2017 m. balandžio 29 d., šeštadienis

Betgi argi Seime tiktai vienas toks ???
Seimo nariui G. Steponavičiui pareikšti įtarimai piktnaudžiavimu

2017-04-28 14:44


Generalinė prokuratūra patvirtina, kad STT Vilniaus valdybos pareigūnai įtarimus piktnaudžiavimu pagal Baudžiamojo kodekso 228 str. 2 d. pareiškė Seimo nariui Gintarui Steponavičiui.

Praėjusių metų gegužės 11 d. pradėtame ikiteisminiame tyrime dėl korupcinių veikų surinkti duomenys leidžia pagrįstai įtarti, kad 2012 – 2016 metų kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo narys, tuometinis parlamentinės politinės partijos „Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis“ pirmininko pavaduotojas ir šios politinės partijos Seime frakcijos seniūno pavaduotojas Gintaras Steponavičius, priešingais Seimo nario tarnybos interesais, piktnaudžiaudamas Seimo nario tarnybine padėtimi ir turimais konstituciniais įgaliojimais, su vieno verslo koncerno atstovu tarėsi dėl lėšų, skirtų G. Steponavičiaus atstovaujamai viešajai įstaigai, 

Gintaro Steponavičiaus vardo paramos fondui bei kandidato į 2016 – 2020 m. kadencijos Seimo narius Gintaro Steponavičiaus rinkiminei kampanijai finansuoti.

Turimi duomenys taip pat leidžia pagrįstai manyti, kad šis Seimo narys yra balsavęs Seime dėl šiam koncernui naudingų teisės aktų priėmimo.

Dėl šioje byloje tiriamų nusikalstamų veiksmų pranešimai apie įtarimus yra įteikti dar trims asmenims, kurie neturėjo ar šiuo metu nebeturi imuniteto nuo baudžiamosios atsakomybės, taip pat vienam juridiniam asmeniui.

Ikiteisminio tyrimo metu G. Steponavičius buvo apklaustas kaip liudytojas, kuris gali duoti parodymus apie savo paties galimai padarytą nusikalstamą veiką.
---------------------------------

Generalinė prokuratūra

2017 m. balandžio 28 d., penktadienis

Kaunas nebūtų Kaunas ....


                                                               
  LIETUVOS RESPUBLIKOS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS nustato:

 Pastato bendrojo naudojimo objektai:

2) bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus);


Betgi   Ša­rū­nas Ei­din­tas UAB „Būs­to val­da“ di­rek­to­rius mano kitaip: 

Šil­dy­mo prie­tai­sai bu­tuo­se yra bu­to sa­vi­nin­ko nuo­sa­vy­bė ir esant rei­ka­lui kei­čia­mi jo lė­šo­mis.

Ir ne tik mano, bet ir jo   "genialias mintis" platina ne kurios žiniasklaidos priemonės ....

(Jei gedimas įvyko šildymo sezono metu, tuomet šildymo sistemų prižiūrėtojas buto savininko lėšomis nebetinkamus prietaisus pakeičia lygiai tokiais pačiais, kokie yra nurodyti paprastojo remonto projekte. Jei paprasto remonto projekte nurodytų reikalavimų radiatoriai nebegaminami – jie užaklinami iki kol bus atnaujintas arba sudarytas paprastojo remonto projektas.)


Tokiu būdu žmonės akivaizdžiai ir nepaneigiamai klaidinami.

Ir kas gali paneigti, kad tokia propaganda yra žymiai baisesnė negu Rusijos ....

Nes žmonės tokiais bredais tiki, o Rusijos propaganda daugumos žmonių nei veikia, nei juos ji domina.

ir kaip gi žmonės netikės, jeigu taip rašo ne bet kas, o    tarptautinei įmonių grupei „Civinity“   priklausančios bendrovės vadovas.

O Kaunas nebūtų Kaunas, jeigu savivaldybė neskirtų tokių įmonių, kaip "Būsto valda" administruoti daugiabučius namus ...


********************************************

Seni radiatoriai – kaip juos pakeisti?

Įsi­gi­jau bu­tą ir no­rė­čiau ja­me se­nus ra­dia­to­rius pa­keis­ti nau­jais. Ką man rei­kė­tų da­ry­ti? Ką da­ry­ti ge­di­mo at­ve­ju ar­ba ne­šy­lant ra­dia­to­riams?“ – klausia Marijus P.

Komentaras
Ša­rū­nas Ei­din­tas
UAB „Būs­to val­da“ di­rek­to­rius
Šil­dy­mo prie­tai­sai bu­tuo­se yra bu­to sa­vi­nin­ko nuo­sa­vy­bė ir esant rei­ka­lui kei­čia­mi jo lė­šo­mis. Keis­ti ra­dia­to­rius šil­dy­mo se­zo­no me­tu yra drau­džia­ma, to­dėl tai gy­ven­to­jai ga­li da­ry­ti iki pra­si­de­dant šil­dy­mo se­zo­nui ar­ba jam pa­si­bai­gus. No­rint pa­keis­ti ra­dia­to­rius bu­to sa­vi­nin­kas tu­rė­tų kreip­tis į šil­dy­mo sis­te­mų pri­žiū­rė­to­ją, ku­ris įver­tins, ar įsi­gy­ti prie­tai­sai ati­tin­ka tuos, ku­rie nu­ro­dy­ti bu­to pro­jek­ti­nė­je do­ku­men­ta­ci­jo­je, duos lei­di­mą pra­dė­ti kei­ti­mo dar­bus ir pa­tik­rins, ar dar­bai at­lik­ti ko­ky­biš­kai.
Įvy­kus ava­ri­jai, pra­kiu­rus ar ki­taip su­ge­dus ra­dia­to­riui, būs­to ad­mi­nist­ra­to­rius „Būs­to val­da“ pa­ta­ria kreip­tis į na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­tį va­dy­bi­nin­ką, ku­ris pa­dės su­si­siek­ti su šil­dy­mo sis­te­mų pri­žiū­rė­to­ju, pa­ša­lin­sian­čiu ge­di­mą, ar­ba tie­sio­giai į na­mo šil­dy­mo ir karš­to van­dens pri­žiū­rė­to­jo ava­ri­nę tar­ny­bą. Jei ge­di­mas įvy­ko šil­dy­mo se­zo­no me­tu, tuo­met šil­dy­mo sis­te­mų pri­žiū­rė­to­jas bu­to sa­vi­nin­ko lė­šo­mis ne­be­tin­ka­mus prie­tai­sus pa­kei­čia ly­giai to­kiais pa­čiais, ko­kie yra nu­ro­dy­ti pa­pras­to­jo re­mon­to pro­jek­te. Jei pa­pras­to re­mon­to pro­jek­te nu­ro­dy­tų rei­ka­la­vi­mų ra­dia­to­riai ne­be­ga­mi­na­mi – jie užak­li­na­mi, kol bus at­nau­jin­tas ar­ba su­da­ry­tas pa­pras­to­jo re­mon­to pro­jek­tas.
Vo­nio­je esan­tis gy­va­tu­kas taip pat yra pri­va­tus įren­gi­nys, už ku­rį yra at­sa­kin­gas pa­ts gy­ven­to­jas. No­rint jį pa­keis­ti pa­pras­to­jo re­mon­to pro­jek­tas yra ne­rei­ka­lin­gas, ta­čiau prieš pra­de­dant dar­bus bū­ti­na su­si­siek­ti su šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų pri­žiū­rė­to­ju. At­vy­kęs spe­cia­lis­tas įver­tins nau­jo gy­va­tu­ko tin­ka­mu­mą, iš­jungs van­dens tie­ki­mą ir įsi­ti­kins, kad dar­bai bu­vo at­lie­ka­mi tin­ka­mai.
„Būs­to val­da“ gy­ven­to­jams re­ko­men­duo­ja įver­tin­ti ra­dia­to­rių būk­lę se­nes­niuo­se dau­gia­bu­čiuo­se ir, esant po­rei­kiui, at­nau­ji­nus pa­pras­to­jo re­mon­to pro­jek­tą, pa­keis­ti pa­se­nu­sius įren­gi­nius, sie­kiant iš­veng­ti ge­di­mų atei­ty­je ar di­des­nių ne­pa­to­gu­mų. Jei gy­ven­to­jai jau­čia, kad prie­tai­sai šy­la ne­tin­ka­mai ar yra se­ni, su­rū­di­ję, jie tu­rė­tų bū­ti pa­keis­ti nau­jais. Įp­ras­tai ra­dia­to­riai, ku­rie na­me nau­do­ja­mi dau­giau nei 20 me­tų, yra lai­ko­mi se­nais, didesnės ri­zi­kos prie­tai­sais.
Lau­kia klau­si­mų
Kau­no dau­gia­bu­čius ad­mi­nist­ruo­jan­čios bend­ro­vės „Būs­to val­da“ spe­cia­lis­tai pa­si­ren­gę at­sa­ky­ti ir į ki­tus kau­nie­čius do­mi­nan­čius klau­si­mus. Sa­vo pa­si­tei­ra­vi­mus ga­li­ma siųs­ti e.pa­štu klauskite@civinity.eu ar­ba kreip­tis te­le­fo­nu 8 700 55 188.
„Būs­to val­da“ pri­klau­so tarp­tau­ti­nei įmo­nių gru­pei „Ci­vi­ni­ty“, ku­rią Lie­tu­vo­je su­da­ro aš­tuo­nios būs­to ad­mi­nist­ra­vi­mo bend­ro­vės. „Būs­to val­da“ yra vie­nas di­džiau­sių pa­sta­tų ad­mi­nist­ra­to­rių Kau­ne, pri­žiū­rin­tis dau­giau kaip 1 mln. kv.m gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų plo­tą.

Mūsų negerbtini liberastai valdžioje labai nori, kad taip būtų ir Lietuvoje ...Кристоф Верле | Focus

Честь семьи: ливанские кланы в Германии

В кафе за густым облаком дыма из кальяна Ахмеда почти не видно. Каждое его предложение - признание. "Мы еще хуже клана Карлеоне из фильма - уж можешь мне поверить", - говорит собеседник журналиста Focus Кристофа Верле.
"В крупных городах Германии члены ливанских кланов без зазрения совести совершают преступления, часто оставаясь при этом в тени. В одном только Берлине существует от 12 до 17 таких кланов, в которые, по оценкам следователей, входят до нескольких тысяч членов. Члены 8-10 кланов попадались на совершении противоправных действий", - передает автор.
"Гангстеры, - пишет Верле, - живут в своем собственном мире, в который нет входа полицейским, представителям власти и политикам". Корреспондент Focus встретился с представителями этих кланов и пришел к выводу, что эти люди прочно обосновались во многих крупных городах Германии.
40-летний Ахмед - свое настоящее имя он предпочитает скрывать - часть этого мира. Он - член клана Аль-Зейн, пользующегося самой дурной славой. Его история вертится вокруг одного-единственного вопроса: сколько человеку нужно денег, чтобы чувствовать себя обеспеченным? "Он рассказывает о своей жизни, потому что, по его словам, он не хочет, чтобы люди верили только в клише, которые принято распространять о кланах. Не все члены кланов преступники, указывает он. Однако Рурская область, где он живет, наряду с Бременом и Берлином является родиной криминальных кланов".
"Мы контролируем много областей: это и наркотрафик, и "крышевание", и незаконная торговля табаком и медикаментами". Некоторые кланы занимаются сдачей ветхого жилья мигрантам или контролируют проституцию. Другие последним не занимаются - по религиозным или моральным причинам. "Обычно они не имеют ничего против грязных денег, но заработанные на проституции, по их понятиям, совсем грязные", - замечает автор репортажа.
Ахмед производит впечатление человека, с которым не стоит вступать в конфликт: коренастая фигура, сильное рукопожатие, недоверчивый взгляд. "В своей семье он пользуется авторитетом, он участвует в "крупных делах" и знает толк в разбойных нападениях, а также в том, как выбивать деньги за крышевание".
"Грязные деньги клана - несколько миллионов евро в год - отмываются на продаже подержанных автор, на продаже недвижимости в Ливане. А кроме того, в кафе, ресторанах и казино в Германии", - говорится в статье.
Большинство кланов делят между собой бизнес в городах - каждому из них принадлежат определенные районы и улицы города. "Если дело доходит до конфликта - а это довольно часто - посредником в разрешении споров выступает третейский судья - уважаемый член клана, человек, как правило, в возрасте, - рассказал Ахмед. - За нанесение телесных повреждений в результате поножовщины пострадавшему выплачивается 100 тыс. евро. В случае убийства компенсация может доходить до миллиона. Таким образом предотвращается кровная месть".
"На счету клана Аль-Зейн такие сенсационные преступления, как разбойное нападение перед Рождеством в 2014 году на крупный ТЦ KaDeWe в Берлине, - тогда было украдено элитных часов и украшений на сумму в 817260 евро", - передает автор статьи.
"Мы уже много лет занимаемся этими группами", - говорит сотрудник правоохранительных органов, участвующий в расследовании преступлений, совершаемых кланами. Однако найти доказательства их причастности всегда непросто. "Несмотря на то, что это крупные образования, кланы очень закрыты", - поясняет автор со слов полицейского, который указывает на то, что практически невозможно внедрить туда своих людей.
По мнению автора, здесь мог бы помочь новый закон: "переход бремени доказывания". Если ведомствам удается обнаружить большую сумму наличных у представителей клана, большинство которых сидят на "социалке", то последним надо будет доказать, что деньги заработаны легальным путем.
Образ жизни членов клана можно назвать архаичным, продолжает журналист. "В этом обществе женщины принадлежат мужчинам, неверное слово может стоит жизни. Важно лишь одно: честь семьи".
Сам Ахмед начинал с краж в магазинах, потом стал "отжимать" у одноклассников деньги, шмотки или плеер. Тот, кто слаб, тот и добыча, говорит он. За этим последовали тяжкие телесные, он бросил школу и попал за решетку. "Это было аттестатом зрелости. Он и его двоюродные братья наконец стали мужчинами - по крайней мере, они так думали, одобрительно похлопывая друг другу по плечу".
"Некоторые члены клана не хотят иметь ничего общего с преступным миром, - говорится далее. - Ахмад Омейрат 33 лет носит костюм, правильно говорит и подает себя. Он заседает во фракции Зеленых в городском совете Эссена, его имя - в списке кандидатов в Ландтаг Северного Рейна-Вестфалии, и он считает, что в отношении кланов работают только предрассудки. Сначала он выражает готовность дать изданию развернутое интервью, приглашает в свой офис, но потом меняет свою позицию. Он не хочет, чтобы его цитировали, так как журналисты вечно пишут только негатив об известных семьях, аргументирует он".
Ули Гретш, депутат Бундестага от СДПГ, считает, что "кланы - часть организованной преступности, только и всего. Ими должна заниматься полиция". По мнению Штефана Майера, депутата фракции ХДС/ХСС, следует проявить жесткость: "Многие члены кланов не имеют подтвержденного статуса и разрешения на пребывание. Почему бы их просто не выслать?"
Но как их вышлешь, если вину гангстеров никак не докажешь? - задается вопросом автор статьи. Кланы способны оплатить своим членам дорогостоящие услуги блестящих адвокатов. Такого, как Буркгард Бенекен, представляющий интересы членов клана Аль-Зейн. "Если человек один раз преступил закон, это не значит, что он преступник на всю жизнь", - заявляет адвокат. Он подчеркивает, что многие его клиенты встают на путь истинный.
Вот и Ахмед пробовал какое-то время поработать официально. Правда, вскоре бросил эту затею, пишет автор.
Источник: Focus

2017 m. balandžio 25 d., antradienis

Perestroika - ..... socialdemokratų partija su žmogišku veidu .....Naujas socialdemokratų partijos pirmininkas Gintautas Paluckas viešai pasakė: šiandien esu gerokai kitoks, nei buvau prieš 10 metų.

Pono Gintauto viešai išsakyti ketinimai atlikti socialdemokratų partijos pertvarką tikrai yra sveikinti, nes Lietuvai tikrai reikia tikros socialdemokratinės partijos.

Tikros, o ne tokios partijos, kurioje dominuoja buvę komunistai, ne kurie tapę milijonieriais ....

Optimizmo ponas Gintautas tikrai nestokoja, tačiau yra, kaip yra.

Visų pirma ponas Gintautas nėra Seimo narys, o socialdemokratų partijos frakcijos Seime sudėtis tikrai verta dėmesio.

Visų pirma Socialdemokratų frakcijai Seime vadovauja tikra nacionalinė vertybė, išrinkta pagal sąrašą:
  į 1992—1996 m. Seimą

17 metų vadovaujanti Socialdemokratų frakcijai Seime.

O pačios frakcijos sudėtis sekanti:

Irena ŠIAULIENĖ  Frakcijos seniūnė          
Valentinas BUKAUSKAS  Frakcijos seniūno pavaduotojas   
Juozas OLEKAS Frakcijos seniūno pavaduotojas
 ************************
Tokiu būdu, jeigu naujas partijos pirmininkas yra kitoks nei buvo prieš dešimt metų, tai frakcija  Seime yra  iš esmės tokia pati per visą nepriklausomybės laikotarpį.

Ta pati ta prasme, kad socialdemokratinėmis vertybėmis ji, kaip sakoma, visiškai nei kada nors kvepėjo, nei dabar kvepia ...

Todėl  ar ji panorės pasikeisti, juo labiau kad daugeliui jos narių  tai bus  paskutinis Seimas ....  ???

Tokiu būdu naujas socialdemokratų partijos pirmininkas labai jau yra panašus į Michailą Gorbačiovą, kuris buvo pasinešęs sukurti socializmą su žmogišku veidu.

O kas iš to išėjo, matome.

Tokiu būdu ponui Gintautui teks visų pirma   socialdemokratų frakciją Seime  atversti į socialdemokratus su žmogišku veidu ....

Kitaip vargu ar jam pavyks padaryti tai, ką yra sumanęs ir viešai pažadėjęs.

O sumoje  kas žino, gal ir pavyks jam atkurti tikrą socialdemokratų partiją.

Tiktai tai yra žymiai, žymiai sunkiau, nei sovietiniam profesoriui pavyko Sąjūdžio partiją paversti bedvase kosmopolitine liaudies partija.

Todėl, savaime suprantama, nereikia pamiršti   Kremliaus, ar jam to reikia ....

Nereikia pamiršti to, kaip tikslingai iš socdemų partijos buvo išstumtas Druskininkų meras, realus naujas partijos pirmininkas.

Nereikia pamiršti ir to, kad be D. Grybauskaitės, kuri valdo spectarnybas, paramos pertvarka socdemų partijoje vargu ar yra  įmanoma.

O Seimo nario M. Basčio atvejį reiktų laikyti parama G. Paluckui .....

Laikyti  įspėjimu, kad ir kitiems tas gali nutikti, nes jie niekuo už M. Bastį  nei geresni, nei blogesni ...

Todėl stebėkime įvykius socdemų partijoje, vienkart nepamiršdami stebėti kas vyksta Seime ir Vyriausybėje, kadangi yra akivaizdu, kad visame šalies politiniame gyvenime vyksta pertvarka.


.


2017 m. balandžio 24 d., pirmadienis

Betgi, kas paneigs, kad korupcija egzistuoja ir pačioje Specialiųjų tyrimų tarnyboje.

 
„Pastarųjų metų įvykiai atskleidė, kad korupcija egzistuoja visose valstybės valdymo srityse: tiek įstatymų leidyboje, tiek vykdomojoje valdžioje, ir tai daro įtaką politiniams procesams. 

Politiniame lygmenyje priimami neteisėti sprendimai, finansiškai palankūs verslo struktūroms, jų interesų tenkinimui, negali būti toleruojami.

Tokio pobūdžio korupcinių nusikaltimų tyrimai ir toliau bus prioritetiniai“
, –

sakė STT direktorius Saulius Urbanavičius.

Taip rašoma Specialiųjų tyrimų tarnybos naujienose, ir su tuo mes visiškai sutinkame.

 Betgi, kas paneigs, kad korupcija egzistuoja ir pačioje Specialiųjų tyrimų tarnyboje.

Štai mes jau n-tą kartą informuojame Specialiųjų tyrimų tarnybą, kad jos kai kurie darbuotojai dalyvauja „Valstybiniame rekete“ – moka nesuteiktos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainą.

Pateikiame dokumentus, įrodančius,  kad tas „Valstybinis reketas“ vyksta visame Vilniuje.

O ką gi daro Specialiųjų tyrimų tarnyba ??

Ji, kaip sakoma, apsimeta šluota .... ir atsirašinėja, kaip sakoma, visai ne į temą.

Pavyzdžiui:

Dėkojame už Jūsų pateiktą informaciją. Susipažinę su ja, pranešame, kad nesant konkrečių duomenų apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas, STT neturi pagrindo priimti sprendimo Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso nustatyta tvarka (pradėti ar atsisakyti pradėti ikiteisminį tyrimą) dėl tokių veikų.
Jeigu Jūs manote, kad VKEKK sprendimai pažeidė Jūsų interesus, turite teisę juos ginti teisme.


Betgi mes prašome įvertinti Specialiųjų tyrimų tarnybos darbuotojų veiksmus, ar tokiu atveju jie gali būti patikimi.

Nes argi dokumentais įrodytas neteikiamos paslaugos mokestis„ nėra palankus verslo struktūrai“ ???


Pažymėtina, kad taip gėdingai atsirašinėja tiktai Specialiųjų tyrimų tarnyba.

 Ir pagaliau kodėl gi Specialiųjų tyrimų tarnyba nepasikviečia Buitinių vartotojų sąjungos prezidento tikslu, kad jis įrodytų, kad tas „Valstybinis reketas“ tikrai   vyksta ???

Tai kame gi reikalas ???


 O gal Specialiųjų tyrimų tarnyba vis dar nepamiršta Buitinių vartotojų sąjungos prezidento vizito  pas tuometinį Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovą P. M.,  kuris, supratęs kad jam pateikta informacija įrodo šimtų milijonų litų neteisėtas pajamas iš tuo metu neteisėto elektros energijos galios mokesčio, paspaudė ranką ...... ir dingo .......atsiprašęs, kad turi išvykti .....„Pristatyti veiklos rezultatai rodo, kad Specialiųjų tyrimų tarnyba yra pajėgi tirti ne tik pavienius korupcinius atvejus, bet ir sisteminę, sudėtingais mechanizmais pasižyminčią korupciją“, 

sakė Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkas Vytautas Bakas.

Jeigu jau ponui V. Bakui taip atrodo, tai jo viešai ir prašome tai įrodyti.

Prašome pasiūlyti  Specialiųjų tyrimų tarnybai paneigti, kad jos viduje egzistuoja korupcija -  iš esmės ištirti   – sisteminę, nors ir nesudėtingu mechanizmu pasižyminčią korupciją -  "Valstybinį reketą"....

To paties viešai prašome ir Seimo Antikorupcinės komisijos pirmininko V. Gailiaus.


Tikimės,kad jie nepasielgs taip, kaip tuometinis STT vadovas .....


 Tikėkimės, nes, kaip sakoma, viltis miršta paskutinė ...

 2017 m. balandžio 23 d., sekmadienis

Amžiaus projektas

Kaip praneša Rusijos žiniasklaida, D. Grybauskaitė, baigusi prezidento kadenciją, planuoja tapti premjere.

Tai ne naujiena, nes apie tokį variantą mes rašėme prieš kelis mėnesius.

Naujiena turėtų būti tai, kad Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas iš VSD gavo informaciją, kad buvęs premjeras A. Butkevičius buvo susitikęs su Gazpromo atstovais Visagine.

Kiek jis ten laiko su jais kalbėjo, kol kas nežinoma, tačiau tai labai jau primena 2 val. tuometinio premjero A. Kubiliaus pokalbį su V. Putinu...

O kad su tuo pokalbiu yra tiesiogiai susijusi prezidentė, abejoti nereikia.

Juk kiekvieną pirmadienį A. Butkevičius bidzendavo į Prezidentūrą....

Geras klausimas -  ko ???

 Neabejotinai   atsiskaityti ką nuveikė  ir  gauti kitų "vertingų nurodymų" ... 

Na žinoma ir atitinkamos pylos .....

Todėl, jeigu kam nors kils noras Seime surengti klausymą, ką sutarė su Gazpromo atstovais A. Butkevičius, tai to paties visų pirma  reiktų paklausti   D. Grybauskaitės ...., nes be jos nurodymo to jis tikrai nebūtų daręs ....

Tokiu būdu eilinį kartą pasitvirtina teiginys, kad mūsų šalies energetiniai projektai ruošiami Kremliuje.

Nes kas paneigs, kad Karaliaučiaus srities energetinis saugumas  yra užtikrintas tiek gamtinių dujų, tiek elektros energijos srityje.

0 štai šiuo metu Karaliaučiaus sritis nors ir nežymiai dar ir prisideda prie mūsų šalies energetinio saugumo .......

Taigi ... taigi .... yra, kaip yra .... pigios savo elektros energijos  pasigaminti niekaip neišeina .......*********************************************************

Грибаускайте планирует стать премьер-министром

---------------------------------------------------------------------------------------------------
Ее «часом икс» стало председательство Литвы в Евросоюзе: считается, что за подписание Соглашения об ассоциации Украины с ЕС на Вильнюсском саммите «Восточного партнерства» президенту Литовской Республики обещали пост председателя Еврокомиссии.

Поэтому официальный Вильнюс отчаянно боролся за «европейский выбор» Киева: литовская дипломатия влезла в международные отношения с грацией слона в посудной лавке и принялась требовать от союзников по ЕС подписать ассоциацию с Украиной во что бы то ни стало, на каких угодно условиях, отказавшись от всех своих требований к президенту Виктору Януковичу.Виктор Янукович (слева) во время саммита «Восточного партнерства»

Впрочем, и после неудачи с Еврокомиссией presidente не оставляла попыток переехать из своей провинции у моря на благословенный Запад.

В 2014 году ходили упорные разговоры, что президент Литвы хочет стать новым генсеком ООН. Однако Россия прямо дала понять, что наложит вето на кандидатуру Грибаускайте, и осталась та и дальше сидеть в своем Вильнюсе.
Сегодня шансов перебраться в Брюссель по истечении срока президентских полномочий у «железной леди Прибалтики» очень мало.
К тому же из-за своей феноменально вульгарной дипломатии президент Литвы на Западе не на самом хорошем счету: в европейских столицах Грибаускайте давно и прочно ассоциируется исключительно с антироссийскими истериками.

 «Террористическое государство», «Путин — параноик», «на Литву уже напали», больше НАТО в Европе, даешь ПРО Литве и летальное оружие Украине — кто рискнет доверить политику с таким кругозором ответственную международную должность?
Поэтому Даля Грибаускайте с высокой долей вероятности и после 2019 года останется в Литве: базовый сценарий ее трудоустройства на сегодняшний день — стать премьер-министром.
Однако подлинная интрига частых встреч премьер-министра с лидером «Союза Отечества — Христианских демократов Литвы» может быть в другом.
На 2019 год Литве готовят рокировку: беспартийный премьер-министр и самый популярный политик страны Саулюс Сквернялис идет в президенты, а президент Даля Грибаускайте становится премьер-министром.Саулюс Сквернялис

Главный итог рокировки на высшем политическом уровне для простых литовцев таков: в их жизни и в их стране ничего не изменится. Эпоха Грибаускайте в Литве продолжится, и смена первого лица никаких перемен не принесет.
Премьерство Дали Грибаускайте для граждан Литвы означает окончательный крах их надежд получить наконец социально ориентированное правительство.
Что уж говорить об обещаниях кандидата в президенты Литвы Дали Грибаускайте в 2009 году. Тогда недавняя комиссар ЕС по финансам и бюджету обещала в кратчайшие сроки преодолеть экономический кризис, особое внимание уделять малоимущим слоям населения, во внешней политике руководствоваться исключительно национальными интересами, отношения с соседями, не исключая и Россию, выстраивать на прагматической основе.
В реальности все годы президентства Грибаускайте нет дела ни до экономики, ни до малоимущих слоев населения, ни до прагматичных отношений с соседями.
И если все годы президентства Дали Поликарповны ее симпатизанты и клевреты оправдывали свою «богиню» тем, что экономика и социальная сфера — это компетенция правительства, а не главы государства, то при премьер-министре Грибаускайте последним оставшимся в Литве литовцам станет окончательно ясно, что их правящему классу на них глубоко плевать.
...................................................................................................

Ši tradicija išliko iki šiol......................


  Kaip pranešė Aplinkos ministerija Vilniaus rajone pasodinta  ąžuolų giraitė "Izraelita".

   Pasak aplinkos ministro K. Navicko, šios giraiės sodinimas yra žingsnis ta linkme, kad  nepamiršdami skaudžios praeities ir pripažinę savo klaidas, turime drauge iš naujo kurti ateitį. 

  Štai čia ir klausimas - kokią gi ateitį iš naujo ruošiasi kurti ponas ministras ??

Jeigu Lietuva dalyvavimą žydų šaudyme laiko nusikaltimu, tai kuo gi Izraelis laiko iš Lietuvos į Izraelį  emigravusių žydų, aktyviai dalyvavusių Lietuvos piliečių genocide, veiksmus ??

  Taigi Izraelis ne tik priglaudė šiuos žudikus,  bet  dargi  jų patirtį panaudojo vykdant palestiniečių genocidą,  atsisakė juos išduoti Lietuvai.

  O kaip gi  suprasti Lietuvos žydų bendruomenę, kuri leido tuometiniam  jos vadovui,  NKVD papulkininkiui,  Lietuvių Tautą vadinti "žydšaudžių tauta" ??

Kaip suprati tai, kad  ir esama žydų bendruomenės vadovybė iš esmės elgiasi taip pat.

 Vienintelis supratimas  -   žydai tuo pačiu de fakto prisiima  atsakomybę už savo tautiečių padarytus žiaurius nusikaltimus.

Civilizuotoje visuomenėje tai iš tikro labai retas atvejis.

O taip yra todėl, kad žydų religija juos laiko Dievo išrinkta tauta, o visus kitus gojais (o pagal Vilniaus Gaono išaiškinimą jie yra gyvuliai žmogaus pavidale ....)

 Na o kaip gi su Sirijos Golanų aukštumos dalies ir Rytų Jeruzalės aneksija ??

Išeina, kad Rusijai aneksuoti Krymo negalima, o   Izraeliui aneksijos leidžiamos ???

Kodėl ?? Argi ne todėl, kad tai yra Dievo išrinktos tautos valstybė ???

O kas gi pradėjo terorą Artimuosiuose Rytuose ??

Argi ne žydai 1946 07 22 –  susprogdinę viešbutį „Karalius Dovydas“.,  kuriame   gyveno Didžiosios Britanijos vyriausybės ir armijos atstovai, kur žuvo  91 žmogus. 

 Argi ne žydai .1948 04 09  Irgun Dair Jasino kaime itin žiauriai  nužudę, skirtingais duomenimis, 100–250 arabų,.
 Liudininkų teigimu dalis žuvusiųjų buvo   sušaudyti belaisviai.
 Likę gyvi belaisviai buvo sunkvežimiais vežiojami po Jeruzalę iš jų tyčiojantis. .
 . Pasklidus gandams apie skerdynes, kurias  intensyviai skleidė  Izraelio informacijos priemonės, prasidėjo masinis palestiniečių bėgimas į aplinkines valstybes.  
Taip buvo atliktas etninis valymas, kurio pasekmė 3 milijonai pabėgėlių.
Etninį Palestinos teritorijos valymą Izraelis atlieka ir dabar, statydamas žydų gyvenvietes okupuotoje teritorijoje.

Tokiu būdu, kas paneigs,   tikrai nieko doro  nesukurs šios giraitės pasodinimas, nes ją   pasodino gojai žydui vadovaujant.

Ji, kas paneigs,  bus  įrodymas ateities kartoms, kad tuometinė  mūsų valdžia  buvo paniekos verti  "šabesgojai" .....

 ----------------------------------------------------------
Šabesgojus (jud.) – gojus, atliekantis žydų darbus ir pavedimus, kurių jie patys negali ar nenori atlikti.
Termino “šabesgojus” kilmė
Terminas kilo iš žodžių “šabas”+”gojus” ir pirmine prasme reiškė senovės judėjų ir izraelitų vergą, šabo (išeiginė žydų diena nuo penktadienio vakaro iki šeštadienio vakaro) metu atlikdavusį visus draudžiamus judėjams atlikti darbus ir veiksmus.
Kai vergų nebegalima buvo turėti, šabesgojai pradėti samdyti. 

Ši tradicija išliko iki šiol.------------------------------------------------------------------------------------

Lietuvos ir Izraelio draugystei įprasminti Vilniaus rajone pasodinta ąžuolų giraitė „Izraelita”Šiandien Vilniaus rajone, netoli Rukainių, Izraelio Valstybės ambasada Lietuvoje, bendradarbiaudama su Aplinkos ministerija, VĮ Vilniaus miškų urėdija ir Vilniaus rajono savivaldybe, kartu su moksleiviais iš visos Lietuvos pasodino ąžuolų giraitę.

 Giraitei suteiktas „Izraelitos“ vardas.

Lietuvos ir Izraelio diplomatinių santykių užmezgimo 25-osios metinės ištisus metus minimos tikros draugystės atmosferoje.

Ta pačia dvasia pasodinta ir ąžuolų giraitė, liudijanti apie tvirtą ir vis stiprėjantį ryšį tarp valstybių.

„Judaizme tūkstantmečius skaičiuojanti medžio sodinimo tradicija gyva iki šių dienų.

Ji simbolizuoja žmogaus ir žemės ryšį, kurių sintezė kuria klestinčią ateitį.

Medis yra žmogaus egzistavimo simbolis, pagrindinė individo ir bendruomenės gyvavimo vertybė.

Šiandien, kartu su mūsų draugais iš visos Lietuvos, sodinome ąžuolus - medžius, lietuvių kultūroje simbolizuojančius jėgą ir gerovę", -

 sakė Izraelio Valstybės ambasadorius Amiras Maimonas (Amir Maimon).

„Izraelita – tai simbolinis vardas, ilgaamžės ir įvairialypės žydų ir lietuvių istorijos atspindys. 

Nepamiršdami skaudžios praeities ir pripažinę savo klaidas, turime drauge iš naujo kurti ateitį. Izraelitos giraitės sodinimas yra būtent toks žingsnis šia linkme. 

Man didelė garbė būti pakviestam šiam simboliniam gestui. 

Ateityje dar laukia nemažai bendrų darbų, įamžinant nužudytų žydų tautybės žmonių vardus, vardus tų, kurie atgulė mūsų miškų gilumoje",

- kalbėjo giraitės sodinimo iniciatyvą palaikantis aplinkos ministras Kęstutis Navickas.

Giraitė pasodinta 0,9 hektaro teritorijoje. Per 500 renginio dalyvių pasodino maždaug 3600 ąžuoliukų. 

Prie iniciatyvos prisijungė vaikai iš Kupiškio, Prienų, Anykščių, Švenčionių, Vilkaviškio, Vilniaus ir Vilniaus rajono savivaldybių.

.

Komunikacijos skyrius

2017-04-21

2017 m. balandžio 21 d., penktadienis

Šį kartą Aušra Maldeikienė teisi ...


Seimo narė Aušra Maldeikienė savo interneto svetainėje, atsakydama į  Lietuvos ryto žurnalistės Rūtos Janutienės klausimą „Prašyčiau paaiškinti, kaip tokias represijas patyręs jūsų tėvelis sovietmečiu gavo sovietinei nomenklatūrai skirtą butą Vilniaus Antakalnio rajone, Žirgo gatvėje“ ,duoda suprasti, kad tas jos tėvo butas  buvo kooperatinis.

  Ar „Lietuvos ryto“ žurnalistė tai supras, mes  užtikrinti negalime, nes klausia ne aplamai žurnalistė, o „Lietuvos ryto“ žurnalistė ......
  
   Nes  yra esminis skirtumas tarp   tikrų žurnalistų profesionalų, ir save vadinančių  žurnalistais, tarnaujančiais tai ar kitai žiniasklaidos priemonei ir vykdančiais jos politiką, visų pirma užtikrinti ne informacijos kokybę, o skaitytojų, žiūrovų skaičių, kas kaip taisyklė pasiekiama per labai  žemos kultūrinės prabos laidas.

   O su ponia Rūta neoficialiai teko susipažinti gana senokai, žiūrint  vieną jos TV laidą, kurioje ji reklamavo vieną plačiai žinomą „šilumos vagį“, kuris žiūrovus  mulkino, kaip savo butą atjungęs nuo pastato šildymo ir karšto vandens sistemos šildosi dvigubai už šiluma brangesne elektra, o moka dvigubai mažiau ....

    Ta laida baigėsi ponios Rūtos kvietimu imti pjūklus ir pjauti radiatorius ....

Taigi ... taigi ....

   O apie   tokios žiniasklaidos tokį vieną "žurnalistą"  vedantį tokias laidas, tuo metu sklandė gandai, kad jeigu turi informacijos apie ką nors ir nori jį sukompromituoti – klok 22.000 litų ir laida bus, o jeigu nori apsisaugoti nuo laidos, kuri tave sukompromituotų,  – irgi klok 22.000 litų ....

Tokiu būdu šį kartą Seimo narė yra teisi, nors aplamai tai tarp ponių Rūtos ir Aušros yra labai daug   bendro. .......


********************************************************
 

Va ką reiškia prastas išsilavinimas

Šita „žurnalistė“ net nesuvokia, kuo kooperatinis butas, kurį žmonės sovietmečiu pirko, skiriasi nuo buto, kuris buvo gaunamas.
Laukiu naujų klausimų.
Ponia Seimo nare,
viešai atsikirsdama Seimo nariui Petrui Gražuliui, kuris teigė, neva jus sovietmečiu protegavo jūsų tėvas, „kuris įvardijamas galimai uoliu KGBistu“, pasakėte, 
kad „„Mano tėtis – Kazimieras Seibutis (1919 m. rugsėjo 4 d. Meldučių km. Rokiškio apskritis – 1985 lapkričio 21 d. Vilnius), statybininkas, politinis kalinys. Vokietmečiu Vilniuje mokėsi Politechnikume. 1947.01.09 -1955.02.16 politinis kalinys, kalėjo Vorkutos lageriuose Komijoje (dabar Komijos respublika). Grįžęs į Lietuvą nebegalėjo tęsti mokslų, įvairiose statybinėse organizacijose dirbo statybos darbų vykdytoju.“
Prašyčiau paaiškinti, kaip tokias represijas patyręs jūsų tėvelis sovietmečiu gavo sovietinei nomenklatūrai skirtą butą Vilniaus Antakalnio rajone, Žirgo gatvėje.

Pagarbiai,
Rūta Janutienė,
„Lietuvos ryto“ žurnalistė