2021 m. balandžio 29 d., ketvirtadienis

PETICIJA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS PAKEITIMO

 

  Seimo Peticijų komisijai                  2021-04-29  Nr. 2

 

 PETICIJA DĖL  LIETUVOS  RESPUBLIKOS   KONSTITUCIJOS PAKEITIMO

 

  Lietuva  yra  kone vienintelė šalis pasaulyje, kur nėra vietos savivaldos – vietos savivaldos nėra seniūnijose.

   Tokiu būdu šalyje padėtis liūdnesnė nei carinėje Rusijoje, kur, panaikinus baudžiavą, kaimams buvo leista išsirinkti seniūnus.

 O jeigu nėra vietos savivaldos, tai apie piliečių iš esmės dalyvavimą valstybės valdyme nedera ir kalbėti.

Todėl seniūnai ir seniūnijų tarybos turi būti renkami, seniūnai turi sudaryti pusę rajonų, miestų savivaldybių tarybų.

 O kaip veikia vietos savivalda, kokią naudą ji duoda  valstybei, aprašyta:

  1. Lenkija nenukirto šakos, ant kurios sėdi.

https://alkas.lt/2020/01/06/lenkija-nenukirto-sakos-ant-kurios-sedi/

  1. V.Vaicekauskas: Taškas, kur prasideda tikra valdžia ir demokratija

https://www.respublika.lt/lt/naujienos/nuomones_ir_komentarai/bus_isklausyta/vvaicekauskas_taskas_kur_prasideda_tikra_valdzia_ir_demokratija/

 

 Beje tuometinis Seimo narys A. Kubilius, svarstant Vietos savivaldos įstatymo projektą, kuriame nebuvo  nustatyta vietos savivalda, pasakė, kad tuomet nebus ir demokratijos .....

 O be demokratijos nėra ir pilietinės visuomenės, kas  šiandien ir  yra ...

 Todėl keičiant LR Konstituciją ryšium su tiesioginiais merų rinkimais, valstybės interesų tikslu, būtina joje nustatyti ir vietos (seniūnijų) savivaldą, kad ir pasitelkus mūsų strateginio partnerio ir kaimynės   Lenkijos praktiką ir rezultatus.

  Be to didelė gėda yra valstybei, kada LR Konstituciniam teismui tenka aiškinti, kokia gi respublika yra mūsų valstybė.

Todėl būtina KR Konstitucijoje nustatyti, kad Lietuva yra parlamentinė respublika.

Be to LR konstitucija nustato:

137 straipsnis
Lietuvos Respublikos teritorijoje negali būti masinio naikinimo ginklų ir užsienio valstybių karinių bazių.

 

Tokiu būdu Lietuvos teritorijoje negali būti JAV ir kitų NATO valstybių karinių bazių.

  O tuo tarpu Lietuva ir JAV yra ratifikavusios Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Jungtinių Amerikos Valstijų Vyriausybės susitarimą dėl bendradarbiavimo gynybos srityje“.

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/524076a0ed0311e6be918a531b2126ab?jfwid=-wd7z7cjvr

Kuris nustato JAV karinių bazių steigimo ir naudojimo tvarką.

Tai, kad šis susitarimas naudojamas tiktai tam. kad Lietuva savo valia atsisakytų jai priklausančios pirminės teisės vykdyti baudžiamąją jurisdikciją, sutarties esmės   nekeičia.

Tuo tarpu niekas kitas, kaip tik JAV karinių bazių buvimas šalyje, gali būti šalies saugumo nuo išorės priešų garantas.

  Ryšium su tuo būtina šią problemą LR Konstitucijoje spręsti.

 

 Sumoje, vertinant tai, kad  kas aukščiau išdėstyta turi  ypatingą svarbą  valstybės interesams, siūlau mano pašymą laikyti peticija.

 

      Antanas Miškinis 

 

.


2021 m. balandžio 28 d., trečiadienis

Prancūzijos generolai įspėjo prezidentą Macroną ...

 

Prancūzijos generolai įspėja Macroną apie šalies žlugimo riziką

 Į pensiją išėję generolai žurnale  „Valeurs actuelles“ paskelbtame laiške įspėjo prezidentą Emmanuelį Macroną, kad Prancūzijai gresia „mirtinas pavojus“.

Dokumentą taip pat pasirašė šimtas vyresniųjų karininkų ir per tūkstantį kitų kariškių.

Kaip pastebėjo kreipimosi autoriai, fanatiški rasinio karo šalininkai niekina Prancūziją, jos kultūrą ir tradicijas - jie nori matyti, kaip šalis naikinama.

Be to, islamistai užgrobia valstybės pakraštį ir nustato ten konstitucijai prieštaraujančias tvarkas.

Pasak generolų, pavojai auga, o smurto lygis didėja.

- Kas prieš dešimt metų galėjo numanyti, kad vieną dieną mokyklos mokytojui bus nuojauta  galva ? - uždavė klausimą kariškiai. 
 
 Jie pabrėžė, kad negali likti tik stebėtojais, ir paragino Prancūzijos vyriausybę parodyti drąsą ir pašalinti virš šalies tvyrančius pavojus.

Valdžios institucijų neveikimas, kaip pabrėžiama laiške, sukels kariuomenės, kuri imsis civilizacijos vertybių apsaugos misijos, sprogimą ir įsikišimą.

„Kaip matome, nėra laiko delsti, nes kitaip rytoj pilietinis karas užbaigs šį augantį chaosą, o mirčių, už kurias būsite atsakingi, skaičius pradės skaičiuoti tūkstančius“, - užbaigė kariškiai. .

Perskaitykite visą straipsnį   >> Visas tekstas

 

........................ 
 

2021 m. balandžio 19 d., pirmadienis

Teisinė situacija Gerovės valstybėje, kaip rusai sako, "гуляй Вася..."

 

 2021 kovo 31 dieną LVAT priėmė neskundžiamą sprendimą, kuris įsigalioja balandžio 1 dieną.

Šiuo atveju data labai simboliška, nes,  kas kontroliuotų šio sprendimo vykdymą, NĖRA ...

Jeigu Lietuva būtų teisinė valstybė, šiuo atveju, kada tai liečia vartotojų viešąjį interesą, tai galėtų būti prokuratūra, ar Valstybinė vartotojų teisių apsaugos taryba.

Taigi teisinė situacija šalyje, kaip rusai sako, "гуляй Вася..."

********************************

Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai             2021-04-19 Nr. 2

Energetikos ministerijai

Žiniai: Seimo Ekonomikos komitetui  

 

 DĖL  LVAT SPRENDIMO  ADMINISTRACINĖJE BYLOJE NR. EI-5-261/2021.

 

 Tarnybai ir ministerijai  be abejo yra žinoma LVAT neskundžiamas sprendimas administracinėje byloje   Nr. eI-5-261/2021:

   ....... Todėl LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pripažino, kad tirto energetikos ministro įsakymo nuostatos, kuriomis nustatyta daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareiga apmokėti šilumos punkto, kuris nuosavybės teise priklauso šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, priežiūros ir eksploatavimo sąnaudas, įskaitant remonto darbams reikalingas medžiagas, atsargines dalis ir įrengimus, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros ir (ar) eksploatavimo tarifus, prieštarauja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui. .......

[7) sistemiškumo, reiškiančiu, kad teisės normos turi derėti tarpusavyje, žemesnės teisinės galios teisės aktai neturi prieštarauti aukštesnės teisinės galios teisės aktams, įstatymo įgyvendinamieji teisės aktai turi būti rengiami ir priimami taip, kad įsigaliotų kartu su įstatymu ar atskiromis jo nuostatomis, kurias šie teisės aktai įgyvendina.]

T.y. negali prieštarauti Civiliniam Kodeksui, Šilumos ūkio įstatymui.

  Betgi, vadovaujantis vien  tik sveiko proto logika ir taip buvo aišku, kad Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos nuostata, kad   daugiabučių namų savininkai privalo apmokėti svetimos nuosavybės  priežiūrą ir remontą,  yra neteisėta, ir Šilumos ūkio įstatyme tokia prievolė nenustatyta, kaip  kad atkakliai užsispyrusi  teigia Taryba.

 Tokiu būdu, dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos kaltės, dešimtmetį vyko ir tebevyksta neteisėta veika,  kurią nedelsiant reikia stabdyti ir atlyginti tokiu būdu  padarytą žalą.

  Todėl Valstybinė energetikos reguliavimo taryba ir Energetikos ministerija pašomos nedelsiant informuoti, kodėl delsiama reaguoti į LVAT sprendimą, ir kaip bus atlyginta padaryta žala: kas ją apskaičiuos, kas ją atlygins.

 Vienkart būtina pažymėti, kad Seimo Ekonomikos komitetas metai iš metų vis  dėkoja Tarnybai už gerą darbą,   piktybiškai ignoruodamas jos vykdomus akivaizdžius ir nepaneigiamus teisės aktų pažeidimus, kaip ir stebėtis, kodėl taip daroma.

 

Prezidentas Antanas Miškinis  

 

2021 m. balandžio 17 d., šeštadienis

Tragedija, ne tik, kai trys moterys kalba skirtingus dalykus ir niekas nežino, kaip bus ,,,

Ketvirtadienio laida “Oponentai”  per lrytas.Tv.

Internete ji pavadinta:

„Lietuvos ryto“ televizija:  R. Karbauskis: tragedija, kai trys moterys kalba skirtingus dalykus ir niekas nežino, kaip bus.

Laidos vedėjas LTSR prezidento anūkas.

Lrytas – Komjaunimo tiesa, po to Lietuvos rytas.

Dienraštį  Komjaunimo tiesa privatizavo  Lietuvos komjaunimo aukšti darbuotojai, panaudoję tuometinio LKP pirmojo sekretoriaus paskirtą premiją.

O šios laidos dalyviai:

·      Seimo pirmininkė – KGB rezervisto duktė.

·      Opozicinės šešėlinės vyriausybės vadovas.

Laidos tema –kovos su Covid 19 priemonės.

Vadovaujantis sveiko proto logika – su opozicinės šešėlinės vyriausybės vadovu turėtų diskutuoti  Vyriausybės vadovas, juo labiau apie tai, kas yra Vyriausybės kompetencija.

Betgi yra, kaip yra ..............

O ką naujo galima buvo išgirsti per šią laidą:

·      Pasivakcinavę gali būti Covid 19 virusų nešiotojai.

·      Prezidento rinkimai  Seime atvertų kelią dieduko  anūkui į prezidentus.

Kas yra labai jau tikėtina, nes visuotiniai rinkimai vargu ar leistų tai pasiekti.

O jau dabar   yra kaip yra ....

Jeigu dargi Seimo pirmininkė Prezidentūros klerkų yra statoma į kampą prie Prezidento kabineto durų, kur stypso kaip prasikaltusi mokinukė prie mokyklos direktoriaus durų.

Tai dėdulės anūką Prezidentas pagarbiai pasitinka prie savo kabineto durų ir kviečia  jį į vidų, kur  abu fotografuojasi...

Taigi yra, kaip yra ......, o kaip bus ........