2017 m. kovo 31 d., penktadienis

Mirtys nuo legioneliozės užprogramuotos Šilumos ūkio įstatyme nuo 2011-11-01Šalyje siaučia masinė psichozė, šį sykį  „Užmušk legioneliozę“ ...............

Argi nėra tų, kuriems įdomu  būtų sužinoti,  kokios gi jos atsiradimo priežastys?

Kad atsakyti į šį klausimą, būtina sugrįžti į praeitį, ir,  pasitelkus  sveiko proto logiką, atlikti sisteminį ir kompleksinį įvykių,  nutikusių šalies šilumos ūkyje, vertinimą.

Akivaizdu ir nepaneigiama, kad jau senokai visoje šalyje karštas vanduo daugiabučiuose namuose ruošiamas tenai besirandančiuose šilumos punktuose (išimtis tik pusė Visagino mesto ir kelios mažos katilinės, kur karštas vanduo tiekiamas atvira šildymo sistema).

Tiktai nežymi  dalis daugiabučių namų savininkų  patys savo lėšomis įsirengė šilumos punktus.

Visus kitus šilumos punktus įrengė šilumos tiekėjai ir, savaime suprantama, jie juos ir prižiūrėjo, užtikrino tinkamą karšto vandens temperatūrą, reguliavo pastatų šildymą.

Iš pradžių  šių šilumos punktų įrengimo, priežiūros ir eksploatacijos sąnaudos buvo neįtraukiamos į šilumos kainą.

Vėliau pasirodė Šilumos ūkio įstatymo pakeitimas, nustatantis, kad šilumos punktas yra šilumos perdavimo tinklo dalis, todėl Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijai teko šilumos punktų priežiūros sąnaudas įtraukti į šilumos kainą.

Tuo labai pasipiktino daugiabučių namų bendrijų, valdančių iki šimto pastatų, pirmininkai, daugelis išsilikę dar nuo sovietinių laikų,  kurie daugiabučių namų šilumos punktus laikė ir laiko savo nuosavybe ...

(Jie, turėjo  ir tebetūri užnugarį Aplinkos ministerijoje, turėjo ir turi neribotas galimybes veikti, kaip sakoma, „per gastronomą“).

Vienkart tenka pažymėti, kad jau prieš kokius 15 metų aukščiausios valdžios lygiu buvo  pradėta  šlykšti šmeižto kompanija prieš Vilniaus šilumos ūkį nuomojančią prancūzų bendrovę, pateikiant ją kaip suinteresuotą tuo, kad daugiabučiai namai kuo daugiau sunaudotų šilumos.

Tuo tarpu šilumos kainos yra taip reguliuojamos, kad šilumos tiekėjų pelnas priklauso tiktai nuo valdomo turto vertės ir nepriklauso nuo parduoto šilumos kiekio.

Nors tai, mūsų prašymu, viešai patvirtino Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, tačiau valdžia kartu su žiniasklaida,  į tai visiškai nereagavo ir toliau vykdė savo juodą darbą.

Sumoje ne be Prezidentūros ir tų bendrijų pirmininkų ( „buožių“) pastangų  2011-11-01 atsirado Šilumos ūkio įstatymo pakeitimas, nustatantis   šilumos tiekėjų šilumos punktus be sutarčių perduoti prižiūrėti daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams.

Vienkart nustatant:

Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik:
 pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas)
 arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas
ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas

 Tokiu būdu ir buvo užprogramuotas realus  legioneliozės pavojus.

Nes niekas kitas geriau neprižiūrės šilumos punktų, kaip jų savininkas šilumos tiekėjas, niekas kitas geriau nesirūpins palaikyti tinkamą karšto vandens temperatūrą pastatuose.

Geras pavyzdys yra Elektrėnai, kur savivaldybės įmonė Elektrėnų komunalinis ūkis ( vadovas R. Leckas)  viename asmenyje šilumos ir geriamo vandens tiekėjas, bei savivaldybės paskirtas daugiabučių namų administratorius.

Tenai daugiabučiuose namuose įrengta šilumos punktų nuotolinio valdymo sistema, todėl  pastoviai kontroliuojama karšto vandens temperatūra, bei   operatyviai valdomas  pastatų šildymas.

Ne mažiau gyventojams yra svarbu, kad visos jų komunalinės problemos sprendžiamos vienoje vietoje.

Už tai būtinai reikia padėkoti Elektrėnų savivaldybei, kuri neleido išdraskyti komunalinio ūkio valdymo.

Savaime suprantama, tai yra neįmanoma Vilniuje, kurio meras yra liberastas „medkirtys“, ir už kurio nugaros stovi  konservatoriai.

Todėl ir nenuostabu, kad kaip tik Vilniuje ir nutiko mirtys nuo legioneliozės,  prasidėjo ta masinė psichozė.

Tokiu būdu sumoje dėl šios psichozės ir žmonių mirčių nuo legioneliozės, netiesiogiai yra kalti tuometinis Seimas ir Prezidentė, kurie pasirašė tokį Šilumos ūkio įstatymo pakeitimą.

Padėtį ištaisyti turėjo progą LR Konstitucinis teismas, kuris deja  .... deja .....pateisino šilumos tiekėjų šilumos punktų atėmimą, nors mūsų buvo prašomas veikti pagal LT Konstituciją .....

Tokiu būdu, gal kas pabandys paneigti, kad solidariai:

LR Konstitucinis teismas,
Seimas,
Prezidentė

yra netiesiogiai atsakingi ir už mirtis Vilniaus mieste nuo legioneliozės,  ir  už pastovų jų pavojų  – nes,  kaip sakoma, ką pasėsi, tą ir pjausi ...


Betgi yra gera proga ir pasitaisyti, nes tikslas jau pasiektas: prancūzų investitorius išvarytas, Vilniaus šilumos ūkis paimtas į konservatorių rankas.

Taigi galima  būtų  šilumos punktus grąžinti jų savininkams prižiūrėti, beje visiškai neįtakojant šilumos kainų.

Tiktai tai, labai tikėtina, nebus padaryta, nes neduok Dieve, liaudis dar gali  susivokti, kaip ji buvo apkvailinta ,,,, ....Betgi tokia baimė yra be pagrindo, nes liaudis tai ne piliečiai de fakto, o tai tiesiog liaudis .... kaip rusai sako народ“ .....
   Sumoje - mirtys nuo legioneliozės lieka užprogramuotos ....

Juo labiau, kad jos maskuojasi po kitomis plaučių ligomis.
2017 m. kovo 30 d., ketvirtadienis

Išvarytas prancūzų investitorius teikia Vilniaus liaudžiai nemokamą mandagumo pamoką .... Tokiu būdu šalies energetika nuosekliai   grįžta į valdžios rankas.

Energetikos srityje artėjame į tenai, iš kur  pabėgome ...

Na o tai, kad su pavyzdingai Vilniaus šilumos ūkį sutvarkiusia prancūzų firma pasielgta taip, kaip pokaryje stribai elgėsi kurdami kolūkius, tai visiškai nesvarbu, nes liaudis su    numelioruotomis smegenimis yra užhipnotizuota žodžio "Rubikonas", į kurį ji reaguoja taip, kaip Leninas į žodį "inteligentas" ..... arba kaip jautis į raudoną skudurą ....LRT yra baisesnė už Rusijos propagandą ...LRT radijas    šį rytą  pranešė, kad Vilniaus šilumos ūkį jau perėmė savivaldybė, kad dabar jau AB „Vilniaus šilumos tinklai“ - savivaldybės įmonė vykdys šilumos ir karšto vandens tiekimo veiklą.

Pranešė, kad šilumos kaina gali didėti, nes nebebus taikoma Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos   nuolaida, kompensuojant atseit 23 milijonus eurų  UAB ,,Vilniaus energija“  gauto viršpelnio.

Tokiu būdu „Nacionalinis transliuotojas“ du kartus akivaizdžiai  paviešino netiesą:

I.Vilniuje karštas vanduo ruošiamas daugiabučiuose namuose. Jį ruošia daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, o ne šilumos tiekėjas, kuriam Šilumos ūkio įstatymas draudžia tai atlikti.
 Šilumos tiekėjas AB „Vilniaus šilumos tinklai“   fiziškai negali būti karšto vandens tiekėju, nes jau senai Vilniuje panaikintos kvartalinės boilerinės, o atviros šildymo sistemos nėra,   Tai yra akivaizdu ir nepaneigiama.


II. Netiesa, kad UAB ,,Vilniaus energija“  neteisėtai gavo 23 milijonus eurų viršpelnio.
Šilumos tiekėjų pelnas priklauso tiktai nuo valdomo turto vertės.
 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos nuomone tuos 23 milijonus eurų UAB ,,Vilniaus energija“  panaudojo darbuotojų skatinimui, jų poilsio organizavimui, ką pastaroji neigia.
Ir nors Šilumos ūkio įstatymas nustato, kad informacija apie šilumos tiekėjų sąnaudas yra vieša, Kainų komisija atsisakė ją mums pateikti.
Kodėl ??
Mes manome todėl, kad teisi yra UAB ,,Vilniaus energija.

Bet kokiu atveju  jokio viršpelnio iš tų 23 milijonų eurų šilumos tiekėjas tikrai neturėjo.


Tokiu būdu, užuot padėkojęs prancūzų investitoriui už pavyzdingą, iki pasaulinio lygio,  Vilniaus šilumos ūkio sutvarkymą, Nacionalinis transliuotojas jį apšmeižė,


 Tokiais atvejais žemaičiai pasakytų: Kiaulė sarmatas netor .......

Kas taip, tai taip, betgi liaudis LRT tai tiki ....Tokiu būdu jau taip išeina, kad LRT yra baisesnė už Rusijos propagandą .........

Visiškas absurdas ............2017 m. kovo 29 d., trečiadienis

Mūsų Prezidentė gali visiškai pagrįstai pasigirti ES šalių vadovų taryboje ............
Kauno šilumos tiekėjas 2017-03-10  pranešė:

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr.V-455 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 24 : 2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50–60 0C, sudarant technines prielaidas vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti iki 66 0C, o vartotojų čiaupuose iki 60 0C.
 Informuojame, kad šildymo sezono metu į pastatus tiekiamo šilumnešio temperatūra visuomet yra aukštesnė ir pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas prižiūrintys asmenys bet kada gali vykdyti legioneliozės prevencijos veiksmus.
 Ne šildymo sezono metu šilumnešio temperatūra padidinama pagal patvirtintą grafiką.
 Pagal LR Šilumos ūkio įstatymą bei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles už higienos normą atitinkančios k
aršto vandens temperatūros palaikymą bei už karšto vandens sistemų priežiūrą ir reguliavimą pastatuose atsakingi pastatų šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai bei administratoriai arba bendrijų paskirti atsakingi asmenys.
 -------------------

O kovo 28 dieną   Valstybinė energetikos inspekcija pranešė:
Kovo 30–31 dienomis legioneliozės prevencija bus vykdoma Kaune. Šiomis dienomis centralizuotame šilumos tiekimo tinkle bus tiekiamas beveik 80 laipsnių temperatūros šilumnešis (šilumos šaltinyje).
                                                 ------------------
Tuo tarpu Būsto rūmus pasiekė informacija apie "termošoko" metu įvykusius butų užliejimus, nes padidintos temperatūros neišlaiko praustuvų pajungimo guminės žarnelės, dargi stovai ...

Taipogi   iš Valstybinės energetikos inspekcijos šianden  gauta mūsų prašoma informacija:

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS
 

2017-03- Nr.   Į 2017-03-27 Nr. 7
Buitinių vartotojų sąjungai
El. p. antanas1940@gmail.com                          DĖL UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ TERMOFIKATO TEMPERATŪROS PAKĖLIMO IR TERMINĖS DEZINFEKCIJOS PASTATŲ KARŠTO VANDENS SISTEMOSE ATLIKIMO

                       Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) pagal teisės aktuose nustatytą kompetenciją teikia atsakymus į 2017-03-27 rašte Nr. 7 nurodytus klausimus.

                      1. Ar UAB „Vilniaus energija“ nustatyta tvarka patvirtintas šio šildymo sezono į pastatus tiekiamo termofikato temperatūrinis grafikas užtikrina legioneliozės dezinfekcijai reikalingą karšto vandens temperatūrą, ar ne?


UAB „Vilniaus energija“ šildymo sezono temperatūriniame grafike nurodyta žemiausia paduodamo termofikacinio vandens temperatūra – 72 laipsniai. Pažymime, kad siekiant suvaldyti ekstremalią situaciją Vilniuje dėl legioneliozės protrūkio, Ekstremalių situacijų operacijų centras          įpareigojo šilumos tiekėjus UAB „Vilniaus energija“, UAB „Balterma ir ko“ bei UAB „ Vilniaus valda“ pakelti tiekiamo termofikacinio vandens temperatūrą iki 80 laipsnių, jog pastatų savininkai, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai atliktų reikiamas terminės dezinfekcijos procedūras.

2. Kokia turi būti tam atlikti minimali termofikato temperatūra?

Teisės aktuose nėra nustatyta minimali paduodamo termofikacinio vandens temperatūra, užtikrinanti kokybišką terminės dezinfekcijos procedūrą.

3. Kokie teisės aktai, jų nuostatos nustato daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams pareigą, suteikia teisę, atlikti legioneliozės terminę dezinfekciją.

Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnyje nustatyta, kad: prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).
Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas.
Ir nors teisės aktuose nėra nustatyta pareiga šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojams atlikti legioneliozės terminę dezinfekciją, tačiau atkreipiame dėmesį, jog viena iš šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams priskirtų pareigų, nustatytų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, yra:
    užtikrinti tolygų viso pastato, visų pastato butų ir kitų patalpų šildymą palaikant juose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-1081 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekiamo į butus ir kitas patalpas karšto vandens teisės aktuose – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 patvirtintose Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklėse – nustatytą temperatūrą, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus ir yra techninės galimybės tą reguliuoti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 16 straipsnio nuostatomis, privalomuosius higienos normatyvus bei taisykles, reglamentuojančias fizinių ir juridinių asmenų veiklą, nustato Visuomenės sveikatos saugos reglamentas (higienos norma). Lietuvos higienos normoje „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 26.2 papunktyje nurodyta, jog legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50–60 laipsnių, sudarant technines prielaidas vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti iki 66 laipsnių, o vartotojų čiaupuose – iki 60 laipsnių.
Atkreipiame dėmesį, kad visuotinė terminė dezinfekcija Vilniaus mieste buvo atliekama vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimu.

4. Jeigu tokių teisės aktų nėra, tai kaip Inspekcija vertina šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų veiksmus atliekant tai, kas jiems atilikti nepriklauso, ir kam jie neturi teisės.

Prižiūrėtojų įpareigoti atlikti terminę dezinfekciją vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimu (2017 m. kovo 15 d. protokolas Nr. A16-206/17(2.6.2.1-SMI). VEI neturi teisės vertinti Ekstremalių situacijos komisijos priimtų sprendimų.

5. Kas šilumos vartotojams turi apmokėti dėl terminės dezinfekcijos patirtus šilumos ir karšto vandens nuostolius.

Kadangi tai ne VEI kompetencijos klausimais, siūlytume kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisiją, kuri priėmė sprendimą dėl visuotinės terminės dezinfekcijos Vilniaus mieste atlikimo.
                       
  
Viršininkas      Jurgis Dumbrava

 ------------------------
  
     Mes visiškai sutinkame, kad tokių teisės aktų, kurie daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams nustatytų teises ir pareigas atlikti sistemų terminę dezinfekciją,  NĖRA.

O jeigų jų NĖRA, tai vadovaujantis sveiko proto logika, už visas pasekmes atsako Vilniaus Ekstremalių situacijų komisija, valdoma konservatorių, solidariai su  "pirmu smuiku grojančiu" Visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos, o taip pat ir   tūla ministerija, ministro Aurelijaus Verygos politinio - asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojos viceministrės   Aušros Bilotienės asmenyje, kuri pateisino Visuomenės sveikatos centro veiksmus, duodant itin "vertingus" patarimus Komisijai, nesant  nustatyta tvarka patvirtintos terminės legioneliozės dezinfekcijos atlikimo tvarkos, bei pasiūlant visame Vilniaus mieste padidinti termofikato temperatūrą.

Vienkart tenka pareikšti gilią, gilią užuojautą  sekantiems  Ekstremalių situacijų komisijos nariams:


Rimantui  Steponavičiui – Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkui;
Antoni Mikulskiui – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojui;
Evaldui Matoniui – Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vedėjui;
Vaidai Barkovskienei – Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkei;
Tadeušui Rodz – viešosios įstaigos Greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriui;
Jevgenijui Sakovičiui – akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ Tinklų eksploatavimo tarnybos Vilniaus regiono tinklų eksploatavimo departamento direktoriui;
Jelenai Montvilienei – Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriaus viršininkei;
Evaldui Černiauskui – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės vado pavaduotojui.


  Kuriuos, kas paneigs, ar paprieštaraus,  Seimo narė  A. M.  mūsų vietoje  tikrai pavadintų plikai nukirptų avių banda, vedama aklo "ustovo"  ......

   Bet mes taip nemanome, tiktai šiems ponams primename, kad  ar tai dėl jų abuojumo  ar tai dėl jų  nekompetencijos ar dėl ko tai kito,  Vilnius  tokiu būdu  pasauliui buvo pateiktas kaip kažkoks tai nevalų miestas .....

Betgi ponai gerbiami, tai ir Jūsų miestas, tai ir mūsų valstybės sostinė !!!!

Argi mums visiems ne gėda prieš visą pasaulį už  tokią nevalyvą sostinę.

Į kokią gi padėtį tokiu būdu buvo pastatyta mūsų šalies vadovė  ????

Taigi .... taigi ....


Na o Valstybinei energetikos inspekcijai geranoriškas patarimas:

 ne skubėti skelbti  tokią informaciją,  kaip apie Kauno miesto "termošoką", o  visus šilumos tiekėjus informuoti, kad  už savo, ar vietinių Visuomenės sveikatos centro funkcionierių,  iniciatyva pakelto temofikato temperatūros ir "termošoko" pasekmes gali jiems patiems tekti atsakyti.

------------------

P.S. Vadovaujantis sveiko proto logika, terminę daugiabučių namų  karšto vandens sistemų dezinfekciją turi atlikti tiktai tam apmokyti ir turintys teisę tą atlikti, asmenys, pagal nustatyta tvarka patvirtintą reglamentą.
Ko deja nėra ....
Šie asmenys turi turėti  karšto vandens daugiabučiame name pašildymo iki reikiamos terminei dezinfekcijai temperatūros atitinkamas priemones, kad nereikėtų kelti visame mieste termofikato temperatūros.
Mūsų turima informacija vienas Kauno stambus prekybos ir laisvalaikio centras paprašė Kauno šilumos tiekėją pakelti termofikato temperatūrą, kad galėtų atlikti karšto vandens sistemos dezinfekciją.
Tiktai šioje vietoje klausimas: 
I. Kaipgi suprojektuota to objekto karšto vandens paruošimo sistema, kad negalima vietoje pakelti karšto vandens temperatūros, kaip tai nustato higienos norma hn 24: 2003 „geriamojo vandens SAUGOS ir kokybės reikalavimai":
26.2. Legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50–60°C, sudarant technines prielaidas vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti iki 66 0C, o vartotojų čiaupuose - iki 600C. 
II. Ir kas gi leido eksploatuoti  šio objekto šilumos ūkį.

Taigi ...taigi ..... todėl  mūsų Prezidentė gali visiškai pagrįstai   pasigirti ES šalių vadovų taryboje - mūsų šalis yra kaip mažas mažas  Paryžius ...


2017 m. kovo 28 d., antradienis

Mes neprieštarautume, jeigu kas nors pasakytų, kad šioje vietoje ponas vicemeras ....Vilniaus vicemeras konservatorius  Valdas Benkunskas  savo interneto svetainėje    kovo 22 dieną patalpino straipsnį:Sostinės savivaldybė siūlo skirti maksimalias baudas trims daugiabučių valdytojams (UAB „Adminsta”, UAB „Žirmūnų būstas“ ir 830-oji DNSB), kurie savo prižiūrimuose daugiabučiuose (Tuskulėnų g. 5, Ladygos. g 3, Architektų g. 79) neužtikrino tinkamos karšto vandens sistemų priežiūros.

Savivaldybė atliko valdytojų veiklos tyrimą – kaip šių trijų namų karšto vandens sistemų prižiūrėtojai atlieka jiems priskirtas funkcijas, kaip užtikrina teisės aktuose reikalaujamą karšto vandens temperatūrą.

Tyrimas parodė, kad prižiūrėtojai netinkamai vykdė savo tiesiogines pareigas, valdytojai nekontroliavo prižiūrėtojų veiksmų ir pažeidė Administracinių nusižengimų kodekso 349 str. nuostatas: neatliko ar netinkamai atliko jiems teisės aktuose nustatytas valdymo pareigas, o tai užtraukia baudą nuo 100 iki 300 eurų.

„Akivaizdu, kad daugiabučių namų administratoriai netinkamai vykdė savo prievolę ir neužtikrino higienos normų reikalavimų ir toks jų aplaidumas privedė prie didelės nelaimės. 

Savivaldybė pritaikys griežčiausią galimą sankciją – skirs maksimalią baudą, deja, ji siekia iki 300 eurų. 

Teisės aktuose numatytos sankcijos tikrai nėra pakankamos ir labiau simbolinės.

 Mūsų tikslas – kad už tokius nusižengimus savivaldybė galėtų išbraukti administratorių iš sąrašo ir jis nebegalėtų tuo verstis“,
 sakė mero pavaduotojas Valdas Benkunskas.

 Pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus savivaldybė negali išbraukti nusižengusių administratorių iš sąrašo, kol šie turi bent vieną administruojamą namą.
                                                          -----------------------------
O 2016 metų spalio 28  dieną ponas Valdas patalpino straipsnį

kuriame rašo:

Sostinės savivaldybės įmonė UAB „Grinda“ atnaujina teikiamas paslaugas – prižiūrės ne tik Vilniaus gatves, bet ir pastatus: administruos ir atliks jų techninę priežiūrą už viešąjį interesą atitinkančią kainą.  

Savivaldybės kontroliuojama bendrovė suinteresuota skaidriai efektyviai ir taupiai valdyti kiekvieno savivaldybės namo šilumos ūkį, mažinti pastato išlaikymo sąnaudas.

Šiandien sostinės Tarybos posėdyje buvo patvirtintas UAB „Grinda“  paslaugų maksimalus tarifas, ir nuo šiol bendrovė galės konkurencingai dalyvauti viešuose konkursuose su kitais komerciniais paslaugų teikėjais. „Grindai“ tai nėra visiškai nauja veiklos sritis, įmonė pastatų priežiūra rūpinosi dar iki 2011 metų.
                                                    -------------------------

 Ryšium su tuo   Lietuvos respublikiniai būsto valdymo ir priežiūros rūmai   kreipėsi dėl šio klausimo į Konkurencijos tarybą.

  „Šiuo atveju bus žlugdomos smulkiosios administravimo įmonės, dėl ko gyventojams neabejotinai brangs būsto priežiūros paslaugos.

Vilniaus savivaldybės siekis leisti savo įmonei administruoti namus galimai tėra bandymas proteguoti savus kadrus į atsakingus postus.

Tikėtina, kad savivaldybės įmonė nori teikti daugiabučių administravimo paslaugas tik tam, kad vėliau būtų privatizuota“,

– teigia Būsto rūmų prezidentas  J. Antanaitis

Nesiimsime spręsti kas teisus, tačiau tenka pažymėti, kad vicemero požiūris į prancūzų investitorių atitinka „Lenino požiūriui į buržuaziją“ .....

O Vilniaus savivaldybės Ekstremalių situacijų komisijos sukelta masinė psichozė dėl legioneliozės, kaip sakoma, įsirašo į „Grindos“ protegavimo planą.

Mes kol kas neturime komisijos, kuri tyrė  trijų daugiabučių namų administratorių veiklą, išvadų, ir kai tik jas gausime, tuojau pat paviešinsime.

Betgi yra kaip yra ... o kaip yra,  ponas vicemeras neabejotinai  žino:

  • Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Vilniaus šilumos tiekėjui nustatinėja centralizuotai paruošto karšto vandens kainas.

  • Šilumos tiekėjas, atlikdamas centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjo funkcijas daugiabučių namų butuose įrenginėja karšto vandens apskaitos prietaisus.

  • Šilumos tiekėjas su daugiabučių namų šilumos vartotojais sudaro centralizuotai paruošto kompleksinio produkto karšto vandens pirkimo –pardavimo sutartis.

  • Šilumos tiekėjas taiko Kainų komisijos nustatyta centralizuotai paruošto karšto vandens kainas.

  •  Šilumos vartotojai  moka  už  centralizuotai paruošto karšto  vandens tiekimą ...
 
     Taigi, vadovaujantis šia nepaneigiama informacija, išeitų, kad daugiabučiams namams karštą vandenį tiekia ir už jo temperatūrą  atsako ne kas kitas, kaip šiuo atveju UAB ,,Vilniaus energija“ .

Betgi, kaip matome ponas vicemeras baudžia ne centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėją UAB ,,Vilniaus energija“ , o daugiabučių namų savivaldybės paskirtus administratorius ........

Kas gi nutiko ??   Negi, kaip sakoma, "Leninas pamilo buržuaziją.."

O gražiausia būtų, jeigu ponas vicemeras gyventų daugiabučiame name ir mokėtų centralizuotai paruošto karšto vandens kainą ....

Betgi to sužinoti mums nepavyks, nes tai yra labai ir labai gili pono vicemero paslaptis, kurią atskleisti galėtų pvz.  nebent žurnalistė Rūta Janutienė ........


O sumoje, jeigu kas nors pasakytų, kad šioje vietoje ponas vicemeras, kaip sakoma, tyčia ar ne tyčia apsišlapino kojas ..., mes tikrai tam neprieštarautume ...

Nes yra, kaip yra ......2017 m. kovo 24 d., penktadienis

„Mauro darbas atliktas, mauras gali ir numirti“.,,,,,
 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija pranešė:

UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ – DAUGIAU NEI 1,3 MLN. EUR BAUDA UŽ LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGŲ PAŽEIDIMUS

Komisija UAB „Vilniaus energija" skyrė 1 307 740,67 Eur baudą už tai, kad bendrovė 2012–2014 metų laikotarpiu šilumos tiekimo veiklai nepagrįstai priskyrė 24,3 mln. Eur ir pažeidė vartotojų interesą už šilumos energiją mokėti tik būtinosiomis sąnaudomis pagrįsta kaina.

Komisija nurodė, kad tokiais veiksmais UAB „Vilniaus energija" pažeidė Šilumos įstatymo nuostatą dėl mažiausių sąnaudų principo bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius šilumos kainodarą.

Primename, kad UAB „Vilniaus energija" reguliuojamos veiklos patikrinimas užbaigtas praėjusiais metais. 
Komisija 2016 m. spalio 14 d. nustatė naują bazinę šilumos kainą

Preliminariais skaičiavimais, iki 2017 m. kovo 29 d., kai baigsis UAB ,,Vilniaus energija", AB ,,Vilniaus šilumos tinklai", Vilniaus miesto savivaldybės ir Dalkia sudaryta Vilniaus miesto šilumos ūkio nuomos sutartis, vilniečiams turėtų būti sugrąžinta apie 6 mln. Eur permokėtos sumos.

 Dėl likusios permokos dalies grąžinimo sprendimą turės priimti Vilniaus miesto savivaldybė.

Nuo 2017 m. kovo 30 d. Vilniaus mieste šilumą vartotojams tieks AB „Vilniaus šilumos tinklai". 
                                           ------------------------

Tokiu būdu UAB ,,Vilniaus energija“  yra kaltinama, kad ji į šilumos kainas įtraukė nepagrįstas sąnaudas: golfo laukų nuomą, darbuotojų keliones ir pan.

Tuo tarpu Šilumos ūkio įstatymas nustato:

13. Licencijos turėtojas privalo vykdyti šias licencijuojamos veiklos sąlygas:
4) tvarkyti atskirą nuo kitų rūšių veiklos šilumos tiekimo sąnaudų apskaitą, atlikti licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir viešai skelbti duomenis apie šilumos gamybos ir šilumos perdavimo sąnaudas;

3. Šilumos tiekėjų informacija, susijusi su jų licencijuojama veikla ar veikla, kurios kainos reguliuojamos, yra vieša. Valstybės ir savivaldybės institucijos, įstatymų nustatyta tvarka atlikdamos joms pavestas funkcijas, turi teisę gauti iš šilumos ar karšto vandens tiekėjų ir pastato šildymo bei karšto vandens sistemos prižiūrėtojų visus finansinės atskaitomybės ir kitus dokumentus, susijusius su jų reguliuojama veikla. 
Šilumos tiekėjų duomenys apie šilumos gamybos ir šilumos perdavimo sąnaudas skelbiami viešai.


Tokiu būdu informacija apie šilumos gamybos ir perdavimo  sąnaudas turi būti vieša.

Deja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija raštu paprašyta pateikti UAB ,,Vilniaus energija“  sąnaudas, kurias apmokėjo vartotojai per šilumos kainas, tai padaryti atsisakė.

Vilniaus apygardos prokuratūra raštu patvirtino, kad tokią informaciją Kainų komisija privalo pateikti.

Kovo 23 dieną Kainų komisija svarstė  kuo nubausti UAB ,,Vilniaus energija“  dėl atseit nepateisinamų sąnaudų įtraukimo į šilumos kainas,

Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas UAB ,,Vilniaus energija“  atstovų paprašė leidimo dalyvauti posėdyje, tačiau UAB ,,Vilniaus energija“  atstovai nesutiko ....

Todėl Buitinių vartotojų sąjunga niekaip negali suprasti, kame gi priežastis, kad tiek viena, tiek kita pusė įslaptina tai, kas negali būti paslaptis.

Buitinių vartotojų sąjunga negali patikėti, kad UAB ,,Vilniaus energija“  nežinotų Šilumos ūkio įstatymo nuostatų:
sąnaudos, nesusijusios  su šilumos ir (ar) karšto vandens tiekimo veikla, negali būti įtraukiamos į šilumos ar karšto vandens kainas.

Betgi viena yra UAB ,,Vilniaus energija“  vadovybė, visai kas kita yra darbuotojai, ypatingai taip vadinami "kurkliai" .....


  Mūsų turima informacija, tai jų nuopelnas, kad UAB ,,Vilniaus energija“  prisiėmė būti neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėju.

  Taigi UAB ,,Vilniaus energija“  nubausta, o kas nubaus Valstybinę  kainų ir energetikos kontrolės komisijos vadovybę už nustatytą neteikiamos paslaugos kainą ???

Ir kiek gi laiko dar  tęsis Gineso rekordų knygos verta šios valdžios institucijos tokia „veikla“.

Kaip ten bebūtų, yra kaip yra ..... kaip sakoma ,mauro darbas atliktas, mauras gali ir numirti“.

Prancūzų investitorius išvarytas - nuo 2017 m. kovo 30 d. Vilniaus mieste šilumą vartotojams tieks AB „Vilniaus šilumos tinklai" savivaldybės įmonė.

  Belieka Seimui patvirtinti, dar anos kadencijos paruoštą Infrastruktūrų valdymo tarnybos įstatymą, ir, tikėkimės, kad apie šią valdžios instituciją  liks tokie  prisiminimai, kaip apie bolševikinę „Ypatingąją komisiją“,  kad tuo pačiu dings ir taip vadinamas Valstybinis reketas ......

Na o jeigu UAB "Vilniaus energija" kas nors padėkotų už pavyzdingai sutvarkytą Vilniaus šilumos ūkį, tai jau būtų kažkas arti stebūklo.

Tai lygiai tas pats būtų, kaip pokaryje ūkininkams  laukti iš "liaudies gynėjų"  - stribų pasigailėjimo.

O šiais laikais stribų rolę atlieka viena, krikščioniškomis vertybėmis ir dorybėmis pertekusi politinė jega ...

                                                                                         ------------------
  P.s. 
      Beje yra ir tokia nuomonė, kodėl UAB ,,Vilniaus energija“  nenorėjo viešo posėdžio.
     Nes šiaip ar taip UAB ,,Vilniaus energija“  ieškos teisybės nepriklausomuose teismuose, o tokie Kainų komisijos sprendimai tarnaus akivaizdžiais įrodymais apie jos nekompetenciją,  tyčinį šilumos tiekėjo persekiojimą.


.

Tikrai visų pirma būtina „susitvarkyti savo kieme“. Betgi kodėl tai nedaroma ??Koks kelias palankiausias Lietuvai?

Klausia Seimo nario priesaiką sulaužiusi Aušra Maldeikienė straipsnyje   Prieštaringa ES ateities vizija

Nors sunku pripažinti, dabartinė krizė graso ir Europos Sąjungai, ir Lietuvai joje: net vien status quo išlaikymas yra praktiškai neįmanomas dalykas, ką beaiškintų optimizmo bacilomis apsikrėtę politikai.

 Akivaizdu ir tai, kad nė vienas iš siūlomų ateities scenarijų taip pat nėra visiškai tinkamas Lietuvai: vienu atveju neatspindimi nacionaliniai interesai, kitu — scenarijus vargiai ar įmanomas dėl susiformavusio politinio elito nekompetencijos, nejautrumo, interesų grupių poveikio sprendimų priėmimui, korupcijos.

Mano asmeninis pasirinkimas kol kas labiausiai susijęs su ketvirtuoju subsidiarumu paremtu Europos ateities keliu, kuris Lietuvai leistų ir likti aktyviu Europos projekto nariu, ir išlaikyti savo nacionalinius prioritetus.

Vis dėlto vėl ir vėl būtina pri(si)minti, kad norint rasti Lietuvai palankiausią tolesnės Europos Sąjungos raidos scenarijų, visų pirma būtina „susitvarkyti savo kieme“.
Tai ir tik tai atvertų kelius į kokybiškai naują Lietuvos interesų įtraukimą į europinę darbotvarkę bei užtikrintų aktyvesnį Lietuvos veikimą europinėje arenoje.

Negalima paneigti, kad atskirose srityse Lietuva jau dabar veikia labai aktyviai.
 Tai ir grėsmę nacionaliniam saugumui keliančios Astravo atominės elektrinės statybos užkardymas, ir Rytų partnerystės įtraukimas į politinę darbotvarkę, ir įsitraukimas į įvairias koalicijas sprendžiant įvairius bendraeuropinius klausimus.

Vis dėlto norėdama pasiekti, kad būtų pasirinktas Lietuvai patraukliausias europinis scenarijus, Lietuva turėtų būti matoma ir kaip aktyvi europinės politinės darbotvarkės formuotoja (policy shaper), o ne vien jos įgyvendintoja (policy taker). Deja, iki šiol europinėje arenoje Lietuva matoma ir laikoma (užtenka peržvelgti viešosios informacijos šaltinius) iš esmės vieno — Rusijos grėsmės, na gal dar europinės paramos klausimo, dalyve.

Tokiame kontekste itin prieštaringai ir nelogiškai skamba ir interviu LRT radijui išdėstytos Prezidentės mintys, jog apie scenarijus kol kas diskutuoti „beprasmiška“, mat pateiktuose modeliuose trūksta detalių.

Tiesa, jau kitu sakiniu D. Grybauskaitė pati save paneigia, aiškindama, kad pasiūlymus vertintų kaip įžangą, „provokaciją (gerąja prasme) pradėti rimtesnes diskusijas apie Europos ateitį“.

Kai šalies vadovės ir jos užsienio politikos vedlės mintys laksto nuo „nieko iš esmės keisti nereikia“ iki „pokyčiai būtini“, nuo „diskutuoti beprasmiška“ iki „įžanga pradėti rimtesnes diskusijas“ apima pamatuotas nerimas, ar žinome, kur einame. Juolab, kad dabar tikrai tas momentas, kai galime atsigręžti ne tik į save, bet ir į visą Europą.
--------------------------------------


Siūlome susipažinti su savo priesaiką sulaužusios Seimo narės nuomonėmis dėl Europos ateities.

Mes gi apsistosime ties jos teiginiu, kad „visų pirma būtina „susitvarkyti savo kieme“.

Visiškai sutikdami su  ponios Aušros teiginiu,  kuris visiškai atitinka sveiko proto logiką, mes turime pastebėti, kad Lietuva vienintelė iš ES šalių, kurioje iš esmės nėra vietinės savivaldos, kuri yra  dargi Rusijoje, Baltarusijoje, Moldovoje, Gagauzijoje ....

O kad tai visiškai eurobiurokratams nerūpi, yra akivaizdu, ir ponią Aušrą turėtų sudominti.

Betgi  ponia Aušra kartu su 111 Seimo narių  ypatingos skubos tvarka sulaužė savo duotą priesaiką  gerbti ir vykdyti jos Konstituciją,  ir ko gero visiškai nesuvokdama ką ji daro, tai vargu ar ji suvoks, kad vietinės savivaldos iš esmės nėra su visomis mūsų šaliai sekančiomis pasekmėmis.

 Na o kas liečia ES, tai iš esmės yra eurobiurokratų (kur dominuoja homoseksualų ir lesbiečių interesai)  valdoma valstybių sąjunga.

ES kaip federalinė valstybė būtų tikras SSSR modelis, tiktai žymiai  aukštesniame lygyje.

Todėl nenuostabu, kad eurobiurokratus uoliai palaiko  ne kurie buvę komunistai (tame tarpe ir D.Grybauskaitė), tuo noromis ar ne noromis demonstruodami savo nostalgiją praeičiai, „vyresniojo brolio“  ilgesį ....

Tuo tarpu visų pirma tikrai reiktų   apsitvarkyti savo namuose, bet kodėl gi  tai nedaroma ??

Ko bijoma ??

Savo šalies žmonių, ar dar ko nors ???

.


2017 m. kovo 22 d., trečiadienis

Seimo narė iš arčiau ..... ......
  Tadas Ignatavičius Lrytas.lt rašo apie Seimo Etikos komisijos   vargus ir problemas, susijusias su, kaip sakoma. „nevaldomos“ Seimo narės Aušros Maldeikienės elgesiu:


Buvo sprendžiama, ar reaguoti į Buitinių vartotojų sąjungos prezidento Antano Miškinio pateiktą skundą, kuriame pareiškėjas piktinasi per radiją girdėjęs, kaip politikė Seimo narius vadino avinais.  

 Šis pilietis pageidauja, jog pačios A.Maldeikienės labui etikos sargai jai delikačiai primintų, kad tarp tautos išrinktųjų derėtų elgtis tolerantiškiau, nežeminti kitų ir savęs.

 Kaip komisija reagavo į piliečio skundą, informacijos kol kas neturime, tiktai skelbiame visą laiško Komisijai tekstą:

Seimo  Etikos ir procedūrų komisijai                                  2017.02.22  Nr. 2

  
                          DĖL SEIMO NARĖS AUŠROS MALDEIKIENĖS ELGESIO

Išrašas iš Žinių radijo laidos  „Atviras pokalbis“.

Kokių įgūdžių reikia norint valdyti valstybę?

02.02 Ketvirtadienis 09:10   Raigardas Musnickas

Kaip ten bebūtų, Seimas yra tautos atstovybė.

Vien jau pati atstovavimo sąvoka tarsi reiškia, kad į Seimą gali būti išrinktas bet kas, kas geriausiai atstovaus vienos ar kitos žmonių grupės interesams.

O ką reiškia atstovauti?

Kas gali atstovauti?

Ar atstovauti visuomenei ir valdyti valstybę – tas pats?

 Kokių įgūdžių reikia norint valdyti valstybę?

Laidoje diskutuoja Seimo narė, ekonomistė  Aušra Maldeikienė ir Seimo narys, politologas Tomas Tomilinas:

A.M. - ... ir visi šie avinai sėdės Seimo salėje, ......avinai .....
..................
A. M.  - Aš atėjau   daryti tai, ką  žadėjau. Mūsų darbas sukurti taisykles visuomenei funkcionuoti, kad mes galėtume veikti.
Atstovavimas visų pirma reiškia taisyklių sukūrimą, kad būtų kažkokios taisyklės.
Kokios turi būti šių žmonių   savybės:
    A. Moralūs.
     B. Tai ką sako, tai ir daro.
Todėl kad, kai tu siunti žmones į Seimą, tu jį siunti įsivaizduodamas, ką jis gali.
...............................
A. M - Kaip TU jau čia taip pergyveni dėl mano mados išmanymo ( adresuota  Seimo nariui  T.T.) .....
.................
A. M.  - Toliau mokėjimas atstovauti. Ar reikia Seimo nariui aukštojo išsilavinimo – visiškai nereikia.

Aš manau, kad mano išsilavinimas Seime yra per aukštas ir tam nereikalingas.
               -----------
2007Vilniaus universitetas, Religijos studijų centras, religijos mokslų magistrė
1999–2000Oksfordo universiteto Green Templeton koledžas, žiniasklaidos (skilčių rašymo) kursas
1982
 
Maskvos Michailo Lomonosovo universitetas, Ekonomikos fakultetas, ekonomistė, politinės ekonomikos dėstytoja, socialinių mokslų daktarė
1976Vilniaus Antano Vienuolio vidurinė mokykla (dabar – Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija)
               ------------------
Mano išsilavinimas reikalingas Universitete dėstyti.

Aš į Seimą atėjau keturiems metams rašyti, ką jie iš tikro išdirbinėja.

Dabar aš pradėsiu  Seimo narius  klausinėti ar jie supranta, už ką jie balsuoja.

Dažniausia jie man nesugeba paaiškinti.

Reiškia jie balsavo,  ...... šitas nesuprato, bet balsavo...
..
Mano tikslas Seime išgryninti žmones už ką jie balsavo, už ką jie gali balsuoti, už ką ne.

Ir kad paskui neverktų ...
.............................
A. M. - Tiesa tada išlenda koks nors Urbšys ... ir  perda, nieko nesuprantantis, ir kas dvi dienas keičiantis nuomonę, įskaitant Karbauskį, kuris ... aš čia turiu tris jo skirtingus sakinius ....
.........................................
A. M. - Gal aš išvis nedalyvausiu balsavime, sėdėsiu salėje, užsiregistruosiu ..., mokykloje dėsčiau 30 metų .....
.............................
T. T. – Ar jūs pastebėjote, kad įžeidžiate žmones, vienus ar kitus.

A. M.– Tegu mane įžeidinėja nuo ryto iki vakaro.

T. T.– Pirma iš pamokų, kurias turime išmokti Seime, yra tolerancijos pamoka.

A. M. – Ne, ne, .... Aš ir toliau elgsiuos taip pat, tiktai truputį agresyviau... Aš niekada klasėje nesu pakėlusi toną, ir mes gerai leisdavome laiką, nes tai buvo mano mokiniai....
----------------------
A. M.  - Kuo iš tikrųjų blogas mūsų parlamentas, kad tenai vienas kitam pošlykščiai šypsosi, o ką jie ten po to galvoja....
..............................
A. M. - Aš sąmoningai stengsiuosi net inspiruoti skandalą, kad jis išryškintų ar iš tikrųjų tas žmogus suvokia .... ir tai visuomenei yra labai svarbu.
-------------------

 Tokie A. Maldeikienės pasakymai anaiptol ne naujiena.

Kol ji nebuvo Seimo narė, tai buvo jos asmeninis reikalas.

Kada ji tapo Seimo nare tokie jos pasisakymai neabejotinai  diskredituoja Seimą.

Visų pirma ji akivaizdžiai nesuvokia, kad davė Seimo nario priesaiką, kuo įsipareigojo tarpe kito sąžiningai tarnauti žmonių gerovei, o ne būti kokiu tai Seimo „sekliu Morka“ iš pasakos apie Čipoliną ir jo draugus...

Na o toliau, kaip sakoma,..... toliau jau nebėra kur .....
.
Savaime suprantama, kad Komisijos galios yra ribotos,   ji ne policija, ar teismas.

Bet visgi reiktų poniai Aušrai delikačiai priminti,   kaip tai padarė  Seimo narys Tomas Tomilinas,  – jai dera būti tolerantiškai, nes ji randasi pilietinės tautos išrinktųjų tarpe, kolektyve, ir bandydama nužeminti kitus Seimo narius, tuo pačiu žemina ir juos išrinkusius, na ir, savaime suprantama, ir pati save, ir savo artimus.

  O aplamai toks jos elgesys rodo, kad ji yra taip save įsukusi į problemų aibę, kaip kad voverė rate ...

O tai jau yra iš psichologinių problemų rato ........

Todėl siūloma Komisijai delikačiai, kiek tai bus įmanoma, kiek ji pati leisis, tai ir priminti.

Jos pačios labui.


Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                    Antanas Miškinis

----------------------------------------