2013 m. birželio 8 d., šeštadienis

Ponas Feliksas labai jau nenori "apginti daugabučių namų savininkus nuo šilumininkų.."***********************************************************************
BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
    Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
        Visuomenės informavimo priemonės valdytoja  
 
Kodas 300572367;  Žirmūnų g. Nr. 104-106 , Vilnius, 09121 

         8-686-65887,8-5-2764865,antanasm@iti.lt ,  


  2013-04-22  Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkui išplatinus  pareiškimą „AR BUS APGINTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKAI NUO ŠILUMININKŲ“ (Priedas 1), kuriame  teigiama:


Suprantama, kad DAR VIENAS PAPILDOMAS MOKESTIS UŽ PASLAUGĄ, KURI YRA NETIEKIAMA, kelia didelį gyventojų pasipiktinimą.


Galbūt ši problema nebūtų tokia aktuali, jei bent mokestis už nešildomas bendrojo naudojimo patalpas būtų simbolinis.


  Tačiau šilumos tiekėjai šiose situacijose nesikuklina ir gyventojams už nešildomas bendrojo naudojimo patalpas atsiunčia sąskaitas, kurios šią žiemą siekė iki 50 Lt.


  Nenuostabu, kad tokios sąskaitos UŽ PASLAUGAS, KURIOS YRA NETIEKIAMOS, piktina daugiabučių namų gyventojus, ypač gaunančius mažas pajamas.“  Buitinių vartotojų sąjunga paprašė Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą pagal savo kompetenciją:


Ø  Nustatyti kas yra tas kitas papildomas mokestis už paslaugą, kuri yra netiekiama (taip pranešime).


Ø  Nedelsiant imtis priemonių šiems abiems  neteisėtiems mokesčiams nutraukti ir gražinti vartotojams neteisėtai išreikalautas sumas.


Ø  Nubausti pagal savo kompetenciją, ir (arba)   perduoti teisėtvarkos organams tuos šilumos tiekėjus, kurie tuos mokesčius nustatė.


Ø  Apie tai mus informuoti.
  Į tai Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba atsakė, kad sumoje tai nėra jos kompetencija.


  Gavę  tokį Tarnybos atsakymą  buvome nustebinti ir kilo klausimas, gal Vyriausybės 2011 m. vasario 9 d.     nutarimas Nr.  182   DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ SĄSKAITŲ (MOKĖJIMO UŽ ŠILUMĄ PRANEŠIMŲ), TEIKIAMŲ BUITINIAMS ŠILUMOS VARTOTOJAMS, VERTINIMO jau nebegalioja.

     Deja pasirodė, kad jis tebegalioja.
  Todėl Tarnyba buvo paprašyta  Visuomenės informavimo įstatymo   visuomenės informavimo priemonėms nustatytais terminais,  pateikti     informaciją  ar  Tarnyba iš esmės išnagrinės mūsų 2013 04 25 laišką Nr.  A – 67 aukščiau  paminėto Vyriausybės nutarimo reikalavimų šviesoje.

  Į tai Tarnybos vadovas ponas Feliksas Petrauskas, kaip sakoma, nė kiek neparaudonavęs   ir neatsiprašęs, atsiuntė laišką, kuriame iš esmės pripažino, kad    šilumos tiekėjų sąskaitų (mokėjimo už šilumą pranešimų), teikiamų buitiniams šilumos vartotojams, vertinimas tebėra  Tarnybos kompetencija. Tačiau ir toliau ponas Feliksas  bando „kabinti makaronus ant ausų“ – jis  „maloniai prašo patikslinti kuriuose daugiabučiuose namuose ir už kokį laikotarpį šilumos tiekėjai galimai neteisėtai priskyrė papildomą mokestį už nesuteiktą paslaugą...“   Betgi  minimas Vyriausybės nutarimas nustatė:
Jeigu yra pagrindo manyti, kad šilumos tiekėjų pateiktos sąskaitos (mokėjimo už šilumą pranešimai) galbūt pažeidžia buitinių šilumos vartotojų teises, Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba imasi visų leistinų teisės aktuose numatytų priemonių pažeidimams pašalinti ir prireikus pateikia informaciją pagal kompetenciją Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai arba Valstybinei energetikos inspekcijai prie Energetikos ministerijos. Apie nustatytus vartotojų teisių pažeidimus Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba privalo informuoti vartotojus, kurių teisės ar teisėti interesai pažeisti. Todėl ir keletas  kuklučių klausimėlių ponui Feliksui:
1.  Ar ši nuostata yra Tarnybai privaloma?

 2. Ar Seimo Ekonomikos komiteto pirmininko informacija nėra pagrindas manyti, kad   šilumos tiekėjų pateiktos sąskaitos (mokėjimo už šilumą pranešimai) galbūt pažeidžia buitinių šilumos vartotojų teises ? 

3. Ar tokiu atveju Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba privalo imtis visų leistinų teisės aktuose numatytų priemonių pažeidimams pašalinti?


************************************************************
        
Priedas 1 

  2013-04-22  

Seimo nario R. Žemaitaičio pranešimas: „AR BUS APGINTI DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKAI NUO ŠILUMININKŲ“

     Šiandien Seimo narys Remigijus Žemaitaitis užregistravo Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio ir atitinkamas Civilinio kodekso pataisas, kuriomis siūloma apginti daugiabučio namo savininkų interesus ir užkirsti kelią šilumos tiekėjų savivalei, teikiant nepagrįstas sąskaitas už bendrojo naudojimo patalpų šildymą tais atvejais, kai patalpos yra visai nešildomos.

Ši problema yra itin opi Lietuvos gyventojams: šildymo sąskaitos už gyvenamąsias patalpas kiekvieną žiemą vis muša naujus rekordus.

 Daugiabučių namų gyventojų kišenes dar labiau patuština mokestis už bendrojo naudojimo patalpų, kurioms priskiriami rūsiai, laiptinės, koridoriai, sandėliai ir kitos patalpos daugiabučiame name, šildymą.

 Išimtiniai atvejai yra tie, kuomet daugiabučių namų gyventojai yra priversti mokėti už bendrojo naudojimo patalpas netgi tais atvejais, kai jos yra visiškai nešildomos, kadangi yra atjungta visa šildymo sistema.

 Suprantama, kad dar vienas papildomas mokestis už paslaugą, kuri yra netiekiama, kelia didelį gyventojų pasipiktinimą.


Svarbu pažymėti, kad tokioje padėtyje atsidūrusių gyventojų yra nemažai: bendrojo naudojimo patalpų šildymo sistemos yra atjungtos 40 Klaipėdos daugiabučių, tokių namų yra ir Šilutėje, bei Šilalėje. 

Neabejotina, kad kituose miestuose tokioje padėtyje atsidūrusių gyventojų taip pat atsirastų.

Galbūt ši problema nebūtų tokia aktuali, jei bent mokestis už nešildomas bendrojo naudojimo patalpas būtų simbolinis.

Tačiau šilumos tiekėjai šiose situacijose nesikuklina ir gyventojams už nešildomas bendrojo naudojimo patalpas atsiunčia sąskaitas, kurios šią žiemą siekė iki 50 Lt.

Nenuostabu, kad tokios sąskaitos už paslaugas, kurios yra netiekiamos, piktina daugiabučių namų gyventojus, ypač gaunančius mažas pajamas.

Ekonomikos komiteto pirmininkui R. Žemaitaičiui ši gyventojų problema yra žinoma: siekdamas spręsti esamą padėtį, jis pateikė Šilumos ūkio įstatymo 25 straipsnio projektą, kuriuo siūloma netaikyti apmokėjimo už bendrojo naudojimo patalpas, kuriose šildymo sistema yra atjungta.

Gal taip bus apginti daugiabučio namo savininkų finansiniai interesai ir užkirstas kelias šilumos tiekėjų savivalei, teikiant nepagrįstas sąskaitas už nešildomas bendrojo naudojimo patalpas?Daugiau informacijos:

Remigijus Žemaitaitis  +370 698 42 238

Pranešimą paskelbė: Saulė Eglė Trembo, LR Seimo kanceliarija
„Pati didžiausia kvailybė – ne ta linkme nukreiptas protas ......“***********************************************************************
BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA
    Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
        Visuomenės informavimo priemonės valdytoja  
 
Kodas 300572367;  Žirmūnų g. Nr. 104-106 , Vilnius, 09121 

         8-686-65887,8-5-2764865,antanasm@iti.lt ,   Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija ką tik išplatino „Šilumos tiekimo bendrovių  2012 metų ūkinės veiklos apžvalgą“, kurioje, kaip sakoma, juodu ant balto parašyta:
KARŠTO VANDENS TIEKIMAS (kai ŠT įmonė perka vandenį iš šalto vandens tiekėjo namo įvade ar grupiniame šilumos punkte)

UAB „Vilniaus energija“
Pirkta šalto vandens  - 5 318,4 tūkst.m3
Parduota karšto vandens  - 4 300,4 tūkst.m3
Parduoto karšto vandens dalis nuo pirkto šalto vandens kiekio – 80,9 %
-----------------------------------------------------------------------------------------------

Tokiu būdu 2012 metais iš „karšto vandens veiklos“  Vilniaus šilumos tiekėjas patyrė  - 4,336 milijono litų nuostolio.

O 2011 metais iš šios „veiklos“ jo nuostoliai siekė 5 milijonus litų.

Situacija tikrai  tragikomiška – tamsi  liaudis piktybiškai džiaugiasi, politiškai korumpuota valdžia ir jai tarnaujantys tokie pat  "žurnaliūgos"  patyliukais  tam pritaria, o šilumos tiekėjas sukandęs dantis tyli ..........   nors gerai supranta, kad jis nėra joks nei   karšto vandens tiekėjas,  nei jo ruošėjas, nes nuo 2011 11 01 jis savo šilumos punktų, kurie randasi daugiabučiuose namuose,    nebevaldo, nebeprižiūri, nes taip nustatė Šilumos ūkio įstatymas.

Situacija dvigubai tragikomiška   tuo, kad ta pati  Vilniaus liaudis, besidžiaugdama šilumos tiekėjo nuostoliais,  už kiekvieną kubinį metrą karšto vandens už nieką permoka ~ 2 litus.

Tuo tarpu  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, kaip sakoma, juodu ant balto pripažindama, kad nuo 2011 11 01 šilumos tiekėjas savo šilumos punktų nebevaldo, teigia, kad tai nepanaikina galimybės šilumos tiekėjui būti karšto vandens tiekėju.

Visiškai teisingai – kada karštas vanduo tiekiamas iš kvartalinių boilerinių, šilumos tiekėjas yra centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjas.

Betgi, kas liečia Vilnių, tai centralizuoto aprūpino karštu vandeniu čia jau  senai nebėra – grupines boilerines šilumos tiekėjas pakeitė šiuolaikiniais šilumos punktais, juos įrengdamas daugiabučiuose namuose.

Nežiūrint to, Kainų komisijos narys Darius Biekša kerta, kaip sakoma, iš peties  – „..... Komisija ir toliau nustatys karšto vandens kainas šilumos tiekėjams“.

  T.y. Vilniaus atžvilgiu, nors ir šilumos tiekėjas  de fakto karšto vandens nei tiekia, nei ruošia,  jam ir toliau Kainų komisija nustatys karšto vandens kainas ....

 Suprask, kaip liaudis sako, „na ir įkask tu man į kulną,  jeigu sugebi ....“

Betgi ispanai, jei tai sužinotų, pasakytų ( ispanų patarlė): „ Žinojimas be supratimo – dviguba kvailystė...“
  
Betgi ne visi gi prokurorai, teisėjai, policijos komisarai, seimūnai, "žurnaliūgos"  ir t.t. gyvena individualiuose "palociuose" ......

Tikrai yra tokių, kurie gyvena daugiabučiuose namuose ir moka, kaip sakė premjeras, "už nesuteiktą paslaugą" ...

Beje tą patį daro ir pats premjeras, nesenai įsigijęs butą daugiabučiame name .....
  
 Čia jau grenlandai, tai sužinoję,  palinguotų galvas (grenlandų patarlė) ...... -  Pati didžiausia kvailybė – ne ta linkme nukreiptas protas ......“
***********************************************************************************