2017 m. spalio 20 d., penktadienis

Konservatoriai Seime gina „Valstybinį reketą“, kuriam pradžią davė jų deleguotas energetikos ministras A. Sekmokas .....    2017 m. spa­lio 10 d. Seimo narys konservatorius D. Kreivys frakcijos vardu paprašė išbraukti iš Seimo darbotvarkės Infrastruktūrų reguliavimo tarnybos įstatymo projekto ir jį lydinčių teisės aktų svarstymą.

   [Infrastruktūrų valdymo tarnybos įstatymo projektas nustato Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos sujungimą su Ryšių reguliavimo tarnyba.]

  Galima būtų iš dalies ir sutikti su Seimo nario argumentais, tačiau esmė ne tame.

   Esmė tame, kad apjungus šias institucijas turėtų būti panaikintas „Valstybinis reketas“, kuriam pradžią davė tuometinis energetikos ministras konservatorius A. Sekmokas.

Jeigu D. Kreivys, jo žodžiais tariant, "tik­rai dėl šio rei­ka­lo tu­ri  pa­kan­ka­mą kom­pe­ten­ci­ją", tai jis žino, kad ši jo partijos deleguoto ministro iniciatyva kasmet šilumos vartotojams atsieina ~ 5 milijonus eurų už neteikiamą centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo  paslaugą.

O kiek iš to "Valstybinio reketo"  gauna pelno šilumos tiekėjai, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsisako pateikti .................

Atkreiptinas dėmesys, kad vieno Seimo posėdžio metu Seimo narys P. Gražulis, matyt prisimindamas Seimo komisijos, kuri tyrė geležinkelio tilto per Bražuolės upelį susprogdinimą, išvadas, konservatorių partiją pavadino teroristine.

Tokiu būdu, kas paneigs, kad „Valstybinis reketas“ yra. kaip sakoma,iš tos pačios operos“ kaip ir tuometinis Statybos ir urbanistikos bei Energetikos ministerijų panaikinimas ...

    Pažymėtina, kad tokiu būdu, balsuodami „UŽ“, Seimo Antikorupcijos komisijos ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkai pasisakė už „Valstybinio reketo“  išsaugojimą.....

  Jeigu jie su tuo nesutinka, jų argumentus esame pasiruošę paviešinti.

  O jeigu jie tylės, tai tuo įrodys, kad mes esame  teisūs ....
 ************************************************
LR Seimas
10.02 val.
Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2017 m. spa­lio 10 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

Pir­ma­sis mū­sų klau­si­mas – dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Ar yra pa­siū­ly­mų dėl mū­sų šios die­nos dar­bo­tvarkės? Pra­šau, ger­bia­mas ko­le­ga D. Krei­vys.

D. KREIVYS (TS-LKDF). No­rė­čiau frak­ci­jos var­du pa­pra­šy­ti iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės In­fra­struk­tū­rų re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos įsta­ty­mą štai dėl ko­kių prie­žas­čių.
 Pir­miau­sia, jei­gu žvilg­tel­si­me kon­cep­tu­a­liai, ši­tas įsta­ty­mas tik­rai yra pras­tai pa­ruoš­tas, nes mes į vie­ną krep­šį su­de­da­me obuo­lius, kriau­šes ir apel­si­nus.
 Pir­miau­sia, in­fra­struk­tū­ros re­gu­liuo­to­jas, ku­ris at­sa­kin­gas už mo­no­po­li­nin­kų re­gu­lia­vi­mą rin­ko­je, yra kar­tu su­dė­tas su ins­pek­ci­jo­mis,
 Ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­ja ir ki­to­mis, pri­skir­tos funk­ci­jos, ku­rios tik­rai ne­bū­din­gos re­gu­liuo­to­jui, kaip ki­ber­ne­ti­nė sau­ga, nė­ra aiš­kiai iš­skir­ti, su­ra­šy­ti tiks­lai, nė­ra aiš­kiai api­brėž­tos funk­ci­jos, nė­ra aiš­kiai api­brėž­tos tei­sės.
 Aš ga­lė­čiau la­bai il­gai kal­bė­ti, nes tik­rai dėl šio rei­ka­lo tu­riu pa­kan­ka­mą kom­pe­ten­ci­ją.

 Mes siū­lo­me, kad at­ski­rai rei­kia Vy­riau­sy­bei prie jo pri­sės­ti, gal­būt pa­si­tar­ti pla­čiau.

PIRMININKĖ. Su­pra­tau, ko­le­ga. Jei­gu tei­sin­gai su­pra­to­me, jūs siū­lo­te iš­brauk­ti In­fra­struk­tū­rų re­gu­lia­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir kar­tu 28 ly­din­čiuo­sius tei­sės ak­tus. Tai yra pa­siū­ly­mas frak­ci­jos var­du. Re­gist­ruo­ja­mės ir dėl to bal­suo­si­me.
Balsavimo rezultatai pagal frakcijas
Frakcija
Santrumpa
Prieš
Susil.
TTF
5
LSF
11
LLRA-KŠSF
1
5
LSDPF
3
3
6
LVŽSF
36
5
2
MG
2
TS-LKDF
25

.

2017 m. spalio 14 d., šeštadienis

Geras klausimas penkiems teisėjams ....

Prezidento kanceliarija pranešė:

Prezidentūroje prisiekė penki naujai paskirti teisėjai

Prezidentūroje prisiekė penki naujai paskirti teisėjai
2017.10.13
Prezidentūroje iškilmingos ceremonijos metu šiandien prisiekė penki nauji paskirti apylinkių teismų teisėjai. 
Kretingos rajono apylinkės teismo teisėja paskirta Jurgita Ališauskaitė, 
Šilutės rajono apylinkės teismo teisėja – Lina Nainienė,
 Kauno apylinkės teismo teisėja – Svetlana Panina
Klaipėdos rajono apylinkės teismo teisėju – Vytautas Pliuskevičius 
ir  Ukmergės rajono apylinkės teismo teisėja – Eglė Venckienė.
„Kiekvienoje Jūsų nagrinėjamoje byloje – žmonių gyvenimai ir likimai. Teisėjo pareiga – padėti kiekvienam. Įstatymai kuriami žmogui, todėl priimdami sprendimus visų pirma matykite jį“, – sakė prezidentė Dalia Grybauskaitė.
Sveikiname naujus teismų bendruomenės narius ir linkime ryžto bei išminties vykdant teisingumą.
Daugiau nuotraukų rasite čia.
Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarijos informacija .
---------------------------------
Tokiu būdu penki  teisėjai  prisiekė:
1) „Aš, teisėjas (-a) (vardas, pavardė), iškilmingai prisiekiu būti ištikimas (-a) Lietuvos Respublikai, savo pareigas atlikti garbingai, vykdyti teisingumą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, ginti žmogaus teises, laisves ir teisėtus interesus, visada būti nešališkas (-a), sąžiningas (-a), humaniškas (-a), saugoti man patikėtas valstybės paslaptis ir visada elgtis, kaip dera teisėjui.
Tepadeda man Dievas.“( Arba be šio sakinio.)

kad Lietuvos respublikos vardu vykdys teisingumą pagal Lietuvos Respublikos Konstituciją ir įstatymus, 
Betgi yra nežinoma ar šie teisėjai moka "Valstybinio reketo mokestį".
O kad Prezidentė to jų nepaklausė - tai jau galime neabejoti.
Todėl tenka viešai  šių penkių teisėjų paklausti : 
Gerbiami ponai teisėjai ar Jūs mokate "Valstybinio reketo mokestį" - nevykdomos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos   mokestį ??

----------------------------------------------------------------
P.s. Jeigu atsakymai bus gauti, jie bus paviešinti
O kaip reikės suprasti tai, jeigu atsakymo negausime ???

.

2017 m. spalio 13 d., penktadienis

Viešas pagalbos prašymas


Energijos skirstymo operatoriaus vadovybei 
                      
   2017 10 12   Nr. 1
  
DĖL    ELEKTROS ENERGIJOS ATJUNGIMO DVIEJŲ NEĮGALIŲJŲ ŠEIMAI

  Gavome dviejų neįgaliųjų, gyvenančių Vilniuje, Žirmūnų g. Nr. 46  bt. 61 prašymą padėti.

  Šiai šeimai spalio 11 dieną buvo atjungtas elektros tiekimas, nes jų skola (jų žodžiais) yra ~ 150 eurų.

  Įspėjimas apie elektros energijos atjungimą buvo gautas spalio 6 dieną.

  Atjungus elektros energijos tiekimą du neįgalieji, gyvenantys iš nedarbingumo pensijų, buvo žiauriai nuskriausti –  atšilo jų maisto produktai šaldytuve, jie liko tamsoje, be televizoriaus, nebegali pasikrauti mobilaus telefono, nebegali naudotis nuo elektros tinklo maitinamu medicininiu prietaisu ir t.t.

   Savaime suprantama, kad už suteiktą paslaugą reikia sumokėti, tačiau ar toks skubotas elektros energijos atjungimas neįgaliai šeimai, tikrai nedarantis garbės socialiai atsakingai bendrovei,  nebus atliktas žemesnės personalo grandies nepamatuota iniciatyva, kadangi  elektros tiekimas buvo nutrauktas penktadienį, ką draudžia  PAPILDOMŲ GARANTIJŲ SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMIEMS ELEKTROS ENERGIJOS VARTOTOJAMS TAIKYMO TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas LR Vyriausybės.
                                                                                              
   Ryšium su tuo prašome rasti galimybę skubiai atstatyti elektros energijos tiekimą šiai socialiai pažeidžiamai neįgaliųjų šeimai, o susidariusią skolą išdėstyti ilgesniam laiko tarpui.
                    Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas                   Antanas Miškinis

2017 m. spalio 9 d., pirmadienis

Eilinis įrodymas, kas valdo Lietuvą ......

LIETUVOS INFORMACINIS PORTALAS

VU TSPMI akademinės etikos komisija: prof. V. Radžvilo klausimas – politinis

Rugsėjo 25 dieną Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (TSPMI) akademinės etikos komisija svarstė du pareiškimus, susijusius su prof. Vytauto Radžvilo ,,euroskeptiško“ dėstymo istorija. Pirmąjį pareiškimą „Dėl prof. Vytauto Radžvilo komentarų žiniasklaidoje“ pateikė TSPMI dėstytojų grupė: prof. N. Arlauskaitė, prof. T. Janeliūnas, prof. A. Ramonaitė, doc. L. Gudžinskas, doc. D. Jakniūnaitė, doc. N. Putinaitė, dr. L. Jonavičius, dr. D. Jonavičienė. Taip pat gautas studentų pareiškimas „Dėl prof. habil. dr. Vytauto Radžvilo akademinę etiką pažeidžiančio elgesio“, kurio teikėjai reikalavo nebūti paviešinti.
Pareiškimuose teigta, jog V. Radžvilas savo pasisakymais viešojoje erdvėje esą pažeidė akademinės etikos normas, pažemindamas savo kolegas ir paviešindamas skundą prieš jį pasirašiusių studentų pavardes. Tame pačiame posėdyje taip pat svarstyti ir prof. Radžvilo paaiškinimai bei atsakomasis pareiškimas „Dėl diskriminavimo pažiūrų bei įsitikinimų pagrindu kilusio konflikto VU TSPMI akademinėje bendruomenėje“.
TSPMI dėstytojų grupės pareiškimą apie esą netinkamus prof. Radžvilo komentarus komisijai pristatė doc. dr. Deividas Šlekys. Jis nurodė šiuos galimus prof. Radžvilo akademinės etikos pažeidimus: studentų ir kolegų žeminimas naudojantis savo kaip dėstytojo viršenybe; konfidencialios informacijos apie kolegas ar pavaldinius viešinimas ar viešas aptarinėjimas; nesąžiningas konkuravimas su kolegomis bei intrigų eskalavimas.
Studentų pareiškimą komisijai pristatė anksčiau skundą dėl prof. Radžvilo dėstomo kurso pasirašiusi studentė. Jos teigimu, prof. Radžvilas galimai sąmoningai ribojo teisę išsakyti ir ginti savo nuomonę priimant sprendimus, reikšmingus Universiteto bendruomenei; taip pat galimai žemino studentus, naudodamasis savo kaip dėstytojo viršenybe; viešino konfidencialią informaciją apie kolegas ar pavaldinius.
Atsakydamas į jam adresuotus kaltinimus prof. Radžvilas argumentavo, jog kilęs konfliktas nėra etinis, bet politinis. Jis teigė, kad viešinti studentų pareiškimą Europos studijų komitetui apsisprendė tik tvirtai įsitikinęs, kad tai ne dalykinis, bet politinis skundas (studentų pareiškimas nesusijęs su akademine etika).
Prof. Radžvilas patikino neturėjęs jokių piktavališkų kėslų ir niekaip nepakenkęs TSPMI akademinei bendruomenei. Jo teigimu, visi jo viešai išsakyti teiginiai ir tolesni veiksmai buvo grindžiami nuoširdžiu rūpesčiu gerinti TSPMI studijų kokybę, kurios smukdymas dėl neapgalvotai įvykdytų mokymo programos pertvarkymų yra ypač žalingas ir nepateisinamas augančių geopolitinių ir saugumo grėsmių Lietuvos valstybei kontekste. Prof. Radžvilas atkreipė komisijos dėmesį, kad šį susirūpinimą jau anksčiau buvo išsakęs dviejuose atsakymo nesulaukusiuose laiškuose TSPMI studijų komitetui.
Komisija bendru sutarimu pasisakė už tai, kad „TSPMI grupės dėstytojų ir TSPMI grupės studentų pareiškimuose keliami klausimai yra susiję su platesniu kontekstu, svarstomas klausimas yra padalinio akademinės etikos komisijos veikimo ir įgaliojimų ribas galimai peržengiantis konfliktas“.
Toliau svarstytas prof. V. Radžvilo paaiškinimas ir prašymas „Dėl diskriminavimo pažiūrų bei įsitikinimų pagrindu kilusio konflikto VU TSPMI akademinėje bendruomenėje“ (su Lietuvos žmogaus teisių asociacijos išvadomis ir rekomendacijomis).
Akademinės etikos komisija bendru sutarimu ir vėl pasisakė už tai, kad paaiškinimai ir prašymas atskleidžia susidariusį plataus konteksto konfliktą, kurio sprendimas galimai peržengia padalinio akademinės etikos komisijos veikimo ir įgaliojimų ribas. Siekiant išvengti tolesnio konflikto eskalavimo, jis esą turėtų būti sprendžiamas TSPMI bendruomenės vidaus diskusijoje, siekiant konflikte dalyvaujančių šalių dialogo ir susitaikymo.
Galiausiai komisija atmetė visus pareiškimus ir prašymus, konstatuodama, kad „dėl kilusio ir besitęsiančio konflikto be precedentinio pobūdžio (tai daugiau nei paprastas akademinis ginčas ar studijų proceso pažeidimų vertinimas), galimai peržengiančio padalinio akademinės etikos komisijos veikimo ir įgaliojimų ribas, taip pat dėl šalių pasisakymuose pabrėžiamo svarstytų galimų pažeidimų platesnio konteksto bei vienos iš šalių nurodyto politinio konflikto pobūdžio, Komisija nesiima spręsti dėl akademinės etikos normų pažeidimo faktų“.
VU TSPMI akademinės etikos komisijos sprendimas neturi precedento ir yra svarbus ne tik visai Lietuvos akademinei bendruomenei, bet įgyja kur kas platesnę visuomeninę ir politinę reikšmę. Atsisakius svarstyti ginčo šalių prašymus kaip įprastą akademinės etikos pažeidimo klausimą šiuo sprendimu pirmą kartą atkurtosios valstybės istorijoje faktiškai yra pripažinta, kad demokratiška ir laisva save laikančioje šalyje yra galimas ir iš tiesų vyksta piliečių bei akademinės bendruomenės narių persekiojimas už ,,neteisingas“ politines pažiūras ir įsitikinimus, komisijos atsargiai įvardytas ,,politinio pobūdžio konflikto“ vardu.
Redakcija: su Lietuvos žmogaus teisių asociacijos išvadomis dėl prof. V.Radžvilo persekiojimo  už politines pažiūras ir įsitikinimus galima susipažinti ČIA

2017 m. spalio 8 d., sekmadienis

Alus tenai, kur nėra "verygų" .....,,,,,,,,,..................
Немецкие ученые открыли новое свойство пива

Может ли пиво сделать нас счастливыми? Ученые из Баварии провели исследование и пришли к необычным результатам.
default
Ну, прямо как по заказу: к 184-му по счету Октоберфесту, ежегодно проводимому в Мюнхене с середины сентября до начала октября крупнейшему в мире фестивалю пива в мире, опубликованы результаты исследования ученых-химиков Университета Эрлангена-Нюрнберга. А они дают основание полагать, что пиво делает человека счастливым.
Причем дело тут отнюдь не только в содержащемся в этом пенном напитке алкоголе. Как выяснилось в ходе исследования, помимо него, приятные ощущения вызывает и входящее в состав пива вещество хордеин - алкалоид, который воздействует на мозг человека аналогично "гормону радости" дофамину - нейромедиатору, вырабатываемому нашим организмом.
Неожиданное открытие
Как отметила в интервью журналистам руководитель исследовательской группы, ученый-химик Моника Пишетсридер (Monika Pischetsrieder), такие результаты стали для нее и ее сотрудников неожиданностью. Дело в том, что специально в составе тонизирующих напитков баварские ученые не разбирались.
Обнародованные данные получены в результате изучения свойств 13 тысяч веществ, входящих в состав продуктов питания - на предмет того, влияют ли они на рецептор дофамина D2, то есть активизируют ли центр вознаграждения мозга и тем самым способствуют повышению настроения потребителя. Вот и выяснилось, что первое место в этом своеобразном рейтинге занимает хордеин, содержащийся в пиве и ячменном солоде.

САМЫЕ ПЬЮЩИЕ В ГЕРМАНИИ - ПЕНСИОНЕРЫ

Вообще среди оказавшихся под лупой баварских ученых веществ обнаружилось лишь семнадцать, которые в принципе способны стимулировать в человеческом мозге центр наслаждения. Хордеин, как и дофамин, активирует рецепторы центров вознаграждения, выбирая другой сигнальный путь. В результате он может оказывать еще более длительное воздействие, нежели нейромедиатор дофамин, вырабатываемый организмом человека.
Как полагают ученые, особенный эффект повышения настроения дает комбинация хордеина и алкоголя, что и объясняет секрет популярности пива среди населения. По словам Моники Пишетсридер, по своему воздействию на мозг человека хордеин напоминает вызывающий ощущение радости сальсолинол, содержащийся в шоколаде, а также плесневые грибы, некоторые виды которых используются в пищевой промышленности для изготовления отдельных кисломолочных продуктов и специальных сортов сыра с острым и необычным запахом.
В настоящее время ведутся исследования, в ходе которых ученые хотят выяснить, сколько вообще хордеина содержится в пиве и какое его количество в конечном итоге попадает в мозг.
Между прочим, пока ни в одном из продуктов питания не обнаружено вещество, способное самостоятельно вызывать эффект повышения настроения. Согласно предположениям ученых, обычно это сочетание ингредиентов. Скажем, особое чувство удовлетворения у человека появляется во время употребления таких продуктов, как чипсы, при производстве которых используются углеводы и жиры, приводит пример Моника Пишетсридер.
Помимо того, что пиво помогает на некоторое время расслабиться и настроиться на веселый лад, у него масса и других положительных качеств. Так, аналогично красному вину и зеленому чаю, оно оказывает противовоспалительное действие. А еще пиво способствует выработке протеина, хорошо стимулирующего иммунную систему. И это далеко не полный список. Так что если пиво пить в меру, то оно пойдет только на пользу. 
Смотрите также:ФОТОРЕПОРТАЖИ

Пивной праздник Октоберфест в Мюнхене

Ежегодно этот традиционный пивной праздник в баварской столице Мюнхене посещает около шести миллионов человек