2017 m. rugpjūčio 28 d., pirmadienis

Bado akcija prie Jos Kilnybės šaltų bedvasių rūmų ....
Scholastika Katavičienė. Bado akcija Vilniuje


JŪSŲ  EKSELENCIJA,  LIETUVOS  RESPUBLIKOS  PREZIDENTE  
Kreipiamės į Jus, kaip valstybės vadovę (LR Konstitucijos 77str.), kurios priedermė rūpintis visų valstybės funkcinių subjektų veikla.
Pagal savo funkcinę paskirtį teismai turi spręsti ginčus dėl teisėtumo ir teisingumo. Tačiau dalis Lietuvos teismų teisėjų savo vaidmenį valstybėje supranta kitaip. Jie nesiekia atkurti teisinės taikos, kaip to reikalauja LR CPK 2 straipsnis, gindami žmogiškąsias vertybes, vadovauja teisminiam procesui vardan proceso. Taip vyksta ne tik dėl sąmoningo piktnaudžiavimo tarnyba, turint savanaudiškų interesų, bet ir kai kurių teisėjų nesupratimo, jog teisingumas yra dorovinė vertybė, o ne teisminė procedūra. Vykdyti teisingumą – tai atlikti pareigą tiesai, o ne vadovauti teismo procesui.Procedūrų reikšmės suabsoliutinimas, išeinant už teisėjo kaip valstybės funkcinio subjekto sampratos ribų, teismus Lietuvoje pavertė nekontroliuojama uždara (klanine) sistema. Jungtinėse Tautose patvirtinti Pagrindiniai teismų nepriklausomumo principai Lietuvoje suprantami kitaip nei jų lingvistinė ar loginė prasmė. Jeigu tarptautinis aktas teisėjo nepriklausomumą supranta kaip teisėjo pareigą nepasiduoti spaudimui, išorinėms paskatoms, tiesioginiam ar netiesioginiam įsikišimui ar grasinimui, tai Lietuvoje teisėjo nepriklausomumas suprantamas kaip nekontroliuojama galimybė savavaldžiauti. Jeigu tarptautinis aktas kiekvieną teisėją (nepriklausomai nuo jo rango) įpareigoja „vadovautis faktais ir įstatymais“, tai Lietuvoje kasacinės instancijos teisėjas yra saistomas ne faktų, o „pirmosios ir apeliacinės instancijos teismų nustatytų aplinkybių“ (LR CPK 353 str. 1d.). Tai reiškia, kad žemesniojo teismo absurdiškos klaidos atveju kasacija įstatymą taiko absurdui.
Ar tai užtikrina teisėjo nepriklausomumą?  Jeigu tarptautinis aktas įpareigoja teisėją vadovautis Lietuvos Konstitucija, Įstatymu, t.y. užtikrinti įstatymo viršenybę, tai Lietuvos nacionalinė teisė (Teismų įstatymo 23 ir 31str.) teisėjui leidžia savaip aiškinti įstatymą, įstatymo viršenybę pakeičiant teismo išaiškinimo viršenybe.
Ar įstatymo leidėjo valią pakeitus teisėjo valia atsiranda daugiau teisingumo?  Teisminė praktika rodo, kad teisėjų savivalė šalies gyvenime pasiekė valstybei pavojingą mastą, dėl ko piliečių pasitikėjimas valstybe nuolatos smunka, tapdamas emigracija lemiančiu katalizatoriumi. Valstybės vadovo abejingumas demografiniam Tautos nukraujavimui prilygintinas nusikaltimui.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
KVIETIMAS  DALYVAUTI  AR  SOLIDARIZUOTIS įvyksiančioje                                                           
BADO  AKCIJOJE  PRIE  LIETUVOS  RESPUBLIKOS  PREZIDENTŪROS
 Š.m. RUGPJŪČIO   21d. 8.00 val. ryto prasidės Lietuvos piliečių BADO AKCIJA  prie Lietuvos Respublikos Prezidentūros, Vilniuje, Daukanto aikštėje, tikslu  –  visuomenė reikalauja:
        –   teismams vykdyti teisingumą vadovaujantis LR Konstitucijos 33str.;
        –  įteisinti įstatymų nustatyta tvarka neteisiškai ir neskaidriai dirbančius teisėsaugos ir teisėtvarkos pareigūnus, valstybės tarnautojus nešti pareigybinę ir politinę atsakomybę už jų atliktus ne/teisėtus ne/kokybiško ar nusikalstamos veikos požymių turinčius darbus;
        –  valstybėje neturi būti nė vienos institucijos, kurios negalėtų kontroliuoti visuomenės sukurtas kontrolės mechanizmas ( Lietuvos Respublikos Konstitucijos 3 str.):
        –  kad žmonių valia būtų valstybės valdžios pagrindu ir valdžia tarnautų žmonėms darbais, o ne žodžiais.
           Lietuvoje, tvyrant nestabilumo nuotaikoms, girdisi dažnos aimanos dėl pašlijusios tautos vienybės. Bet Lietuvoje trūksta ne vienybės, ką mes ne kartą įrodėme ir įrodysime šiuokart akcijos metu, o trūksta didžiulio stygiaus pagarbos tiesai. Ypač aukštas institucinio cinizmo debito rodmuo teisminėje valdžioje. Jeigu artimiausią dešimtmetį Lietuvoje neatsiras pilietinės jėgos, kuri pažangios tautos savivaldos esmę ne tik suprastų, bet ir imtųsi ją ryžtingai įgyvendinti, galima daryti prielaidą jau dabar, kad  lietuvių tauta dar šiame šimtmetyje būriais ir po vieną iškeliaus į istorijos užribį, o iš Lietuvos liks tik pavadinimas.
            Tą procesą stabdyti pradėkime nuo visuomenės pažabojimo Lietuvos teisėsaugos ir teisėtvarkos, kurios  savo konkrečiai neteisingai, neteisiškai ir neskaidriai priimtais teismo sprendimais, nutartimis ir kitais procesiniais veiksmais irgi  ženkliai tarnauja Lietuvos piliečių naikinimui. Į akciją rinkimės tie piliečiai, kurie rankose turi neteisingą aukščiau įvardintą teismų ar kitų valdžios atstovų  priimtą vadovaujantis klastotėmis ar melagingais įrodymais bei paviešintą bylų procesinę medžiagą, kad esant motyvacijai, kuri teisiškai pagrįstų mūsų tikslo teisingumą, būtų atnaujinami nagrinėjimo procesai, nes klastotės senaties terminų neturi.
Kuomet taikiu metu įvairiais būdais naikinami valstybės piliečiai, yra naikinama ir pati valstybė. Mūsų pačių jėgomis ir teisėmis ginkime savo, savo artimųjų ir tėvynainių teises bei interesus, kurkime ir puoselėkime savo Tėvynę Lietuvą visi drauge, šalindami iš jos visas esančias blogybes ir ydas.           
         Akcijos iniciatoriai ir jų kontaktai:        
Scholastika Katavičienė  mob.861151329 El.p. scholastikakatavicienė@gmail.com.
Donatas Šulcas  mob.860800512; el.p. lztss.eu@gmail.com.

Seimo nariui tenka priminti jo pilietinę pareigą ....

   „Lietuvos žinių“ žurnalistas ekonomikai  Arvydas Jockus  kartu su  Seimo nariu  Nagliu Puteikiu


pasigyrė aptikę "pilkąjį energetikos kardinolą".

  Seimo Energetikos ir Seimo Antikorupcijos komisijų nario  bei Seimo Audito komiteto pirmininko pavaduotojo Naglio  Puteikio nuomone tai ministro pirmininko patarėjas energetikos ir aplinkos apsaugos klausimais Tomas Garasimavičius,  valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ deleguotas žmogus Vyriausybėje.

Tuo tarpu  valstybės valdoma „Lietuvos energija“ įmonių grupė apima elektros energijos ir šilumos gamybą, suskystintų gamtinių dujų tiekimą per SGD terminalą ir prekybą gamtinėmis dujomis, gamtinių dujų tiekimą, pirkimą (importą) ir pardavimą klientams, elektros ir gamtinių dujų skirstymo operatoriaus funkcijų atlikimą ir t.t.

Savaime suprantama, kad tai yra supermonopolijanatūrali monopolija.

Betgi yra, kaip yra – tai ir didelis pliusas,  priklausomai nuo jos vadovybės kompetencijos ir pilietiškumo.

  Pvz.  ši supermonopolija pradėjo diegti vartotojų elektros ir gamtinių dujų apskaitos prietaisų nuotolinio duomenų perdavimo sistemą, tuo nutraukiant apskaitos prietaisų parodymų deklaravimą.
(  ESO  išmanieji skaitikliai atnešė 6 procentus sutaupymų )

T. y. ji lygiuojasi  į XXI amžių.

Tuo tarpu geriamo vandens tiekėjai toliau įrenginėja vartotojų apskaitos prietaisus be nuotolinio duomenų perdavimo galimybės.

T.y. pasilieka apskaitos prietaisų parodymų deklaravimas .....   kai kam taip mielas  sovietinių laikų reliktas ....

Tokiu būdu šioje vietoje kalbėti apie tikslią geriamo vandens apskaitą akivaizdžiai  yra prasilenkti su sveiko proto logika.


Todėl sumoje  tiktai reiktų stebėtis, jeigu  visos šalies elektros ir dujų energetika neturėtų savo  atstovo prie   Vyriausybės.

O ne elgtis atvirkščiai.

  Bet taip jau yra mūsų šalyje –vos tik pasirodo veiklus, kompetentingas ar tai politikas, ar tai verslo atstovas, tuojau Kremliaus penktoji kolona imasi priemonių jį diskredituoti, eliminuoti, persekioti .....

Tokiu būdu abiems ponams: žurnalistui ir Seimo nariui,  šioje vietoje vertėtų gerai susimastyti ...., žinoma jeigu dar nevėlu  .....

Na o ponui   Seimo Energetikos ir Seimo Antikorupcijos komisijų nariui  Nagliui Puteikiui viešai k  siūlome mobilizuoti  savo potenciją ir kompetenciją sekančioms konkrečioms problemoms spręsti:

 I. Imtis priemonių, kad Seimas atliktų valstybės gėdos -  neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo prievartinio taikymo detalus tyrimas – taip vadinamo „Valstybinio reketo“  tyrimas.

II, Imtis priemonių, kad būtų nustatyta kokius neteisėtus pelnus iš šios „Valstybinio reketo“  nuo 2010 metų gavo šilumos tiekėjai, kaip  per tą laiką  nukentėjo šilumos vartotojai.

III,  Imtis priemonių, kad būtų atliktas išsamus ir dalykiškas  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos auditas, ypatingai atkreipiant dėmesį  į tai, kad  Klaipėdos gamtinių dujų vartotojams naudojantiems  kaloringesnes SGD terminalo dujas, tenka mokėti tiek pat, kiek moka mažiau kaloringų Gazpromo dujų vartotojai, nes tuo  yra suinteresuoti (kas paneigsne kurie Seimo nariai ......

IV. Imtis priemonių, kad  Lietuvos respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas 2011 m. rugsėjo 29 d. Nr. XI-1608,  Vilnius

8 straipsnis. Baigiamosios nuostatos
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2011 m. lapkričio 1 d.
2. Iki bus sudarytos sutartys su šio įstatymo reikalavimus atitinkančiais pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojais (eksploatuotojais), šildymo ir karšto vandens sistemas prižiūri esami prižiūrėtojai, bet ne ilgiau kaip iki 2012 m. liepos 1 d.
3. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.


kas liečia šilumos tiekėjo šilumos punktų perdavimą, ir investicijų į juos padengimą, būtų pagaliau nors, ir po 6 metų, įvykdytas.


VImtis priemonių, kad Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo Nr. X-764 pakeitimo įstatymo

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas
1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2, 3 dalis ir šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 39 straipsnį, įsigalioja 2014 m. lapkričio 1 d.
2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija iki 2014 m. spalio 31 d. pagal šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatyme nustatytą kompetenciją priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

nuostata, kas liečia geriamo vandens pirkimą karšto vandens ruošimui daugiabučiuose namuose  būtų pagaliau, nors ir po trijų metų, įgyvendinta.

VI. Imtis priemonių, kad Seimui būtų pateiktas jame „užsigulėjęs“:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS NUTARIMAS
 DĖL ŠILUMOS, KARŠTO, ŠALTO VANDENS NUOTOLINIO APSKAITOS PRIETAISŲ
RODMENŲ NUSKAITYMO SISTEMOS ĮDIEGIMO LIETUVOJE
PROJEKTO

2010 m.   birželio   d.   Nr.  Vilnius

Lietuvos Respublikos Seimas  k o n s t a t u o d a m a s,  kad:

1)   Lietuvos Respublikos Konstitucija gina vartotojų interesus;

2)   kiekvienas vartotojas privalo susimokėti už perkamas prekes ar paslaugas tik tokia kaina, kuri atitinka nupirktų prekių, paslaugų kiekį ir kokybę;

3)   tik Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje vien 2009 m. su nepaskirstytu karštu vandeniu buvo sunaudota šilumos už 35,4 mln. litų;

4)   nepaisant nuolatinių energetiką reguliuojančių įstatymų pataisų, nepavyksta įdiegti objektyvios ir teisingos vartotojų atsiskaitymo už tik savo sunaudotus energetinius resursus ir paslaugas sistemos;

s i e k d a m a s:
 1)   įteisinti viešųjų interesų įgyvendinimo vidutinės trukmės (3-5 metų) valstybinį reguliavimą;

2)   padidinti Lietuvos mokslo, pramonės ir verslo bendradarbiavimo efektyvumą ir konkurencingumą bei tenkinant Lietuvos viešąjį interesą;

n u t a r i a:

1 straipsnis.
Siūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei:

1)   parengti šilumos, karšto, šalto vandens, o taip pat elektros energijos, dujų nuotolinio apskaitos prietaisų rodmenų nuskaitymo sistemos įdiegimo programą iki 2011 m. liepos 1 d.;

2)   šios programos įgyvendinimui numatyti galimybę panaudoti Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšas.

SEIMO PIRMININKAS


Teikia
Seimo nariai:                                                                           Julius Veselka
Jonas Ramonas
Michal Mackevič
Valentinas Mazuronis
Kęstas KomskisVII. Imtis priemonių, kad Seimo kanceliarija pradėtų kontroliuoti Seimo priimtų įstatymų vykdymą.

VIII. Imtis priemonių, kad Seime nuo pernai „užstrigęs“  LIETUVOS RESPUBLIKOS  INFRASTRUKTŪRŲ REGULIAVIMO TARYBOS ĮSTATYMAS, padarantis galą nebaudžiamam Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos Lietuvos respublikos įstatymų nepaisymui, būtų priimtas.Mūsų nuomone, ir kas ją paneigs, tai yra pilietinė Seimo nario pareiga ................2017 m. rugpjūčio 23 d., trečiadienis

Kam kaloringesnės dujos, o kam, kaip sakoma, špyga taukuota, .....

    
   Lietuvos energija pranešė, kad  JAV gamtinės dujos jau pasiekė Lietuvos ir Baltijos šalių gyventojų namus, verslą ir pramonę, elektrines bei ūkininkus. 

   Šiandien ryte į Klaipėdos uostą atplaukęs dujovežis  atplukdė pirmąjį Baltijos šalyse bei vieną pirmųjų Rytų ir Vidurio Europoje suskystintųjų gamtinių dujų  krovinį iš JAV.

   Betgi yra, kaip yra -   Klaipėdos gamtinių dujų vartotojai naudosis kaloringesnėmis JAV dujomis, o mokės tiek pat kiek pvz. Vilniaus gamtinių dujų vartotojai ....

T. y. bus kaip visada - kam šampanas, o kam, kaip sakoma, špyga taukuota ....

T.y. bus taip, kaip nusprendė valdžios  institucija (po Prezidentūros stogu), kurios konstitucinė priedermė yra viešojo vartotojų  intereso gynimas .......

Ir kas paneigs, kad kaip tik dėl šio "stogo":

  • Seimo Ekonomikos komitetas kasmet solidariai balsuoja už šios institucijos metinės veiklos ataskaitos patvirtinimą.
  • STT  (šioje vietoje) yra  kritusi į prostracijos ir impotencijos liūną. 2017 m. rugpjūčio 13 d., sekmadienis

O Prezidentei nepranešė ........


   Magistralinis kelias A1 Vilnius- Klaipėda ties Grabuciškių kaimu audros metu buvo užvertas nugriuvusio medžio.

  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento  pateikta informacija    kelius nuo vėjo išversto medžių  teko vaduoti ne tik Kauno regione, bet ir Alytaus, Lazdijų, Druskininkų apylinkėse ..............

 Tuo tarpu  Kelių įstatymas nustato:

 12 straipsnis. Kelio apsaugos zona
1. Siekiant sudaryti saugias eismo sąlygas, nuo kelio briaunų į abi puses nustatoma kelio apsaugos zona. Jos plotis pagal kelio reikšmę yra:
1) magistralinių kelių
po 70 metrų;
2) krašto kelių
po 50 metrų;
3) rajoninių kelių
po 20 metrų;
4) vietinės reikšmės I–III kategorijos kelių
po 10 metrų.
5) vietinės reikšmės IV kategorijos kelių
po 3 metrus.


Tokiu būdu:

  • Arba to medžio aukštis koks 100 metrų.
  •  
  • Arba Kelių įstatymo reikalavimai taip vykdomi, kaip Prezidentė vykdo LR Konstitucijos reikalavimus išvykdama iš šalies.

  
  Na ir  tradiciškai po kiekvienos audros tūkstančiai kaimo ir miestelių vartotojų kelioms paroms paliekami be elektros ...

Kaip ten bebūtų, bet yra kaip yra – valdžioje tai  „valstiečiai“ ...........

O valstiečiai, pagal supratimą, yra kaimo gyventojai.

  Tiktai kažkodėl tai valdžioje esantys valstiečiai  po kiekvienos audros yra ramūs, kaip belgai, tarsi kaimo žmonės būtų ne Lietuvos gyventojai ????

Iš tikro, kodėl jie yra tokie ramūs, nes  taip vyksta visą nepriklausomybės laikotarpį  ???

Kodėl ramūs kaip belgai Seimo pirmininkas ir Premjeras, Seimo Kaimo reikalų komitetas ??

O kodėl tyli Prezidentė ??

   Kas paneigs, kad gali būti ir taip, kaip su tuometiniu Premjeru, kada žiemą  įvyko šilumos tiekimo avarija Telšiuose.


Jai   apie tai nepranešė ....2017 m. rugpjūčio 10 d., ketvirtadienis

Tikri profesoriai taip nesielgia ....Posted: 09 Aug 2017 05:16 AM PDT


    Tai profesoriaus  V. Radžvilo prašymu www.tiesa.lt paskelbtas  jo komentaras  premjero Sauliaus Skvernelio pasisakymui  dėl  mokesčių reformos.

Kad filosofijos  profesorius yra gerai išmiklinęs savo liežuvį  abejoti nereikia, kitaip jis nebūtų filosofijos profesorius.


Iš kitos pusės kas gi yra profesorius ??

Profesorius – aukštosios mokyklos dėstytojas, turintis aukščiausią pedagoginį laipsnį. 
Šis terminas kilo iš lotyniško žodžio professor, reiškiančio, kad žmogus yra patyręs kurioje nors meno ar mokslo srityje ir yra aukščiausio lygio mokytojas
Lietuvoje profesorius yra pedagoginis laipsnis. 
Dalyje Europos šalių, pavyzdžiui, Austrijoje, Prancūzijoje, Rumunijoje, Serbijoje, Lenkijoje bei Italijoje šis terminas yra naudojamas kaip pagarbos ženklas kreipiantis į visus antrosios išsilavinimo pakopos mokytojus.
.
Na o mūsų liaudies respublikoje profesorius yra   kilmingojo titulas.

Ir visai nesvarbu, kad šis titulas   suteiktas sovietiniais laikais.

 Ir visai nesvarbu kokioje mokslo srityje  profesorius sovietmečiu darbavosi, kad ir marksizmo -leninizmo ...

O  sovietmečiu ne kurie profesoriai uoliai tarnavo valdžiai, pvz. kritikuodami kokio nors disidento knygą, kurios nė nebuvo matę...

Bet argi ne panašiai elgiasi ir šis "profesorius", nes jis tikrai nei matė, nei skaitė mokesčių reformos projektą, nei pats asmeniškai  girdėjo ką Premjeras apie mokesčius sakė.

O kad ir būtų skaitęs, tai tikrai vargu ar būtų ką nors supratęs ....

Bet svarbiausi yra tai, kad tikri profesoriai taip nesielgia.

Elgtis kultūringai juos įpareigoja profesoriaus - aukščiausio lygio pedagogo vardas.

Taigi ....taigi ...... 
Vilkai avių kailyje ............Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinės grupės nariai

Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Iniciatyvinė grupė, išrinkta 1988 m. birželio 3 d. susirinkime Mokslų Akademijos salėje. Ingei Lukšaitei atsisakius dalyvauti, Iniciatyvinėje grupėje liko 35 nariai:
2.    Vytautas Bubnys
3.    Juozas Bulavas †
8.    Sigitas Geda †


Tada dar nebuvo suprasta, kad prie šios grupė formavimo prisidėjo, o tiksliau,  suformavo jos branduolį, KGB.

Grupės nariai: NKVD –istas, stribas, KGB agentai – argi tai ne KGB darbas ??

O kur dar KGB agentai ypatingam periodui, KGB archyviniai agentai dabar   tarnaujantys Rusijos spectarnyboms, besimaskuojantys rusofobijos skraiste ????

   Tai jiems ir jais pasitikinčiai liaudžiai turime būti dėkingi už tai, kas dabar dedasi Lietuvoje.

Kad iniciatyvinės grupės  branduolį suformavo KGB, įrodymas Utenos rajono KGB dokumentas,, nes akivaizdu, kad KGB negalėjo kitaip elgtis ir formuojant Sąjūdžio iniciatyvinę grupę.

Nes tuo metu KGB veikė, kaip sakoma. pilnu tempu.

Todėl tie, kurie visa tai vadina „sąmokslo teorijomis“ yra, kas sugebės paneigt,  arba apvalūs mulkiai, arba geriausiu atveju substratas „penktajai kolonai“ ...


Todėl labai ir labai atsargiai reikia žiūrėti į gražiai ir teisingai kalbančius, vienytis kviečiančius,   elito atstovus, kurie gali būti vilkai avių kailyje ..
.