2014 m. rugsėjo 29 d., pirmadienis

Hidraulinio uolienų ardymo technologiją būtina suvaldyti jau dabar


Vokietijos aplinkos ministerija (VAM) ragina kuo greičiau reglamentuoti hidraulinio ardymo technologiją: „hidraulinis uolienų ardymas buvo ir lieka riziką kelianti technologija, todėl saugant aplinką ir sveikatą būtini griežti apsauginiai barjerai.

Tol, kol šios technologijos keliami pagrindiniai pavojai dar negali būti užtikrintai numatyti, o tuo pačiu ir suvaldyti, tol joks hidraulinis uolienų ardymas neturi būti taikomas išgauti dujoms iš skalūnų ir akmens anglies Vokietijoje“, – pasakė VAM prezidentė Maria Krautzberger pristatydama naujas, daugiau kaip 600 puslapių VAM ataskaitos dėl hidraulinio uolienų ardymo (II) išvadas Berlyne.


Hidraulinis uolienų ardymas yra ginčytinas: pavojus pirmiausia kyla gruntiniam vandeniui. Šaltinis: bilderzwerg/Fotolia.com

M. Krautzberger pabrėžė, kad pagrindiniai klausimai, pateikti Vokietijos ekonomikos ministro Sigmaro Gabrielio ir Vokietijos aplinkos ministrės Barbaros Hendricks, greitu laiku turėtų atsispindėti ir įstatyme: „Mes iki šiol neturėjome aiškių teisinių gairių dėl hidraulinio uolienų ardymo technologijos.

Teisės aktų leidėjas turėtų nedelsiant baigti su šia itin nepatenkinama padėtimi.
 Siūlomų teisės aktų pakeitimų esmė – priėmus reikiamas Vandentvarkos įstatymo pataisas būtų draudžiama išgauti dujas iš skalūnų ir akmens anglies klodų, toliau – poveikio aplinkai vertinimas bei draudimas naudoti bet kokių rūšių hidraulinį ardymą vandens apsaugos zonose.
 Krautzberger priminė, kad šiuo metu taikomas tik politinis ir ekonominis hidraulinio ardymo moratoriumas, bet pats hidraulinis uolienų ardymas nėra uždraustas.

Federalinė aplinkos agentūra rekomenduoja išsamų visų be išimties dujų ir naftos gamybos taikant hidraulinio uolienų ardymo technologiją projektų rizikos vertinimą. Tai būtų taikytina ir bandomajai žvalgybai.

 Šie vertinimai turėtų būti įstatymiškai sunorminti pagal pagrindinius VEM (Vokietijos ekonomikos ministerijos) ir VABM (Vokietijos aplinkos, gamtos apsaugos ir branduolinio saugumo ministerija) reikalavimus ir tapti esmine poveikio aplinkai vertinimo dalimi.

Vokietijos aplinkos ministerija, kaip ir VEM bei VABM, toliau tvirtai laikosi pozicijos, kad turi būti uždrausta bet kokia hidraulinio uolienų ardymo forma ne tik apsauginėse vandens ir gydomųjų šaltinių, bet ir kitose jautriose zonose, pavyzdžiui, ežerų ir tvenkinių baseinuose, ir be jokių išimčių – gamtiniuose rezervatuose ir specialiai saugomose teritorijose.

Pagal Vokietijos aplinkos ministerijos ataskaitą dar neišspręstas vadinamojo grįžtamojo srauto (Flowback) klausimas.
Grįžtamasis srautas – tai plovimo skystis, kuris gręžimo ir hidraulinio ardymo metu bei netrukus po to vėl iškyla į paviršių.
Šiame grįžtamajame sraute esama ne tik hidrauliniam plėšimui naudojamų chemikalų, bet ir kitų iš dalies toksinių cheminių medžiagų iš požeminių sluoksnių, pavyzdžiui, sunkiųjų metalų, aromatinių angliavandenilių arba net lokalių radioaktyviųjų medžiagų.

 Aplinkai geriausia būtų šį grįžtamąjį srautą po tikslinio išvalymo perdirbti.

Vertintojai rekomenduoja tam sukurti Nuotekų potvarkio priedą, kuris išsamiai reglamentuotų procedūrą.

Marijai Krautzberger aišku: „Utilizuojant grįžtamąjį srautą ir telkinio vandenį būtini moksliniai tyrimai ir planavimas. Tvaraus atliekų tvarkymo koncepcijos iki šiol nepateikė nė viena bendrovė.“

Siekiant apsaugoti vandenį VAM siūlo atlikti vadinamąją bazinę stebėseną (baseline-monitoring). Jei uolienų ardymo metodo projektas būtų patvirtintas, įmonė prieš uolienų ardymo proceso pradžią turėtų išanalizuoti požeminio vandens būklę ir šį vertinimą pateikti atitinkamoms institucijoms.

Vykdant uolienų ardymo procesą tada reikėtų atidžiai tikrinti, ar keičiasi vandens būsena ir kaip, kokiu būdu. Ir išgaudamos dujas, ir išmontuodamos įrenginius įmonės turėtų nustatyti šiuos duomenis. Priežiūros monitoringas gali būti vykdomas per gruntinio vandens matavimo punktus, išdėstytus visoje Vokietijoje.

Vokietijos aplinkos ministerija taip pat rekomenduoja sutvarkyti šalyje teisiškai privalomą uolienų ardymo technologijoms naudojamų chemikalų kadastrą, kaip yra ir kitų panašių rizikos technologijų, pavyzdžiui, genų inžinerijos atveju.

Šis registras turi būti prieinamas kiekvienai pilietei ir kiekvienam piliečiui internete. Taip būtų galima atsekti, kur naudojamos kokios medžiagos ir ar jos gali kelti žalą aplinkai.

„Pramonė vis labiau bando atsisakyti pavojingomis laikomų medžiagų arba bent jau dirbti su tik šiek tiek mažesnį pavojų vandeniui keliančiomis medžiagomis. Oficialiai tvarkomas kadastras leistų skaidriai stebėti pramonės skelbiamą pažangą“, – sakė Krautzberger.

Vokietijos aplinkos ministerija kritiškai vertina JAV sukeltą uolienų ardymo technologijų bumą neva siekiant apsaugoti klimatą nuo globalinio atšilimo pasekmių.

Uolienų ardymo technologija neapsaugos nuo globalinės klimato kaitos, nepadės mums pereiti prie atsinaujinančių energijos šaltinių.

 Būtų geriau, jei mūsų šalis daugiau dėmesio skirtų ekologiškoms energijos formoms, pavyzdžiui, atsinaujinantiems energijos šaltiniams.

Be to, savo pastatus, kuriems apšildyti galėtų būti panaudotos hidraulinio ardymo būdu išgautos dujos, turėtume padaryti energetiškai efektyvesnius ir taip sumažinti dujų suvartojimą. Tokiu būdu mums nebereikėtų jokių uolienų ardymo būdu gautų dujų.“

Pateiktoje hidraulinio uolienų ardymo ataskaitoje II atliktas išsamus tyrimas, o jo preliminarūs rezultatai buvo pristatyti viešame seminare 2014 m. sausio mėnesį.

Šią ataskaitą galėjo komentuoti ir asociacijos bei techninės institucijos. Konferencijoje perskaitytas pranešimas paskelbtas kartu su VAM ataskaita II dėl hidraulinio uolienų ardymo.

Šaltinis: umweltbundesamt.de
Iš vokiečių kalbos vertė Rima Štefane ir Leonas Merkevičius2014 m. rugsėjo 28 d., sekmadienis

Atviras laiškas "kinų sienai" ....


Supažindiname su Rūtos Zabielienės, Kauno JDJ pirmininkės, atviru laišku Lietuvos Respublikos vadovams dėl Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Nusikaltimų tyrimo valdybos Ekonominių nusikaltimų tyrimo skyriaus „šaukimo“ atvykti į apklausą pas šio skyriaus tyrėją Olegą Ivanovą dėl ikiteisminio tyrimo, pradėto dėl „pasirašinėjimo“, kuriuo piliečiai išreiškė savo valią surengti referendumą.


* * *


2014 m. rugsėjo 26 d., penktadienis

Vis tiktai čia eina kalba apie šalies saugumą !!!!!
 Žiniasklaida paviešino, kad   Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos vyriausiojo inspektoriaus Romualdo Selvenio vardu registruotame „Facebook“ profilyje Dalia Grybauskaitė yra išvadinta „bxxxxx“ ir „xxxxxxx boba“.
 .
 R.Selvenis jau  yra atleistasis iš darbo, o dėl jo elgesio pradėtas tarnybinis tyrimas. 
 .
Tuo tarpu  Baudžiamasis kodeksas nustato:
  .
Tas, kas įžeidė savo pareigas einantį valstybės tarnautoją ar viešojo administravimo funkcijas atliekantį asmenį,
baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.
 .
O Administracinių teisės pažeidimų kodeksas nustato:
.
214(6) straipsnis. Respublikos Prezidento įžeidimas arba šmeižimas masinės
informacijos priemonėse
     Respublikos Prezidento įžeidimas arba šmeižimas masinės informacijos priemonėse –
     užtraukia įspėjimą ar baudą nuo penkių šimtų iki vieno tūkstančio litų.
     Tokie pat veiksmai, padaryti asmens, bausto administracine nuobauda už šio straipsnio pirmojoje dalyje numatytus pažeidimus, –
     užtraukia baudą nuo vieno tūkstančio iki trijų tūkstančių litų.
 .
    Šiaip ar taip Respublikos Prezidentas yra valstybės tarnautojas pačia plačiąją prasme.
.
Jį  galima kritikuoti.
Tačiau sutikime, kad Prezidentę, tarkime, galima būtų, kad ir boba pavadinti, kaip kad vienas Seimo pirmininkas padrė, bet tikrai  ne daugiau.
 .
Taigi valstybės tarnautojas lietuvis pamokytas, betgi visai vietoje klausimas, kodėl gi nepamokytas dargi simboliška bauda, ar kokiu nors nereikšmingu etikos sargų įspėjimu,  izraelitas  aktorius, rašytojas, žurnalistas (Priedas 1), kuris savo bloge  LR Prezidentę pavadino „frigidiška xxxx  ir dvasine (bet nekompetentinga) politine xxxxxx."
 .
 Todėl visiškai vietoje klausimas kodėl gi Lietuvos kariuomenės Strateginės komunikacijos departamento informacinių operacijų karininkas kapitonas Aurimas Navys, viename iš socialinių tinklų praėjusią savaitę  pasiūlęs surengti referendumą Karaliaučiaus srityje taip labai ir  labai užrūstino kariuomenės vadovybę.
.
 Nes tuo tarpu, prieš kurį laiką,  Lietuvos ambasadorius Ukrainoje mūsų šalies žiniasklaidoje darė Rusiją triuškinančius itin kategoriškus pareiškimus ir liko ne tik kad, nenubaustas, betgi dargi paglobotas ...
.
.
Nes užsienio reikalų ministras, paprašytas informacijos ar toks ambasadoriaus elgesys yra su juo suderintas, o taip pat ambasadoriaus pareigybės aprašymo kopijos, kaip liaudis sako, taip nėrė į krūmus, kad tik jo kulnai tesimatė ...

Užsienio reikalų ministras staigiai įslaptino ambasadoriaus  pareigybės aprašymą  ...................
  .
 Betgi sumoje, vadovaujantis sveiko proto logika, tai pati šalies Prezidentė Rusijos atžvilgiu elgiasi visiškai nederamai valstybės vadovui, pati duoda pavyzdį piliečiams ir pareigūnams elgtis netinkamai.

Pvz. sveiku protu yra nesuvokiama, kaipgi šalies vadovė kitos šalies, su kuria palaikomi diplomatiniai santykiai, pasikeista ambasadomis, vyksta tarpusavio ekonominiai santykiai, vadovą sulygina su Hitleriu.

Betgi vienkart tenka pastebėti, kad Rusijai toks mūsų šalies vadovės elgesys visai patinka.
Visų pirma todėl, kad tokiu savo elgesiu mūsų šalies vadovė rusakalbius šalies gyventojus nustato prieš Lietuvą, juos vienija.

O kodėl  gi šalies vadovė taip elgiasi ??

Ar ji nesuvokia ką daro, ar ją vienaip ar kitaip taip elgtis  įtakoja Kremlius?

Neabejotinai Rusijos spectarnybos turi pakankamai informacijos apie šalies vadovės sovietinę praeitį, tačiau ja nesinaudoja ją sukompromituoti.

Jeigu jau du  Seimo Nacionalinio saugumo komiteto nariai kariuomenės kapitono elgesį įvertino kaip galimą provokaciją, tai kaip gi  jie sumoje vertina šalies vadovės pareiškimus Rusijos ir jo vadovo adresu ....???
  
Pažymėtina kad viena, Valstybės saugumo departamento saugumo pažymoje nurodyta,   Rusijos žiniasklaidos priemonė, kuri atseit sieks sukompromituoti mūsų šalies vadovę, jos elgesį Rusijos adresu komentuoja ganėtinai žaismingai ir vaizdingai,  pateikdama šiek tiek „barzdotą“ anekdotą:

„Moteris stovi balkone, apačioje gatve eina vyriškis.

Moteris: Vyriški, aš Jūsų bijau!
Vyriškis: Kodėl ?
Moteris: Jūs mane išprievartausite!
Vyriškis: Kaipgi, aš apačioje, o Jūs balkone !
Moteris: Oi, aš tuojau nubėgsiu  į apačią...!”

Sumų sumoje, kaip liaudis sako, būtų  linksma, jei nebūtų liūdna ..

Nes vis tiktai čia eina kalba apie šalies saugumą !!!!!
***********************************************************
(Женщина стоит на балконе, внизу по улице идет мужик. Она: «Мужчина, я вас боюсь!» Он: «Почему?» Она: «А вы меня изнасилуете!» Он: «Как, я же внизу, а ты на балконе!» Она: «Ой, а я сейчас спущусь!»

Подробности: http://www.regnum.ru/news/polit/1851748.html#ixzz3ERhSfVWC  )
  


Priedas 1


"Dalia Grybauskaitė yra frigidiška xxxx  ir dvasinė (bet nekompetentinga) politinė xxxxxxx."     

Paskelbta 2012 balandžio mėn. 24 d. | 329 koment.

Kontekstas, žinoma, pritrenkianti D. Grybauskaitės nuomonė, kad "Už pasisakymus atleidinėti iš darbo? Tik už žodžius aš nieko neatleidinėju”.

Ką gi, todėl, nauduodamasis proga sakau ir aš: "Dalia Grybauskaitė yra frigidiška xxxx ir dvasinė (bet nekompetentinga) politinė xxxxxx.".  

 Bet gal Dalia Grybauskaitė kreipsis į prokuratūrą dėl šio mano pasisakymo? 
Nonsensas. 
Nes jeigu net ir nusižengiau KAŽKOKIAM  įstatymui, tai teismas mane išteisins.
 ...............................
.......................................................

Archyvas
Kodėl gi tai iki šiol nepadaryta ???


Vakar Teisingumo ministerijoje vykusiame Tarpžinybinės komisijos kovai su korupcija koordinuoti susitikime buvo išklausyta nevyriausybinių organizacijų atstovų nuomonė ir pasiūlymai dėl atnaujinamos  (NKKP) priemonių.

Susitikime dalyvavo Lietuvos verslo darbdavių konfederacijos, Lietuvos pramoninkų konfederacijos, Lietuvos verslo konfederacijos ICC Lietuva ir „Transparency International“ Lietuvos skyriaus atstovai.

Susitikime dalyvavęs Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) direktorius Saulius Urbanavičius akcentavo, kad Lietuvai, sėkmingai atsikratančiai korupcijos šešėlio, būtinas ir privataus sektoriaus aktyvus įsitraukimas į ilgalaikės programos atnaujinimą.

Specialiųjų tyrimų tarnyba ragina visas nevyriausybines organizacijas teikti pasiūlymus dėl programos atnaujinimo. 

Pasiūlymus galima teikti STT Korupcijos prevencijos valdybai el. paštu dokumentai@stt.lt ar telefonu Vilniuje (8 706) 62 745.

Teisingumo ministerija kartu su Specialiųjų tyrimų tarnyba parengė Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos ir jos 2015–2019 metų priemonių ir veiksmų plano projektą ir jį pateikė suinteresuotoms institucijoms ir visuomenei vertinti.

NKKP 2015-2025 m. projektas:
 http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.showdoc_l?p_id=253263&p_org=8&p_fix=n&p_gov=n 

*****************************************************************

Mūsų  nuomone, šis Projektas yra iš esmės skirtas ne iš esmės kovai su korupcija, o jos imitacijai, lėšų plovimui.

Kadangi didelė visuomenės dalis  yra apatiška, nesuvokianti, kad, kaip sakoma, "savo teises reikia pasiimti patiems".

Ir kol  tai nepasikeis, nepasikeis iš esmės  ir kovos su korupcija situacija.

Štai Prezidentūra trimituoja, kad ji, atseit, yra kovos su korupcija karvedys.

M.e. profesoriaus elektoratui to ir pakanka, kad jis patikėtų Prezidentūros sąžiningais ketinimais.

  Betgi, jeigu vadovautis sveiko proto logika, tai pirmiausia reikia atlikti jokių papildomų sąnaudų nereikalaujančius dalykus:

  • Įstatymais nustatyti, kad STT išvados teisės aktams, jų projektams, pakeitimams, papildymams  turi būti pristatomos ir vertinamos ne tik Seimo komitetuose, bet ir būtinai Seimo posėdžiuose, už jas  balsuojant, ir jas turi būtinai pristatyti atsakingi STT pareigūnai.

  • Įstatymais suteikti teisę visuomeninėms organizacijoms prašyti STT atlikti teisės aktų, jų projektų, papildymų, pakeitimų korupcinę analizę, o STT nustatyti pareigą  šiuos prašymus privalomai vykdyti.


 Geras klausimas - :Kodėl gi tai iki šiol nepadaryta ???

Tarkime, kad kas jau buvo, kaip sakoma, tas  pražuvo.


Betgi jeigu tas bus skubiai nepadaryta,  ir  jeigu tai  bus  ne Prezidentūros iniciatyva, tai bus akivaizdus ir nepaneigiamas įrodymas, kad  kovos su korupcija net nebandoma pradėti.
.
.
.Praėjo septyni metai, o, kaip sakoma, "vežimas tenai ir toliau tebestovi...."?.


Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos (LŠTA) vertinimu, per anksti kalbėti apie PVM lengvatos centralizuotai tiekiamai šilumai panaikinimą, kol valstybė neišsprendė pagrindinių energetinių problemų. 

Skaičiuojama, kad panaikinus PVM lengvatą, šiluma pabrangtų apie 11 procentų.

„Valstybė, norinti surinkti daugiau pinigų iš centralizuotai besišildančių žmonių, turi pati dėti daugiau pastangų, kad įsisenėjusios šilumos vartotojų bėdos būtų išspręstos. 

Griežtai nepritariame lengvatos panaikinimui, kol dideles šilumos sąskaitas lemia nepakankamai vartojamas biokuras ir nėra sumažintas šilumos švaistymas pro kiauras pasenusių daugiabučių sienas", - teigė LŠTA prezidentas Vytautas Stasiūnas.

Šilumos tiekėjų vertinimu, jei situacija valstybėje verčia mažinti lengvatą, tokią galimybę galima būtų svarstyti lengvatą naikinant diferencijuotai.

 „Lengvata galėtų būti mažinama miestuose, kuriuose ne mažiau nei 60 procentų šilumos pagaminama iš biokuro. Tik šiuo atveju galima teigti, kad šilumos kaina yra stabiliai maža", - sakė V. Stasiūnas. 

Šiuo metu iš vietinio biokuro pagaminama apie 35 procentai visos centralizuotai tiekiamos šilumos, tačiau didžiausiuose miestuose vietinis kuras iki šiol vartojamas per menkai. 

„Niekaip neprasidedanti visuotinė daugiabučių renovacija lemia, kad iki šiol Lietuvos daugiabučiuose iššvaistoma net tris kartus daugiau šilumos nei Švedijoje. Kaimyninėse šalyse senos statybos daugiabučių atnaujinimo programos sėkmingai vyksta, tačiau Lietuva jau dvidešimt metų nesugeba pajudėti iš mirties taško šioje srityje", - konstatavo V. Stasiūnas. 

Skaičiuojama, kad dėl PVM didėjimo 11 procentų užauginta šilumos kaina kiekvienam standartiniam 60 kv. m. butui senos statybos nerenovuotame daugiabutyje lemtų apie 250 litų papildomas išlaidas per šildymo sezoną. 

Šie pinigai atitektų šalies biudžetui.


Kas taip, tai taip, kaip sakoma, tiktai terminas "Valstybė" čia visiškai  yra netinkamas.

Būtina jį pakeisti "valdžia, Vyriausybė, Prezidentė".

Betgi akivaizdu ir nepaneigiama, kad esama, faktiškai Prezidentės tujinama, Vyriausybė, su pastoviai  įtartinai besišypsančiu Premjeru,  yra neįgali spręsti ne tik kad  šilumos kainų bet ir kitų šalies esminių problemų.

Deja šalies situacija  yra tokia, kad  kitokia Vyriausybė prie esamos Prezidentės tiesiog yra neįmanoma . - tiktai tokia.


Lygiai taip pat, kaip  pvz. kitoks negali būti  konservatorių elektoratas.

Tiktai aklai tikintis, aklai  paklusnus marksistinės etikos profesoriui su visomis iš to  šaliai sekančiomis pasekmėmis  ...... 

Juk ne kas kitas, kaip tik jis į Seimą atvedė konservatorius, kurių premjeras ir panaikino Ekonomikos institutą.

Motyvas - neturi užsakymų ,,,

Betgi kas kitas, jeigu ne Vyriausybė turėtų tokiam institutui duoti užduotis ( pasitelkus žymius ekonomistus, finansistus)   parengti pasiūlymus, kaip spręsti tas ar kitas Valstybei svarbias problemas.


Todėl sumoje su konservatorių savo laiku panaikintomis Energetikos, Statybos ir urbanistikos ministerijomis, su jų įsteigta     Valstybine kainų ir energetikos kontrolės komisija, kurią pagal savo įgaliojimus galima hipotetiškai palyginti su ČK., visa tai kitaip, kaip valstybės pamatų griovimu pavadinti neišeina.


Štai ir šiuo atveju, dėl  PVM šilumai,  pasiūlymus Vyriausybei  turėtų pateikti specialistų, mokslininkų  kolektyvas, o ne pvz. nuspręsti tas ar kitas Prezidentės, ar Premjero patarėjas ....

Tuo tarpu, kad tiek šilumos kainodara, tiek PVM šilumai neskatina šilumos taupyti yra akivaizdu ir nepaneigiama.


"Valstybiniai auditoriai pažymi, kad dalis vartotojų nepasirenka dvinarių kainų ne tik dėl informacijos trūkumo, bet ir todėl, kad dvinarės kainos mažina socialinę paramą ir yra nenaudingos ją gaunantiems asmenims. 

Komitetas siūlo svarstyti galimybę keisti socialinės paramos skyrimo principus, kad gyventojai būtų skatinami taupyti energiją ir suderinti savo ir šilumos tiekimo įmonių finansinius srautus taikant dvinarę kainą. 

Taip pat būtina kuo plačiau informuoti visuomenę apie dvinarių šilumos kainų sudarymo principus ir naudą.


Būtina nedelsiant tobulinti šilumos tiekimą reglamentuojančius teisės aktus, pradedant nuo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos funkcijų atskyrimo. 

Šilumos ir karšto vandens kainos nustatymas turi būti aiškus ir skaidrus, teisės aktuose turi būti tiksliai nurodyti kainai įtaką darantys veiksniai ir jų vertinimo metodai, apribota Komisijos diskrecija."
Lietuvos Respublikos Seimo 2007 m. birželio 19 d.nutarimo Nr. X-1192  priedėlis

SEIMO AUDITO KOMITETO ATLIKTO ŠILUMOS IR KARŠTO VANDENS KAINŲ DIDĖJIMO PAGRĮSTUMO PARLAMENTINIO TYRIMO  IŠVADOS


Praėjo septyni metai, o, kaip sakoma, "vežimas tenai ir toliau tebestovi...."

Argi tai ne valdžios, Vyriausybės, Prezidentės politinio neįgalumo, ar dar ko nors baisiau,  įrodymas ???
--------------------------------------------------------------------

 *ČK -Ypatinga komisija.  Rusijos bolševikų valdžios pradžioje, turėjusi teisę suimti, tardyti, nuteisti, bausmes  vykdyti represinė valdžios institucija.

Kainų komisija: kuria valstybės reguliuojamų kainų metodikas, jas tvirtina, jų pagrindu nustatinėja kainas, kontroliuojama kaip jų laikomasi, baudžia už jų ir jos teisės aktų nuostatų nesilaikymą.

2014 m. rugsėjo 25 d., ketvirtadienis

Karštas vanduo – geriamas vanduo, pašildytas iki higienos normomis nustatytos temperatūros ...
2014/2015 M. SPALIO–BALANDŽIO MĖNESIAIS MOKĖJIMAI UŽ ŠILUMĄ KARŠTAM VANDENIUI RUOŠTI DAUGIABUČIUOSE GYVENAMUOSE NAMUOSE

Karštas vanduogeriamas vanduo, pašildytas iki higienos normomis nustatytos temperatūros.
Lietuva – viena iš nedaugelio Europos šalių, naudojanti buities reikmėms vien tik požeminį geriamąjį vandenį, kurio vidutinė metinė temperatūra yra apie +8 °C. Karštas vanduo į gyvenamąsias patalpas patiekiamas +52 °C temperatūros. Vienam kubiniam metrui vandens pašildyti nuo 8 °C iki 52 °C reikia sunaudoti 51 kWh šilumos.
Pavyzdys: 2014/2015 m. šildymo sezono vidutinė 1 m3 vandens pašildymo kaina Lietuvoje:
51 kWh x 25,0 ct/kWh = 12,75 Lt/m3, su PVM.

Vidutinė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kaina Lietuvoje yra apie 6,45 Lt su PVM (skirtinguose miestuose svyruoja nuo 4,00 iki 14,00 Lt/m3 su PVM).

Pagal šiuo metu Lietuvoje galiojančią tvarką gyventojai už karštą vandenį moka:
– esant karšto vandens tiekėjui, karšto vandens vidutinė kaina apskaičiuojama taip (ŠTVT nurodytas 1-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas): geriamojo vandens ir šilumos (šalto geriamojo vandens pašildymui) kaina didinama iki 10 % (6,45 x 1,10 + 12,75 x 1,10 = 21,12 Lt/m3) + karšto vandens tiekėjo 5–6 % pelno marža (21,12 x 0,055 = 1,16 Lt/m3) = 22,28 Lt/m3;

–  be tarpininko – karšto vandens tiekėjo – karšto vandens vidutinė kaina, kai šiluma karštam vandeniui ruošti perkama iš šilumos tiekėjo, o geriamasis vanduo karštam vandeniui ruošti perkamas iš geriamojo vandens tiekėjo pagal butuose įrengtų geriamojo vandens skaitiklių rodmenų ataskaitas (Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje reglamentuotas apsirūpinimo karštu vandeniu būdas): šalto geriamojo vandens vidutinė kaina Lietuvoje su PVM (6,45Lt/m3) + šiluma šalto geriamojo vandens pašildymui (12,75 Lt/m3) = 19,2 Lt/m3;

Užtikrinant, kad iš karšto vandens čiaupo bet kuriuo metu tekėtų reikiamos temperatūros karštas vanduo, šaltas geriamasis vanduo turi būti pašildytas ir namo vidaus vamzdynuose nuolat turi būti palaikoma cirkuliacija. Daugiabučio namo karšto vandens cirkuliaciniame kontūre prie karšto vandens vamzdynų yra pajungti ir vonių patalpose esantys rankšluosčių džiovintuvai („gyvatukai“), kuriais cirkuliuodamas karštas vanduo atiduoda šilumos dalį, reikalingą vonios patalpų sanitarinėms higienos sąlygoms užtikrinti (palaikyti 20–23 °C temperatūrą).2 lentelė. Karšto vandens tiekimo sistemų tipai, vidutiniai šilumos sąnaudų cirkuliacijai normatyvai, mokėjimai už „gyvatuką“ (kai vidutinė šilumos kaina yra 25 ct/kWh)
Karšto vandens tiekimo sistemos tipas
Vidutiniai šilumos sąnaudų cirkuliacijai normatyvai qBR, kWh būstui per mėn.
Mokėjimai už karšto vandens temperatūros palaikymą bei vonios patalpų sanitarinių sąlygų užtikrinimą („gyvatuką“), Lt butui
1
Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti virtuvėse ir pagalbinėse patalpose, įrengtas vonios šildytuvas
240,
iš t. sk. vonios šildytuvas – 80
60
2
Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti pagalbinėse patalpose, įrengtas vonios šildytuvas
160,
iš t. sk. vonios šildytuvas – 80
40
3
Kai karšto vandens sistemos tiekimo ir cirkuliacijos stovai įrengti buto pagalbinėse patalpose, bet nėra vonios šildytuvo
80
20
4
Kai karšto vandens cirkuliacija yra tik namo rūsyje
10
2,5

Šiluma, suvartota karšto vandens temperatūrai palaikyti bei vonios patalpų sanitarinėms sąlygoms užtikrinti („gyvatukui“), taip pat šildo daugiabučius namus, todėl šildymo sezono metu reikia mažiau šilumos patiekti į šildymo prietaisus.


Šilumos tiekimo įmonės kiekvieną mėnesį pateikia sąskaitas visų daugiabučių namų (apie 17 tūkst. namų) butams (apie 700 tūkst. butų) už šilumą, suvartotą šildymui, karšto vandens ruošimui ir cirkuliacijai (pagal LR energetikos ministro įsakymu patvirtintą Mokėjimo už šilumą ir (ar) karštą vandenį pranešimo formą, kurioje yra pateikiami visi duomenys kiekvienam butui (Žin., 2010, Nr. 127-6488; Aktuali redakcija nuo 2011-10-30)
Ypač svarbu sąskaitose atkreipti dėmesį į suvartotą šilumos kiekį (kWh) buto šildymui ir atitinkamai mokėjimų už šilumą dydį, kuris atspindi daugiabučio namo atitvarų ir šildymo / karšto vandens sistemų būklę, šių sistemų priežiūros kokybę.
***************************************************
Tai Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos pranešimas.

Ne mažiau svarbu atkreipti dėmesį į tai, ar mokama, ar ne  karšto vandens kaina, kadangi didelėje daugumoje karštas vanduo ruošiamas daugiabučiuose namuose įrengtuose šilumos punktuose - t.y. be tarpininko.
Tokiu atveju karšto vandens kainos neturi būti.

Štai taip - „Valdžios galias riboja Konstitucija, Valstybė gina vartotojo interesus“.


Jame nustatomos sąvokos:

 10.1. Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo veikla – veikla, susijusi su apskaitos prietaisų aptarnavimo (įrengimo, pakeitimo, remonto, metrologinės patikros), sąskaitų, mokėjimo pranešimų apie suteiktas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas parengimu ir pateikimu vartotojams ir abonentams, vandens suvartojimo bei mokėjimų apskaita, vartotojų ir abonentų informavimu bei kita, su geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pardavimu susijusi veikla.

10.17. Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo paslaugos kaina – tai kaina, mokama už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo PASLAUGŲ PARDAVIMO PASLAUGAS ABONENTAMS – apskaitos prietaisui, vartotojams – butui, daugiabučio namo įvadui ir vartotojams, gyvenantiems individualiame name – apskaitos prietaisui.

     Tokiu būdu    greta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugos  kainos   Metodikoje įvedama  papildoma  geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo PASLAUGŲ PARDAVIMO PASLAUGA ir atitinkamai jos kaina ........

PASLAUGŲ PARDAVIMO PASLAUGA ...............?????!!!!!

  Betgi    nuo 2014 11 01  galiosiantis GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS nustato:   Atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo ir patikros sąnaudos įtraukiamos į geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainą.

Pažymėtina, kad ir galiojantis GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO  ĮSTATYMAS nustato tą patį.

Tokiu būdu Kainų komisija bando įteisinti jau eilę metų  jos vykdomą akivaizdų ir nepaneigiamą GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO  ĮSTATYMO pažeidimą.

Pažymėtina, kad eilę metų Seimo Ekonomikos komitetas patenkinamai vertina metines Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atskaitas, nežiūrint to, kad pastaroji akivaizdžiai nepaiso ir Šilumos ūkio įstatymo nuostatų.

Pažymėtina, kad ir Prezidentūra, būdama gerai informuota apie tokią Kainų komisijos  „veiklą“, kaip sakoma, užmerkia  akis, kaip sočiai pelių prisikirtęs riebus katinas ...“

Daugiau TAIP negu NE, kad ir Prezidentūra,  ir Seimo Ekonomikos komitetas lygiai taip pat reaguos ir į šią informaciją.

  Kadangi akivaizdu ir nepaneigiama, kad Kainų komisija ir toliau rengiasi nepaisyti Įstatymo, kas yra   viešojo intereso pažeidimas, todėl prokuratūra turėtų į jį reaguoti savo iniciatyva.

 Betgi ir čia greičiau TAIP, negu NE .........

Štai taip  sumoje   -Valdžios galias riboja Konstitucija, Valstybė gina vartotojo interesus“.

2014 m. rugsėjo 24 d., trečiadienis

„Dėk grūdą prie grūdo, pridėsi aruodą“.ASMENŲ PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO IR JŲ APTARNAVIMO VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO INSTITUCIJOSE, ĮSTAIGOSE IR KITUOSE VIEŠOJO ADMINISTRAVIMO SUBJEKTUOSE TAISYKLĖS nustato:

V. ATSAKYMŲ Į PRAŠYMĄ PARENGIMAS, IŠSIUNTIMAS (ĮTEIKIMAS) ASMENIUI, ATSAKYMŲ APSKUNDIMAS
 39. Į asmenų prašymus atsakoma valstybine kalba ir tokiu būdu, kokiu pateiktas prašymas, jeigu asmuo nepageidauja gauti atsakymą kitu būdu. Prireikus į prašymą gali būti atsakoma ne valstybine kalba, kai vadovaudamasi tarptautinės teisės aktais prašymą pateikia užsienio valstybės institucija, kitas užsienio subjektas ar tarptautinė organizacija.

   Deja Vilniaus savivaldybės administracija į laiškus, gautus elektroniniu būdu, pasirašytus  elektroniniu parašu, atsakymus siunčia paštu.
   
O trečiadienį gerai žinomas ekonomistas Kuodis per Žinių radiją pareiškė, kad Vilniaus savivaldybė yra faktiškai bankrutavusi.

Tai tikrai ne pirmas tokio pobūdžio pareiškimas.

Laikų siuntimas elektroniniu būdu nieko nekainuoja, o paštu  ~ 1,5 lito.

Tuo tarpu sena valstietiška patarlė sako: „Dėk grūdą prie grūdo, pridėsi aruodą“.


   Šiuo metu Buitinių vartotojų sąjunga atlieka žurnalistinį tyrimą, kaip įrenginėjamos pėsčiųjų perėjos Vilniaus mieste.

Vos pradėjus tyrimą, jau galima tvirtinti, kad, kaip sakoma, šioje vietoje kairė nežino ką daro dešinė ...

Bet gi tai nekas kitas, tik  kaip savivaldybės administracijos direktoriaus aplaidumas ....

O čia jau eikvojamos ganėtinai nemažos biudžeto lėšos.

Taigi yra pagrindas teigti, kad Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriui nei teisės aktų nuostatų paisymas, nei savivaldybės biudžeto lėšų taupymas nerūpi.

Ką jis tenai veikia, kuo užsiima, kaip sakoma, vienas ponas Dievas žino.

   O kad toks savivaldybės administracijos direktorius tinka ir patinka merui bei savivaldybės tarybai, suponuoja nuomonę, kad Vilniaus miesto biudžeto lėšos naudojamos ganėtinai   neracionaliai  su galimu korupcijos kvapeliu.
  
Konservatoriai nori kandidate į Vilniaus merus iškelti  valstybės tarnautojų atlyginimų ir pensijų  „giljotina“ taip vadinamą buvusią finansų ministrę Į. Šimonytę.

Sumanymas tikrai vertas dėmesio ir ko gero palaikytinas, jeigu tikėtis, kad  ji sugebėtų paveikti savivaldybės tarybą išrinkti administracijos direktorių, kuriuo ji pasitiki.

Tačiau jei savivaldybės taryba taryba išrinktų, kaip sakoma, „vestuvinį generolą“, vargu ar „giljotina“ sugebėtų ištrauktų Vilnių iš bankroto duobės.
.
.
.

Svarbu, kad ratas užsidarė .....

Pagaliau ilgokais trukusi intriga pasibaigė -paskirtas naujas energetikos ministras - nepartinis ...

Juo   tapo Rokas Masiulis Klaipėdos nafta vadovas.

O UAB „Lietuvos energija“  vadovauja dr. Dalius Misiūnas.

Taigi, kaip sakoma, ratas užsidarė ... visa šalies energetika patikimose  "rankose" , kaip skelbia opozicija ..........


Tiktai geras klausimas – o kas gi  yra ta tų rankų „galva“ ??

Labai panašu, kad tai yra prezidentūra...


Tačiau, vadovaujantis sveiko proto logika, ji jokiu būdu negali būti  tos galvos smegenys“ ...

Tačiau argi kam nors tai svarbu ???

Svarbu, kad dabar „otkatų“ sistema energetikoje veiks be trikdžių.


Pamokius“  Seimo narį A. Skardžių, vargu ar kas nors iš Seimo narių bandys dar kartą šiai sistemai trukdyti.

Aplamai keista, kad Seimo narys nepasimokė iš Valdovų rūmų statybos.

Svarbu,  kad "tikslas pateisintų  išlaidas ...“


  Patvirtinus naują energetikos ministrą Prezidentė išvyko spręsti pasaulinio lygio problemų ...

  O tai, kad šalis liko be vyriausiojo ginkluotųjų pareigų vado, be jį pavaduojančio, kaip tai nustato tiesiogiai taikomas teisės aktas Lietuvos respublikos Konstitucija, kad kilus pavojui šalies saugumui nebūtų kam skelbti nepaprastąją padėtį, mobilizaciją ir t.t. argi kam nors tai rūpi .... kam nors svarbu ...

Svarbu, kad ratas užsidarė ....


  Argi kam nors svarbu, kad iki šiol  nėra patvirtintas NACIONALINĖS ENERGETIKOS STRATEGIJOS ĮGYVENDINIMO 2013–2017 METŲ PLANAS ...., kurio projektą energetikos ministerija turėjo parengti 2013 metų IV ketvirtį ...


Svarbu, kad ratas užsidarė ....
.
.