2017 m. balandžio 12 d., trečiadienis

Tokia valstybė yra vienintelė ko gero kone visame pasaulyje. ....
Seimas po pateikimo pritarė siūlymui apkarpyti Nacionalinės žemės tarnybos   funkcijas, perduodant savivaldybėms valstybinės žemės valdymą.

 Prezidentė tam nepritaria motyvuodama korupcijos pavojumi.

Pažymėtinam, kad žemės valdymo perdavimo iniciatorius yra senas liberastas Simonas Gentvilas, kuris, matote, susirūpino žemės reforma.

Galima būtų sutikti su Prezidentės nuomone, tačiau yra vienas BET...

O tas BET tame, kad vietinės savivaldos Lietuvoje tai nėra.

Vietinė savivalda Lietuvoje buvo panaikinta 1994 07 07 priėmus naują Vietos savivaldos įstatymą ...

O 1999 10 01 Seimas ratifikavo Europos vietos savivaldos chartiją, kurioje nustatyta:

kad savivaldos institucijos yra bet kurios demokratinės santvarkos pagrindas,

kad piliečių teisė dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus – vienas iš demokratijos principų, kuriuos pripažįsta visos valstybės, Europos Tarybos valstybės narės

kad tik vietos valdžios institucijos, turinčios realius įsipareigojimus, gali garantuoti veiksmingą ir tiesiogiai su piliečiais susijusį valdymą,

kad viešas pareigas pirmumo tvarka įgyvendina arčiausiai piliečių esantys vietinės valdžios organai.


T. y. Europos vietos savivaldos chartija nustato, kad Lietuvoje vietinė savivalda turi prasidėti nuo seniūnijų.

Betgi to nėra, betgi tai visiškai nerūpi ES biurokratams, kuriems yra svarbiau, kad ištvirkėlių būriai netrikdomi  lakstytų gatvėmis, o ne demokratinės santvarkos pagrindas – vietinė savivalda.

Na o kas liečia Žemės reformą, tai ją būtina vadinti tokiu vardu, kad ji atitiktų tikrovę:

ŽEMĖS REFORMA BE SERVITUTŲ, SU LAIKINAIS ŽEMĖS PLANAIS.

Žino apie tai Prezidentūra, žino apie tai valstiečiai ...

O  tie žemės savininkai, kuriuos tai liečia, arba nežino, o kad ir žino, yra  perdaug toli nuo valdžios, kad ką galėtų pakeisti,

Ir ką galima pakeisti, jeigu demokratinės valstybės pagrindų nėra, jeigu tokia valstybė yra vienintelė ko gero kone visame pasaulyje. ....

Ir kaipgi iš tokios šalies nebėgs žmonės ...
--------------------------------------------------
P.S.
Gavome tokią informaciją:

Kaip manote, kiek minimalių algų sudaro parlamentarų atlyginimas Lietuvoje
ir kitose šalyse?
O štai jums atsakymai kaip ant delno:

Malta 2,4
Liuksemburgas 3,8
Vengrija 4
Nyderlandai 4,4
Prancūzija 4,5
Belgija 5
Ispanija 5,9
Slovakija 6
Airija 6, 2
Didžioji Britanija 6,3
Čekija 6, 8
Portugalija 8,1
Slovėnija 8,8
Latvija 8,9
Graikija 10,2
Estija 12,1
Lenkija 12,7
LIETUVA 28.9

APSTULBOTE?  Kodėl ???

 Ne mūsų nacionalinių vertybių algos didelės, bet minimalus atlyginimas toks kaip ir dera bantustanui ...*********************************
EUROPOS VIETOS SAVIVALDOS CHARTIJA
Įsigalioja 1999-10-01


Preambulė

Šį dokumentą pasirašiusios valstybės, Europos Tarybos valstybės narės,
atsižvelgdamos į tai, kad Europos Tarybos tikslas – glaudžiau suvienyti savo narių gretas, siekiant užtikrinti jų saugumą ir įgyvendinti kartu paveldėtus idealus ir principus,
atsižvelgdamos į tai, kad vienas šio tikslo įgyvendinimo būdų – susitarimai valdymo srityje,
atsižvelgdamos į tai, kad savivaldos institucijos yra bet kurios demokratinės santvarkos pagrindas,
atsižvelgdamos į tai, kad piliečių teisė dalyvauti tvarkant viešuosius reikalus – vienas iš demokratijos principų, kuriuos pripažįsta visos valstybės, Europos Tarybos valstybės narės,
įsitikinusios, kad ši teisė tiesiogiai gali būti įgyvendinama būtent per vietos valdžios institucijas,
įsitikinusios, kad tik vietos valdžios institucijos, turinčios realius įsipareigojimus, gali garantuoti veiksmingą ir tiesiogiai su piliečiais susijusį valdymą,
žinodamos, kad vietos savivaldos apsauga ir stiprinimas įvairiose Europos šalyse yra svarbus įnašas į demokratiniais principais ir valdžios decentralizavimu grindžiamos Europos kūrimą,
tvirtindamos, kad šių tikslų realizavimas reikalauja garantuoti, kad egzistuotų vietos valdžia, suformuota iš demokratišku būdu sudarytų sprendimus priimančių institucijų ir galinti pakankamai savarankiškai prisiimti įsipareigojimus ir pasirinkti jų vykdymo būdus, priemones ir šaltinius jiems įgyvendinti,
susitarė:

1 straipsnis

Šalys įsipareigoja laikytis šių straipsnių taip, kaip to reikalauja šios chartijos 12 straipsnis.

I dalis

2 straipsnis
Vietos savivaldos konstitucinis ir teisinis pagrindas

Vietos savivaldos principą turi pripažinti šalies vidaus įstatymai, o kur būtina, ir konstitucija.

3 straipsnis
Vietos savivaldos sąvoka

1. Vietos savivalda reiškia, kad vietinės valdžios organai įstatymų nustatytose ribose turi teisę ir gebėjimą tvarkyti ir valdyti pagrindinę viešųjų reikalų dalį, už tai prisiimdamos pilną atsakomybę ir vadovaudamosi vietos gyventojų interesais.
2. Šią teisę turi tarybos ar susirinkimai, sudaryti slaptu balsavimu tiesioginių, lygių ir visuotinių rinkimų būdu laisvai išrinkti nariai, kurie gali turėti joms pavaldžius vykdomuosius organus. Ši nuostata neturi daryti įtakos galimybei piliečiams rinktis į susirinkimus, rengti referendumus ar naudoti bet kurią kitą tiesioginę piliečių dalyvavimo formą, kur tai leidžia statutas.

4 straipsnis
Vietos savivaldos įgaliojimai ir pareigos

1. Pagrindinius vietinės valdžios organų įgaliojimus ir pareigas nustato konstitucija arba statutas. Tačiau ši nuostata numato, kad pagal įstatymą vietinės valdžios organams gali būti suteiktos specialios paskirties įgaliojimai ir pareigos.
2. Vietinės valdžios organai įstatymų nustatytose ribose turi visišką laisvę vykdyti veiklą, susijusią su klausimais, kurie nėra išbraukti iš jų kompetencijos ar priskirti kitiems valdymo organams.

3. Viešas pareigas pirmumo tvarka įgyvendina arčiausiai piliečių esantys vietinės valdžios organai. Pareigų, perduodamų kitiems vietinės valdžios organams, apimtis turi atitikti užduoties apimtį ir jos pobūdį, taip pat efektyvumo ir ekonomiškumo reikalavimus.
4. Vietinės valdžios organams suteikiami pilni ir išskirtiniai įgaliojimai. Jų negali panaikinti ar apriboti kitas, centrinės ar regioninės, valdžios organas, išskyrus įstatymo numatytais atvejais.
5. Jei įgaliojimus deleguoja centrinės ar regioninės valdžios organas, tuomet vietinės valdžios organai turi teisę įgyvendinti juos savo nuožiūra kaip galima labiau atsižvelgiant į vietos sąlygas.
6. Prireikus su vietinės valdžios organais turi būti, kiek įmanoma, laiku ir tinkamu būdu konsultuojamasi planuojant ir sprendžiant visus, juos tiesiogiai liečiančius klausimus.

5 straipsnis
Savivaldybių teritorinių ribų apsauga

Savivaldybių teritorinės ribos negali būti keičiamos, iš anksto nepasitarus su visomis vietos bendruomenėmis ar nesurengus referendumo, kur tai leidžia statutas.

6 straipsnis
Savivaldos organų administracinė struktūra ir ištekliai, reikalingi vietinės valdžios organų užduotims įgyvendinti

1. Jeigu nėra kitų nurodytų statuto nuostatų, vietinės valdžios organai savarankiškai nustato savo vidinę administracinę struktūrą, atitinkančią vietinių gyventojų poreikius ir užtikrinančią veiksmingą valdymą.
2. Savivaldos organai turi sudaryti tokias darbo sąlygas, kurios leistų samdyti aukštos kvalifikacijos personalą, atsižvelgiant į jų nuopelnus ir kompetenciją; todėl dirbantiesiems būtina sudaryti galimybę mokytis ir tobulintis, gauti deramą užmokestį, daryti karjerą.

7 straipsnis
Vietinio lygio įsipareigojimų vykdymo sąlygos

1. Išrinktų vietinės valdžios organų atstovų pareigos leidžia jiems nevaržomai atlikti savo funkcijas.
2. Šioms pareigoms turi būti skirta atitinkama finansinė kompensacija už išlaidas, patirtas vykdant aptariamąsias pareigas, taip pat, esant reikalui, kompensacija už patirtus atlyginimo nuostolius ar atlyginimas už atliktą darbą ir atitinkama socialinė apsauga.
3. Statutas ar pagrindiniai juridiniai principai apibrėžia visas funkcijas ir veiklą, nesuderinamą su vietos valdžios išrinkto atstovo pareigomis.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą