2021 m. birželio 29 d., antradienis

- ,,Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti“.......................

 

Sveikatos apsaugos ministrui                               

Arūnui Dulkiui

  2021/06/29  Nr. 3

 

DĖL LIETUVIŲ KALBOS VARTOJIMO

 

   Šiandien, birželio 29 dieną, ryte per LRT radiją Jūs kelis kartus paminėjote taip vadinamą  „Galimybių pasą“.

    Kaip bebūtų vertinamas sovietinis laikotarpis, tačiau galima atsakingai tvirtinti, kad lietuvių kalbai tuo metu buvo skiriamas nepalyginamai didesnis dėmesys.

     Ir tokio kalbinio nonsenso, kaip „galimybių pasas“, viešas vartojimas  tikrai buvo neįmanomas.

    Betgi Jūs esate baigęs aukštąjį mokslą, dirbęs Vilniaus universiteto Ekonomikos fakulteto „Teorinės ekonomikos katedros“ lektoriumi.

     Taigi Jūs be abejo turite žinoti, kad pasas yra Lietuvos Respublikos piliečio asmens dokumentas, patvirtinantis jo asmens tapatybę ir pilietybę.

    O LR Terminų  banke (http://terminai.vlkk.lt/paieska?search=pasas) Jūs galite rasti ir gyvūnų, augalų, gaminių, transporto priemonių techninius, ir kt. pasus.

   Taigi pasas visais atvejais yra tapatybę patvirtinantis dokumentas.

   Na o „galimybių pasas“ tai jau yra, kaip sakoma, viršūnė – tiek nepagarbos  sveiko proto logikai, tiek lietuvių kalbai.

    Vienkart tenka pastebėti, kad šiame pokalbyje Jūs paminėjote žodį „edukacija“.

   Tačiau Jūs turite žinoti, kad lietuviškai šis žodis reiškia „švietimas“.

    Ir čia tenka  Jus atsakingai patikinti, kad ir sovietmečiu svetimžodis „edukacija“ buvo žinomas, tačiau iš pagarbos ir tiek lietuvių kalbai, tiek  savo tautybei, jis nebuvo naudojamas.

    Taigi ir  nori nenori tenka prisiminti žymųjį kalbininkas Joną Jablonskį  - ,,Maža garbė svetimom kalbom kalbėti, didi gėda savos gerai nemokėti“.......................

    Tokiu būdu, Jūsų,  ir kaip LR Vyriausybės ministro, ir kaip Lietuvos piliečio, garbės reikalas yra nutraukti visiškai netinkamo šio dokumento pavadinimo naudojimą, o taip būti lietuvių kalbos vartojimo pavyzdžiu.

     O sumoje tikimės Jūsų atsakingo vertinimo  tai, kas aukščiau išdėstyta, bei atsakymo į mūsų šį laišką.   

 

 

  Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas Antanas Miškinis  

 

 

.

2021 m. birželio 28 d., pirmadienis

Ko bendru Seimo Pozicijos, Opozicijos ir kt. pritarimu išsigando visas Seimas ?????.................


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
 2021-06-22 Nr. SPP-7

Vilnius

 

 

SVARSTYTA. Seimo protokolinio nutarimo ,,Del Antano Algimanto Miškinio peticijos" projektas Nr. PNP-14-21(teikėjai - E. Pupinis I Peticijų7 komisija).

Pranešėjas - Peticijų komisijos pirmininkas E. Pupinis.

 

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolini nutarimą :

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas i Seimo Peticijų komisijos išvadq ,,Dėl

Antano Algimanto Miškinio peticijos", n u t a r i a:

Atmesti Antano Algimanto Miškinio peticijoje pateiktą pasiūlymą pakeisti Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymą ir nustatyti, kad Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ekstremaliųjų situacijų metu - ir Seimo opozicijai suteiktų laiką kalbėti, kaip ir Lietuvos Respublikos Prezidentui.  

 

Pritarta bendru sutarimu.

 

 Posėdžio pirmininkas                                                Andrius Mazuronis

 

Protokolą rašė                                                             Tatjana Jurseniene

--------------------------------------------------------------

O buvo taip:

 

16.11 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl An­ta­no Al­gi­man­to Miš­ki­nio pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-14-21) pri­ėmi­mas

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės re­zer­vi­nis 9 klau­si­mas – Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl An­ta­no Al­gi­man­to Miš­ki­nio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. PNP-14-21. Pra­ne­šė­jas – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl An­ta­no Al­gi­man­to pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas. Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja A. A. Miš­ki­nio pe­ti­ci­ją iš es­mės iš­nag­ri­nė­jo šių me­tų bir­že­lio 16 die­ną. 

Po­sė­dy­je pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti šio­je pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą pa­keis­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos įsta­ty­mą ir nu­sta­ty­ti, kad Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ra­di­jas ir te­le­vi­zi­ja Sei­mui ir Vy­riau­sy­bei, eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų me­tu – ir Sei­mo opo­zi­ci­jai su­teik­tų lai­ką kal­bė­ti, kaip ir Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui.

Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja šį spren­di­mą pri­ėmė at­si­žvelg­da­ma į Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­teik­tas nuo­mo­nes ir ma­ny­da­ma, kad tiek Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mas, tiek Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas, tiek Pre­zi­den­to rin­ki­mų įsta­ty­mas, ki­ti įsta­ty­mai ir ki­ti tei­sės ak­tai, tiek žur­na­lis­ti­kos stan­dar­tai įga­li­na Sei­mą, Sei­mo opo­zi­ci­ją, Vy­riau­sy­bę, mi­nis­te­ri­jas ir ki­tas ins­ti­tu­ci­jas skleis­ti ofi­cia­lią in­for­ma­ci­ją per LRT ar pa­si­tel­kus ki­tus vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jus ir sklei­dė­jus. 

Pra­šom į tai at­si­žvelg­ti ir pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai at­mes­ti mi­nė­tą A. A. Miš­ki­nio pe­ti­ci­ją.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Dėl mo­ty­vų dėl Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti ko­le­gų. 

Ger­bia­mi ko­le­gos, gal ga­li­me Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos siū­ly­mui at­mes­ti pe­ti­ci­ją pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? 

Ga­li­me. La­bai dė­kui. 

--------------------------------------------------

  Neabejotinai, ir ponas E. Pupinis ir visa jo vadovaujama Peticijų komisija, ir sumoje ir po vieną,  tikrai nėra analfabetai, kad nesuvoktų, kad turėti savo laiką  LRT yra visiškai ne tas pats, ką nustato Visuomenės informavimo įstatymas:

20 straipsnis. Pareiga skelbti oficialius valstybės pranešimus

1. Gaivalinių nelaimių, didelių avarijų ar epidemijų, karo ar nepaprastosios padėties atveju viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įstatymų ir (ar) Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka nemokamai ir operatyviai skelbti oficialius valstybės pranešimus.


 Taigi ką Peticijų komisija pasiūlė Seimas patenkino .....

Tokiu būdu, ir toliau esant ekstremaliai situacijai, informacija apie Covid -19 bus pateikiama  būdu "kaip nori, taip ir suprask"......

 O kad tinkamos komunikacijos su visuomene nėra, ir akivaizdu, ir nepaneigiama.

Ir dar tenka pridurti, kad jos ir nenorima turėti.

Iš čia ir klausimas -KODĖL?

Ko gi bijo visa mūsų valdžiukė ???


.

 

2021 m. birželio 21 d., pirmadienis

Rytos sueis 80 metų ....

 

  Rytoj  sueis 80 metų, kaip prasidėjo  sukilimas prieš  sovietinę valdžią.

1941 m. birželio 23 d. rytą per Kauno radiją sukilėlių vadas Leonas Prapuolenis paskelbė apie Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą ir Lietuvos laikinosios Vyriausybės sudarymą (kartu buvo paskelbta ir vyriausybės sudėtis).

 Pirmame sukilėlių laikraščio „Į laisvę“ numeryje išspausdinta per radiją buvo  paskelbta Nepriklausomybės atkūrimo deklaracija:

    Susidariusi laikinoji vėl naujai atgimstančios Lietuvos Vyriausybė skelbė atstatanti Laisvą ir Nepriklausomą Lietuvos Valstybę.

Deja yra, kaip yra – šis nepaneigiamas faktas šiuo metu esamos valdžios yra iš esmės  ignoruojamas.

Ši istorinė data yra tiktai tarp  atmintinų dienų, greta LDK sunaikinimo -  1791 m. pirmosios rašytinės Konstitucijos Europoje dienos ......

Kokia yra esamos Lietuvos valstybės nepriklausomybė akivaizdžiai ir nepaneigiamai simbolizuoja kad ir Vilniaus centre tebestūgstantis „cukrinio avinėlio“ monumentas.

Kaip ir ties Vilniaus miesto ribomis plevėsuojanti, taip vadinama, istorinė vėliava, kuri sėkmingai Rusijos įtakos agentų  ir visokių tokio tipo pasturlakų yra tikslingai naudojama kaip trispalvės pakaitalas.

Birželio 25 dieną bus Rainių žudynių metinės.

 


Kaip jos bus pažymėtos, ar kas iš aukščiausios valdžios apsilankys žudynių vietoje, ir savo apsilankymu pagerbs žudynių aukas, pamatysime ....

 

......

2021 m. birželio 19 d., šeštadienis

Ar JAV nori Rusijos imperijos subyrėjimo ???

Jeigu taip būtų atsitikę, tarkime viduramžiais, karas būtų neišvengiamas.

T. y.  jeigu vienos imperijos valdovas būtų kitos imperijos valdovą įžeidęs.

  Tačiau šiais laikais taip nenutiko, kada JAV prezidentas Rusijos prezidentą pavadino žudiku.

 

 Galima ir būtų su tuo sutikti, jeigu nebūtų taip, kaip liaudis sako: „kuo pats smirda, tuo ir kitus tepa..“.

Nes Putinas yra  toks pat žudikas, kaip ir visi JAV prezidentai.

Vien jau dėl to, kad JAV nuo 1948 metų besąlygiškai remia nacistinę valstybę, valstybę agresorių Izraelį.

Jeigu blaiviai mąstyti, tai turėtų būti žinoma,   koks požiūris, tarkime Pabaltijyje, vyrauja į Rusiją, betgi toks pat požiūris į JAV vyrauja  arabų pasaulyje.

Na skirtumas gal  kad ir toks, kad  arabai JAV laiko šėtonu, antikristu, Armagedono vieta.

O kaip turi vadinti JAV vietnamiečiai už tai kad juos degino napalmu, barstė chemikalais – defoliantais  džiungles

 Tokiu būdu sumoje  galima laikyti, kad abudu  yra tokie patys.

Tiktai yra akivaizdu, kad JAV prezidentas apsijuokė:  pirma Putiną pavadindamas žudiku, antra prašydama susitikti su „žudiku“, na ir šio susitikimo metu, kad ir tada, kada atsisakė bendros spaudos konferencijos, o į savo spaudos konferenciją nepakvietė Rusijos žurnalistų.

Taigi karo nekilo, tiktai Rusijos imperatorius sutelkė didžiulę karinę jėgą palei vakarines savo valstybės sienas, o vakarų valstybės akivaizdžiai suvokė, kad tokiai jėgai jos nieko rimto priešpastatyti neturi, o ir veltis į svetimą konfliktą nei nori,nei gali.

Ir čia kas gali visiškai atsakingai paneigti, kad pvz. A. Merkel paskambino D. Badenui ir jį paprotino.

Ir štai du imperatoriai susitiko.

Vienas – galima sakyti absoliutus ilgametis, kitas laikinas, varžomas ir senato, ir partinių interesų...

Taigi kas yra kas, pakankamai aiškiai galima suprasti iš jų bendros susitikimo fotonuotraukos.

 Kad šį susitikimą iš esmės laimėjo Rusijos imperatorius yra akivaizdu, o  ir kitaip negalėjo būti.

O kas yra aiškinama JAV ar  Lietuvos liaudžiai, tai todėl kad liaudis yai ne piliečiai, o tiktai liaudis ...............

--------------------------------------------------------------

 P.s. O JAV situacija tikrai nepavydėtina,

Kaip ir turėjo būti, Afganistano okupacija gėdingai žlugo.

Kiek JAV ir jos vasalai nužudė afganų -be abejo bus stengiamasi nutylėti.

 Ir kodėl gi JAV užpuolė Afganistaną, vargu ar prisimenama -  nes tai buvo kaip ir dopingas JAV kariuomenei po Pentagono taranavimo džichadistų valdomu lėktuvu.

Pastebimai dėl pasaulinio klimato atšilimo tirpsta Arkties ledai, ir po kurio laiko Rusijos Šiaurės laivynas atsidurs prie Aliaskos krantų.

Kinija kaskart stiprėja, ir ką gi darytų JAV, jeigu ji užimtų Taivanį ?

Badeno pokalbis su Turkijos diktatoriumi (siekiančiu atkurti Osmanų imperiją)  dėl Rusijos raketinės ginkluotės pirkimo,  baigėsi niekuo.

O NATO, su tokiais nariais, kaip Osmanų imperijos palikuonis ir dėl kitų priežasčių,  iš esmės randasi iš tikro kolapse, ir jokios tuščios kalbos apie kokią tai kolektyvinę limitrofų gynybą, yra visiška melagiena.

 O sankcijos Rusijai tiktai mobilizuoja Putino šalininkus, ir jie yra visiškai teisūs, manydami, kad Putinas išsaugojo Rusijos imperiją nuo subyrėjimo.

Betgi iš čia ir labai rimtas klausimas  - ar JAV nori Rusijos imperijos subyrėjimo ???

 

 .