2019 m. rugpjūčio 29 d., ketvirtadienis

Gal ką sudomins kek iš mūsų išreketuota nuo 2002 metų ...

*********************************************************************
Energetikos ministerijai                                                     
                                        2019 08 29   Nr. 6
       
                          
DĖL   STANDARTINIŲ  ELEKTROS  ENERGIJOS  PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ  SU  BUITINIAIS  VARTOTOJAIS  SĄLYGŲ  APRAŠO  PAPILDYMO


 Energetikos įstatymas nustato:

30 straipsnis. Energijos apskaita
1. Pagaminta, perduodama, skirstoma, parduodama, eksportuojama, importuojama ar tranzitu perduodama energija turi būti įtraukiama į apskaitą.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos energijos apskaita turi būti tvarkoma energijos matavimo priemonėmis, kurių teisinis metrologinis patvirtinimas yra atliktas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka.
3. Energijos matavimo priemones savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja perdavimo, skirstymo ar laikymo energetikos objektus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančios energetikos įmonės.
4. Energijos matavimo priemones tarp energetikos objektų įrengia ir eksploatuoja energiją perduodančius energetikos objektus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais juos valdančios energetikos įmonės savo lėšomis.

Atitinkamai Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės   nustato:

VII. ELEKTROS APSKAITOS ĮRENGIMAS IR EKSPLOATAVIMAS
 62. Vartotojų elektros apskaita įrengiama vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose nurodytais techniniais įvadinių elektros apskaitos spintų (skydelių), prietaisų įrengimo vietų, elektros skaitiklių, matavimo transformatorių ir kitų elektros apskaitos schemos elementų reikalavimais.
63. Įvadinė elektros apskaitos spinta (skydelis), elektros apskaitos prietaisai ir elektros apskaitos schemos elementai yra elektros tinklo neatskiriamos dalys.
64. Elektros apskaita įrengiama operatoriaus ir vartotojo elektros tinklo nuosavybės riboje arba kitoje (sutartyje ar naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimui prie elektros tinklų išduotose prijungimo sąlygose) nurodytoje elektros tinklo vietoje.
65. Nustatytuose elektros apskaitos prietaiso įrengimo taškuose elektros apskaitos prietaisus savo lėšomis įrengia, prižiūri ar keičia operatorius. Elektros apskaitos prietaisai keičiami nemokamai teisės aktuose nustatytais atvejais (pasibaigus jų metrologinės patikros terminui ar jiems sugedus ne dėl vartotojo kaltės ir kt.).

Tuo tarpu šios, vartotojams esminės, Energetikos įstatymo nuostatos  Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų apraše kažkodėl tai  nėra.
   Todėl jos nėra ir sutartyse su vartotojais, kas yra akivaizdžiai nesąžininga silpnosios sutarčių pusės atžvilgiu.

    Ryšium su tuo, ginant vartotojų viešąjį interesą, siūlome   Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašą suderinti su Energetikos įstatymo aukščiau pateikta nuostata.Prezidentas                   Antanas Miškinis

2019 m. rugpjūčio 7 d., trečiadienis

Ar priesaiką sulaužęs energetikos ministras vėl bus juo patvirtintas ??


  Laikinas energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas yra prisiekęs „gerbti ir vykdyti LR Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai trnauti Lietuvos žmonių gerovei“.

   Tačiau jis sulaužė savo priesaiką ignoruodamas  privalomuosius Šilumos ūkio įstatymo reikalavimus:

Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai apima technines galimybes vartotojams reguliuoti šilumos suvartojimą pastate.


Prezidentas Gitanas Nausėda apie tai yra du kartus laiškais informuotas.

Tokiu būdu, priesaiką sulaužiusio ministro  patvirtinimas suteiks informaciją pamastymui apie Prezidento kompetenciją ir potenciją (žr. A. Valinsko komentarus).

O kad Ž. Vaičiūnas vėl taps energetikos ministru ( kas paneigs) greičiau TAIP, negu NE.

.

2019 m. rugpjūčio 6 d., antradienis

Prezidentas naujas - jo dvare tvarka sena ?????

 

Tai ištrauka iš  Prezidentūros interneto svetainės { https://www.lrp.lt/lt/asmenu-aptarnavimas }:

 Asmenų aptarnavimas
  Asmenų aptarnavimo skyrius yra Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos struktūrinis padalinys, tiesiogiai pavaldus Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleriui.   
   Asmenų aptarnavimo skyrius pagal nustatytą tvarką Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijoje organizuoja asmenų aptarnavimą.
Skyriaus specialistai priima prašymus bei aptarnauja asmenis, konsultuoja juos rūpimais klausimais ir teikia jiems reikalingą informaciją. Informacija teikiama ir telefonu.
Skyriaus specialistai taip pat nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir pranešimus, adresuotus Lietuvos Respublikos Prezidentui ir Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijai, į juos atsako, apibendrina prašymuose keliamas problemas, rengia pažymas ir jas teikia Lietuvos Respublikos Prezidentei.

 Tokiu būdu, parašę laišką Prezidentui, atsakymą, labai tikėtina, gausite pasirašytą Asmenų aptarnavimo skyriaus darbuotojo.

  O kad  Jūsų informacija viena ar kita forma pasiekė Prezidentą – jokios garantijos, nes apie jos svarbą sprendžia ne atitinkamas Prezidento patarėjas pagal savo kompetenciją, o ..........

  Kaip kad  ir buvo prie  liūdnai pagarsėjusios Jos Kilnybės D.G..

  Tikslu  tai patvirtinti ar paneigti  Prezidentui adresuotas laiškas yra  nusiųstas  Prezidento  kabinetui  (Priedas).

Jame prašoma įsteigti patarėjų grupę, kuri  kompleksiškai ir sistemiškai užsiimtų tik vartotojų teisių apsaugos politika, problemomis,

Kadangi vartotojų teisės yra  totališkai  ir sistemiškai   pažeidinėjamos, o valdžios institucijos, kurių konstitucinė priedermė yra ginti viešąjį interesą, jos totališkai ir sistemiškai nevykdo.

Geras pavyzdys -  totalinis Valstybinis reketas -   prievartinis neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos kainos taikymas.

Dėl ko vien Vilniaus šilumos vartotojai, ekspertų paskaičiavimu, kasmet apvagiami keliais milijonais eurų.

********************************************************** 
Priedas


Lietuvos respublikos Prezidentui                  2019 08 06     Nr. 1
 Gitanui Nausėdai

                         
DĖL   VARTOTOJŲ   TEISIŲ   APSAUGOS


 Visi suaugę Lietuvos žmonės yra pirkėjai, paslaugų naudotojai.

  Jie yra pavadinti vartotojais.

     Tačiau yra, kaip yra ir to nuslėpti neįmanoma – vartotojų teisių apsaugos padėtis šalyje yra   nepaneigiamai nepatenkinama, ir de fakto nėra tokios valdžios institucijos, kuri, vykdydama savo konstitucinę priedermę ginti vartotojų viešąjį interesą, gintų jų teises.

  Tuo tarpu, mūsų turima informacija, nėra  tokios Prezidento patarėjų grupės, kuri konkrečiai, kompleksiškai ir sistemiškai užsiimtų tik  vartotojų teisių apsaugos politika, kuri stebėtų vartotojų teisių apsaugos stovį ir atitinkamai informuotų Prezidentą.

  O su vartotojų teisių apsauga yra jau  pvz. taip, kad nuo 2010 metų šalyje klesti Valstybinis reketas – prievartinis neteikiamos centralizuotai paruošto  karšto vandens tiekimo paslaugos kainos taikymas, ko pasėkoje vien Vilniaus šilumos vartotojai kasmet apvagiami kelių milijonų eurų sumai.

  Arba kitas pavyzdys – Šilumos ūkio įstatymas nustato privalomuosius reikalavimus daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemoms.

   Iki š. m. sausio 1  dienos šie reikalavimai buvo detalizuoti atitinkame energetikos ministro patvirtintame teisės akte.

  Tačiau nuo š. m. pradžios tame energetikos ministro patvirtintame teisės akte  privalomojo reikalavimo, suteikiančio daugiabučio namo butų savininkams galimybę reguliuoti savo butų šildymą, nebeliko.

  O ši galimybė ekspertų paskaičiavimu leistų sutaupyti iki 25 procentus daugiabučių namų šildymui naudojamos šilumos.

    T.y. atitinkami ir šilumos gamybai sunaudojimo kuro.

 O  Šilumos ūkio įstatyme nustatytus privalomus reikalavimus turi remti Vyriausybė.

 Tuo tarpu energetikos ministerija pradėjo finansiškai remti individualių namų savininkus, šildymo katilus keičiančius naujais.

 T. y. pradėjo remti tikrai pasiturinčius asmenis, kurių tarpe neabejotinai yra žinomų politikų ...

 Tuo tarpu Premjeras visą šią informaciją ignoruoja.

O panašių pavyzdžių, įrodančių nepatenkinamą vartotojų teisių padėtį šalyje, yra  aibės

   Sumoje reali padėtis tokia, kad šalyje tik Prezidento institucija yra  paskutinė instancija, galinti iš esmės pakeisti situaciją.

    O tam tikslui būtų tikslinga įsteigti Vartotojų teisių apsaugos (ar panašaus pavadinimo) Prezidento patarėjų grupę, kuri  konkrečiai, kompleksiškai ir sistemiškai užsiimtų tik vartotojų teisių apsaugos politika, kuri stebėtų vartotojų teisių apsaugos stovį ir atitinkamai informuotų Prezidentą.

  Vertinant viso to.  kas aukščiau išdėstyta,  svarbą valstybei, tikimės Jūsų dėmesio vartotojų teisių apsaugos problemoms spręsti.

   Vienkart mes tikimės, kad šis mūsų laiškas,  vertinant jame pateiktos informacijos  svarbą,  Jus tikrai pasieks ir mes gausime ne formalų, iš esmės bevertį,  Asmenų aptarnavimo skyriaus atsakymą, o Jūsų nuomonę į mūsų pasiūlymą.


 Вuitinių vartotojų sąjungos prezidentas                   Antanas Miškinis ***********************************