2021 m. balandžio 13 d., antradienis

Ypatingai tai liestų taip vadinamus. „senjorus“......

AB Vilniaus šilumos tinklai 2020 metų spalio mėnesį  rašė:

Remiantis aukščiau nurodytais įstatymais ir teisės aktais, Bendrovė neskirsto sąnaudų atskiroms veikloms nepasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui.

Dėl šios priežasties atsakyti, kiek grynojo pelno uždirbo šilumos tiekėjas iš karšto vandens tiekimo veiklos galės 2021 m. II ketvirčio pradžioje.

    Kadangi jau 2021 metų antro ketvirčio pradžia, tai AB Vilniaus šilumos tinklai it Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  yra paprašyti  elektroniniu būdu atsakingai patvirtinti, kiek AB Vilniaus šilumos tinklai 2020 metais gavo grynojo  pelno iš karšto vandens tiekimo veiklos.

 O iš esmės  - pateikti kiek gi grynojo pelno šilumos tiekėjas gavo iš nevykdomos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo veiklos.

 

Vadovaujantis sveiko proto logika, ir neteisinga, ir neteisėta, kad Valstybinė energetikos reguliavimo taryba taiko centralizuotai  paruošto karšto vandens kainų metodiką:

 1.Nes visų pirma tuose daugiabučiuose namuose, kur šilumos punktai yra pastatų savininkų nuosavybė, vadovaujantis sveiko proto logika,  dargi jokia kalba apie šilumos tiekėjo vykdomą karšto vandens tiekimo veiklą (juo labiau kainą) negali eiti, nes karšto vandens ruošimo procese šilumos tiekėjas visiškai  nedalyvauja.

 Šilumos tiekėjas tiktai  parduoda  šilumą pastato šildymui ir karšto vandens ruošimui pagal sutartis su daugiabučių namų savininkais.

 

 

2.O tuose daugiabučiuose namuose, kur šilumos punktai yra šilumos tiekėjo nuosavybė, turi būti taikomas Šilumos ūkio įstatymo 15 straipsnis:

 15 straipsnis. Karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose organizavimas

 

1. Vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją ir sudaryti su juo karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.

Pasirinktas karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo suvartojamo karšto vandens atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų.

Nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis.

Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekis nustatomas pagal šilumos ar kitos energijos tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, – pagal Tarybos patvirtintas normas.

Vartotojams parduodamo karšto vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis.

Karšto vandens kaina, pranešimų apie suvartotą karštą vandenį pateikimo ir mokesčio už karštą vandenį apmokėjimo tvarka    

Nustatant mokesčius už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name.

Tuo atveju, kai daugiabučio namo vartotojai karšto vandens tiekėju pasirenka šilumos tiekėją, šilumos tiekėjas privalo su šio namo vartotojais sudaryti karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.

(T. y. daugiabučio namo vartotojai karšto vandens tiekėju pasirenka šilumos tiekėją,)

 Tačiau tai nėra centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas, tai karšto vandens tiekimas daugiabučiuose namuose, karštą vandenį ruošiant juose esančiuose šilumos tiekėjo šilumos punktuose.

 

 Tačiau yra taip, kaip ir turi būti neteisinėje valstybėje. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba nustato centralizuotai paruošto karšto vandens kainą visam miestui, nepriklausomai nuo to, kam priklauso šilumos punktai.

 O kadangi  už visų jų (nežiūrint nuosavybės)  priežiūrą ir remontą apmoka daugiabučių namų savininkai, tai iš esmės karšto vandens ruošimo sąnaudų šilumos tiekėjas nepatiria.

 Tačiau karšto vandens kaina, į kurią beje įeina pelno normatyvas, taikoma.

 Todėl ir labai įdomu sužinoti, koks gi yra AB Vilniaus šilumos tinklai grynasis pelnas už 2020 metus iš nevykdomos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo veiklos.

 Vienkart kitų miestų šilumos vartotojams siūlome tuo pačiu pasidomėti.

 Jeigu ne   savo finansiniais interesais, tai kaip savigarbos jausmo  dar nepraradusius šalies piliečius.

 Ypatingai tai liestų  taip vadinamus.  „senjorus“......

 

 

 

 

.

 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą