiškai Potiomkiną. 

Tai dvi gyvenvietės dešinėje ir kairėje Vysokopolya. 

Iš esmės Rusijos kariuomenei kartojasi Ilovaiskas, nes ten yra maždaug per tūkstantį karių sų su 

ginklais ir karine technika", – sakė jis. sakė per tiesioginę transliaciją.su Marku Feyginu.

Anot Arestovičiaus, Rusijos kariškiai yra taktinėje apsuptyje, vakar jų bandymą  prasiveržti sustabdė ukrainiečių ugnis.

 Jie grįžo ir yra apsupti ir vienintelis išėjimas yra po  ugnies kontrole..

**********************************************

O Putinas Dūmos atstovams pareiškė, kad Ukrainoje Rusija dar nė ne pradėjo .....

Tai reiktų suprasti, kad  Putinas prisipažįsta, kad taip vadinama specoperacija  tikslo nepasiekė, kad Ukraina nesiruošia derėtis - sutikti su Rusijos sąlygomis.

O toliau logiškai turi sekti karo Ukrainai paskelbimas. mobilizacija, visų valstybės resursų pajungimas šiam tikslui ir t.t.

Pažymėtina, kad  Rusijos atsargos karininkų atstovas kreipėsi į liaudį su pareiškimu. kuriame Ukrainą pavadino mirtinu pavojumi Rusijai ....

Vakarų žiniasklaidos priemonės mano, kad Ukrainos naujas  puolimas turėtų prasidėti per Baltarusiją, nes tenai vyksta kariuomenės koncentracija.

Ir tai visiškai logiška.

Tiktai vienas esminis pastebėjimas.

Rusija ir Baltarusija yra sąjunginės valstybės.

Ir vis tik Baltarusija nedalyvavo  Rusijos specoperacijoje prieš Ukrainą.

O jeigu bus paskelbtas karas Ukrainai, Lukašenkai nori, nenori teks Rusijai padėti.

O juk buvo laikai, kai Lukašenkos Baltarusija nepripažino KRYMO ANEKSIJOS IR BUVO GSNĖTINAI NEPRIKLAUSOMA NUO RUSIJOS.

Taip tai buvo, tačiau Vakarai atėjo į pagalbą strateginiam partneriui Putinui ir uždėjo tokias sankcijas Lukašenkai ir Baltarusijai, kad pastaroji iš esmės greit taps Rusijos vasalu.

Taigi Vakarai pasimetę, nes  duotą strateginę negausią ginkluotę ukrainiečiai naudoja itin efektyviai.

O jeigu gautų jos pakankamai, tai tikrai išvarytų Putino kariauną iš Ukrainos

Akivaizdu, kad ukrainiečiai tai  ne JAV kareivos  paniškai sprunkantys iš Afganistano, tai ne olandai prišlapinę kelnes NATO saugumo zonoje Serebrenicoje.

Ir čia Vakarus tenka suprasti - itin pavojinga įvaryti Putiną į kampą ...

PAVOJINGA VISAM PASAULIUI !!!!!


 Ir kad tai suvoktum nereikia didelio proto ir t.t.

Pakanka blaivaus kritinio mąstymo, būdingo primatams ....

+

2022 m. liepos 14 d., ketvirtadienis

Seimo narys Valdemaras Valkiūnas sutrukdė Seimo posėdį baigti giesme …. Vyksta Seimo posėdis,  darbotvarkėje   Įsta­ty­mo „Dėl Šiau­rės At­lan­to su­tar­ties pro­to­ko­lo dėl Šve­di­jos Ka­ra­lys­tės prisijungi­mo ra­ti­fi­ka­vi­mo“ pro­jek­tas Nr. XIVP-1892 (pa­tei­ki­mas).

 

 

Pranešėjas viceministras E. Meilūnas.

 

Jį klausia Seimo narys V. Valkiūnas:

 

Ger­bia­mas pra­ne­šė­jau, ar ti­ki­te, kad šve­dai ga­li bū­ti pa­ti­ki­mi part­ne­riai, nes Bir­žų ir Lie­tu­vos is­to­ri­ja ro­do ką ki­ta?

 

Į tai viceministras atsako:

 

  Ger­bia­mas Sei­mo na­ry, aiš­ku, is­to­ri­ja yra to­kia, ko­kia yra, jos ne­pa­kei­si, bet ma­nau, kad da­bar, XXI am­žiu­je, Šve­di­jos Ka­ra­lys­tė, jei­gu kon­kre­čiai kal­ba­me apie dvi­ša­lius san­ty­kius, yra vie­na la­biau­siai pa­ti­ki­mų Lie­tu­vos part­ne­rių, ga­li­me ją va­din­ti stra­te­gi­ne part­ne­re, rė­mu­sia Lie­tu­vos ne­pri­klau­so­my­bės sie­kius ir pa­dė­ju­sia įtvir­tin­ti tą ne­pri­klau­so­my­bę. Tai­gi, ma­nau, Šve­di­jos Ka­ra­lys­tei ir Suo­mi­jos Res­pub­li­kai ta­pus NATO na­rė­mis su­stip­rės ir Lie­tu­vos sau­gu­mas.

 

Tačiau Simo narys  V. Val­kiū­nas tu­ri ki­tą nuo­mo­nę:

 

Ger­bia­mie­ji, kas mums Šve­di­ja?

Tai ne tik ban­kai mo­no­po­lis­tai ar Lie­tu­vos miš­kų med­kir­čiai.

Šve­dai tai tie, pa­sak is­to­ri­kų, ku­rie gar­bi­na vi­kin­gus, plė­ši­kus ir žmog­žu­džius.

 Ne­aiš­ku, kuo jie bu­vo ge­res­ni už Ant­ro­jo pa­sau­li­nio ka­ro ese­si­nin­kus, fa­šis­tus, ho­lo­kaus­to or­ga­ni­za­to­rius.

Šve­dai is­to­ri­jo­je ži­no­mi kaip gro­buo­nys ir plė­ši­kai, ku­rie žu­dė mū­sų pro­tė­vius, grio­vė mū­sų pi­lis ir na­mus, pa­si­sa­vi­no sve­ti­mą tur­tą, pa­tran­kas iš Bir­žų pi­lies, lat­vių pir­mą­ją gy­vą kny­gą.

Da­bar tai įžū­liai va­di­na­ma ka­ro gro­biu ir ne­no­ri­ma grą­žin­ti.

Ar mes ga­li­me ti­kė­ti šve­dais?

 Aš sa­kau, ne.

Da­bar, kai esa­me vie­no­je Są­jun­go­je, vis tiek lie­ka jų el­ge­sio im­pe­ria­lis­ti­nės nuo­sta­tos ir sve­ti­mo tur­to sie­ki­mas.

 Ma­no nuo­mo­ne, jei­gu kar­tu, tai tu­ri elg­tis su mu­mis kaip su bro­liais ir se­sė­mis, ta­čiau taip nė­ra.

 Pa­bus­ki­me iš ver­gų sin­dro­mo.

Ar tu­ri­me tai pa­mirš­ti, iš­trin­ti iš is­to­ri­jos?

Klau­siu vi­sų Lie­tu­vos pi­lie­čių.

Ar tu­ri­me stu­bu­rą, pa­si­ti­kė­ji­mą sa­vo pi­lie­čių jė­ga ir iš­min­ti­mi?

Šian­dien yra pro­ga iš­reikš­ti sa­vo tvir­tą va­lią ir pa­sa­ky­ti ne im­pe­ria­lis­tams ir sve­ti­mo tur­to sie­kė­jams. Bū­ki­me už šlo­vin­gą sa­vo Lie­tu­vą.

 

Tai sunervina Seimo Pirmininkę:

 

Ko­le­ga, aš siū­lau sa­vo nuo­mo­nę reikš­ti kur kas at­sa­kin­giau Sei­mo sa­lė­je.

 

O  Seimo narys V. Mitalas pasipiktina:

 Ger­bia­mas ko­le­ga, tie­siog gė­da klau­sy­tis, tie­siog gė­da klau­sy­tis, kaip jūs sa­vo as­me­ni­nę kaž­ko­kią pa­tran­kų ven­de­tą per­va­di­na­te į vi­sos Šve­di­jos ir Šve­di­jos po­li­ti­kos (na, ne­sa­ky­siu tų žo­džių) …avi­mą.

Gė­da!

Taip Lie­tu­vos par­la­men­ta­ras elg­tis ne­tu­ri, ypač toks par­la­men­ta­ras, ku­riam rū­pi Lie­tu­vos sau­gu­mas.

Man at­ro­do, jis jums ne­rū­pi.

 

Nebeištveria Seimo narė V. Ab­ra­mi­kie­nė:

 

Aš pri­imu ko­le­gos V. Valkiūno pa­si­sa­ky­mą kaip tam tik­rą gat­vės te­at­ro, fol­klo­ro ele­men­tą, nes rim­tai į jį re­a­guo­ti ne­įma­no­ma. ................

Tai jei­gu mes fol­klo­ro ir gat­vės te­at­ro pa­grin­du or­ga­ni­zuo­si­me sa­vo po­sė­džius ir vys­ty­si­me tarp­tau­ti­nius san­ty­kius, tai ma­nau, kad grei­tai Lie­tu­va tap­tų kaž­ko­kiu pa­juo­kos ob­jek­tu.

Siū­lau po­nui V. Val­kiū­nui tie­siog, jei­gu jis ne­tu­ri ką pa­sa­ky­ti, pa­ty­lė­ti.

 

Štai taip, vienu žodžiu Seimą valdančių elgesio bolševikinis standartas – „viena partija, viena tiesa ....

Ko gero jeigu ne V. Vzlkiūnas, Seimo  posėdis būtų  baigtas giesme:

 Lietuva skambės NATO brolijoj
Kaip jos skambiausioji styga.
Lietuva grobikų jau nebijo:
Budriai saugo milžino jėga
.

 

Betgi sumoje gerbimas Seimo narys apie šias dvi būsimas NATO nares nepasakė  pačios esmės.

Štai Švedija visai sau naudingai  antrojo pasaulinio karo metais aprūpindavo nacistinę Vokietiją geležies rūda.

O pasibaigus karui perėjo SSSR pusėn – išdavė jai pabaltijiečius, vokiečių kariuomenėje kariavusius su bolševikų orda, kurių dalis, suprasdama, kas jų laukia, nusižudė.

 

O  Suomija elgėsi dar gražiau.

Vokiečių kariuomenei, padėjusiai  jai kovoti su bolševikais, traukiantis šaudė į nugarą....

O po karo taip susidraugavo su sovietais, kad vienas jos prezidentas buvo KGB agentas, o pati Suomija tapo sovietų įrankiu įgyvendinant tarptautinius politinius projektus.

Už ką buvo dosniai atsilyginama, visų pirma mišku.

Ir kaip nustebdavo pabėgėliai į Suomiją, kada juos perduodavo atgal sovietams ....

Ir taip Suomija gyveno tol, kol Putinas uždraudė iš Rusijos eksportuoti neapdirbtą medieną ....

Štai tada Suomijai ir kilo noras įstoti į NATO ....

Ir nieko smerktino šių valstybių elgesyje nėra, jos tiesiog elgėsi ir elgiasi taip, kaip joms naudingiau.

Ir neabejotinai taip elgsis ir ateityje.

Vertinant tai, kad NATO iš esmės yra gyvas lavonas, dar plius dvi narės jo esmės nepakeis,