2018 m. vasario 28 d., trečiadienis

ATVIRAS LAIŠKAS LIETUVOS ŠILUMOS TIEKĖJAMS 
        
Šilumos ūkio įstatymas nustato du apsirūpinimo karštu vandeniu būdus:

 1. Centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas.
 2. Karšto vandens ruošimas pastatuose perkant geriamą vandenį ir šilumą jam sušildyti.
            Centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas  vykdomas dviem būdais:

  1. Centralizuotai paruoštą karštą vandenį pristatant į pastatus jo tiekimo lauko tinklais.
  2. Centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimą vykdant atvira šildymo sistema.
  
   Kad šie abu centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo būdai yra techniškai ir morališkai pasenę, vietomis kur ne kur dar egzistuoja, kaip sovietinio palikimo reliktai, šilumos tiekėjams aiškinti nederėtų.

    Šilumos tiekėjai tikrai žino, kad juos išstūmė karšto vandens ruošimas pastatuose įrengtuose šilumos punktuose, pašildant geriamą vandenį centralizuotai paruoštu šilumnešiu pastatų karšto vandens ruošimo įrenginių šilumokaičiuose.

   Savaime suprantama, kad šilumos tiekėjams tikrai nedera aiškinti, kaip   pastatuose vyksta  karšto vandens ruošimas.

 Esant būtinumui su tuo galima susipažinti  peržiūrėjus Valstybinės  kainų ir energetikos kontrolės komisijos parengtą, paviešintą ir  išplatintą filmuką:

    Iš esmės tą  patį kartoja ir AB Vilniaus šilumos tinklai filmukas „Atmintinė šilumos vartotojams“.
http://chc.lt/lt/musu-veikla/gyventojams/40

 

 Tokiu būdu    yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad    centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas,  kurį neva vykdo juridinis asmuo, vadinamas karšto vandens tiekėju  nevyksta, ką pagaliau pripažino ir Kainų komisija.

   Tačiau jau kokie septyni metai,   kaip  šilumos tiekėjai,  vadovaudamiesi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos  parengta ir patvirtinta Centralizuotai paruošto karšto vandens kainų nustatymo metodika, parengia akivaizdžiai ir nepaneigiamai neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainų projektus  ir pateikia juos savivaldybėms ir Kainų komisijai.

Savivaldybės, kaip taisyklė, pastabų neturi, o   Kainų komisija,  peržiūri  jai pateiktus projektus ir nustato   neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainas,  šilumos tiekėjai jas taiko, o šilumos vartotojai moka atitinkamus mokesčius.
     
   Tokiu būdu    jau kokie septyni metai,   kaip fiktyvūs centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjai (šilumos tiekėjai),  gauna pelnus iš nevykdomos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo veiklos..

Vienkart    beveik septynis metus vyksta esminių:

 1. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių,
 2. Šilumos ūkio įstatymo,  
 3. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, 
 4. Šilumos pirkimo –pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais ,
 5. Buhalterinės apskaitos įstatymo

   sąlygų  nevykdymas sąskaitose už šilumą nėra esminio  privalomo rekvizito – Butui priskirtas šilumos kiekis karštam vandeniui paruošti“.

    
   Todėl sumoje visa tai mes visiškai pagrįstai ir vadiname „VALSTYBINIU REKETU“.

   Nepriklausomo energetikos eksperto Rimanto Zabarausko paskaičiavimu tokiu būdu pvz. Vilniaus šilumos vartotojai per metus  nuskriaudžiami ~ 2,5 milijono eurų sumai.

Savaime suprantama, kad gauti pelną iš nevykdomos veiklos tikrai yra  malonu.

Savaime suprantama, kad „Valstybinio reketo“ mokestis (~0,5 euro nuo kiekvieno kubinio metro karšto vandens )  daliai šilumos vartotojų tiesiog, kaip sakoma, ne pinigai.

Betgi yra nemažai pensininkų, kurie skaičiuoja kiekvieną centą.

Argi  Jums jų ne gaila ??

Galų gale argi vien tiktai tame esmė ??

Argi Jums neprieinama suvokti, kad nėra tokio teisės akto, kuris suteiktų teisę imti mokesčius už nesuteiktą paslaugą.

  Negi Jūsų teisininkai yra ne teisės specialistai, o kokie tai pvz. socialinių mokslų teisinės krypties specialistai, kurie dominuoja Kainų komisijoje  ???

Galų gale, dargi Rusijoje ir Baltarusijoje nėra  tokio „Valstybinio reketo“.

Ir argi „Valstybinis reketas“ ne valstybinio masto gėda ??


Geras klausimas – o ką daryti ??

Atsakymas  paprastas –    Jūs esate šilumos tiekėjai ir privalote vykdyti:

 1. Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklių,
 2. Šilumos ūkio įstatymo,  
 3. Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, 
 4. Šilumos pirkimo –pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais ,
 5. Buhalterinės apskaitos įstatymo

 reikalavimus.

Kada  šias šilumos tiekėjo pareigas įvykdysite, problemų nebeliks.

Liks problemos Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ir ją kuruojančiam Seimo Ekonomikos komitetui ...............

Tegu abu labu pvz.  nurodo Civilinio kodekso nuostatą, kuri nustato, kad „Valstybinis reketas“ yra teisėtas.

   Beje į mūsų prašymą nurodyti tokią Civilinio kodekso nuostatą Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsakyti nesugebėjo:

Komisija pažymi, kad, kaip jau buvo minėta aukščiau, Komisija reguliuoja tik šilumos ūkyje licencijuojamą veiklą vykdančių subjektų veiklą ir nėra kompetentinga teikti oficialius išaiškinimus dėl Civilinio kodekso nuostatų.
Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, Komisija dėl nuostatos, nustatančios, kad nevykdant veiklos galima nustatyti jos rezultato kainas, jas taikyti, reikalauti mokėti atitinkamus mokesčius, įtvirtinimo Civiliniame kodekse nepasisako. „

(Gerai bent tiek, kad ši valdžios institucija, vadinama dar valstybiniu kainų reguliatoriumi,  prisipažįsta, kad yra teisiškai nekompetentinga ..
   Tiktai geras klausimas – ar galima pasitikėti jos nustatytomis kainomis ... .)
  

  Betgi Jūs esate ne gailesčio verta ši valdžios institucija, o energetikai, kurie visą laiką buvo pavyzdys, kaip reikia tvarkyti šalies  ūkį.

Tai Jūsų dėka penktajai kolonai ir jų šabesgojams nepavyko jo sugriauti.

Tik jūsų dėka  šalies centralizuotas šilumos tiekimas  yra europinio lygio.

O sumoje gal kas  paneigs, kad „Valstybinis reketas“, yra jų eilinis bandymas ???


Buitinių vartotojų sąjunga

Vilnius,  2018 02 28

2018 m. vasario 26 d., pirmadienis

Peticija:Dėl AB ,,Lietuvos geležinkeliai" išsaugojimo

 

Dėl AB ,,Lietuvos geležinkeliai" išsaugojimo


2002 metais, vėliau nužudytas,  VSD pulkininkas Vytautas Pociūnas parengė specialią pažymą ,,2K" apie pavojų šalies nacionaliniam saugumui siekiant ..užvaldyti" įmonę ,,Lietuvos geležinkeliai" (toliau -LG).

Tam net buvo sukurtas projektas ,,2K" (Klaipėda - Kaliningradas).

Tokie bandymai laikas nuo laiko vis pasikartoja.

 2006 metais grupei LR Seimo narių, kartu su užsienio reikalų ministerija, pasisekė įtikinti  Europos komisiją, kad suskaldyti, o vėliau privatizuoti Lietuvos geležinkelius Lietuva negali.

Būtina įvertinti, pavojus kylančius iš šalimais esančio Rusijos anklavo - Kaliningrado srities.

 Jeigu LG bus suskaldyti, o vėliau neišvengiamai, privatizuotas pelningas krovinių vežimas, valstybė patirs ne tik milžiniškus finansinius nuostolius.

Bus sužlugdytas Klaipėdos jūsų uostas, nes kroviniai, ypač iš Baltarusijos, bus nukreipti į Kaliningradą ir kitus Rusijos uostus.

LG infrastruktūra bus palikta rūpintis valstybei.

 O svarbiausia valstybė  praras labai svarbų strateginį objektą, kuris tampa neįkainojamu ir nepakeičiamu karinio konflikto stveju.

Nei viena ES valstybė neturi panašios problemos.

Reikaluajame:

1. LR Seimui įpareigoti LR Vyriausybę susitarti su EK padarant, objektyviai būtiną,  išimtį Lietuvai neskaldant LG.  Tai būtina daryti dėl kylančios realios grėsmės valstybės nacionaliniam saugumui įvertinant  Kaliningrado anklavo buvimą ir vykdomą aktyvų jo militarizavimą.

2. LR Seimui priimti specialų įstatymą dėl ,,Lietuvos geležinkelių"  statuso keitimo iš AB į  Valstybinę įmonę, neatšaukiamai paliekant ją stateginės reikšmės įmonių sąraše.

3. Įstatyme uždrausti, bet kokius bandymus siekiant privatizuoti LG, kaip keliančius didžiulę grėsmę Lietuvos nacionaliniam saugumui ir  valstybės ekonomikai.

Daktaras Algimantas Matulevičius, Tautos ateities forumo pirmininkas 

.

2018 m. vasario 25 d., sekmadienis

Peticija LRT įstatymo pakeitimui
     
      
 
                  Antanas Algimantas  Miškinis

        Vilnius- 09121, Žirmūnų g. Nr. 104  bt. 106, ak 34004080849
      Tel. 2 76 48 65, 8-686-65-887,  e-mail -  antanasm@iti.lt, www.krantai.lt
     

  LR Seimo peticijų komisijai          2018  02 25      Nr.  2                
  

PETICIJA DĖL LIETUVOS NACIONALINIO RADIJO IR TELEVIZIJOS ĮSTATYMO PAKEITIMO


   Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymas nustato:

kad LRT yra valstybei nuosavybės teise priklausanti viešoji įstaiga;
kad LRT taryba susideda iš 12 asmenų;
kad  Taryba yra aukščiausiasis  įstaigos organas, atstovaujantis visuomenės interesams.

Tačiau deja LRT  Taryboje  Vyriausybės atstovų nėra, nėra ir vartotojų asociacijų atstovo.
Tuo tarpu LR Konstitucija nustato:

Valstybės valdžią Lietuvoje vykdo Seimas, Respublikos Prezidentas ir Vyriausybė, Teismas.
 Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.                                                                                                                                              Valstybė gina vartotojo interesus
.


 O Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos   SUTARTIS   Dėl bendradarbiavimo švietimo ir kultūros srityje   nustato:

12 straipsnis

1. Remdamasi piliečių teise į informacijos laisvę, Katalikų Bažnyčia turi teisę naudotis visuomeninėmis žiniasklaidos priemonėmis.

      Katalikiškos radijo ir televizijos programos transliuojamos pagal atskirą Lietuvos Vyskupų Konferencijos ir Lietuvos Respublikos įgaliotos institucijos susitarimą.
-------------


   Tokiu būdu   per LRT radiją kasdien transliuojamas Vatikano radijas,  kasdien vyksta laida „Dievo žodis. Kasdieniai skaitymai“.  Yra dar laida „Mažoji studija. Kultūra ir religija“ ir t.t.

   O laida „Vartotojų gidas“   kažkodėl tai nebevyksta .... o vyksta „Valstybinis reketas“ ... – veiklos nėra, paslaugos nėra, o mokestis yra, ir pelnas yra .... ir nemažas -   vien Vilniaus šilumos tiekėjui ~3 milijonai eurų į metus  ....

  Todėl sumoje akivaizdu, kad  Vatikano valstybės paskirtų  vyskupų konferencijos atstovas LRT taryboje tikrai nebūtinas, o būtinas visų  mūsų šalies pirkėjų, paslaugų naudotojų  (kuriuos mūsų vargani kalbininkai pakrikštijo „vartotojais“) atstovas – atstovauti iš esmės beveik visiems mūsų šalies gyventojams.


[     Be to nepavyko surasti Prezidento dekreto, kuriuo abiems Vilniaus vyskupams  amerikonams būtų suteikta Lietuvos pilietybė,  kaip to reikalauja Šventojo Sosto ir Lietuvos Respublikos SUTARTIS  Dėl santykių tarp Katalikų Bažnyčios ir Valstybės teisinių aspektų:

4. Lietuvoje vyskupais gali būti skiriami tik Lietuvos Respublikos piliečiai. ]O sumoje siūlome  LRT tarybą  formuoti sekančiu principu:
  Ji sudaroma   iš 12 asmenų:
2 tarybos narius savo  kadencijos laikotarpiui  skiria Respublikos Prezidentas;
4 narius savo kadencijos laikotarpiui skiria Seimas (2 nariai skiriami iš opozicinių frakcijų pasiūlytų kandidatų);
2 narius savo kadencijos laikotarpiui skiria  Vyriausybė;
4 narius, kaip savo atstovus (po vieną), 2 metams skiria šios organizacijos: Lietuvos mokslo taryba, Lietuvos švietimo taryba, Lietuvos meno kūrėjų asociacija, Lietuvos vartotojų asociacijos.
 Ir, savaime suprantama,  Tarybos narius paskyrusios institucijos bet kuriuo metu turi teisę atšaukti savo atstovus ir paskirti naujus.
O  LRT tarybos pirmininką turėtų skirti Seimas, kaip viešosios įtaigos LRT vienvaldis dalininkas.

Todėl sumoje, vertinant tai, kas aukščiau išdėstyta, prašau visa tai laikyti peticija LRT įstatymui pakeisti.


Antanas Algimantas Miškinis


2018 m. vasario 22 d., ketvirtadienis

Lazdijų šilumos tiekėjas nutarė pasipelnyti ......................   
 Šilumos tiekėjas, vienkart ir daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas, UAB Lazdijų šiluma „Dzūkų žiniose“ paviešino „legionelės židinių susidarymo prevencijos darbų“, parai karšto vandens temperatūrą jos vartojimo vietose daugiabučiuose namuose pakeliant iki + 66oC , grafiką.
  
Tačiau mes neradome tokio teisės akto, kuris šilumos tiekėjui ar  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui suteiktų teisę ar pareigą atlikti  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų terminę dezinfekciją.
 
Todėl, viešojo intereso tikslu Valstybinė energetikos inspekcija paprašyta kuo  skubiau imtis priemonių ir neleisti  UAB  Lazdijų šiluma įvykdyti šią neteisėtą veiką.
 
Pažymėtina, kad tokią neteisėtą veiką Lazdijų šilumos tiekėjas jau  vykdė 2017 metų  balandžio 03 – 04 dienomis.
  
O jeigu yra toks teisės aktas, kuris nustato pareigą, ar teisę  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams ar šilumos tiekėjams  vykdyti   daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų terminę dezinfekciją, tada Valstybinė energetikos inspekcija Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais paprašyta pateikti jo internetinę nuorodą.

Vienkart   pažymėtina, kad UAB Lazdijų šiluma dalyvauja „Valstybiniame rekete“.

Tokiu būdu šilumos tiekėjas nutarė neteisėtai pasipelnyti ir iš  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros.