2014 m. sausio 30 d., ketvirtadienis

Mūsų akyse auga mega monstras, galinga valstybinių lėšų plovykla

„Lietuvos energija“ – plėšresnė nei „Leo Lt Vartotojai gali pamiršti iliuzijas, kad valstybinė įmonių grupė „Lietuvos energija“ dirba jų labui, siekia efektyvesnės veiklos ir mažesnių energijos tarifų. 

Atvirkščiai, bendrovė oficialiai pareiškė, kad jos tikslas – padvigubinti įmonių vertę ir auginti pelną.

„Lietuvos energijos“ grupės pelningumas yra nepakankamas“, - teigia generalinis direktorius Dalius Misiūnas. Ir priduria, kad „Lietuvos energijos“ tikslas – tapti vertingiausia Baltijos šalių energetikos sektoriaus bendrove, įmonių vertę padidinti du kartus.
„Lietuvos energijos“ strategijoje planuojama ir „didinti reguliuojamo turto bazės vertę“. Kas slepiasi po šiais žodžiais? Elektros ir susijusių paslaugų kainų didinimas.
„Lietuvos energija“ nusprendė auginti pelną didindama įmonės veikloje naudojamo turto vertę. Vertę ketinama didinti ne tik perkainojant dabartinį turtą, bet ir įsisavinant beprasmes investicijas, kurios dirbtinai augins įmonės pelną, o tuo pačiu ir vertę. Deja, neatsiejama šio proceso dalis – ir energijos kainų augimas.
Iš esmės „Lietuvos energija“ šiais planais reiškia nepasitenkinimą Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) – valstybės reguliavimu, nes būtent VKEKK ir nustato reguliuojamoje veikloje dalyvaujančio turto vertę ir normatyvinį pelną.
„Lietuvos energijos“ paslaugos – nekonkurencingos ir neskirtos eksportui. Monopolį turinti „Lietuvos energija“ didindama kainas planuoja surinkti daugiau pinigų toje pačioje rinkoje, iš tų pačių žmonių.
Prisiminkime, kokia protesto banga kilo prieš kelis metus, kuomet apie pelno siekimąprabilo nacionalinis investuotojas „Leo Lt“.
Tuomet tam aiškiai nepritarė ir dabartinis Vyriausybės vadovas Algirdas Butkevičius, ir tuometė kandidatė į prezidento postą Dalia Grybauskaitė. Neatsargūs pareiškimai apie pelną tapo detonatoriumi, lėmusiu galutinį „Leo Lt“ sprogimą.
Kodėl dabartiniai „Lietuvos energijos“ pareiškimai nesukelia tokio pat rezonanso nei politinėje erdvėje, nei visuomenėje? Juk ši įmonė yra tolygi tuometiniam „Leo Lt“, tik dar plėšresnė. Maža to, turinti žymiai daugiau galių. Vienintelis „Lietuvos energijos“ akcininkas – valstybė – pats kuria sau žaidimo taisykles, pats save reguliuoja.
Tai atveria daugybę galimybių. Tiek be racionalios priežasties auginti kainas, tiek valstybės rankomis iš kelio šalinti konkurentus, nušluoti privatų kapitalą, monopolizuoti energetikos sektorius. Motyvas tas pats – siekti didesnio pelno.

Mūsų akyse auga mega monstras, galinga valstybinių lėšų plovykla. Ji bus pajėgi samdyti dar daugiau konsultantų (ar jau suskaičiuota, kiek milijonų įvairioms konsultacijoms išleido valstybinės energetikos kompanijos?), čia bus dar daugiau dosnių darbo vietų politikų atžaloms ir sistemai lojaliems veikėjams.

Kokia iš to nauda elektros ir šilumos vartotojams? Jokios.
---------------------------------------------------------
P.s. 
Taip, vartotojams tiktai žala, o nauda partijoms -visoms, kurios Seime yra reali jėga.
LEO LT buvo privataus kapitalo, jam buvo atiduotas LEO LT valdymas - čia glūdi visa esmė.
Tam, kad išstumti VST reikėjo sunaikinti LEO LT.
O kas vyksta šilumos sektoriuje - siekiama iš savivaldybių atimti miestų šilumos ūkį.
Geras klausimas - kurlink žiūri Prezidentė.
Dar geresnis klausimas, kodėl regnum,ri ir rubaltic.ru, kurių "provokacijomis" gąsdinino  Prezidentūra, tyli .....
Ir kas paneigs, kad visi trys žv lgia į vieną ir tą pačia pusę - ten, kur ant aukšto bokšto deimantai tviska ....

2014 m. sausio 29 d., trečiadienis

Energetikos ministras turėtų gerai pamąstyti ar R. Cytacka atitinka viceministrės pareigoms keliamus kvalifikacinius ir kitus reikalavimus, juo labiau ENERGETIKOS ministerijos .....


 
   Energetikos ministerija   2014 m. sausio 7 d. ,  buvo paprašyta , Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais,   pateikti    ministerijos 2013 m. rugsėjo 17 dienos  rašto Valstybinei  kainų ir energetikos kontrolės komisijai kopiją.

Tačiau Ministerija atsisakė šio rašto kopią pateikti ir viceministrė R. Cytacka tai motyvavo taip: 

„MANYTINA, kad susirašinėjimas su ūkio subjektais nėra pripažįstamas viešai skleidžiama informacija, todėl atitinkamai Rašte prašoma informacija nebus teikiama“.
  
Raštu priminus, kad Kainų komisija ne ūkio subjektas, ta pati viceministrė savo motyvus patikslino: 

Minėtas raštas yra parengtas vykdant Ministerijai administracinę procedūrą, susijusią išimtinai su privataus ūkio subjekto interesais ir jo atskleidimas GALIMAI GALI turėti įtakos komerciniams interesams“ ir rašto kopija nebus pateikta“.

MANYTA ... GALIMAI GALI  ..........

Todėl Vyriausioji  administracinių ginčų komisija buvo paprašyta   paprotinti viceministrę pateikti prašomo laiško kopiją ir kitą prašomą informaciją.

Tačiau Komisija tai padaryti atsisakė, motyvuodama, kad ji paprotinti viceministrės negali, nes tai ne jos kompetencija.

Iš esmės Ginčų Komisija teisi, pagal kompetenciją ji turi teisę  paprotinti Energetikos ministeriją – valdžios instituciją.

O viceministrę, ministro politinio ( asmeninio ) pasitikėjimo valstybės tarnautoją,  buvusią savivaldybės sekretorę, paprotinti turėtų  pats Energetikos  ministras, vienkart gerai pamąstydamas, ar ji atitinka viceministrės pareigoms keliamus kvalifikacinius ir kitus reikalavimus, juo labiau ENERGETIKOS ministerijos .....

Juo labiau, kadangi    mūsų  informacijos šaltinis Energetikos ministerijoje neoficialiai informavo,  kad jokios slaptos informacijos šiame laiške nėra, kad jame tiktai  pateikiama ministerijos nuomonė, ir kad jo kopijos nepateikimas yra iššauktas tiktai viceministrės nepasitenkinimu Buitinių vartotojų sąjungos viešais, nepaneigiamai  motyvuotais,  pareiškimais Energetikos ministerijos vadovybės atžvilgiu.
Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija prašoma viešo paaiškinimo


  Buitinių vartotojų sąjunga  gauna nemažai   laiškų, kuriuose   tvirtinama, kad daugiabučio namo butų savininkai negali sužinoti, kiek gi jų  namo butų savininkai suvartoja karšto vandens.

  Teigiama, kad  daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai atsisako šią informaciją pateikti, bijodami būti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos nubausti už  Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo pažeidimą.

Tikrai, Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas nustato sąvoką:

Asmens duomenys – bet kuri informacija, susijusi su fiziniu asmeniu – duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant tokiais duomenimis kaip asmens kodas, vienas arba keli asmeniui būdingi fizinio, fiziologinio, psichologinio, ekonominio, kultūrinio ar socialinio pobūdžio požymiai

BET KURI INFORMACIJA, SUSIJUSI SU FIZINIU ASMENIU ....

Tokiu būdu  pagal šį teisės aktą išeina, kad daugiabučio namo butų karšto vandens apskaitos prietaisų parodymai yra asmens duomenys, kaip ir elektros energijos, gamtinių dujų, geriamo vandens apskaitos prietaisų parodymai, kaip ir buto savininko batų numeris, jo šuniuko vardas .....

Betgi tarp paminėtų apskaitos prietaisų  yra itin esminis skirtumas, nes paskutinių išvardintų apskaitos prietaisų parodymai neįtakoja kitų butų savininkų mokėjimų už atitinkamą paslaugą, nes  šie apskaitos prietaisai  yra  tiesiogiai atsiskaitomieji su atitinkamu  paslaugos teikėju.

Tuo tarpu karšto vandens apskaitos prietaisai yra padalinamieji pagal šilumos, sunaudotos karšto vandens ruošimui pastate, paskirstymą butams.

Taigi jų parodymai daro tiesioginę įtaką  visų daugiabučio namo butų savininkų mokėjimams už šilumą. 

Vadovaujantis sveiko proto logika, karšto vandens apskaitos prietaisų parodymai turi būti prieinami tiek daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų valdytojams, tiek daugiabučių namų butų savininkams.

Lygiai taip pat visiems daugiabučio namo bendraturčiams turi būti prieinami butų  ir kitų patalpų plotai, nes pagal juos paskirstomas pastate suvartotas šilumos kiekis, mokėjimai už bendrojo naudojimo objektų priežiūrą,  kiti mokėjimai.

Keista būtų, kad bendrojo naudojimo objektų valdytojams būtų draudžiama bendraturčiams paviešinti bendraturčių pavardes ir vardus, butų numerius kur jie  gyvena.

 Deja yra kaip yra, telefonu pavyko sužinoti, kad  Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos  pozicija  yra tokia,  kad    "vadovaujantis Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu Inspekcija  visus aukščiau paminėtus duomenis laiko ASMENS DUOMENIMIS, su visomis iš to sekančiomis jų paviešinimo teisinėmis pasekmėmis".

Betgi Teismai, priimdami nutarimus, nesivadovauja aklai tiktai įstatymų nuostatomis, jie taiko teisingumo, proporcingumo, protingumo, sąžiningumo, objektyvumo  ir kitus principus, atsižvelgia į visas esmines faktines objektyvias aplinkybes.

Todėl viešai Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, kurios, kaip valdžios institucijos konstitucinė priedermė yra ginti viešąjį interesą,  ir klausiame, kodėl ji, drausdama bendraturčiams teikti informaciją, kuri tiesiogiai susijusi su jų mokėjimais, bendrojo turto  valdymu ir pan., nesivadovauja tais pačiais principais, kaip ir teismai, neatsižvelgia į esmines faktines objektyvias aplinkybes.


O  kadangi ši problema yra viešasis interesas, prašome Inspekcijos  viešo paaiškinimo, kaip tai, gindama viešąjį interesą, atlieka Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kuri šioje vietoje yra tikrai verta pagyrimo.   

2014 m. sausio 28 d., antradienis

Ne panašu, o tikrai taip !!!!!

Andrius Janukonis, atsakydamas į  žurnao „Valstybė“  paklausimą rašo:

 Realizavus „Valstybės“ siūlomą viziją energiją gaminti išimtinai kogeneracijos būdu, šalyje neturėtume nei pigios šilumos, nei pigios elektros.
 „Valstybės“ pateikiami argumentai nėra nauji.
Jais visuomenė klaidinama jau kurį laiką, o tokia dezinformacija jau turi organizuotumo požymių.
Tikėtina, kad artimiausiu metu paaiškės, kas atsakingas už šių pseudo tikslų viešinimo organizavimą.
Panašu, kad dezinformacijos tikslas yra vedant valstybę energetiniais klystkeliais įsisavinti (pasisavinti) 2014-2020 metais šiam sektoriui ketinamą skirti ES fondų paramą, apie 1 mlrd. litų.
......................................................................................................................

   Vadovaujantis sveiko proto logika, vienkart  gerai suprasdami pono A. Janukonio  atsargumą vertinimuose, tvirtiname, kad ne PANAŠU, o TIKRAI taip yra, kad  šios dezinformacijos, šilumos, dujų  ūkių,  perėmimo į valdžios ( ne valstybės – o valdžios !!!!) rankas, tikslas  yra „otkatai“.
.
Pasitelkus viešą Specialiųjų tyrimų   ir Viešųjų pirkimų tarnybų viešą informaciją - ~ 300 milijonų litų ......
.
 Ne daug, nei mažai, kaip sakoma ....
 Vien jau vadovaujantis sveiko proto logika ir realiais valdžios korupcijos mąstais, akivaizdu, kad tokio riebaus kąsnelio ji niekam kitam neatiduos.

 Todėl ir nereikia stebėtis, kodėl Prezidentūra ne tai kad to nepastebi, bet tam ir pritaria, ir palaiko, visų pirma per Prezidentės patarėjų viešus pareiškimus.
O ar galima ką nors pakeisti ??
Vargu, nes liaudžiai su numelioruotais smegenimis suvokti tai neprieinama, ką ir rodo Prezidentės ir Premjero reitingai ....
Gal ES institucijos to nedaleis ???
Betgi jos pačios yra iki ausų , kaip sakoma, korumpuotos ir morališkai degradavusios 

2014 m. sausio 27 d., pirmadienis

Bus problema –spręsim .....

  

Veterinarijos tarnyba informavo – kiaulių maras rastas šernienoje.

Baltarusija ir Rusija uždraudė kiaulienos importą iš Lietuvos.

Ir  štai pagaliau aukščiausi  valdžios pareigūnai sujudo – ekstremalių situacijų komisija  pagaliau svarstys ką gi su tuo kiaulių maru daryti ....

O kiek  ankščiau aplinkos ministras medžiotojams suteikė malonę -  leido  „medžioti šernus – visus metus“ ..... visoje šalyje ....

Betgi, vadovaujantis vien tik sveiko proto logika, buvo aišku, kad pasienio su Baltarusija zonoje  senai reikėjo šernus  ne medžioti ištisus metus, o juos visiškai išnaikinti, ir ne tiktai juos, bet ir lapes, bei usūrinius šunis, nes jie minta šernų dvėseliena, o jų dvėseliena   minta šernai.

Vadovaujantis ta pačia logika, Medžioklės įstatyme  senai turėjo būti nustatyta atitinkama sanitarinės medžioklės sąvoka, ją reguliuojančios Įstatymo nuostatos, patvirtinti atitinkami poįstatyminiai teisės aktai.

Dabar gi valdžia  veikė dar velionio A.M.B. paviešintu principu – „Bus problema –spręsim“.

Betgi, vadovaujantis sveiko proto logika, tai problema iš esmės slypi pačioje valdžioje.

Nes kas paneigs, kad Premjeras laukė nurodymų iš Prezidentės, o aplinkos ministras iš Premjero  ir t.t.....

Nes toks jau yra veikimas pagal principą – „Bus problema –spręsim“, problemą turi nurodyti aukštesnis vadovas.

 Todėl Prezidentė, taip aktyviai sau priskirianti visus kitų valdžios institucijų nuopelnus, o joms priskirianti savo klaidas,  save laikanti neklystančia šalies valdove, turėtų prisipažinti, kad ji dėl viso to yra kalta.

Betgi, vadovaujantis sveiko proto logika, negalima gi nuvilti apžlibusios  liaudies, kuri Prezidentėje regi „savo laimės ir gerovės žiburį“.

Na o sumoje, gal kas paneigs, kad visa tai, geriau kaip niekas kitas, nepaneigiamai įrodo aukščiausių šalies pareigūnų prostraciją ir impotenciją valstybės valdyme ...... bus problema – spręsim ......

Ir vis tiktai, būtų įdomu sužinoti, apie ką gi „burkavo“ kiekvieno  pirmadienio ankstų rytą  Premjeras su  Prezidente, kol  kiaulių maras neišvengiamai šliaužė į šalį..

 Taigi kol pasipūtusi  valdžia putojo apie savo nuopelnus ir pasiekimus pirmininkaujant ES parlamentui, kol pūtė  muilo burbulus apie euro aukso rojų, kiaulių maras į šalį ir atplasnojo .... 

Beje Maisto ir veterinarijos tarnybos vadovas prabilo apie medžiotojų skatinimą už jų sumedžiotus šernus.

Gera mintis, bet argi blogesnė, tarkime, būtų ta, kad Prezidentė šauniausius šernų skerdikus apdovanotų SAVO atminimo medaliu, beje nukaldintu ne už savo, o už mokesčių mokėtojų pinigus .....2014 m. sausio 26 d., sekmadienis

Vokietijos energijos revoliucija ant žlugimo slenksčio


2014-01-25  (17) Rekomenduoja   0
      Share
Vokietijos energijos revoliucija išsikvėpė, kaip ir pastangos sumažinti anglies dioksido emisijas.
Vokietijos kanclerės Angela'os Merkel „Energiewende“ politika siekia sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisiją 40 procentų per 1990 – 2020 laikotarpį, daugiausia, uždarant anglimi kūrenamas elektrines ir skatinant atsinaujinančios energijos gavybą. Tačiau 2013 m., anglies kūrenimas pasiekėaukščiausią lygį per daugiau, nei 20 metų.
Praeitą savaitę ekonomikos ir energetikos ministras Sigmaras Gabrielis pareiškė mažinsiantis vėjo ir saulės energijos gavybos subsidijas trečdaliu, taip siekdamas sumažinti kylančias energijos sąskaitas. Dabar atsinaujinačių energijos šaltinių subsidijos Vokietijos vartotojams kasmet kainuoja po 23 mlrd. €.
Merkel taip patuždaro Vokietijos branduolines jėgaines, didžiausią jos mažų anglies emisijų energijos šaltinį. Tai reiškia, kad emisijos, iki 2011 m. sumažėjusios 27 %, dabar vėl auga.

Atgal į anglių šachtas

Energiewende stumia emisijas netinkama kryptimi,“ sako Rogeris Pielke Jr iš Colorado universiteto Boulderyje. Jo skaičiavimais, norint pasiekti užsibrėžtą 40 procentų tikslą, Vokietijai reikės atsinaujinančios energijos dalį bendrame balanse daugiau, nei padvigubinti, nuo 17 iki 38 procentų.
„Atrodo labai mažai tikėtina, kad Vokietija galėtų pasiekti norimą emisijos sumažinimą iki 2030-ųjų, nekalbant jau apie 2020-uosius,“ sako Pielke, laikantis branduolinę energetiką „geriausiu turimu CO2 emisijų mažinimo įrankiu“.
Problemą apsunkina ir nuolat pingantys Europos Sąjungos CO2 emisijų leidimai, veikiantys kaip mokestis už tokį nešvarų kurą, kaip anglys. Žemos kainos leido iš naujo užkurti anglimi kūrenamas elektrines.
Kyla klausimas, kaip Vokietijos problemos paveiks visą Europą? Europos komisija šiandien išleidžia pranešimą, skelbiantį peržiūrėtus energijos naudojimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijų tikslus.

********************************************************************
Tecnologijos.lt

Buvusi savivaldybės sekretorė, energetikos viceministrė įslaptino savo pačios nuomonę .


   Energetikos ministerija   2014 m. sausio 7 d.,  Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, buvo paprašyta  pateikti    ministerijos 2013 m. rugsėjo 17 dienos  rašto Valstybinei  kainų ir energetikos kontrolės komisijai Nr. (17.3-16)3 -3456 kopiją .

Tačiau ji nebuvo pateikta, kadangi, kaip rašo viceministrė R. Cytacka,  „manytina, kad susirašinėjimas su ūkio subjektais nėra pripažįstamas viešai skleidžiama informacija“.

  Sutinkant, kad galimai šis raštas gali būti kokia nors tai paslaptis, buvo paprašyta to įrodymų:

  1. Pagal kokius įstatymus „Ministerijos susirašinėjimas su ūkio subjektais nėra pripažįstamas viešai skleidžiama informacija“.
  2. Pagal kokius įstatymus   prašomo laiško turinys yra ministerijos pripažintas kaip „valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar banko paslaptis“,  ir kokia konkrečiai informacija jame negali būti vieša.
  3. Ar ant šio laiško, siųsto Kainų komisijai, yra atitinkamo slaptumo ir pan. žyma, ar laiške nurodoma, kad jis negali būti viešinamas.
  4. Ministerijos patvirtintos, darbo su „valstybės, tarnybos, profesines, komercines ar banko paslaptis“,    turinčia informacija, tvarkos, kitų atitinkamų dokumentų kopijų.

 Į tai viceministrė atsakė:

 Minėtas raštas yra parengtas vykdant Ministerijai administracinę procedūrą, susijusią išimtinai su privataus ūkio subjekto interesais ir jos skleidimas GALIMAI GALI turėti įtakos komerciniams interesams.

Taigi   Energetikos ministerija   valdžios institucija,  kurios konstitucinė  priedermė yra ginti viešąjį interesą,  kažką tai vykdo išimtinai privataus ūkio subjekto interesais ..... ir tai nuo visuomenės slepiama ....

 Kad ministerija Sekmoko laikais taip ir darė, nieko naujo, kad viceministrė galimai nori patvirtinti, kad ir dabar tai vyksta – tai naujiena ...

Betgi, ar šiuo atveju taip ir yra, abejoja ir ji pati -   .............. GALIMAI GALI .....
  
 Suprantama, kada  buvusiai savivaldybės tarybos sekretorei yra neprieinami šalies šilumos ūkio klausimai.

 Tačiau vis tiktai Visuomenės informavimo, bei Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų įstatymus  tokio lygio valstybės asmeninio (politinio) pasitikėjimo tarnautojui reiktų žinoti , arba bent  jau susivokti pasikonsultuoti su Ministerijos teisės skyriumi ....

O Visuomenės informavimo įstatymas labai konkrečiai nustato:

18 straipsnis. Neteikiama informacija
1. Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, taip pat kitos įstaigos, įmonės ir organizacijos neteikia viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, kitiems asmenims informacijos, kuri pagal įstatymus YRA valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar banko paslaptis arba yra privataus pobūdžio informacija.
3. Apie atsisakymą suteikti prašomą informaciją įstatymų nustatyta tvarka pranešama asmeniui raštu, nurodant informacijos nesuteikimo priežastis.

 Taigi  - Pagal  įstatymus nedviprasmiškai -  „YRA“....  - o ne „GALIMAI GALI“ ......

 Tokiu būdu sumoje viceministrė nepateikė ir prašomo laiško kopijos, nepateikė ir įrodymų, kad jis  „pagal įstatymus YRA valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar banko paslaptis“.

        Todėl   Vyriausioji  administracinių ginčų komisija paprašyta  paprotinti viceministrę pateikti prašomo laiško kopiją, bei   ministerijos darbo su slapta informacija tvarkos kopiją.

    Vienkart pažymėtina, kad   informacijos šaltinis Energetikos ministerijoje neoficialiai informavo,  kad jokios slaptos informacijos šiame laiške tikrai nėra, kad jame  tiktai   pateikiama   viceministrės nuomonė – „darytina išvada“ ..., ir kad jo kopijos nepateikimas gali būti  iššauktas  viceministrės nepasitenkinimu Buitinių vartotojų sąjungos viešais, nepaneigiamai  motyvuotais,  pareiškimais Energetikos ministerijos vadovybės atžvilgiu.

Taigi išeina jau taip,  viceministrė įslaptino savo pačios nuomonę ............
********************************


P.s. Vienkart Vyriausiosios administracinių ginčų komisijos  viešai prašome, gavus skundą,  tradiciškai nesiųsti Buitinių vartotojų sąjungai pasiūlymo spręsti ginčą taikiai, nes tai visiškai nesiderintų su sveiko proto logika, ir be reikalo eikvotų valstybės lėšas, nes nesuprantama kodėl, tačiau  tokie pasiūlymai siunčiami ne elektroniniu būdu, o paštu ....

2014 m. sausio 23 d., ketvirtadienis

Laisvosios rinkos institutas viešai prašomas paprotinti valdžią, "kaip dar geriau Lietuvoje įtvirtinti laisvosios rinkos principus"Laisvosios rinko  instituto interneto svetainėje skelbiama, kad Institutas siekdamas  padėti Lietuvos žmonėms ginti savo interesus, atlieka   teisės aktų ekspertizes, pataria valdžiai, kaip geriau įtvirtinti Lietuvoje laisvosios rinkos principus.

Tokiu būdu Institutas  neturėtų būti abejingas   šiuo metu šalyje  diegiamai „konkurencijai šilumos gamyboje“.

  Neturėtų Institutas  būti abejingas,   kaip pasitelkiant valstybės aparatą iš Lietuvos šilumos sektoriaus išstumiama prancūziško kapitalo bendrovė, kaip pasitelkiant tą patį aparatą privilegijos suteikiamos kitai, galimai su rusišku kapitalu susijusiai, bendrovei.

 Todėl, tikslu patikrinti Instituto potenciją ir nepriklausomybę,   viešai prašoma:

  • Įvertinti situaciją Klaipėdoje, kaip  Fortum  tapo „nereguliuojamu“ šilumos gamintoju.
  • Įvertinti atitinkamą Šilumos ūkio įstatymo nuostatą, kuri įteisino situaciją Klaipėdoje, kur ~50 procentų šilumos gamina „nereguliuojami“ šilumos gamintojai, „nedarantys esminės įtakos šilumos kainai „...
  • Patvirtinti, arba paneigti teiginį, kad kada pagrindinių  šilumos gamintojų šilumos kainos yra reguliuojamos, o nepriklausomų šilumos gamintojų ne,  dargi kalba apie konkurenciją negali eiti. O  kalba turi eiti apie korupciją, piktnaudžiavimą valstybės tarnyba,  plačiu mastu.

.

2014 m. sausio 21 d., antradienis

Klausymėlys - Kodėl energetikos viceministrė įslaptino savo laišką Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai .

..


Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais, prašome pateikti    ministerijos 2013 m. rugsėjo 17 dienos  rašto Valstybinei  kainų ir energetikos kontrolės komisijai Nr. (17.3-16)3 -3456 kopiją“ – tokį labai trumpą, labai konkretų  prašymą Buitinių vartotojų sąjunga nusiuntė Energetikos ministerijai.

 Atsakymas buvo irgi palyginti trumpas, tiktai vieno puslapio ..., tačiau prašomo laiško kopiją buvo atsisakyta pateikti ... nes, kaip rašoma atsakyme  “ .....manytina, kad Ministerijos susirašinėjimas su ūkio subjektais nėra pripažįstamas viešai skleidžiama informacija,  todėl Rašte prašoma informacija nebus teikiama ...“  .

Raštą pasirašė viceministrė R. Cytacka, laišką parengė D. Kapačinskaitė.

 Visų pirma,  tai  manytina, kad Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija kol kas dar  nėra ūkio subjektas ......

 Antra, Buitinių vartotojų sąjunga ir „expressis verbis“ ir „ inter alia“ (tokie terminai panaudoti atsakyme) visiškai sutinka su atsakymo teiginiu, kad
  Valstybės ir savivaldybių institucijos bei įstaigos, taip pat kitos įstaigos, įmonės ir organizacijos neteikia viešosios informacijos rengėjams ir (ar) skleidėjams, kitiems asmenims informacijos, kuri pagal įstatymus yra valstybės, tarnybos, profesinė, komercinė ar banko paslaptis arba yra privataus pobūdžio informacija.

Todėl ponia viceministrė   ir  paprašyta  informacijos:

Ø  Pagal kokius įstatymus „Ministerijos susirašinėjimas su ūkio subjektais nėra pripažįstamas viešai skleidžiama informacija“.  

Ø  Pagal kokius įstatymus  mūsų prašomas laiškas yra ministerijos pripažintas „valstybės, tarnybos, profesine,  komercine ar banko paslaptimi, arba yra privataus pobūdžio informacija“.

Ø  Ministerijos pavirtintos, darbo su „valstybės, tarnybos, profesines, komercines ar banko paslaptis“ turinčia informacija, tvarkos,   kitų atitinkamų dokumentų kopijas.

  Jeigu per dvi dienas prašoma informacija bus negauta, teks pagalbos, paprotinti viceministrę, prašyti   Vyriausiąją  administracinių ginčų komisiją.
****************************************************************************

2014 m. sausio 19 d., sekmadienis

Seimo Antikorupcijos komisija apie tuos 20 metrų nuo daugiabučio namoSeimo Antikorupcijos komisijai                                         2013-12-10   
  


DĖL  VILNIAUS SAVIVALDYBĖS  TVARKYMO IR  ŠVAROS TAISYKLIŲ

  
20 13 m. spalio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1502  buvo pakeistos TVARKYMO IR  ŠVAROS TAISYKLĖS   nustatant :

Tvarkoma teritorijaasmeniui nuosavybės teise priklausanti ar Lietuvos Respublikos įstatymų, administracinių aktų, sutarčių, susitarimų ar teismo sprendimų pagrindu valdoma ar priskirta teritorija, ar faktiškai naudojama, jei teritorijų planavimo dokumentuose nėra apibrėžta (nurodyta).
Faktiškai naudojama teritorija laikoma teritorija iki gretimos teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 20 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų, išskyrus teritorijas, besiribojančias su A, B, C kategorijų gatvėmis.
 Prie faktiškai naudojamos teritorijos taip pat  priskiriamos pastatui priskirtų buitinių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių stovėjimo aikštelės.

  Tikėtina, kad savivaldybės taryba rėmėsi   Lietuvos vyriausiojo  administracinio teismo   2013 m. balandžio 24    n u t a r t i m i:

 Atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, teisėjų kolegija konstatuoja, kad pirmosios instancijos teismas netinkamai vertino bylos faktines aplinkybes bei interpretavo ir taikė materialinės teisės normas, todėl priimtas sprendimas dalyje, kurioje konstatuota, kad Kauno miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 23 d. sprendimas Nr. T-61 „Dėl Kauno miesto tvarkymo ir švaros bei Želdinių tvarkymo, priežiūros ir apsaugos taisyklių“ pakeitimo“ ta apimtimi, kuria trečiu sakiniu papildytas Kauno miesto tvarkymo ir švaros taisyklių 2 punktas
 Jeigu teritorijų planavimo dokumentuose teritorija nėra apibrėžta (nurodyta) FAKTIŠKAI NAUDOJAMA TERITORIJA laikoma teritorija iki gretimos teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 20 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų.“
 prieštarauja Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo (2009 m. gruodžio 22 d. įstatymo Nr. XI-619 redakcija) 2 straipsnio 40 daliai, Lietuvos Respublikos žemės įstatymo (2010 m. birželio 18 d. įstatymo Nr. XI-912 redakcija) 2 straipsnio 11 ir 14 dalims, 40 straipsnio 6 daliai, Lietuvos Respublikos daugiabučių namų savininkų bendrijų įstatymo (2001 m. spalio 9 d. įstatymo Nr. IX-532 redakcija) 26 straipsnio 1 dalies 1 punktui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimu Nr. 603 patvirtintų Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų (2004 m. sausio 5 d. nutarimo Nr. 3 redakcija) 4 punktui,
negali būti pripažįstamas teisėtu ir pagrįstu.

 Tokiu būdu teismas tiktai nustatė, kad nuostata

 Jeigu teritorijų planavimo dokumentuose teritorija nėra apibrėžta (nurodyta) FAKTIŠKAI NAUDOJAMA TERITORIJA laikoma teritorija iki gretimos teisės aktų nustatyta tvarka priskirtos ar faktiškai naudojamos teritorijos, bet ne daugiau kaip 20 metrų nuo pastatų išorinių atitvarų“

 neprieštarauja visai eilei teisės aktų.

Ir tiktai tai.

Tačiau Teismas nenustatė sąvokos, kas gi yra ta „faktiškai naudojama teritorija“, kaip ji nustatoma.


Betgi, ....vadovaujantis vien tiktai sveiko proto logika, faktiškai naudojama teritorija tai ir turi būti faktiškai naudojama ..... o ne „ne daugiau, kaip 20 metrų“  riba apibrėžta aplink daugiabutį namą teritorija.

„Ne daugiau kaip 20 metrų“ tiktai  gali nustatyti šios teritorijos ribą, o ne faktines aplinkybes, kurios sąlygoja teritorijos priskyrimą  faktiniam  teritorijos naudojimui“.

Taisyklėse nėra nustatyti kriterijai, požymiai ir t.t. įrodantys, kad daugiabutis namas tikrai „faktiškai naudoja teritoriją“.

Savaime suprantama, jeigu asmuo TIKRAI  naudoja teritoriją savo poreikiams tenkinti ar kitais tikslais, jis ir turi pareigą ją prižiūrėti.

Taip pat savaime suprantama, kad jeigu daugiabučio namo savininkams priskiriama „faktiškai naudojama teritorija“, tai be pareigų  ją prižiūrėti, jie turi turėti ir atitinkamas teises į tą teritoriją, visų pirma tam, kad galėtų jiems nustatytas pareigas vykdyti.

  O tokių teisių Taisyklėse nustatyta nėra.


Nenustačius sąvokos „faktiškai naudojama teritorija“, nesant nustatyta tvarka patvirtino teisės akto kaip gi  nustatyti tą „ teritoriją“ ir ją „priskirti“  daugiabučiams namams, kaip ją prižiūrėti, atveria plačią landą korupcijai, piktnaudžiavimui.

Nes Taisyklėse nustatomos labai plačios pareigos tvarkant tas „teritorijas“:

Daugiabučiai  namai  savo   tvarkomose teritorijose“  privalo:
7.1.   sušluoti, surinkti ir išvežti šiukšles, atliekas ir kitas nenaudojamas ar nereikalingas medžiagas ar daiktus;
7.2.   išvežti susikaupusias šiukšles iš šiukšlių dėžių, sutvarkyti teritoriją aplink jas ir buitinių atliekų bei antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerius ir užtikrinti, kad šiukšlių dėžės ir konteineriai nebūtų perpildyti bei teritorijos aplink juos nebūtų užterštos;
2013 m. spalio 16 d. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. 1-1502 redakcija
 7.3.   šienauti pievas, vejas, kelkraščius, skiriamąsias juostas, griovius ir kitas teritorijas, kuriose auga žolė ar piktžolės;
7.4.   valyti ir tvarkyti kiemus, žemės sklypus, eismo zonas ir kitas teritorijas, ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas išvežti sąšlavas ir kitas atliekas iš jų susidarymo vietų;
7.5.   rudenį (rugsėjo–lapkričio mėnesiais) krintančius lapus sušluoti ar kitaip surinkti ir ne vėliau kaip per 5 kalendorines dienas išvežti į kompostavimo aikšteles;
7.6.   nuimti ir nuvalyti skelbimus nuo medžių, stulpų, tvorų, suoliukų, šiukšlių dėžių, kelio ženklų, šviesoforų, informacinių nuorodų, skulptūrų, paminklų, atminimo lentų ir su jais susijusių įrenginių;
7.7.   nuimti, nugriauti ar išmontuoti neteisėtai įrengtą išorinę reklamą neatlyginant nuostolių jos savininkui.
Ir t.t. ir pan.

 Ir nejaugi šios visos pareigos bus taikomos daugiabučiams namams ???
„Prie faktiškai naudojamos teritorijos taip pat  priskiriamos pastatui priskirtų buitinių atliekų ir antrinių žaliavų rūšiavimo konteinerių stovėjimo aikštelės.“
Betgi butų savininkai moka atliekų šalinimo mokestį, tame tarpe ir už tai, kad atliekų tvarkytojas sutvarkytų konteinerių aikšteles po atliekų išvežimo.

  O kaipgi daugiabučiai  namai gali užtikrinti tvarką aplink konteinerius, kada jie pastatyti taip, kad į juos neša atliekas keli namai, o savivaldybė ignoruoja pasiūlymą pakeisti jų stovėjimo vietą.

  Betgi praktikoje daug atvejų, kada antrinių žaliavų konteineriai, skirti visam kvartalui, pastatyti šalia konkrečiam namui skirtų konteinerių .....

  Yra ir tokių faktų, kada kai kuriems namams neįrengtos konteinerių stovėjimo aikštelės ir jie stovi gatvės važiuojamoje dalyje ir savivaldybei  arba tai  nerūpi, arba tai ji daro tikslingai nėra konteinerių aikštelės, nėra ir pareigos ją prižiūrėti ....

 Akivaizdu, kad savivaldybė nesusitvarko su konteinerių aikštelių vietų parinkimu ir problemą nutarė perkelti daugiabučių namų savininkams.


   Sumoje šis teisės aktas akivaizdžiai neišbaigtas,  perdėm  vienpusiškas, demonstruojantis piktnaudžiavimą savo galiomis ir, kas paneigs, kad tikslingai, todėl visų vilniečių vardu prašome apginti viešąjį interesą – rasti galimybę paprašyti Specialiųjų tyrimų tarnybą atlikti jo korupcijos analizę.Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis  
*************************************************************************