2020 m. vasario 21 d., penktadienis

Nacionalinis susivienijimas paskelbė savo programą, kurios kai kas nelaukė


 Pozicija.org rašo:
Nūnai  gausus propagandininkų būrys įvairiuose žiniasklaidos portaluose ėmė šaukti apie kylantį nacionalizmo pavojų, apie dešiniuosius ekstremistus, o kai kurie jų (P.Gritėnas, B.Gailius ir kt.)  netgi ėmė rėkti apie atgimstantį fašizmą Lietuvoje.
Tuo tarpu skaitytojas  pats be jokių „pagalbininkų“   gali susipažinti su steigiamo naujo dešiniosios pakraipos politinio judėjimo programa, kuri erzina  ES pinigų įsisavintojus ir jų išlaikomus propagandistus bei politinius veikėjus

Atgimimo įkvėptas Sąjūdis įstengė atkurti nepriklausomą Lietuvos valstybę. Tačiau atkurtos valstybės gyvenimo, vadovaujantis Sąjūdžio iškelta Lietuvos vizija, sutvarkyti nepavyko. Lietuvos valstybė netapo lygi ir teisinga visiems. Jos oligarchinis pobūdis lėmė milijoninę emigraciją, demografinę krizę, didžiulę socialinę atskirtį, augantį politinį pasyvumą bei susitaikymą su esama būkle, nacionalinės savigarbos praradimą.
    
Deja yra kaip yra – nepriklausomos Lietuvos nėra ............

Lietuva yra imperijos, kuri vadinasi Europos sąjunga, dalis.

O ES teisės aktai yra viršesni už Lietuvos Konstituciją.

Deja yra, kaip yra –  kokia yra Lietuvos politinė santvarka turi aiškinti Konstitucinis teismas, nes Konstitucijoje tai tyčia nebuvo nustatytą.

Todėl ir prezidentas elgiasi ne taip, kaip prezidentai elgiasi kitose ES parlamentinėse respublikose.

Dargi konstitucinėse  monarchijose karaliai nesielgia taip, kaip Lietuvos respublikos  prezidentai.

O taip yra todėl, kad Lietuvoje yra labai jau silpna pilietinė visuomenė.
 
Lietuvos respublikos Konstitucija, jos piliečių priimta 1992 m. spalio 25 d. referendume, nustatė:
LIETUVIŲ TAUTA
– prieš daugelį amžių sukūrusi Lietuvos valstybę,
– jos teisinius pamatus grindusi Lietuvos Statutais ir Lietuvos Respublikos Konstitucijomis,
– šimtmečiais atkakliai gynusi savo laisvę ir nepriklausomybę,
– išsaugojusi savo dvasią, gimtąją kalbą, raštą ir papročius,
– įkūnydama prigimtinę žmogaus ir Tautos teisę laisvai gyventi ir kurti savo tėvų ir protėvių žemėje – nepriklausomoje Lietuvos valstybėje,
– puoselėdama Lietuvos žemėje tautinę santarvę,
– siekdama atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės,
atgimusios Lietuvos valstybės piliečių valia priima ir skelbia šią KONSTITUCIJĄ

Deja yra, kaip yra –     NĖRA atviros, teisingos, darnios pilietinės visuomenės ir teisinės valstybės.

Ir tiktai    paprastos konstrukcijos mąstymo subjektai,  gali teigti priešingai (žinoma išskyrus patologinius melagius ir penktąją koloną).
  
Nes yra elementari tiesa:
      
1. Visose iš totalitarinių režimų išsivadavusiose Baltijos, Balkanų, Vidurio ir Rytų Europos valstybėse buvo įvykdytos vietos savivaldos administracinės teritorinės reformos ir suformuoti jų dariniai, savo dydžiais analogiški daugeliui ES valstybių narių, išskyrus Lietuvą, municipalitetų

2. Vietos savivalda yra kiekvienos demokratinės visuomenės sąlyga, atributas.
Būtent vietos savivaldos lygmeniu įmanoma visiškai įgyvendinti vieną iš pagrindinių demokratijos principų: visi veiksnūs piliečiai turi lygias teises ir galimybes dalyvauti bendruomenės reikalų valdyme.
Ji yra demokratijos produktas, viena iš pripažintų, tautai priklausančios valdžios įgyvendinimo formų.
Kuo visuomenė demokratiškesnė, tuo labiau joje išplėtoti savivaldos pagrindai.

Kita elementari tiesa – nepilietinė valdžia stengiasi kaip įmanoma priešintis pilietinės visuomenės stiprinimui.

Štai todėl ir LR Konstitucijoje nėra nustatyta konkreti (seniūnijų) vietos savivaldos forma.

Jeigu Lietuvos nepriklausomybę 1918 metais atkūrė pilietiškai nusiteikęs elitas, tai to niekaip negalima pasakyti apie  1990 m. kovo 11 dieną.

O  jis mus ir  apgavo,  ir mes nubalsavome už tokią  esamą LR Konstituciją, nes rinktis nebuvo iš ko .....

 Pastaruoju metu,  atsiliepdamos į visuomenės nepasitenkinimą,  kuriasi aibė partijų, žadėdamos spręsti aibę  susikaupusių problemų.

  Tuo tarpu, blaiviai mąstant, yra akivaizdu, kad net  jeigu  bent viena iš jų Seime turėtų absoliučią daugumą, vien jau įvertinant valdžios institucijų biurokratinio aparato inerciją ir verslo grupių įtaką jam, bei kitas esmines neteisinės valstybės valdymo ypatybes,  vis tiek jai ne tiek jau daug pavyktų nuveikti,

Ir,  kaip sakoma, duok Dieve, kad bent tik būtų priimti valstybės ir visuomenės interesus atitinkantys įstatymai.

Savaime suprantama, kad partijų programos  priklauso ir  nuo to, kokiams rinkėjų ratui jos yra skirtos.

 Kaip taisyklė, nedaug ką joms prie  jų gerų norų, kaip sakoma, galima if pridėti,  išskyrus keletą momentų:

1.     -  Turėtų būti aiškiai, konkrečiai aprašytos priemonės vietos savivaldos atkūrimui, konkrečiai nurodant kokią tai naudą duotų ir valstybei, ir žmonėms.

2.      - Kiekvienas iš mūsų (išskyrus mažamečius vaikus) esame pirkėjai, paslaugų naudotojai, mūsų kalbos darkytojų pavadinti vartotojais,  tačiau, kaip taisyklė, gerai, jei apie juos nors kiek užsiminama.

- O  elektros, gamtinių dujų, šilumos, geriamo vandens tiekimo srityje yra tokia betvarkė, kad Valstybinis kainų reguliatorius (Valstybinė energetikos reguliavimo taryba) nusireguliavo ant tiek, kad nustatė „Valstybinio reketo“ – neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens kainos mokestį. 

   [Kuris pvz. vien Vilniaus šilumos vartotojams kasmet atsieina kelis milijonus eurų. Ir taip tęsiasi nuo 2010 metų. Ir nors Seimo partijos tai žino, tačiau nieko nedaro šiam teisiniam absurdui užbaigti.

  Pažymėtina, kad Seimo Ekonomikos komitetas, būdamas detaliai informuotas apie Valstybinį reketą jį ignoruoja, o jo pirmininkas Rimantas Stankevičius (Socialdemokratų darbo partija) kasmet padėkoja Valstybiniam reguliatoriui už „gerą darbą“ .... ]
  
  
Partijos programa  skelbia, kad viena iš pagrindinių jos veiklos krypčių yra
  atkurti Tautos kaip valstybės suvereno teises – įvykdyti esmines savivaldos ir rinkimų sistemos reformas, įgyvendinti demokratinę piliečių savivaldą.

Toliau Partijos programoje rašoma:

Politinės bendruomenės būtina telkimo sąlyga yra valdymo demokratizavimo reforma. Jos pradžia – realios piliečių savivaldos, tiesioginio jų atstovavimo sąlygų sukūrimas. Žmogaus laisvė pirmiausia reiškiasi per gyvenamąją vietą.
Pagrindiniu savivaldos subjektu turi tapti vietos bendruomenė, o ne administracija.
Savivaldos įstatyme nustatyti vietos gyventojų teisę ir pareigą tiesiogiai priiminėti sprendimus svarbiausiais, seniūnaitijai, seniūnijai ir savivaldybei klausimais.
Naujame savivaldos modelyje turėtų būti išspręsti seniūnaitijų ir seniūnijų savivaldą užtikrinantys organizaciniai ir finansinio savarankiškumo klausimai.

Viskas lyg ir teisinga, tiktai  kyla klausimas, ar Partijos programos rengėjai suvokia kas iš esmės yra ta  vietos savivalda ???
 Kaip ji pvz. atrodo kaimyninėje Lenkijoje ?

Geriausiu atveju vargu ar  jie suvokia, kad be vietos savivaldos nėra demokratijos, nėra pilietinės visuomenės, valdžios, teisėsaugos, spectarnybų – NĖRA TEISINĖS VALSTYBĖS, nebus ir „Gerovės valstybės“, toliau sparčiai tuštės kaimas ......,,,

Štai Partijos programoje žadama sutvarkyti ir nuolat prižiūrėti faktiškai monopoline padėtimi piktnaudžiaujančių šilumos ir energijos skirstomųjų tinklų kainodarą

Iš čia ir klausimas, kaip gi bus sutvarkyta ir nuolat  prižiūrima ta  savo padėtimi piktnaudžiaujančių tinklų „kainodara“?

Labai jau panašu, kad Partijos programos rengėjai nesuvokia, kad elektros energijos ir gamtinių dujų tiekėjai yra valdžios institucijų valdomi, o šilumos ir geriamo vandens tiekėjai yra savivaldybės įmonės ....

O jų paslaugų kainas nustato, kontroliuoja irgi valdžios įstaiga – Valstybinis kainų reguliatorius –Valstybinė energetikos reguliavimo taryba, kurios vadovus skiria Seimas Prezidento teikimu...

Kaip sakoma, šioje vietoje RATAS RATE ....

Kadangi Partijos steigimo laikinosios   politinės tarybos narių tarpe yra  buvęs Žemės ūkio viceministras ir  ūkininkas, Žemės ūkio rūmų pirmininkas, tai  programoje  lyg tai ir  turėjo būti skirta vietos ir Žemės reformai.

Tačiau  tam vietos neatsirado, kas, blaiviai mąstant, neturėtų stebinti, nes labai jau vargu ar abi šios garbios personos gali būti   suinteresuotos Žemės reformos kokybišku   vykdymu ...

   O kaip vyksta Žemės reforma, iliustruoja šie  Nacionalinės žemės tarnybos atsakymai  Buitinių vartotojų sąjungai:
Atsakydami į Jūsų klausimą <...> kiek žemės sklypų kaimo vietovėse turi laikinus planus,
atliktus pagal preliminarius matavimus <...>, informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsniu, žemės sklypai bei jų duomenys registruojami Nekilnojamojo turto registre, kurio tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras. Remdamiesi teisės aktų nuostatomis ir atsižvelgdami į tai, kad Nacionalinė žemės tarnyba neturi teisinio pagrindo kaupti bei sisteminti informacijos apie žemės sklypų, kuriems nėra atlikti kadastriniai matavimai, skaičių, maloniai siūlome dėl pastarojo klausimo kreiptis į valstybės įmonę Registrų centrą

 

Atsakydami į Jūsų klausimą <...> kiek žemės sklypų kaimo vietovėse turi laikinus planus,
atliktus pagal preliminarius matavimus <...>, informuojame, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
nekilnojamojo turto registro įstatymo 9 straipsniu, žemės sklypai bei jų duomenys registruojami
Nekilnojamojo turto registre, kurio tvarkytojas yra valstybės įmonė Registrų centras. Remdamiesi
teisės aktų nuostatomis ir atsižvelgdami į tai, kad Nacionalinė žemės tarnyba neturi teisinio pagrindo
kaupti bei sisteminti informacijos apie žemės sklypų, kuriems nėra atlikti kadastriniai matavimai,
skaičių, maloniai siūlome dėl pastarojo klausimo kreiptis į valstybės įmonę Registrų centrą

Štai taip vykdoma Žemės reforma Europos sąjungos valstybėje ....

Bet argi  visa tai  sumoje Partijos elektoratui svarbu  .....

.


2020 m. vasario 20 d., ketvirtadienis

Nežabotas godumas: Valstybinio reketo nepakanka - po terminės dezinfekcijos priedanga vyksta šilumos tiekėjų neteisėtas pasipelnijimas    NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS PRIE SVEIKATOS PSAUGOS MINISTERIJOS dar 2019 metų spalio mėnesį išaiškino:

Atkreipiame dėmesį, kad teisės aktuose nėra nustatytų reikalavimų vykdyti karšto vandens profilaktinę terminę dezinfekciją prasidėjus daugiabučių namų šildymo sezonui.
Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijose ir Europos Legionella infekcijų darbo grupės techninėse rekomendacijose nurodoma, kad profilaktiniai temperatūros pakėlimai nėra tinkama legioneliozės
prevencijos priemonė, nes yra trumpalaikė.
Be to, netinkamai atlikta terminė vandens dezinfekcija gali iššaukti priešingą efektą, t. y. pramušus vamzdynų bioplėvelę į karšto vandens sistemą gali patekti dar daugiau legionelių. 

Pagrindine prevencijos priemone yra laikomas nuolatinis karšto vandens temperatūros režimo palaikymas. O Buitinių vartotojų sąjunga nedelsdama šią informaciją visiems šilumos tiekėjams  išplatino.

  Tačiau vis tik dar yra šilumos tiekėju,  kurie po terminės dezinfekcijos priedanga siekia pasipelnyti daugiabučių namų šilumos vartotojų sąskaita.

Jiems dar negana, kad jie daugiabučių namų šilumos vartotojus prievartauti mokėti Valstybinio reketo mokestį ir krauti iš to pelnus, nevykdant centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo veiklos.

Jie, piktnaudžiaudami savo galia ir daugiabučių namų valdymo organų nekompetencija, dar siekia pasipelnyti iš neteisėtai atliekamos daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų  terminės dezinfekcijos.

  Nors ir gavę NACIONALINIO VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRO  PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS  išaiškinimą dėl legionelių terminės dezinfekcijos, kad ji iš esmės yra niekinė ir dargi pavojinga, kad nėra tokių teisės aktų, kurie jiems suteikia teisę ją atlikti, jie ją vis tiek  vykdo.

  Terminės dezinfekcijos metu daugiabučiuose namuose karšto vandens ruošimo įrenginiuose pašildyto  geriamo vandens temperatūra turėtų būti  pakeliamą iki 65 laipsnių Celsijaus, pašildytas vanduo iš čiaupų  turi būti nuleidžiamas kelis minutes.

Tokiu būdu šilumos tiekėjai ir per Valstybinį reketą, ir  per didesnį šilumos suvartojimą,  gauna  neteisėtą  pelną,.

Savaime suprantama, kad tokią, atsiprašant, žiemą šilumos  tiekėjų pelnas tikrai nepavydėtinas, tačiau tai niekaip nesuteikia jiems teisės neteisėtai pelnytis.

Galima suprati pvz. Šiaulių miesto savivaldybės norą padėti šilumos tiekėjui, tačiau prie ko čia daugiabučių namų šilumos vartotojai ?

Tokiu būdu Šiaulių miesto savivaldybė pritaria ir Valstybiniam reketui ir neteisėtai daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų terminei dezinfekcijai.

Žino apie visa  tai ir Savivaldybių asociacija, žino ir   Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija.

Žino, bet tyli .....


Na Lietuvos šilumos tiekėjų asociaciją galima suprasti – ji atstovauja šilumos tiekėjų interesus: ir teisėtus ir neteisėtus ....

 O Lietuvos savivaldybių asociacijos elgesys rodo, kad ji atstovauja savivaldybių merus, bet ne vietos savivaldą, kurios Lietuvoje (beje vienintelėje ko gero ir visame  pasaulyje) NĖRA ....

 Beje vertėtų paklausti, o ką gi šioje vietoje veikia STT ir Prokuratūra ???

 O  jos tikrai šioje vietoje nieko neveikia, arba  atvirai teisina Valstybinį reketą, kaip kad yra Panevėžyje .....

O ką gi šiuo metu veikia Jo Kilnybė šalies vadovas ???

Užsiima politiniu turizmu, visokiomis priemonėmis keršija Premjerui už nepaklusnumą, svarsto apie Energetikos ministerijos eilinį  panaikinimą  ....

Turi jis 55 patarėjų tuntą,

Tik nė vieno patarėjo, kas paneigs, kuris užsiimtų vartotojų teisių klausimais neturi .....

O gal ir turi, tik jis, pasak Seimo nario Eugenijaus Gentvilo, yra dar jaunas ...........

 Tokiu būdu mūsų Europos sąjungos šalyje tikrai nieko naujo - ta pati sena stagnacija...

Išskyrus  Sąjūdį  „Už pagalbą Rusijai“  -  perkelti Astravo AE į kitą vietą, geriausia būtų į Visaginą ...
;