2013 m. rugsėjo 7 d., šeštadienis

Vyriausybės, jos atstovų apskrityse, apygardų prokuratūrų, savivaldybių tarybų žiniai – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai (bendrijos, jungtinės veiklos sutarties įgalioti asmenys, savivaldybės paskirti administratoriai) niekaip negali atlikti savivaldybių funkcijų                        BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA

                     Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
             Visuomenės informavimo priemonės valdytoja
                               8-686-65887,8-5-2764865,   Šilumos ūkio įstatymu nuo 2011 11 01 apribojus šilumos tiekėjams jų nuosavybėje esančių šilumos punktų   valdymą (Šilumos ūkio įstatymas, 20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra) ir Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai iki šiol neparengus atitinkamų poįstatyminių teisės aktų, ne kurios teisiškai neraštingos, sovietinės savimonės,  savivaldybių tarybos ėmėsi agresyvių priemonių savo turtą –šilumos punktus priverstinai įpiršti daugiabučių namų savininkams.

  Betgi  Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas nustato: Kitiems juridiniams asmenims savivaldybės turtas patikėjimo teise gali būti perduodamas pagal turto patikėjimo sutartį savivaldybių funkcijoms įgyvendinti ir tik tais atvejais, kai jie pagal įstatymus gali atlikti savivaldybių funkcijas.

Betgi  akivaizdu, kad daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai niekaip negali atlikti kokių nors savivaldybių funkcijų.

 Buitinių vartotojų sąjunga kreipėsi į eilę vyriausybės atstovų apskrityse, apygardos prokuratūrų prašydama pagal savo kompetenciją imtis priemonių, kad savivaldybių tarybos nepažeistų  Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatų.

 Kol kas gavome tik vieno Vyriausybės atstovo apskrityje atsakymą, kuriame jis atsisako veikti pagal savo kompetenciją, nes matote „savivaldybės tarybos sprendimas buvo priimtas tikslu įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo reikalavimus įteisinant patalpų savininkų bendrąją nuosavybę į šilumos punkto įrenginius, o ne turint tikslą juos prievarta parduoti šilumos vartotojams ...“

 O apie Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatas, kaip sakoma,nei bū ..., nei mė .....“

    Betgi pastarasis Įstatymas tam ir yra  išleistas, kad apsaugoti savivaldybės turtą, o Vyriausybės atstovai tam ir yra tame tarpe  skirti   užtikrinti, kad savivaldybės turtas būtų valdomas, naudojamas, juo disponuojama tik šio  Įstatymo nustatyta tvarka.

  O ir Šilumos ūkio įstatyme, kaip sakoma, nė su žiburiu nesurasi, kad šilumos punktus daugiabučių namų savininkai privalo  prievarta įsigyti.

  Sumoje Vyriausybės atstovams, apygardų prokuratūroms, jeigu pamiršo, primename, kad viešoje teisinėje erdvėje galioja nuostata, kad galima tik tai, kas nustatyta, kad yra ir toks Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, kurio nuostatomis būtina vadovautis.

 Vyriausybei gi siūloma padidinti kvalifikacinius reikalavimus savo atstovams apskrityse ir nepamiršti pasidomėti, ką gi jie tenai veikia ....******************************************************************************
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ĮSTATYMAS
11 straipsnis. Savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo
1. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, remdamasi įstatymais, įgyvendina savivaldybės taryba.
2. Kitos savivaldybių institucijos, savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos joms patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo pagal įstatymus savivaldybių tarybų sprendimų nustatyta tvarka.
3. Kitiems juridiniams asmenims savivaldybės turtas patikėjimo teise gali būti perduodamas pagal turto patikėjimo sutartį savivaldybių funkcijoms įgyvendinti ir tik tais atvejais, kai jie pagal įstatymus gali atlikti savivaldybių funkcijas. Sprendimą dėl turto perdavimo patikėjimo teise kitiems juridiniams asmenims priima savivaldybės taryba. Tokiame sprendime turi būti nurodyta savivaldybės institucija ar įstaiga, įgaliota sudaryti turto patikėjimo sutartį, ir juridinis asmuo, pagal įstatymus galintis atlikti savivaldybių funkcijas.


2013 m. rugsėjo 6 d., penktadienis

Valdžios nepadorumo įrodymas .....                   BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA


                     Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
             Visuomenės informavimo priemonės valdytoja
                               8-686-65887,8-5-2764865,  Šiandien į Vilnių atvyksta Rusijos dujų koncerno „Gazprom“ valdybos pirmininkas Aleksejus Mileris, kuris susitiks  su ministru pirmininku Algirdu Butkevičiumi.

   „Lietuvos žinios“  rašo, kad,  jos turima informacija,  rinkos analitikai ir dujų importuotojai   iš šio susitikimo nesitiki reikšmingų   gamtinių dujų kainos pokyčių.

 Betgi kol vyks derybos, jau šiuo metu gamtinių dujų tiekėjas SKY ENERGY tiekia dujas visų grupių buitiniams vartotojams, esantiems AB „Lietuvos dujos“ skirstymo licencijoje apibrėžtoje teritorijoje,  2 ct/m3 mažesne kaina plius nereikia mokėti pastovios tarifo dalies  (http://www.dujos24.lt/).


  2012 m. rugsėjo 14 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija bendrovei SKY ENERGY išdavė gamtinių dujų tiekimo licenciją, o šių metų gegužės 30 d. patvirtino SKY ENERGY gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams, įsigaliosiančius nuo 2013 m. liepos 1 d.

 Licencija yra, dujų kainos mažesnės, betgi ar apie tai žino buitiniai dujų vartotojai ???
  Kaip sakoma, vargu bau .....

  Betgi Konstitucija nustato - VALSTYBĖ GINA VARTOTOJO INTERESUS  !!!!

  Taigi   ar ne valdžios pareiga informuoti buitinius gamtinių dujų vartotojus apie sumažėjusias gamtinių dujų pirkimo kainas ???

  Kur jau ten ....

  Tokia jau mūsų ES bantustane  susiklostė tradicija, kad mažinti energijos kainas gali tik Jos Kilnybė  konkurencijoje su Premjeru ......

  Todėl kas paneigs, kad SKY ENRGY, kaip kad Vilniaus energijos,  ateityje laukia rimti nemalonumai.

   Nebent ji turėtų itin, itin „kietą stogą“ ...

 Normalioje šalyje, kur valdžia rūpinasi ne tik savimi, bet ir  žmonėmis, visi gamtinių dujų vartotojai gautų informaciją apie galimybę pirkti dujas mažesnėmis kainomis.

 Žiniasklaidos priemonės, irgi prie to prisidėtų........ jeigu padorumas joms būtų prieinamas...

2013 m. rugsėjo 5 d., ketvirtadienis

Kas apgins Kauno šilumos vartotojus nuo šilumos tiekėjo ......                      BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA


                     Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
             Visuomenės informavimo priemonės valdytoja
                               8-686-65887,8-5-2764865,
.*******************************************************


Neteisėtai apsiskelbęs  techniškai  nesamo centralizuotai paruošto,    lauko tinklais į daugiabučius  namus pristatomo karšto vandens tiekėju,  įvedęs jo  kainą ir  tokiu būdu padidinęs mokėjimą už karšto vandens kubą ~ 2 litais,  faktiškai šios veiklos nevykdantis,  Kauno šilumos tiekėjas pradėjo ganėtinai keistai elgtis.

  Pavyzdžiui vienam Savanorių namo buto savininkui jis visą laiką pateikdavo sąskaitas už šilumą be „gyvatuko“ mokesčio, kadangi jis labai senai buvo atjungtas.

 Tačiau tapęs „karšto vandens tiekėju“ šilumos tiekėjas  staiga pradėjo pateikinėti sąskaitas su „ gyvatuko“ mokesčiu ..................

 Paaiškinti, kodėl taip įvyko, šilumos tiekėjo atstovai    nesugebėjo.

Ir kas paneigs, kad galbūt  šilumos tiekėjas mano, kad dėl to, kad jis pasiskelbė veiklos nevykdančiu karšto vandens tiekėju,  visi atjungti „gyvatukai“ ėmė ir patys savaime prisijungė ......   

 Kaip ten bebūtų, sveiko proto logika besivadovaujantys šilumos tiekėjai, juos atstovaujanti Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija, nuosekliai siekia  kad būtų atsiskaitoma  tik už daugiabučiam namui iki šilumos punkto patiektą šilumą.

 Taip ir turėtų būti pagal Šilumos ūkio įstatymą, taip viešai yra pareiškusi ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkė- ..... „TURĖTŲ BŪTI ....“   

Betgi ne veltui sakoma -  Kaunas yra Kaunas ....

Todėl ir lieka atviras klausimas Kas apgins Kauno šilumos vartotojus nuo šilumos tiekėjo ???