2019 m. rugpjūčio 29 d., ketvirtadienis

Gal ką sudomins kek iš mūsų išreketuota nuo 2002 metų ...

*********************************************************************
Energetikos ministerijai                                                     
                                        2019 08 29   Nr. 6
       
                          
DĖL   STANDARTINIŲ  ELEKTROS  ENERGIJOS  PIRKIMO–PARDAVIMO SUTARČIŲ  SU  BUITINIAIS  VARTOTOJAIS  SĄLYGŲ  APRAŠO  PAPILDYMO


 Energetikos įstatymas nustato:

30 straipsnis. Energijos apskaita
1. Pagaminta, perduodama, skirstoma, parduodama, eksportuojama, importuojama ar tranzitu perduodama energija turi būti įtraukiama į apskaitą.
2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos energijos apskaita turi būti tvarkoma energijos matavimo priemonėmis, kurių teisinis metrologinis patvirtinimas yra atliktas Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka.
3. Energijos matavimo priemones savo lėšomis įrengia ir eksploatuoja perdavimo, skirstymo ar laikymo energetikos objektus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais valdančios energetikos įmonės.
4. Energijos matavimo priemones tarp energetikos objektų įrengia ir eksploatuoja energiją perduodančius energetikos objektus nuosavybės teise ar kitais teisėtais pagrindais juos valdančios energetikos įmonės savo lėšomis.

Atitinkamai Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės   nustato:

VII. ELEKTROS APSKAITOS ĮRENGIMAS IR EKSPLOATAVIMAS
 62. Vartotojų elektros apskaita įrengiama vadovaujantis Elektros įrenginių įrengimo bendrosiose taisyklėse ir kituose teisės aktuose nurodytais techniniais įvadinių elektros apskaitos spintų (skydelių), prietaisų įrengimo vietų, elektros skaitiklių, matavimo transformatorių ir kitų elektros apskaitos schemos elementų reikalavimais.
63. Įvadinė elektros apskaitos spinta (skydelis), elektros apskaitos prietaisai ir elektros apskaitos schemos elementai yra elektros tinklo neatskiriamos dalys.
64. Elektros apskaita įrengiama operatoriaus ir vartotojo elektros tinklo nuosavybės riboje arba kitoje (sutartyje ar naujojo vartotojo elektros įrenginių prijungimui prie elektros tinklų išduotose prijungimo sąlygose) nurodytoje elektros tinklo vietoje.
65. Nustatytuose elektros apskaitos prietaiso įrengimo taškuose elektros apskaitos prietaisus savo lėšomis įrengia, prižiūri ar keičia operatorius. Elektros apskaitos prietaisai keičiami nemokamai teisės aktuose nustatytais atvejais (pasibaigus jų metrologinės patikros terminui ar jiems sugedus ne dėl vartotojo kaltės ir kt.).

Tuo tarpu šios, vartotojams esminės, Energetikos įstatymo nuostatos  Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų apraše kažkodėl tai  nėra.
   Todėl jos nėra ir sutartyse su vartotojais, kas yra akivaizdžiai nesąžininga silpnosios sutarčių pusės atžvilgiu.

    Ryšium su tuo, ginant vartotojų viešąjį interesą, siūlome   Standartinių elektros energijos pirkimo–pardavimo sutarčių su buitiniais vartotojais sąlygų aprašą suderinti su Energetikos įstatymo aukščiau pateikta nuostata.Prezidentas                   Antanas Miškinis

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą