2017 m. balandžio 28 d., penktadienis

Kaunas nebūtų Kaunas ....


                                                               
  LIETUVOS RESPUBLIKOS DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ IR KITOS PASKIRTIES PASTATŲ SAVININKŲ BENDRIJŲ ĮSTATYMAS nustato:

 Pastato bendrojo naudojimo objektai:

2) bendrosios pastato inžinerinės sistemos – pastato bendrojo naudojimo mechaninė, elektros, dujų, šilumos, sanitarinės technikos ir kita įranga (įskaitant pastato elektros skydinę, šilumos punktą, šildymo ir karšto vandens sistemos vamzdynus ir radiatorius, vandentiekio ir kanalizacijos vamzdynus, rankšluosčių džiovintuvus);


Betgi   Ša­rū­nas Ei­din­tas UAB „Būs­to val­da“ di­rek­to­rius mano kitaip: 

Šil­dy­mo prie­tai­sai bu­tuo­se yra bu­to sa­vi­nin­ko nuo­sa­vy­bė ir esant rei­ka­lui kei­čia­mi jo lė­šo­mis.

Ir ne tik mano, bet ir jo   "genialias mintis" platina ne kurios žiniasklaidos priemonės ....

(Jei gedimas įvyko šildymo sezono metu, tuomet šildymo sistemų prižiūrėtojas buto savininko lėšomis nebetinkamus prietaisus pakeičia lygiai tokiais pačiais, kokie yra nurodyti paprastojo remonto projekte. Jei paprasto remonto projekte nurodytų reikalavimų radiatoriai nebegaminami – jie užaklinami iki kol bus atnaujintas arba sudarytas paprastojo remonto projektas.)


Tokiu būdu žmonės akivaizdžiai ir nepaneigiamai klaidinami.

Ir kas gali paneigti, kad tokia propaganda yra žymiai baisesnė negu Rusijos ....

Nes žmonės tokiais bredais tiki, o Rusijos propaganda daugumos žmonių nei veikia, nei juos ji domina.

ir kaip gi žmonės netikės, jeigu taip rašo ne bet kas, o    tarptautinei įmonių grupei „Civinity“   priklausančios bendrovės vadovas.

O Kaunas nebūtų Kaunas, jeigu savivaldybė neskirtų tokių įmonių, kaip "Būsto valda" administruoti daugiabučius namus ...


********************************************

Seni radiatoriai – kaip juos pakeisti?

Įsi­gi­jau bu­tą ir no­rė­čiau ja­me se­nus ra­dia­to­rius pa­keis­ti nau­jais. Ką man rei­kė­tų da­ry­ti? Ką da­ry­ti ge­di­mo at­ve­ju ar­ba ne­šy­lant ra­dia­to­riams?“ – klausia Marijus P.

Komentaras
Ša­rū­nas Ei­din­tas
UAB „Būs­to val­da“ di­rek­to­rius
Šil­dy­mo prie­tai­sai bu­tuo­se yra bu­to sa­vi­nin­ko nuo­sa­vy­bė ir esant rei­ka­lui kei­čia­mi jo lė­šo­mis. Keis­ti ra­dia­to­rius šil­dy­mo se­zo­no me­tu yra drau­džia­ma, to­dėl tai gy­ven­to­jai ga­li da­ry­ti iki pra­si­de­dant šil­dy­mo se­zo­nui ar­ba jam pa­si­bai­gus. No­rint pa­keis­ti ra­dia­to­rius bu­to sa­vi­nin­kas tu­rė­tų kreip­tis į šil­dy­mo sis­te­mų pri­žiū­rė­to­ją, ku­ris įver­tins, ar įsi­gy­ti prie­tai­sai ati­tin­ka tuos, ku­rie nu­ro­dy­ti bu­to pro­jek­ti­nė­je do­ku­men­ta­ci­jo­je, duos lei­di­mą pra­dė­ti kei­ti­mo dar­bus ir pa­tik­rins, ar dar­bai at­lik­ti ko­ky­biš­kai.
Įvy­kus ava­ri­jai, pra­kiu­rus ar ki­taip su­ge­dus ra­dia­to­riui, būs­to ad­mi­nist­ra­to­rius „Būs­to val­da“ pa­ta­ria kreip­tis į na­mą ad­mi­nist­ruo­jan­tį va­dy­bi­nin­ką, ku­ris pa­dės su­si­siek­ti su šil­dy­mo sis­te­mų pri­žiū­rė­to­ju, pa­ša­lin­sian­čiu ge­di­mą, ar­ba tie­sio­giai į na­mo šil­dy­mo ir karš­to van­dens pri­žiū­rė­to­jo ava­ri­nę tar­ny­bą. Jei ge­di­mas įvy­ko šil­dy­mo se­zo­no me­tu, tuo­met šil­dy­mo sis­te­mų pri­žiū­rė­to­jas bu­to sa­vi­nin­ko lė­šo­mis ne­be­tin­ka­mus prie­tai­sus pa­kei­čia ly­giai to­kiais pa­čiais, ko­kie yra nu­ro­dy­ti pa­pras­to­jo re­mon­to pro­jek­te. Jei pa­pras­to re­mon­to pro­jek­te nu­ro­dy­tų rei­ka­la­vi­mų ra­dia­to­riai ne­be­ga­mi­na­mi – jie užak­li­na­mi, kol bus at­nau­jin­tas ar­ba su­da­ry­tas pa­pras­to­jo re­mon­to pro­jek­tas.
Vo­nio­je esan­tis gy­va­tu­kas taip pat yra pri­va­tus įren­gi­nys, už ku­rį yra at­sa­kin­gas pa­ts gy­ven­to­jas. No­rint jį pa­keis­ti pa­pras­to­jo re­mon­to pro­jek­tas yra ne­rei­ka­lin­gas, ta­čiau prieš pra­de­dant dar­bus bū­ti­na su­si­siek­ti su šil­dy­mo ir karš­to van­dens sis­te­mų pri­žiū­rė­to­ju. At­vy­kęs spe­cia­lis­tas įver­tins nau­jo gy­va­tu­ko tin­ka­mu­mą, iš­jungs van­dens tie­ki­mą ir įsi­ti­kins, kad dar­bai bu­vo at­lie­ka­mi tin­ka­mai.
„Būs­to val­da“ gy­ven­to­jams re­ko­men­duo­ja įver­tin­ti ra­dia­to­rių būk­lę se­nes­niuo­se dau­gia­bu­čiuo­se ir, esant po­rei­kiui, at­nau­ji­nus pa­pras­to­jo re­mon­to pro­jek­tą, pa­keis­ti pa­se­nu­sius įren­gi­nius, sie­kiant iš­veng­ti ge­di­mų atei­ty­je ar di­des­nių ne­pa­to­gu­mų. Jei gy­ven­to­jai jau­čia, kad prie­tai­sai šy­la ne­tin­ka­mai ar yra se­ni, su­rū­di­ję, jie tu­rė­tų bū­ti pa­keis­ti nau­jais. Įp­ras­tai ra­dia­to­riai, ku­rie na­me nau­do­ja­mi dau­giau nei 20 me­tų, yra lai­ko­mi se­nais, didesnės ri­zi­kos prie­tai­sais.
Lau­kia klau­si­mų
Kau­no dau­gia­bu­čius ad­mi­nist­ruo­jan­čios bend­ro­vės „Būs­to val­da“ spe­cia­lis­tai pa­si­ren­gę at­sa­ky­ti ir į ki­tus kau­nie­čius do­mi­nan­čius klau­si­mus. Sa­vo pa­si­tei­ra­vi­mus ga­li­ma siųs­ti e.pa­štu klauskite@civinity.eu ar­ba kreip­tis te­le­fo­nu 8 700 55 188.
„Būs­to val­da“ pri­klau­so tarp­tau­ti­nei įmo­nių gru­pei „Ci­vi­ni­ty“, ku­rią Lie­tu­vo­je su­da­ro aš­tuo­nios būs­to ad­mi­nist­ra­vi­mo bend­ro­vės. „Būs­to val­da“ yra vie­nas di­džiau­sių pa­sta­tų ad­mi­nist­ra­to­rių Kau­ne, pri­žiū­rin­tis dau­giau kaip 1 mln. kv.m gy­ve­na­mų­jų pa­sta­tų plo­tą.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą