2015 m. liepos 26 d., sekmadienis

Kaip pasielgs Vilniaus apygardos prokuratūra
Prokuratūros įstatymas nustato:19 straipsnis. Viešojo intereso gynimas

1. Prokurorai, nustatę asmens, visuomenės, valstybės teisių ir teisėtų interesų pažeidimą, viešąjį interesą gina įstatymų nustatytais atvejais ir tvarka pagal asmens, valstybės ar savivaldybių institucijos arba įstaigos pranešimą, pasiūlymą, pareiškimą, skundą arba savo iniciatyva, taip pat ir tais atvejais, kai kitų institucijų pareigūnai, tarnautojai ar jiems prilyginti asmenys, privalantys ginti šį interesą, nesiėmė priemonių pažeidimams pašalinti.  Todėl  viešas klausimas Vilniaus apygardos prokuratūrai:


   Kaip pasielgs  Vilniaus apygardos prokuratūra gavusi  šią, atsakingą informaciją, kad Vilniuje  152,5  tūkstančių vartotojų yra priversti mokėti neteikiamos paslaugos kainą.


Buitinių vartotojų sąjunga ir 152,5 tūkstančio vartotojų tikisi, ir laukia atsakymo......

2015 m. liepos 24 d., penktadienis

Jeigu Prezidentei rūpi valstybės interesai, ji turi prisiminti tuometinio ūkio ministro D. Kreivio pasiūlymą ....
AB  „Lietuvos jūrų laivininkystė“ (LJL)  bankrotas atšaukiamas, įmonę gelbės „Lietuvos geležinkeliai“ pranešė „Verslo žinios“, o Prezidentės nuomone nuo to JLJ nepradės veikti efektyviau.

Prezidentė  siūlo pagalvoti, kad tokį verslą galėtų daryti ne valstybė, kad gal jį reikia  atiduoti tam, kas moka tai daryti .......

Visiškai teisi Prezidentė – ne koks jau šeimininkas yra valstybė (iš esmės valdžia), tai jau senai aišku kaip 2x2.

Betgi yra kaip yra, verslo talentai palieka Lietuvą ir investuoja pvz. JAV .... ,

Kai kas bando dėl LJL padėties kaltinti ministrą.

Betgi akivaizdu, kad LJL kuravo ( „melžė“)  vienas iš viceministrų, ir galimas daiktas dargi ne socialdemokratų deleguotas.

Ir taip prie kiekvienos ministerijos telkiasi grupė („banda“) valstybės įmonių („karvių“) ......

Vertinant problemą sistemiškai ir kompleksiškai, reikia keisti valstybės įmonių („karvių“) valdymo („ganymo“ ir „melžimo“) sistemą.

Tai padaryti praeito  Seimo laikais pabandė ūkio ministras D. Kreivys –pasiūlė kad visos valstybės įmonės būtų valdomos centralizuotai, kad jos turi pildyti valstybės biudžetą.


Savaime suprantama, kad  toks partijoms itin pavojingas pasiūlymas sulaukė ir  atitinkamos reakcijos – prasidėjo D. Kreivio „medžioklė“, kurioje paskutinį šūvį paleido Prezidentūra .....

Nuo to laiko savižudžių ministrų nepasitaikė ....

Tokiu būdu, jeigu Prezidentei iš tikro rūpi valstybės interesai, ji turi prisiminti D. Kreivio pasiūlymą ir jį realizuoti.

Nes yra akivaizdu ir nepaneigiama, kad valstybės valdomos įmonės turi dirbti efektyviai, kad jos neturi atlikti partijų „melžiamų karvių“ rolės.


2015 m. liepos 22 d., trečiadienis

Be komentarų ....... 
*****************************************************************************************************
PROJEKTAS

Valstybinei  kainų ir energetikos kontrolės komisijai                   2015.07.22  

           

   Žiniai: Vilniaus  savivaldybės merui R. Šimašiui

                  Vilniaus savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojui A. Daruliui

                   Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai

                    Seimo Ekonomikos komitetui

                     Energetikos   ministerijai

                      Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijai

                       Generalinei prokuratūraiDĖL  AB VILNIAUS ENERGIJA KARŠTO VANDENS TIEKIMO       

    Dėkojame už tai kad padedate gauti iš AB „Vilniaus energija“ mūsų prašomą informaciją.  Tačiau mums visiškai nesuprantamas Kainų komisijos atsisakymas įpareigoti AB ,,Vilniaus energija“    nedelsiant pradėti   daugiabučiam namui Žirmūnų 104, Vilnius, kurio šilumos vartotojams nuo 2015 metų sausio mėnesio    pateikiamos sąskaitos už neteikiamą karšto vandens tiekimo paslaugą,  tiekti karštą vandenį:

    

Pakartotinai primename, kad vadovaujantis šiuo metu galiojančiu teisiniu reglamentavimu, centralizuotai paruoštas karštas vanduo nėra suprantamas kaip karštas vanduo, kuris paruošiamas už konkretaus pastato ribų ir lauko tinklais pristatomas į pastatą bei ten parduodamas karšto vandens vartotojams, todėl Komisija neturi teisinio pagrindo įpareigoti UAB „Vilniaus energija“ pradėti Pastatui tiekti tokiu būdu paruoštą karštą vandenį.Todėl labai atsiprašome, kad „valstybiniam kainų reguliatoriui“ esame priversti priminti Šilumos ūkio įstatymo ir kai kurių Kainų komisijos teisės aktų (dokumentų)  kai kurias nuostatas.


nustato:

10. Karšto vandens tiekėjas – asmuo, tiekiantis karštą vandenį vartotojams pagal pirkimo–pardavimo sutartis.

11. Karšto vandens tiekimas CENTRALIZUOTAI PARUOŠTO KARŠTO VANDENS PRISTATYMAS IR PARDAVIMAS KARŠTO VANDENS VARTOTOJAMS.

12. Kintamoji karšto vandens kainos dedamoji – kintanti karšto vandens kainos dalis, išreiškiama formule, kuri taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgus į tiekiamos šilumos ir geriamojo vandens kainų pokytį.

13. Kintamoji šilumos bazinės kainos dedamoji – kintanti šilumos bazinės kainos dalis, išreiškiama formule, kuri koreguojama kasmet, atsižvelgus į kuro struktūros pasikeitimą ir veiklos efektyvumo užduotis, nustatytas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos, vadovaujantis jos patvirtintu Lyginamosios analizės aprašu, ir taikoma ne dažniau kaip kas mėnesį, apskaičiuojant konkretų kintamosios dedamosios dydį, atsižvelgus į kuro ir iš nepriklausomų gamintojų perkamos šilumos kainų pokytį.Būtent tokią karšto vandens kainą  - skirtą VISIEMS Vilniaus šilumos vartotojams  (t.y. centralizuotai paruošto, lauko tinklais arba atvira šildymo sistema pristatyto į daugiabučius namus ir ten parduodamo)   ir nustato Kainų komisija, pagal savo parengtą ir patvirtintą KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKĄ, kurioje  skyriuje

II. SĄVOKOS

nustatyta:14.  Karšto vandens tiekėjas – juridinis asmuo, tiekiantis karštą vandenį vartotojams pagal pirkimo - pardavimo sutartis.15.  Karšto vandens tiekimasCENTRALIZUOTAI PARUOŠTO KARŠTO VANDENS PRISTATYMAS IR PARDAVIMAS KARŠTO VANDENS VARTOTOJAMS.

O  PAŽYMOJE  DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „VILNIAUS ENERGIJA“ KARŠTO VANDENS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO, 2015 m. birželio 11 d. Nr. O5-182 Vilnius ,

kaip sakoma, juodu ant balto rašoma:2014 metų pabaigoje UAB „Vilniaus energija“ karštą vandenį tiekė 152 530 vartotojų.

......

Kaip nurodyta 2015 m. kovo 20 d. Bendrovės rašte Nr. 010-02-4940, Bendrovė,
atsižvelgdama į minėtą LAT nutartį, 2015 m. vasario 27 d. raštu Nr. 010-02-4941R pateikė Vilniaus
miesto savivaldybei atnaujintą Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo/aptarnavimo veiklos planą, papildytą Vilniaus miesto daugiabučių namų skaičiumi, kuriuose nuo 2015 m. sausio 1 d. taikomas 1-asis apsirūpinimo karštu vandeniu būdas
2.

.....................

2Centralizuotai paruošto karšto vandens pirkimas iš karšto vandens tiekėjo (Šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 2 dalis).Jeigu tikėti šia informacija – Kainų komisija AB ,,Vilniaus energija“  nustato centralizuotai paruošto karšto vandens kainas, o AB ,,Vilniaus energija“  vykdo centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimą.      Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, prašome informacijos ar aukščiau mūsų  pateiktos Šilumos ūkio įstatymo ir KARŠTO VANDENS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS nuostatos ir AB ,,Vilniaus energija“  informacija apie vykdomą centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo veiklą atitinka tikrovę.

 Mūsų nuomone, vadovaujantis sveiko proto logika, yra akivaizdžiai neteisėta reikalauti apmokėti už nesuteiktą paslaugą, juo labiau  piktnaudžiaujant savo padėtimi. Todėl, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais,  prašome įpareigoti AB ,,Vilniaus energija“  tiekti daugiabučiam namui Žirmūnų 104, Vilnius karštą vandenį  paruoštą tokiu būdu:  • arba  kaip tai supranta Kainų komisija,


  •  arba (ar) tokiu būdu kaip jį „2014 metų pabaigoje UAB „Vilniaus energija“   tiekė 152 530 vartotojų“.

   Vienkart primename kad yra toks Šilumos ūkio įstatymo  15 straipsnis. Karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose ORGANIZAVIMAS,kuriame  nustatyta:  Karšto vandens kaina, pranešimų apie suvartotą karštą vandenį pateikimo ir mokesčio už karštą vandenį apmokėjimo tvarka nustatoma karšto vandens tiekėjo ir vartotojo sutartyje.

Kaip ir yra toks Šilumos ūkio įstatymo   20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūrakuris nustato:1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais.Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali būti šilumos tiekėjas, tiekiantis šilumą tam namui, ar fiziniai asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo santykiais, išskyrus, kai su darbo santykiais susiję fiziniai asmenys gyvena tame name ir patys prižiūri savo ar gyvenamo namo bendrijai priklausančius kitus namus, taip pat asmenys, kurių ūkinė veikla apima kuro ruošą ir (ar) tiekimą, ar asmenys, kartu su šioje dalyje nurodytais asmenimis priklausantys susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą

Vienkart primename, kad nuo 2008 metų iki 2011 11 01 Šilumos ūkio įstatymas nustatydavo:31. Šilumos punktas – prie šilumos įvado prijungtas šilumos perdavimo tinklo įrenginys, su šilumnešiu gaunamą šilumą transformuojantis pristatymui į pastato šildymo prietaisus.  O Kainų komisija šilumos tiekėjų daugiabučių namų šilumos punktų sąnaudas (t.t. karšto vandens ruošimo) įtraukdavo į šilumos kainas !!!!!!   O jeigu tikėti   VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS APLINKOS IR ENERGETIKOS DEPARTAMENTO direktoriaus pavaduotoju   Kęstučiu Karosu, tai AB ,,Vilniaus energija“  nuo 2012 metų pradžios nebeturi savo nuosavybėje daugiabučių namų šilumos punktų:

   

Pasikeitus Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo nuostatoms, UAB “Vilniaus energija” pagal sutarties sąlygas grąžino šilumos gamyboje ir perdavime nenaudojamą išsinuomotą turtą savininkui  AB “Vilniaus šilumos tinklai”, todėl šilumos punktai nėra šilumos tiekėjo turtas ir šilumos tiekėjas nepatiria jokių sąnaudų ir nuostolių.“      Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis