2018 m. spalio 31 d., trečiadienis

Lietuvos liaudies respublikai prezidentą parinks Rusija ...


   
Vienas Ukrainos žurnalistas, komentuodamas sudėtingą politinę situaciją savo  šalyje, atkreipė dėmesį, kad tiek parlamente, tiek vykdomos valdžiosios  struktūrose, tiek teisėsaugoje yra apstu Rusijos įtakos agentų.

Vadovaujantis sveiko proto logika tai yra normalu, ir nereikia stebėtis, kad  pora Ukrainos ginkluotųjų pajėgų ministrų buvo Rusijos piliečiai.

O ir savanorių kovų su Rusijos kariuomene organizavimas  ir jos išlaikomais separatistais akivaizdžiausia tai patvirtina,

Na o kaip gi yra Lietuvoje ??

Čia pasirodo sveiko proto logika daugumai negalioja – kuo garsiau rėki ant Rusijos, tuo didesnis esi patriotas.

Ir taip nuo Sąjūdžio laikų.

Todėl ir turime tokią Konstituciją, kad Konstituciniam teismui tenka aiškinti, kokia gi Lietuva respublika- parlamentinė ar prezidentinė ...

Todėl ir buvo panaikinta vietinė Seniūnijų  savivalda, nes Konstitucijoje  nustatyta:
Savivaldos teisė laiduojama įstatymo numatytiems valstybės teritorijos administraciniams vienetams.

Tuo tarpu  tiktai vienas kandidatas- N. Puteikis savo programoje nurodė vietinės savivaldos atkūrimą.

O kad apgauti ES buvo įsteigta Seniūnų asociacija – miestų ir rajonų savivaldybių tarybų darbuotojų asociacija  ....

O pažiūrėkime, kaip žiniasklaida drumsčia žmonių protus artėjant prezidento rinkimams.
Ir tai daro tikslingai.

Ne kurie pretendentai irgi neatsilieka, kas beje  leidžia nustatyti, kas jie yra.
 
Ar, kaip sakoma, naudingi idiotai, ar Kremliaus įtakos agentai.


O  V. U. užsiminus apie gerus santykius su kaimynais, viena televizijos laidos vedėja, kaip kokia NKV „katiuša“,  su pavydėtinu įžūlumu  vertė jį prisipažinti  esant palankų Rusijai ..................

 Jeigu JAV kaltina Rusiją kišimusi į prezidento rinkimus, tai, vadovaujantis sveiko proto logika ir visuomenės labai silpnu politiniu išprusimu, Lietuvoje ji vadovauja prezidento rinkimams.

Tokiu būdu bus taip, kaip ir turi būti – Lietuvos liaudies respublikai prezidentą parinks Rusija ...

.

2018 m. spalio 27 d., šeštadienis

Centralizuotas šilumos tiekimas akivaizdžiai yra pranašesnis ir kainų, ir oro taršos atžvilgiu. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pranešė, kad vidutinė centralizuotai tiekiamos šilumos kaina spalio mėn. yra 4,94 ct/kWh (be PVM), o su 9 %  PVM – 5.38 ct/kWh  ir, palyginus su rugsėjo mėn., didėja 5,78 proc.  

 O Vilniaus  šilumos tiekėjo AB Vilniaus šilumos tinklai šilumos kaina   spalio mėnesį yra 5,41  ct/kWh su PVM.

O didžiųjų miestų tarpe  didžiausia šilumos kaina spalio mėnesį yra Panevėžyje – 5,67 ct/kWh su PVM.

Betgi Vilniuje yra ir decentralizuotai paruoštos šilumos „tiekėjas“   UAB Balterma ir Ko,  decentralizuotai ruošianti šilumą Salomėjos Nėries gatvėje esančiuose daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose Nr. 73, 75, 77, 79, 81, 83, 87, 89, 93, 95, 99, 101, 103, 105, 107 ir 109 ant  jų stogų įrengtose dujinėse katilinėse.

Tai štai šio decentralizuoto šilumos „tiekėjo“  šilumos kaina yra 7,29 ct/kWh su PVM.

T.y. jo šilumos kaina  ~ 35 procentais didesnė už AB Vilniaus šilumos tinklai, o Valstybinio reketo mokestis didesnis 18 procentųGali būti keista ir nesuprantama - kainos didesnės, o šilumos perdavimo tinklų praktiškai nėra ....

 Betgi yra, kaip yra - centralizuotas šilumos tiekimas akivaizdžiai yra pranašesnis ir kainų, ir oro taršos atžvilgiu.

Tačiau deja visa tai kažkodėl nei valdžios, nei žiniasklaidos nedomina.

  Beje neabejotinai būtų įdomu sužinoti, kuriam Vilniaus merui (J. Imbrasui ar A. Zuokui ) turi būti dėkingi šių  daugiabučių namų gyventojai už tokią „konkurenciją“ apsirūpinant šiluma.

 Tenka pastebėti kad ir liberastui Vilniaus merui R. Šimašiui visa tai irgi nerūpi.

.2018 m. spalio 26 d., penktadienis

Seimo narys Edmundas Pupinis kviečiamas vykdyti Seimo nario priesaiką

 Atviras laiškas Seimo nariui Edmundui Pupiniui

Seimo 2018 09 20 posėdžio stenogramoje rašoma:

 Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 341, 351 straips­niais ir prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2385ES, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nusižen­gi­mų ko­dek­so 332 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2386 (pateiki­mas)
......................
........................................
PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, jau tur­būt ma­tė­te įre­gist­ruo­tas pa­tai­sas, kai įsta­ty­mu bu­vo ban­do­ma teik­ti karš­to van­dens ruo­ši­mo prin­ci­pus.
No­rė­čiau pa­klaus­ti, ar jūs tam pri­tar­si­te, ar ban­dy­si­te kaip nors ki­taip pa­veik­ti Sei­mo na­rius, kad jie, ta gru­pė, pa­keis­tų sa­vo nuo­mo­nę?
-------------------------------
Ryšium su tuo, viešojo intereso tikslu prašome informacijos:

Ø  Kaip Jūs suprantate „karšto vandens ruošimo“ principus daugiabučiuose namuose  ??

Ø  Ar Jūs žinote, kad beveik visuose daugiabučiuose namuose  yra įrengti šilumos punktai, kuriuose ruošiamas  karštas vanduo pastatų vartotojams?

Ø  Ar Jūs žinote, kad daugiabučių namų su šilumos punktais butų savininkai su šilumos tiekėjais yra sudarę šilumos šildymui ir karštam vandeniui ruošti sutartis, kurios pagal Civilinį  kodeksą turi įstatymo galią ?

Ø  Ar Jūsų žinote, kad tuometinio Jūsų partijos nario  energetikos ministro Arvydo Sekmoko iniciatyva 2010 metais buvo realizuotas Valstybinis reketas – neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos mokestis, kuris nuo tada šilumos vartotojų sąskaita    krauna šilumos tiekėjams pelnus, o verslo subjektams ir valdžios institucijoms mažina šilumos kainą ?

Ø  Jeigu Jūs gyvenate daugiabučiame  name su šilumos punktu, tai ar suvokiate, kad mokate Valstybinio reketo mokestį?

Ø  Ar dabar, sužinojęs,   kad jau 8 metai, kaip vyksta valstybinis reketas, Jūs   vykdysite Seimo nario priesaiką:  gerbti ir vykdyti   įstatymus,   sąžiningai tarnauti Tėvynei,   Lietuvos žmonių gerovei ???


Buitinių vartotojų sąjunga 
antaas1940@gmail.com
 
.

2018 m. spalio 24 d., trečiadienis

Dar 2015 m. Europos Parlamentas pripažino, kad vanduo yra viešoji gėrybė, o ne prekė.


   Vanduo iš čiaupo turi būti kokybiškas ir prieinamas, įsitikinę europarlamentarai   

ES šalys turi užtikrinti švaraus geriamojo vandens tiekimą visiems, įsitikinę europarlamentarai. Antradienį jie balsavo už griežtesnes geriamojo vandens kokybės normas ir geresnę prieigą prie vandens iš čiaupo.

Šiuo metu galiojanti ES direktyva įpareigoja valstybes reguliariai tirti geriamojo vandens kokybę pagal 48 mikrobiologinius ir cheminius parametrus bei savybes. Ji taip pat numato leistinas tam tikrų medžiagų ribas, o kenksmingiausios iš jų geriamajame vandenyje apskritai draudžiamos.

Atsižvelgiant į naujausius tyrimus, siūloma ją atnaujinti: numatyti 18 naujų arba pakoreguotų matuotinų parametrų. Ketinama gerokai sumažinti leistiną švino ir chromo kiekį geriamajame vandenyje, numatyti legionelių bakterijų, chloratų ir kitų sveikatą veikiančių medžiagų ribas, taip pat įpareigoti sekti mikroplastikų kiekį vandenyje.

Geriamasis vanduo iš čiaupo yra gerokai pigesnis negu iš butelio, be to, plastikiniai buteliai itin teršia aplinką, pažymi europarlamentarai. Todėl jie siūlo įpareigoti valstybes ne tik užtikrinti geriamojo vandens kokybę, bet ir didinti vartotojų pasitikėjimą juo: pavyzdžiui, įrengti daugiau nemokamų geriamojo vandens čiaupų viešosiose erdvėse, taip pat administraciniuose ir viešuosiuose pastatuose. Savo ruožtu jie ragina restoranus ir valgyklas tiekti savo klientams geriamąjį vandenį nemokamai arba už mažą kainą.

Šis direktyvos projektas parengtas atsakant į 2013 m. Europoje kilusią piliečių iniciatyvą „Right2Water“, kurią palaikė per 1,8 mln. europiečių, pasisakiusių už teisę į prieinamą, saugų ir švarų geriamąjį vandenį.  

Dar 2015 m. Europos Parlamentas pripažino, kad vanduo yra viešoji gėrybė, o ne prekė.  

Antradienį priimtoje rezoliucijoje valstybės raginamos užtikrinti, kad visi žmonės, ypač pažeidžiamiausios jų grupės, turėtų prieigą prie geriamojo vandens.

Parlamento pranešėjas Michel Dantin (Europos liaudies partija, Prancūzija) pažymėjo, kad „siūlomos priemonės pagerins aprūpinimą vandeniu, užtikrins jo kokybę ir tiekimą visoje Europoje bei sumažins taršos pavojų, nedarydamos įtakos vandens kainai“.

Patvirtinę savo poziciją 300 balsų už, 98 prieš ir 274 susilaikius, europarlamentarai išreiškė pasirengimą toliau derėtis su ES Taryba dėl šio teisės akto.


Informaciniai grafikai šia tema:

EP Tyrimų tarnybos informacija:

Europos Komisijos pranešimas spaudai šiuo klausimu:
  
EP skatina įtraukti darbuotojus į įmonių valdymą

Didesnis darbuotojų dalyvavimas įmonių valdyme gali teigiamai paveikti ES ekonomiką ir darbo rinką, teigia Europos Parlamentas (EP).
 ES yra maždaug 10 mln. darbuotojų akcininkų, jie valdo per 400 mlrd. eurų vertės turto. Tačiau tarp skirtingų šalių šioje srityje yra didžiulis atotrūkis, o kai kurios pokomunistinės valstybės nesiėmė skatinti darbuotojų akcijų nuosavybės, pažymima antradienį didele balsų dauguma priimtoje EP rezoliucijoje. Net 68 proc. ES įmonių šiuo metu nesiūlo jokio darbuotojų finansinio dalyvavimo modelio.
 Europarlamentarai įsitikinę, kad dalijimasis pelnu arba įvairi darbuotojų akcijų nuosavybė prisideda prie įmonių skaidrumo, aktyvesnio socialinio dialogo, darbdavių ir darbuotojų tarpusavio pagarbos, verslumo ugdymo ir bedarbystės mažinimo. JAV atlikti tyrimai parodė, kad savo darbuotojams kapitalo dalį suteikiantis verslas sukuria daugiau darbo vietų, darbuotojai akcininkai sukaupia didesnę pensiją, jiems taip pat kyla mažesnė grėsmė netekti darbo. Darbuotojų dalyvavimas įmonių valdyme taip pat padeda mažinti turtinę nelygybę visuomenėje. Europoje darbuotojams akcijų nuosavybę suteikiančių įmonių socialiniai rodikliai yra 52 proc. aukštesni nei to nedarančių įmonių.
 Europos Komisija raginama pateikti rekomendacijas, kurios paskatintų valstybes ir įmones plėtoti darbuotojų dalyvavimą įmonių valdyme. Siūloma tokioms įmonėms taikyti mokesčių lengvatas, taip pat šviesti visuomenę ir sukurti interneto svetaines, kuriose smulkusis ir vidutinis verslas galėtų rasti dalijimosi pelnu susitarimų modelius. Panašūs modeliai siūlomi ir bankams bei investiciniams fondams.
 Už šią rezoliuciją balsavo 589 EP nariai, prieš buvo 39, o susilaikė 10.
 *********************************** 

2018 m. spalio 23 d., antradienis

Vilniaus miesto savivaldybė, kurios meras yra vienas iš liberalų lyderių Remigijus Šimašius, ( teisininkas, buvęs Lietuvos teisingumo ministras ir Seimo narys). dalyvauja dviejuose reketuose ..... Vilniuje ( o gal ir kituose mietuose) yra  daugiabučių namų, kuriuose didelė dalis rūsio patalpų yra savivaldybės nuosavybė.

Tokiu būdu miesto savivaldybė yra  tų daugiabučių namų bendrasavininkas.

O Civilinis kodeksas nustato: 

4.82 straipsnis. Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės teisė
3. Butų ir kitų patalpų savininkai privalo proporcingai savo daliai apmokėti išlaidas namui (statiniui) išlaikyti ir išsaugoti, įstatymuose nustatyta tvarka mokėti mokesčius, rinkliavas ir kitas įmokas.
                                                        --------------------------

Tą patį 2018 10 11 raštu Nr. (14-4)-D8-4914 patvirtino Aplinkos ministerija:

   Pagal Civilinio kodekso 4.82 – 4.85  nuostatas yra suprantama, kad visų namo patalpų (butų ir kitų – negyvenamos paskirties patalpų) savininkai (fiziniai ir juridiniai asmenys) privalo proporcingai savo daliai apmokėti bendrojo naudojimo objektų valdymo, priežiūros, atnaujinimo išlaidas, mokėti kaupiamas įmokas.

   Tačiau Vilniaus miesto savivaldybė, savaime suprantama, to nedaro.

 Todėl jos elgesį kitaip, kaip Savivaldybės reketu pavadinti neišeina.

Tokiu būdu Vilniaus miesto savivaldybė, kurios meras yra liberalas !!!, dalyvauja dviejuose reketuose:

I. Valstybiniame  - pritardama neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos kainų nustatymui.
II. Savivaldybės – nemokant  daugiabučių namų, kur ji turi nuosavybės teise patalpas,    bendrojo naudojimo objektų valdymo, priežiūros, atnaujinimo išlaidų,  kaupiamųjų  įmokų.
  
P.s.  O rašoma, kad Liberalai yra nuoseklūs teisės ir įstatymo valdymo šalininkai.“ .....


.