2017 m. kovo 29 d., trečiadienis

Mūsų Prezidentė gali visiškai pagrįstai pasigirti ES šalių vadovų taryboje ............
Kauno šilumos tiekėjas 2017-03-10  pranešė:

Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr.V-455 patvirtintą Lietuvos higienos normą HN 24 : 2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50–60 0C, sudarant technines prielaidas vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti iki 66 0C, o vartotojų čiaupuose iki 60 0C.
 Informuojame, kad šildymo sezono metu į pastatus tiekiamo šilumnešio temperatūra visuomet yra aukštesnė ir pastatų šildymo ir karšto vandens sistemas prižiūrintys asmenys bet kada gali vykdyti legioneliozės prevencijos veiksmus.
 Ne šildymo sezono metu šilumnešio temperatūra padidinama pagal patvirtintą grafiką.
 Pagal LR Šilumos ūkio įstatymą bei Šilumos tiekimo ir vartojimo taisykles už higienos normą atitinkančios k
aršto vandens temperatūros palaikymą bei už karšto vandens sistemų priežiūrą ir reguliavimą pastatuose atsakingi pastatų šilumos ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai bei administratoriai arba bendrijų paskirti atsakingi asmenys.
 -------------------

O kovo 28 dieną   Valstybinė energetikos inspekcija pranešė:
Kovo 30–31 dienomis legioneliozės prevencija bus vykdoma Kaune. Šiomis dienomis centralizuotame šilumos tiekimo tinkle bus tiekiamas beveik 80 laipsnių temperatūros šilumnešis (šilumos šaltinyje).
                                                 ------------------
Tuo tarpu Būsto rūmus pasiekė informacija apie "termošoko" metu įvykusius butų užliejimus, nes padidintos temperatūros neišlaiko praustuvų pajungimo guminės žarnelės, dargi stovai ...

Taipogi   iš Valstybinės energetikos inspekcijos šianden  gauta mūsų prašoma informacija:

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS INSPEKCIJA PRIE ENERGETIKOS MINISTERIJOS
 

2017-03- Nr.   Į 2017-03-27 Nr. 7
Buitinių vartotojų sąjungai
El. p. antanas1940@gmail.com                          DĖL UAB „VILNIAUS ENERGIJA“ TERMOFIKATO TEMPERATŪROS PAKĖLIMO IR TERMINĖS DEZINFEKCIJOS PASTATŲ KARŠTO VANDENS SISTEMOSE ATLIKIMO

                       Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) pagal teisės aktuose nustatytą kompetenciją teikia atsakymus į 2017-03-27 rašte Nr. 7 nurodytus klausimus.

                      1. Ar UAB „Vilniaus energija“ nustatyta tvarka patvirtintas šio šildymo sezono į pastatus tiekiamo termofikato temperatūrinis grafikas užtikrina legioneliozės dezinfekcijai reikalingą karšto vandens temperatūrą, ar ne?


UAB „Vilniaus energija“ šildymo sezono temperatūriniame grafike nurodyta žemiausia paduodamo termofikacinio vandens temperatūra – 72 laipsniai. Pažymime, kad siekiant suvaldyti ekstremalią situaciją Vilniuje dėl legioneliozės protrūkio, Ekstremalių situacijų operacijų centras          įpareigojo šilumos tiekėjus UAB „Vilniaus energija“, UAB „Balterma ir ko“ bei UAB „ Vilniaus valda“ pakelti tiekiamo termofikacinio vandens temperatūrą iki 80 laipsnių, jog pastatų savininkai, šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai atliktų reikiamas terminės dezinfekcijos procedūras.

2. Kokia turi būti tam atlikti minimali termofikato temperatūra?

Teisės aktuose nėra nustatyta minimali paduodamo termofikacinio vandens temperatūra, užtikrinanti kokybišką terminės dezinfekcijos procedūrą.

3. Kokie teisės aktai, jų nuostatos nustato daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams pareigą, suteikia teisę, atlikti legioneliozės terminę dezinfekciją.

Šilumos ūkio įstatymo 20 straipsnyje nustatyta, kad: prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).
Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas.
Ir nors teisės aktuose nėra nustatyta pareiga šildymo ir karšto vandens prižiūrėtojams atlikti legioneliozės terminę dezinfekciją, tačiau atkreipiame dėmesį, jog viena iš šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams priskirtų pareigų, nustatytų Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297, yra:
    užtikrinti tolygų viso pastato, visų pastato butų ir kitų patalpų šildymą palaikant juose Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2009 m. gegužės 29 d. įsakymu Nr. V-1081 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir viešojo naudojimo pastatų mikroklimatas“ nustatytą patalpų temperatūrą ir tiekiamo į butus ir kitas patalpas karšto vandens teisės aktuose – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 patvirtintoje Lietuvos higienos normoje „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2005 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 4-253 patvirtintose Pastatų karšto vandens sistemų įrengimo taisyklėse – nustatytą temperatūrą, jeigu pastato šildymo ir karšto vandens sistema atitinka privalomuosius reikalavimus ir yra techninės galimybės tą reguliuoti.
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymo 16 straipsnio nuostatomis, privalomuosius higienos normatyvus bei taisykles, reglamentuojančias fizinių ir juridinių asmenų veiklą, nustato Visuomenės sveikatos saugos reglamentas (higienos norma). Lietuvos higienos normoje „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ 26.2 papunktyje nurodyta, jog legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50–60 laipsnių, sudarant technines prielaidas vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti iki 66 laipsnių, o vartotojų čiaupuose – iki 60 laipsnių.
Atkreipiame dėmesį, kad visuotinė terminė dezinfekcija Vilniaus mieste buvo atliekama vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimu.

4. Jeigu tokių teisės aktų nėra, tai kaip Inspekcija vertina šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų veiksmus atliekant tai, kas jiems atilikti nepriklauso, ir kam jie neturi teisės.

Prižiūrėtojų įpareigoti atlikti terminę dezinfekciją vadovaujantis Vilniaus miesto savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisijos sprendimu (2017 m. kovo 15 d. protokolas Nr. A16-206/17(2.6.2.1-SMI). VEI neturi teisės vertinti Ekstremalių situacijos komisijos priimtų sprendimų.

5. Kas šilumos vartotojams turi apmokėti dėl terminės dezinfekcijos patirtus šilumos ir karšto vandens nuostolius.

Kadangi tai ne VEI kompetencijos klausimais, siūlytume kreiptis į Vilniaus miesto savivaldybės Ekstremaliųjų situacijų komisiją, kuri priėmė sprendimą dėl visuotinės terminės dezinfekcijos Vilniaus mieste atlikimo.
                       
  
Viršininkas      Jurgis Dumbrava

 ------------------------
  
     Mes visiškai sutinkame, kad tokių teisės aktų, kurie daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams nustatytų teises ir pareigas atlikti sistemų terminę dezinfekciją,  NĖRA.

O jeigų jų NĖRA, tai vadovaujantis sveiko proto logika, už visas pasekmes atsako Vilniaus Ekstremalių situacijų komisija, valdoma konservatorių, solidariai su  "pirmu smuiku grojančiu" Visuomenės sveikatos centru prie Sveikatos apsaugos ministerijos, o taip pat ir   tūla ministerija, ministro Aurelijaus Verygos politinio - asmeninio pasitikėjimo valstybės tarnautojos viceministrės   Aušros Bilotienės asmenyje, kuri pateisino Visuomenės sveikatos centro veiksmus, duodant itin "vertingus" patarimus Komisijai, nesant  nustatyta tvarka patvirtintos terminės legioneliozės dezinfekcijos atlikimo tvarkos, bei pasiūlant visame Vilniaus mieste padidinti termofikato temperatūrą.

Vienkart tenka pareikšti gilią, gilią užuojautą  sekantiems  Ekstremalių situacijų komisijos nariams:


Rimantui  Steponavičiui – Vilniaus apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos viršininkui;
Antoni Mikulskiui – Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato viršininko pavaduotojui;
Evaldui Matoniui – Vilniaus regiono aplinkos apsaugos departamento Vilniaus miesto agentūros vedėjui;
Vaidai Barkovskienei – Vilniaus valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkei;
Tadeušui Rodz – viešosios įstaigos Greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriui;
Jevgenijui Sakovičiui – akcinės bendrovės „Energijos skirstymo operatorius“ Tinklų eksploatavimo tarnybos Vilniaus regiono tinklų eksploatavimo departamento direktoriui;
Jelenai Montvilienei – Bendrojo pagalbos centro Vilniaus skyriaus viršininkei;
Evaldui Černiauskui – Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos Vilniaus rinktinės vado pavaduotojui.


  Kuriuos, kas paneigs, ar paprieštaraus,  Seimo narė  A. M.  mūsų vietoje  tikrai pavadintų plikai nukirptų avių banda, vedama aklo "ustovo"  ......

   Bet mes taip nemanome, tiktai šiems ponams primename, kad  ar tai dėl jų abuojumo  ar tai dėl jų  nekompetencijos ar dėl ko tai kito,  Vilnius  tokiu būdu  pasauliui buvo pateiktas kaip kažkoks tai nevalų miestas .....

Betgi ponai gerbiami, tai ir Jūsų miestas, tai ir mūsų valstybės sostinė !!!!

Argi mums visiems ne gėda prieš visą pasaulį už  tokią nevalyvą sostinę.

Į kokią gi padėtį tokiu būdu buvo pastatyta mūsų šalies vadovė  ????

Taigi .... taigi ....


Na o Valstybinei energetikos inspekcijai geranoriškas patarimas:

 ne skubėti skelbti  tokią informaciją,  kaip apie Kauno miesto "termošoką", o  visus šilumos tiekėjus informuoti, kad  už savo, ar vietinių Visuomenės sveikatos centro funkcionierių,  iniciatyva pakelto temofikato temperatūros ir "termošoko" pasekmes gali jiems patiems tekti atsakyti.

------------------

P.S. Vadovaujantis sveiko proto logika, terminę daugiabučių namų  karšto vandens sistemų dezinfekciją turi atlikti tiktai tam apmokyti ir turintys teisę tą atlikti, asmenys, pagal nustatyta tvarka patvirtintą reglamentą.
Ko deja nėra ....
Šie asmenys turi turėti  karšto vandens daugiabučiame name pašildymo iki reikiamos terminei dezinfekcijai temperatūros atitinkamas priemones, kad nereikėtų kelti visame mieste termofikato temperatūros.
Mūsų turima informacija vienas Kauno stambus prekybos ir laisvalaikio centras paprašė Kauno šilumos tiekėją pakelti termofikato temperatūrą, kad galėtų atlikti karšto vandens sistemos dezinfekciją.
Tiktai šioje vietoje klausimas: 
I. Kaipgi suprojektuota to objekto karšto vandens paruošimo sistema, kad negalima vietoje pakelti karšto vandens temperatūros, kaip tai nustato higienos norma hn 24: 2003 „geriamojo vandens SAUGOS ir kokybės reikalavimai":
26.2. Legioneliozių prevencijai pastato karšto vandens sistemoje vandens temperatūra turi būti 50–60°C, sudarant technines prielaidas vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti iki 66 0C, o vartotojų čiaupuose - iki 600C. 
II. Ir kas gi leido eksploatuoti  šio objekto šilumos ūkį.

Taigi ...taigi ..... todėl  mūsų Prezidentė gali visiškai pagrįstai   pasigirti ES šalių vadovų taryboje - mūsų šalis yra kaip mažas mažas  Paryžius ...


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą