2015 m. spalio 30 d., penktadienis

Situacija kaip toje A.P. Čechovo palatoje Nr. 6 ...............
„Kelerius metus pažaidėme, vyko eksperimentas, o šiandien jau aišku, kad jis nepasiteisino.
Verslas nemažai investavo į biokuro katilines, ypač Kaune, Klaipėdoje, bet žiemos mėnesiais kainų vartotojams tai beveik nesumažino.
Laimėjo tie keli verslininkai, kurie pirmieji pasistatė biokuro katilines, tapo nepriklausomais šilumos gamintojais ir susižėrė pelną, nes parduodavo šilumą tik šiek tiek pigiau nei brangias dujas kūrenančios miestų elektrinės“,

 – teigia  konsultantas energetikos klausimais ir Kauno technologijos universiteto dėstytojas Valdas Lukoševičius.

Akivaizdžiai gudrauja buvęs Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narys.

AKIVAIZDŽIAI !!!!

Jokio žaidimo ar eksperimento su nepriklausomais šilumos gamintojais nebuvo ir tada, kada jis buvo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos narys, nėra jo ir dabar.

   Šilumos ūkio įstatymas visą laiką buvo orientuotas į „nepriklausomų – nereguliuojamų“ šilumos gamintojų viršpelnių užtikrinimą ir apie kokią nors konkurenciją šilumos gamyboje, vadovaujantis sveiko proto logika, visą laiką net kalba negalėjo eiti.

    Štai taip atrodė Šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnis. Šilumos supirkimas iš nepriklausomų gamintojų   2008 metų sausio 1 dieną:

  Šilumos tiekėjai Vyriausybės nustatyta šilumos supirkimo iš nepriklausomų gamintojų į šilumos tiekimo sistemas tvarka superka iš nepriklausomų gamintojų šilumą, atitinkančią kokybės, tiekimo patikimumo, aplinkos apsaugos reikalavimus ir parduodamą mažesne kaina negu tiekėjų palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos ar kitų nepriklausomų gamintojų parduodamos šilumos kainos.
  Jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas yra vienintelis arba jei vienas ar keli nepriklausomi šilumos gamintojai gamina daugiau kaip 50 procentų šilumos vienoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje, jiems privaloma šilumos gamybos kainodara taikoma kaip ir kitoms šilumos tiekimo įmonėms.

Štai taip    atrodo Šilumos ūkio įstatymo  10 straipsnis. Šilumos supirkimas iš nepriklausomų gamintojų dabar:

  Visais atvejais šiluma, superkama iš nepriklausomų šilumos gamintojų, negali būti brangesnė negu šilumos tiekėjo palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

  Nepriklausomiems šilumos gamintojams yra privaloma šilumos gamybos kainodara šio įstatymo nustatyta tvarka kaip ir kitiems šilumos tiekėjams, jeigu nepriklausomo šilumos gamintojo nuosavybės ar kitu pagrindu valdomo šilumos gamybos arba bendros šilumos ir elektros energijos gamybos (kogeneracinio) įrenginio statybai ar modernizavimui finansuoti yra pasinaudota ar naudojamasi Europos Sąjungos finansine parama, nacionalinės atsinaujinančių energijos išteklių plėtros programos finansavimo šaltiniais, valstybės ar savivaldybės dotacija ar subsidija arba elektros energijos gamybai termofikaciniu režimu kombinuotojo elektros energijos ir šilumos gamybos ciklo elektrinėse patvirtintomis viešuosius interesus atitinkančių paslaugų lėšomis ir (ar) remtinos elektros energijos gamybos apimčių priemonėmis ar atsinaujinančių energijos išteklių naudojimui skatinti taikomomis fiksuoto tarifo priemonėmis arba jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas ar nepriklausomų šilumos gamintojų, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė vienoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje gamina daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio.

  Esant pagrįstam nepriklausomo šilumos gamintojo, kuris vienoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje gamina šilumos kiekį, sudarantį daugiau kaip 1/3 metinio šilumos kiekio, prašymui, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija turi teisę priimti motyvuotą sprendimą jam netaikyti privalomos šilumos gamybos kainodaros, jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas ar nepriklausomų šilumos gamintojų, susijusių kontrolės ar priklausomybės santykiais, grupė vienoje centralizuoto šilumos tiekimo sistemoje gamina šilumos kiekį, nedarantį reikšmingos įtakos galutinei tos centralizuoto šilumos tiekimo sistemos kainai, lyginant su padėtimi, jeigu nepriklausomam šilumos gamintojui būtų taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara.

 
Pažymėtina, kad  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija visą laiką tenkino nemotyvuotus nepriklausomų šilumos gamintojų prašymus būti nereguliuojamais.

Beje  nemažą laiko tarpą nereguliuojami šilumos gamintojai   šilumos gamybos įrengimų statymui  galėjo pasinaudoti ES parama ......

 Beje tenka pažymėti, kad „konkurencija šilumos gamyboje“ buvo aktyviai „skatinama“ Prezidentūros, tenkinant vienos, žiniasklaidos informacija su rusišku kapitalu galimai susijusios, energetikos bendrovės interesus ....

Akivaizdu, kad konkurencija šilumos gamyboje nėra valdžios interesas, nes  pastaroji veržiasi valdyti šilumos gamybos įmones ir jokie konkurentai jai tikrai nereikalingi.

O kas liečia Šilumos ūkio įstatymą, tai jame yra ir  tokia nuostata:

 Karšto vandens ruošimas ir tiekimas grindžiami konkurencija vartotojams pasirenkant karšto vandens tiekėją ar apsirūpinimo karštu vandeniu būdą.

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ir savivaldybių institucijos numato priemones konkurencijai karšto vandens ūkyje skatinti ir užtikrina jų įgyvendinimą.


Betgi Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnis nustatė: 

Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais. 


Taigi konkurencija karšto vandens tiekime galima tiktai vykdant jo centralizuotą ruošimą ir  tiekimą į pastatus  lauko tinklais ......

O ką tai reiškia, vadovaujantis sveiko proto logika, geriau jau patylėti ...

Užtenka jau to,  kad į teisinės prostracijos duobę kritusi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija nustatinėja centralizuotai paruošto, lauko tinklais daugiabučiams namams pristatyto ir tenai parduoto karšto vandens kainas, o apgailėtinai šioje vietoje atrodantys,  šilumos tiekėjai jas taiko .....

O šilumos vartotojai elgiasi taip, kaip ta liaudis pagal Užkalnį .....................

O Valstybinę kainų ir energetikos kontrolės komisiją  kuruojantis Seimo Ekonomikos komitetas kasmet svarsto jos metinę ataskaitą ir jai pritaria, o Seimas ją patvirtina .......

O kurgi yra, ką gi veikia vartotojų teises ginančios asociacijos, jų skėtinės organizacijos ???


   Ir ką gi jos gali veikti ar nuveikti, jeigu jų „nusipelnę energetikos ekspertai“ ( anot tikrai daug nusipelniusio energetikai, buvusio ilgamečio Valstybinės energetikos inspekcijos viršininko Vytauto Miškinio – vieno vamzdžio galo specialistai), 

kaip tie galutinai nuplušę   kiemo gaidžiai, tesugeba  giedoti vieną ir tą pačią giesmę apie tai, kad  didžiausia  mūsų šalies šilumos ūkio bėda yra ta, kad nekokybiškai aptarnaujamos daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos ...............


 Tokiu būdu sumoje, kas paneigs, kad aukščiau aprašyta situacija labai jau adekvati   Antono Pavlovičiaus Čechovo apsakyme  „Palata Nr. 6“ aprašytai  situacijai......

  

Vilniaus apygardos prokuratūra paprašyta informacijos ....

Kadangi  Vyriausybė ar jos įgaliota institucija jau KETURI metai kaip neparengia, ir iš esmės nesiruošia parengti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimų įstatymo  įgyvendinimo poįstatyminių teisės aktų, š.m. spalio 4 dieną raštu Nr. 3  pakartotinai, remiantis Energetikos   ministerijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateikta informacija, Vilniaus apygardos prokuratūra buvo paprašyta  pagal savo kompetenciją  pasinaudoti  Prokuratūros įstatymo jai suteikta teise – kreiptis į teismą apginti viešąjį šilumos vartotojų interesą – prašyti teismą įpareigoti Vyriausybę   įvykdyti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo 2011 m. rugsėjo 29 d.,  Nr. XI-1608,  nuostatą:

  Vyriausybė ar jos įgaliota institucija  iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.


   Į tai gautas prokurorės Dianos Kasperavičienės pasirašytas  2015 10 23 nutarimas Nr. 2.1.5-66 „Atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones“, kuriame rašoma, kad atsisakoma taikyti viešojo intereso gynimo priemones -  kreiptis į teismą prašant įpareigoti Vyriausybę   įvykdyti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo 2011 m. rugsėjo 29 d.,  Nr. XI-1608,  nuostatą dėl poįstatyminių teisės aktų parengimo.

 Nurodytas motyvas Konstitucinio teismo 2010 05 13 nutarimas.

Betgi  Lietuvos respublikos konstitucinis teismas  2010 m. gegužės 13 d  nutarime

„Dėl Lietuvos respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies (2007 m. gruodžio 18 d. redakcija) atitikties Lietuvos respublikos konstitucijai, Lietuvos respublikos prezidento 2007 m. gegužės 29 d. dekreto nr. 1k-988 „Dėl valstybinės lošimų priežiūros komisijos nario atleidimo“ atitikties Lietuvos respublikos konstitucijai, Lietuvos respublikos azartinių lošimų įstatymo 26 straipsnio (2003 m. liepos 4 d. redakcija) 4 daliai“

aiškina:


14.Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, kad ir valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų veikloje, be joms pavestų valstybės funkcijų vykdymo, esama ir kitokios veiklos, inter alia susijusios su vidinio administravimo funkcijų vykdymu.

Paminėtina ir tai, kad dėl Respublikos Prezidento ar Vyriausybės veiklos gali atsirasti ir asmens teisių ar laisvių pažeidimas, inter alia žala.

Šiame kontekste pažymėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio „Bylos, priskirtos administracinių teismų kompetencijai“ 1 dalyje inter alia nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus (1 punktas (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija), žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis) (3 punktas (2007 m. birželio 7 d. redakcija), tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės ar savivaldybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus (įskaitant pareigūnus ir įstaigų vadovus) (5 punktas (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija).

   Šios nuostatos suponuoja, kad administraciniai teismai gali nagrinėti inter alia bylas dėl Respublikos Prezidento ar Vyriausybės veiklos (neveikimo), kuria buvo (galėjo būti) pažeistos asmens teisės ar laisvės, rezultato ar jo padarinio, inter alia žalos atlyginimo.


   Betgi Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai iki šiol neparengiant Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinamųjų tiesės aktų yra pažeidžiamos tiek šilumos punktų savininkų šilumos tiekėjų, tiek  daugiabučių namų savininkų, kuriems šilumos tiekėjų šilumos punktai   pagal savo funkcijas yra priskirti kaip bendrojo naudojimo objektai, teisės.

 Taigi ir akivaizdus viešojo intereso pažeidimas, ir akivaizdi teisė administraciniams teismams nagrinėti bylas dėl Vyriausybės neveikimo.


   Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, Vilniaus apygardos prokuratūra paprašyta informacijos:

  • Kodėl Apygardos prokuratūra nesinaudoja aukščiau pateiktu  Konstitucinio teismo išaiškinimu, o iškreiptai taiko Konstitucinio teismo aiškinimus tikslu išvengti viešojo intereso gynimo.     . 

2015 m. spalio 29 d., ketvirtadienis

Buitinių vartotojų sąjunga tikisi .......  Susipažinusi  su  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos laišku Priedas 1,    Buitinių vartotojų sąjunga laiko tikslinga išdėstyti  Šilumos ūkio įstatymo esmines nuostatas, kurios reguliuoja karšto vandens tiekimą daugiabučiams namams ir karšto vandens tiekimo organizavimą daugiabučiuose namuose.

Šilumos ūkio įstatymas nustato šiuos  karšto vandens tiekimo - organizavimo  pastatams būdus, kuriuos realizuoja  šilumos tiekėjai:

1.   Karšto vandens TIEKIMAS – centralizuotai paruošto karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.
Kada karštas vanduo grupei pastatų yra ruošiamas centralizuotai katilinėse, arba kvartalinėse boilerinėse.
O į juos pristatomas atvira šildymo sistema arba karšto vandens tiekimo lauko tinklais.
Sovietinių laikų reliktas, retai dar pasitaikantis.

2. Karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose ORGANIZAVIMAS.
  Kada karštas vanduo ruošiamas daugiabučiuose namuose besirandančiuose šilumos tiekėjams priklausančiuose šilumos punktuose.
Šilumos punktas yra  vientisas, nedalomas šiuolaikinis technologinis įrenginys, skirtas pastatų patalpoms tiekiamos šiluminės energijos reguliavimui ir karštam vandeniui pastatuose ruošti.


   Kadangi Šilumos ūkio įstatymas nuo  2008 01 01 nustatė: Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas šilumos perdavimo tinklo įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus,  todėl Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija šilumos punktų priežiūros (eksploatavimo, t.y. karšto vandens ruošimo) sąnaudas įtraukdavo į šilumos kainas.

  Tačiau nuo  2010 metų gegužės mėnesio Kainų komisija pradėjo nustatinėti centralizuotai paruošto karšto vandens kainas, o šilumos tiekėjai pradėjo jas taikyti.

   Tokiu būdu šilumos tiekėjai pradėjo imti neteikiamos paslaugos, centralizuotai paruošto, pastatams pristatyto ir tenai parduoto karšto vandens mokestį, kadangi jie karštą vandenį ir toliau ruošė pastatuose besirandančiuose savo šilumos punktuose, o už karšto vandens ruošimą jiems buvo atlyginama per šilumos kainą.

  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija šios neteikiamos paslaugos mokestį motyvavo ( ir tebemotyvuoja) Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio Karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose ORGANIZAVIMAS nuostata:  2. Kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas, nes, savaime suprantama, kad daugiabučių namų šilumos vartotojus tenkino esama situacija ir jie nieko nedarė.

Beje jie taip ir  nesuprato, kad iš jų buvo pradėtas imti neteikiamos paslaugos mokestis........

   Tuo tarpu nuo 2011 11 01 Šilumos ūkio įstatymas (20 straipsnis) nustatė, kad šilumos tiekėjai daugiabučiuose namuose nebegali būti karšto vandens ruošėjais  ir jų šilumos punktus perdavė prižiūrėti (eksploatuoti  t.y. ruošti karštą vandenį ) daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams.

Vienkart Šilumos ūkio įstatymas nustatė, kad šilumos tiekėjų daugiabučiuose namuose besirandantys šilumos punktai pagal savo paskirtį yra bendrojo naudojimo objektai.

Todėl, vadovaujantis vien tik sveiko proto logika, net ir kalba apie centralizuotai paruošto, daugiabučiams namams  pristatyto ir tenai parduoto karšto vandens kainą neturėjo eiti.

 Tačiau Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija ignoravo ir toliau tebeignoruoja  Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnį  ir toliau nustatinėja centralizuotai paruošto karšto vandens kainas, jas motyvuodama tik Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsniu,  o šilumos tiekėjai jas taiko.

  Jas taiko ir UAB ,,Vilniaus energija“,  nors nuo 20212 metų pradžios savo nuosavybėje šilumos punktų nebeturi ....

Mūsų turimomis žiniomis tiek Rusijoje, tiek Baltarusijoje neteikiamų paslaugų mokesčių nėra.

O ES šalyje, kuri save laiko demokratine ir pastoviai teikia nemokamas   demokratijos pamokas aukščiau paminėtoms šalims, TOKS MOKESTIS YRA ....

Todėl Kainų komisija ir yra paklausta:

Ø    Kokiais ES teisės aktais, LR Konstitucijos, Kodeksų nuostatomis vadovavosi  Komisija, įteisindama nesuteiktos paslaugos – centralizuotai paruošto karšto vandens kainą, nors ir tokia paslauga akivaizdžiai ir nepaneigiamai neteikiama ir negali būti teikiama ( pvz. UAB ,,Vilniaus energija“, kuri nuo 2012 metų pradžios nebeturi savo nuosavybėje daugiabučių namų šilumos punktų )

Deja tokios informacijos Kainų komisija nepateikė ir savo 2015 10 28 laiške Nr. R2-(ŠP)-3335.

 O jos šiame laiške pareikštas motyvas, kad „Komisijos kompetencijai nėra priskirta vertinti kitų institucijų priimtų teisės aktų nuostatų  atitikties viena kitai“ yra visiškai niekinis, kadangi Kainų komisija privalo  vadovautis visu Šilumos ūkio įstatymu ištisai, o ne jos pasirinktomis atskiromis, visiškai atplėštomis nuo Įstatymo esmės, nuostatomis, nekalbant jau apie elementarią  sveiko proto logiką .....

    Sumoje tikimės, kad ši informacija padės Vyriausiajai  administracinių ginčų komisijai teisingai išspręsti skundą, o tiems, kurie vadovaujasi sveiko proto logika, padės teisingai įvertinti neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo    problemą.

********************* *****************************

Priedas 1
2015 m. spalio 28 d., trečiadienis

Dėl šalčio daugiabučiuose namuose gali būti kalti ir tokie „ekspertai“ ir tokių straipsnių autoriai .......
KTU Statybos ir architektūros (SAF) fakulteto doktorantė L. Gagytė www.kaunoaleja.lt straipsnyje
(Paskelbė: Vaida)

aiškina, kad daugiabučio namo radiatorių  pakeitimas priskiriamas statinio paprastame remontui ir kad daugiabučio namo buto savininkas, norintis pasikeisti radiatorių, turi kreiptis į daugiabučio namo valdytoją ir užsakyti paprastojo remonto projektą.

Betgi daugiabučių namų radiatoriai butuose ir voniose („gyvatukai“) yra bendrojo naudojimo objektai, kuriuos prižiūri (eksploatuoja) šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai.

Ir tai jų pareiga keisti butų radiatorius, tai jie yra atsakingi už daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų darbą.

Tokiu būdu, perskaitę šį straipsnį, daugiabučių namų savininkai, kurie ir taip jau yra įsitikinę, kad viskas kas jų bute yra jų nuosavybė, norintys pasikeisti radiatorius nei pas daugiabučių namų valdytoją kreipsis, nei kokį nors projektą ruoš.

Gerai kad tik vieną radiatorių pakeis kitu, bet dažniausiai pasididins ir jų skaičių ir jų galingumą.

Tokia yra reali tikrovė, kaip ir tai, kad tiek straipsnio autorė, tiek doktorantė „ekspertė“ akivaizdžiai  neturi supratimo, kad be Statybos įstatymo yra dar ir Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties  pastatų savininkų bendrijų įstatymas, Šilumos ūkio įstatymas  ir jo poįstatyminiai teisės aktai.

Tokiu būdu dėl šalčio daugiabučiuose namuose gali būti kalti ir tokie  „ekspertai“ ...... ir tokių straipsnių autoriai ....

.

Neužilgo vienos valdžios institucijos „Olimpas“ turės nuspręsti. ar solidarizuotis su Kainų komisijos „Olimpu“, ar vadovautis sveiko proto logika ....

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai nepateikus informacijos:

Ø  Kokiais ES teisės aktais, LR Konstitucijos, Kodeksų nuostatomis vadovavosi  Komisija, įteisindama nesuteiktos paslaugos – centralizuotai paruošto karšto vandens kainą, nors ir tokia paslauga akivaizdžiai ir nepaneigiamai neteikiama ir negali būti teikiama ( pvz. UAB ,,Vilniaus energija“, kuri nuo 2012 metų pradžios nebeturi savo nuosavybėje daugiabučių namų šilumos punktų ). 

ir ar Kainų komisija sutinka, kad Šilumos ūkio įstatymo 15 (dėl  karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose organizavimo) ir 20 (dėl šilumos tiekėjų šilumos punktų daugiabučiuose namuose perdavimo prižiūrėti be sutarčių daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams)  straipsnių  nuostatos prieštarauja viena kitai.

Ø  Jeigu TAIP, kodėl nesiėmė priemonių.

Ø  Jeigu NE, tai prašome atitinkamo pagrindimo.

   Buvo kreiptasi į Vyriausiąją administracinių ginčų komisiją su prašymu paprotinti Kainų komisiją pateikti prašomą informaciją.

 Neilgai trukus Vyriausioji administracinių ginčų komisija gavo Kainų komisijos atsiliepimą į mūsų skundą.

  Jo esmė tame, kad Kainų komisija jau nebenurodo  Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnio, kurio ji anksčiau teisindavo  neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens kainos nustatymą ir taikymą.  

( Beje keliuose  laiškuose Kainų komisija teigė, kad ji nustato ne centralizuotai paruošto karšto vandens kainas,  o viename laiške, ir  dviejų sujungtų skundų žodinio nagrinėjimo metu, pripažino, kad nustato centralizuotai paruošto, daugiabučiams namams pristatyto ir ten parduoto karšto vandens kainas .........)

   Komisija nurodė Šilumos ūkio įstatymo 32 straipsnį, kuris nustato, kad  karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtinta Karšto vandens kainų nustatymo metodika, parengia ir teikia Komisijai ir (arba) savivaldybės institucijai karšto vandens kainos dedamųjų projektą  .......................

O kokiu Šilumos ūkio įstatymo straipsniu remiantis  savo šilumos punktų daugiabučiuose namuose nebevaldantys, ar nebeturintys šilumos tiekėjai iš Kainų komisijos malonės  tampa neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjais, pastaroji nutyli .... , ir  savo laiške rašo kad „Komisijos kompetencijai nėra priskirta vertinti kitų institucijų priimtų teisės aktų nuostatų  atitikties viena kitai“ .

 Tarkime, kad taip ir yra.

  Tačiau tada ir klausimas – kodėl Kainų komisija vadovaujasi Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsniu,  o ne 20 straipsniu ir sveiko proto logika ???

Gal Kainų komisija (kaip tas  Olimpas iš keturių „oneirojų“  ir „hekatės“)  tiki stebuklais ...., kaip kad viena Kainų komisijos darbuotoja (kaip ta mitologinė „Heskihija“) žodinio skundo nagrinėjimo metu pareiškusi, kad jei daugiabučiuose namuose iš čiaupų teka karštas vanduo, tai jį tiekia  ne kas kitas, kaip karšto vandens neruošiantys šilumos tiekėjai ........

Tai jau taip ...kaip yra, taip jau ir  yra, o neužilgo   vienos  valdžios institucijos „Olimpas“ turės nuspręsti. ar solidarizuotis su  Kainų komisijos  „Olimpu“, ar vadovautis sveiko proto logika ....


.

2015 m. spalio 25 d., sekmadienis

Tiems- kurie tiki kad NATO, t.y. JAV, mus apgins ...

США "сливает" Путину Киев и ИГИЛ?

Вчера в 8:51v_e_mi290723065

Америка осознала невыгодность собственной ошибочной политики и теперь предлагает новый вариант дружбы практически «на условиях России». Но, пока еще, не в полный голос, намеками.
На днях произошли два не особенно ярких события, настоящую значимость которых только предстоит осмыслить. Похоже, определенная часть американского истеблишмента приняла решение на сближение с Россией и преодоление негативного «наследия Обамы». И сделала в этом направлении несколько демонстративных жестов, смысл которых понять не так уж и трудно.
Первый жест – репортаж на CNN от 19 октября, посвященный сбитому «Боингу». В этой передаче аналитик телеканала Дэвид Суси делает выводы об ответственности Киева за то, что рейс MH-17 был сбит – этого бы не случилось, закрой Украина воздушное пространство над зоной боевых действий. Тут нужно трезво дать себе отчет, что это – максимальная форма «поддержки» России, доступная для американцев в рамках общего дискурса, сложившегося за последний год. Сказать напрямую, что «Боинг» был сбит не российской ракетой – об этом не может быть и речи, хоть ты тресни. Но можно сделать так, как Суси, — в завуалированной форме сместить акценты и более полно раскрыть проблему украинской вины. Это, что ни говори, уже огромный шаг вперед на фоне прежнего слаженного обвиняющего Россию медиахора.
Не заметить такой «перемены погоды» невозможно. И так же невозможно проигнорировать вопрос: с чего бы самый крупный американский телеканал пускался на такие неординарные шаги?
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно обратиться ко второму жесту, так как действующая сила у них обоих одна.
Жест номер 2 – бывший президент США Джимми Картер подарил Владимиру Путину американские карты позиций террористов в Сирии. Эта история с подаренной картой – прекрасна в своей незамутненной простоте. Подружились, стало быть, однажды Владимир и Джим на почве общей любви к рыбалке нахлыстом (слова Картера),а как российская операция в Сирии началась – у Джима и возникла добрая мысль: да у меня же, елки-палки, где-то завалялись секретные американские карты с целями. Чего добру пропадать, решил Джим и написал Владимиру на электронную почту (слова Картера): не нужны ли тебе, дорогой друг, такие карты? Естественно, нужны. Джим и отослал с наилучшими пожеланиями – бомби, не стесняйся.
Первый и самый простой вопрос: откуда у частного лица, никоим образом не имеющего отношения ни к армии, ни к разведке, ни к министерству обороны новейшие, самые свежие, секретные карты? Джимми Картер как-то причастен к военной операции к Сирии? Нет. Он занимает сейчас хоть какой-то государственный пост? Насколько я смог найти в интернете, он даже не сенатор. Это просто член Демократической партии.
Второй вопрос: какое право имеет частное лицо (даже бывший президент) распоряжаться военными секретами государства? Ну хорошо, дали тебе эту карту в Пентагоне по старой дружбе – но разве при этом позволяли ею делиться направо и налево? Картеру, конечно, за 90, «дедушка старый – ему все равно», но такое попахивает государственной изменой, а ведь простак Джим о своем «подарке», не стесняясь, рассказал в прямом эфире...
Ответ один: карту Картеру дали именно для того, чтобы он передал ее Путину.Это был продуманный и спланированный акт «наведения мостов».
Кто же его инициатор?
Демократическая партия США. Которой принадлежит CNN, членом которой состоит Джимми Картер. И Барак Обама, кстати, тоже...
Не за горами выборы президента США в 2016 году. Демократы, похоже, стремятся избавиться от негативного и отнюдь не «демократического» наследия Обамы в отношениях с Россией. В отличие от республиканцев, демократы всегда стремились к международной разрядке, переговорам и минимуму военных действий. Обама, обложив Россию санкциями, поступил «по-республикански», а это означает – сильно подвел ожидания избирателей и в целом нанес удар по реноме партии в целом. Теперь нужно как-то загладить свою вину, показать, что Америка, в случае победы демократа на выборах, отойдет от линии агрессивной политики, приносящей больше вреда, чем пользы самим США и их европейским партнерам.
Нас не должно смущать, что все это происходит «при живом президенте», то есть действия демократов идут в разрез с политикой самого Обамы. Президент – это одно, а партия – уже другое. У них могут быть различные стратегии, тем более, что Обаме на третий срок уже не идти, о рейтинге заботиться не надо, так что он, по-видимому, дал негласный карт-бланш на такие «антиобамовские» действия своим однопартийцам.
Все в совокупности это говорит о том, что в сфере дипломатического давления Россия переиграла США. Америка осознала невыгодность собственной ошибочной политики и теперь предлагает новый вариант дружбы практически «на условиях России». Но, пока еще, не в полный голос, намеками. Тем не менее, обычная грубоватая монолитность американского истеблишмента в сфере внешней политики расколота, а это дает надежду на снижении остроты конфронтации между нашими странами.
---------------------------------

2015 m. spalio 22 d., ketvirtadienis

Galvosūkis - YRA ar NĖRA ....

 TS-LKD frakcijos Seime 2015 m. spalio 15 d. pranešime rašoma, kad  Vyriausybė priėmė sprendimą nuo 2016 01 01 panaikinti elektros energijos gamybos kvotas termofikacinėms elektrinėms, naudojančioms gamtines dujas.

  O UAB ,,Vilniaus energija“  tos pačios dienos pranešime rašoma, kad Vilniaus savivaldybė prašoma pradėti procedūrą, pagal kurią VE-3 (Gariūnų) elektrinės turtas kartu su darbuotojais bus grąžintas savininkui - savivaldybės įmonei „Vilniaus šilumos tinklai",  nes sprendimą sustabdyti elektros gamybą kogeneracinėse jėgainėse priėmė Vyriausybė, praėjusią savaitę nutarusi nuo 2016 metų sausio 1 dienos panaikinti Viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kvotas elektrinėms.

  Be to Energetikos ministerija taip pat yra viešai paskelbusi, kad VE-3 (Gariūnų) nebėra būtina Vilniaus miestui apsirūpinti šiluma.

 Tačiau aukščiau paminėto Vyriausybės teisės akto, dėl VIAP kvotų panaikinimo kogeneracinėms elektrinėms, surasti Seimo teisės aktų bazėje nepavyko .........

 Kai kurių energetikos specialistų  nuomone Vyriausybė jo    nepriėmė .......

  

    Ryšium su tuo, Vyriausybė, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais,  yra paprašyta   pateikti aukščiau paminėto teisės akto kopiją, arba jo internetinę nuorodą.

.2015 m. spalio 19 d., pirmadienis

Paskutinės naujienos valdžios agresijos prieš prancūzų kapitalo firmą fronte
Vyriausybė 2015 10 07  nusprendė  kad nuo 2016 metų nebebus remiama elektros gamyba  didžiųjų miestų termofikacinėse  elektrinėse bei Lietuvos elektrinėje Elektrėnuose.

Tokiu būdu Vyriausybė davė suprasti,  kad didiesiems miestams centralizuotai šilumą tiekiančių termofikacinių elektrinių nebereikia. 
   
Taip atrodo tiktai nesigilinant į problemos esmę.

O problemos esmė slypi prancūzų kapitalo įmonės atėjime į Lietuvą.
2002 metais iš  nustekentą Vilniaus šilumos ūkį besiruošiančios išnuomoti AB Dalkia (dabar VEOLIA) buvo pareikalauta nusipirkti „kalakutų“ po 1 milijoną litų ...

Priešingu atveju buvo pažadėti dideli nemalonumai .....

Kadangi civilizuotos šalies firmai tai buvo nepriimtina, kaip buvo sakyta, taip ir buvo visą laiką daryta .....

Nuolatinius persekiojimus patyrė ir Dalkijai išnuomota UAB ,,Vilniaus energija“, ir tuometinis Vilniaus meras A. Zuokas.

Pažymėtina, kad persekiojimus ir toleravo, ir palaikė tiek premjerai, tiek Prezidentūra.


Todėl akivaizdu, kad Vyriausybės nutarimas dėl kvotų elektros energijos supirkimui  (beje ne panaikinimo, o tik prilyginimo nuliui) yra taikomas  būtent UAB ,,Vilniaus energija“, nes   energetikos ministras Rokas Masiulis pareiškė, kad panaikinus termofikacinių elektrinių elektros gamybos kvotas, turėtų būti išspręstas klausimas dėl Vilniaus elektrinės likimo.

Todėl UAB ,,Vilniaus energija“     pranešė, kad, Vyriausybei praėjusią savaitę nutarus nuo kitų metų panaikinti viešuosius interesus atitinkančių paslaugų (VIAP) kvotas elektrinėms, TEC-3 veikla tampa neįmanoma, nes technologija neleidžia gaminti šilumos, negaminant elektros, ir  kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę su prašymu priimti grąžinamą iš nuomos dalį šiuo metu nuomojamo turto – Vilniaus trečiąją termofikacinę elektrinę (Gariūnų), kuri dėl šios priežasties nebebus naudojama šilumai gaminti.

 O Vilniaus miesto vicemeras  V. Benkunskas  netruko  paviešinti, kad valstybinė įmonė  “Lietuvos energija”   ruošiasi  perimti TEC-3 už rinkos kainą, nes kol TEC-3 nebuvo valdoma savivaldybės, tai buvo pagrindinis ribojantis faktorius.

  „Lietuvos energijos“ nuomone Vilniaus TEC-3  yra Lietuvos elektros energijos tiekimo ir Vilniaus šilumos tiekimo sistemos dalis, todėl šio įrenginio perspektyva visų pirma priklausys nuo šių dviejų sistemų poreikio, o jos įrengimai gali būti vertingi esamomis prisijungimo prie inžinerinių tinklų galimybėmis ir kita panaudotina infrastruktūra.

  Tiesiai sakant Vilniaus TEC-3 bus panaudota statant  naują jėgainę ..........

   Štai tokia tikrai bolševikinė padėka prancūzų įmonei  už pavyzdingai sutvarkytą sostinės šilumos ūkį !!!!!!!  Visiškai kitoks yra valdžios požiūris į su rusišku kapitalu siejamą užsienio  firmą – jai ir teisės aktai personaliai kuriami, jai ir „žalias kelias“ į šalies energetinį ūkį ...........


.

2015 m. spalio 17 d., šeštadienis

„Liaudį pirma reikia įbauginti, o po to iš jos galima virves vyti ...“


Nepriklausomu vadinamas žurnalistas Rytas Staselis žurnale „Verslo žinios“ gvildena problemą „Kuo skiriasi energijos vartotojas nuo kliento“.

Vadovaujantis sveiko proto logika vartotojas yra žmogus kuris ką nors vartoja: vaistus, narkotikus, alkoholį ir t.t.

Betgi čia kalba eina apie elektrą ....

Straipsnyje situaciją gelbsti UAB „Lietuvos energija“ vadovas D. Misiūnas, kuris mano, kad „vartotojo“ sąvoką pamažu keičia „kliento“ sąvoka....

Kaip sakoma, Ačiū Dievui, kad taip kuo greičiau  ....

Kodėl ??

Geras pavyzdys kaip UAB ,,Vilniaus energija“,  pasitelkusi „Axis Industries“, Vilniuje, Žirmūnų gatvės Nr. 104 daugiabučiame name įrenginėja “elektroninius  karšto vandens skaitiklius su nuotolinio duomenų stebėjimo ir pardavimo sistema“.

 UAB ,,Vilniaus energija“  daugiabučio namo butų savininkams prisistato nuo 2010 metų gegužės 1 dienos  pagal Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnį esanti karšto vandens tiekėja ................

O kuo ji buvo iki šios datos,  kada su savo šilumos punktu ruošė namui karštą vandenį, matyt jai pačiai vis dar nėra aišku ....

   Matyt jai pačiai irgi nėra aišku, kodėl  Šilumos ūkio įstatymui nuo 2011 11 01 uždraudus šilumos tiekėjams ruošti karštą vandenį......, o jai pačiai savo šilumos punktų nuosavybę nuo 2012    metų pradžios  perdavus AB „Vilniaus šilumos tinklai“ ....   ji, kaip sakoma, išlindo kaip girtas Pylypas iš kanapių, ir šiam namui  nuo 2015 01 01  pradėjo taikyti karšto vandens kainas  kaip karšto vandens tiekėja .....

   Matyt   Šilumos ūkio įstatymą suvokti toliau 15 straipsnio šilumos tiekėjui neužtenka ir potencijos, ir kompetencijos, kas nusakoma vienu taikliu žodžiu – P R O S T R A C I J A ...

Taigi UAB ,,Vilniaus energija“  informuoja, kad „nuo 2015 10 08 esamus karšto vandens skaitiklius pradeda keisti į naujus, karšto vandens tiekėjui priklausančius nuotoliniu būdu nuskaitomus  karšto vandens skaitiklius“.

Prideda, kad minėtus darbus atliks subrangovas „Axis Industries“.

Taigi praėjo 9 dienos, o subrangovas tai pasirodo, tai dingsta.

O tuo tarpu vyksta tai, ko ir reikėjo tikėtis, ir kas netikėta.

Dalis  butų savininkų nenori iš vis atsisakyti savo skaitiklių,   kas yra įprasta.

Kas netikėta, tai už  automobilių valytuvų masiškai užkištos skrajutės.

O  anot skrajučių, „per prievartą į mūsų namus grūdamas tylus sveikatos siurbikas .....“

Todėl   ir grupuojasi butų savininkai – vartotojai  ir svarsto  ką daryti, nes matote  taip sako radijo fizikos profesorius J. Grigas ..........

O su tais profesoriais jau taip yra, turime jų pakankamai, dargi sovietiniais laikais jais tapusių ir dabar nuolankiai jais tituluojamų ir garbinamų .......

Vien tik politikoje turime marksistinės estetikos sovietinį profesorių, turime  sovietinės žemės ūkio ekonomikos  profesorių, turime sovietinį fizikos mokslų profesorių ......

Kad iš jų valstybei būtų buvusi kokia tai teigiama nauda nepastebėta, o kad atvirkščiai – Ararato kalnas ....


Jeigu garsūs sportininkai, baigę sportinę karjerą, sklandžiai įsijungia į visuomenę (retas atvejis garsus praeityje krepšininkas G. E.) tai profesoriai, pasiekę garbingą amžių, kaip taisyklė,  nenurimsta .......

O jų deja klauso, pagal R. Staselį, vartotojai ....

Na ir kas kad kokį kartą per parą skaitiklis nusiūs informaciją, jeigu profesorius suprato, kad skaitiklis pastoviai spinduliuoja radijo bangas, tai išeina, kad taip ir yra ....

Taigi kol kas energetikai gali ramiai kurti projektus „klientams“, nes  „vartotojai“ kokius dar dvidešimt metų tikrai  neišnyks ....
  
O kada daugiabučiame name Žirmūnų g. Nr. 104  šilumos tiekėjas įrengs savo karšto vandens skaitiklius, kaip sakoma, vienas ponas Dievas žino ......
  
Kaip taikliai pastebėjo vienas RTVI laidos „Ypatinga nuomonė“ dalyvis – „Liaudį pirma reikia įbauginti, o po to iš jos galima virves vyti ...“
---------------------------------------------------------------------------------------------