2021 m. rugpjūčio 29 d., sekmadienis

„Neteisėtumas gimdo neteisėtumą“.

LRT pranešė:

Šiandien vidaus reikalų sistemos tarnybos buvo įpareigotos prieš nelegaliai valstybės sieną kertančius asmenis, nepaisančius teisėtų pareigūnų nurodymų, naudoti specifines priemones bei nedelsiant juos grąžinti į Baltarusijos teritoriją.

  Nuosekliai pasisakiau už tokių priemonių naudojimą, nes būtent dabartinė situacija jų reikalauja“,

– savo feisbuko paskyroje rašo L. Kasčiūnas.

  https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1461514/vrm-sprendimas-pasienieciai-nebeileis-neteisetu-migrantu-prieglobscio-prasyti-tures-pasienio-punkte-ar-ambasadoje

 Arba štai Lrytas.lt skelbia:

Lietuvos pasienyje apsukti ir į Baltarusiją grąžinti dar beveik 70 migrantų.

https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/aktualijos/2021/08/11/news/lietuvos-pasienyje-apsukti-ir-i-baltarusija-grazinti-dar-beveik-70-migrantu-20392642/

O TV3.LT rašo:

Pasieniečiai antradienio naktį sulaikė ir iškart į atgal į Baltarusiją grąžino keliasdešimt nelegalių migrantų.

https://www.tv3.lt/naujiena/lietuva/ziniasklaida-nakti-sulaikyti-migrantai-grazinti-atgal-i-baltarusija-n1107840

Tokiu būdu migrantai iš pradžių sulaikomi, o po to  apsukami“ ....

O pagal Valstybės sienos įstatymą:

Lietuvos Respublikos valstybės siena (toliau – valstybės siena) – linija ir šia linija einantis vertikalus paviršius, apibrėžiantis Lietuvos Respublikos teritorijos ribas sausumoje, žemės gelmėse, oro erdvėje, pasienio vandenyse, teritorinėje jūroje ir jos gelmėse.

Pasienio juosta – prie valstybės sienos esanti pasienio ruožo dalis, skirta valstybės sienos apsaugos objektams bei įrenginiams statyti ir prižiūrėti.

. Pasienio patrulio takas – pasienio juostos dalis, kurioje stebima valstybės siena, fiksuojami valstybės sienos kirtimo pažeidimai ir vykdoma jų prevencija.

 4 straipsnis. Valstybės sienos kirtimo tvarka

9. Tais atvejais, kai užsieniečiams, pažeidusiems valstybės sienos kirtimo tvarką, nėra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą ar pradėti administracinio nusižengimo teiseną, Valstybės sienos apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatyta tvarka perduoda juos tos valstybės, iš kurios teritorijos jie neteisėtai kirto valstybės sieną, įgaliotiems atstovams.

10. Jeigu šio straipsnio 9 dalyje nurodytų užsieniečių perdavimas užsienio valstybėms nenumatytas Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse su tomis valstybėmis, jų teisinės padėties nustatymo Lietuvos Respublikoje klausimas sprendžiamas vadovaujantis įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

 Tokiu būdu sumoje iš viso to aišku, kad praktiškai    „apsukami“ migrantai yra peržengę Lietuvos sieną.

Tuo tarpu pagal Įstatymą  užsieniečiams, pažeidusiems valstybės sienos kirtimo tvarką,  turi būti  nustatyta ar nėra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą ar pradėti administracinio nusižengimo teiseną.

O jeigu to nėra,  vadovautis  įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

Nes   mūsų valdžios isteriška  iniciatyva ir pritarimu Baltarusijai pritaikytos ES sankcijos   iššaukė readmisijos sutarčių su ja nevykdymą,

  Pažymėtina, kad Prokuratūra pradėjo tyrimą dėl Baltarusijos pasieniečių įvykdyto mūsų valstybės sienos pažeidimo, kada jie į Lietuvos teritoriją įstūmė didelę grupę migrantų.

 O tą dieną deja nebuvo užregistruotas migrantų sulaikymas jiems kirtus mūsų valstybės sieną ....

  Kas sumoje  yra eiliniai įrodymai, kad esame neteisinė valstybė,   ir ką labai tikėtina patvirtins ir Prokuratūra savo neveikimu dėl migrantų, kirtusių sieną ir „apgręžtų“  likimo ir Valstybės sienos įstatymo atitinkamo pažeidimo, bei VR ministrės atitinkamų poįstatyminių teisės aktų teisėtumo.

Galima būtų ir nematyti viso to, tačiau, kaip rusai sako „беззаконие порождает беззаконие“.

Trisdešimt metų neturėjome problemų su Baltarusijos siena, nes veikė ES readmisijos sutartys su ja.

Dabar gi mūsų valdžia statys tvorą.

Tvora stovės  ne ant sienos, o keli metrai iki jos.

Na ir ką gi darys mūsų valdžia, kada migrantai įsirengs stovyklą tarp sienos ir tvoros?

Irgi  juos „apgrežinės“ ?

Jeigu Lietuva būtų nepriklausoma, taip galėtų ir būti.

Betgi Lietuva yra imperijos  sudėtyje ir  ne tik pagal mūsų, bet ir pagal  jos įstatymus taip negali daryti.

Tiktai ar mūsų valdžiai tai rūpi, nes 10 procentų nuo 150 milijonų yra kiek??

Bet ar tai svarbu, svarbu  (kas paneigs), kad  vykdoma Kremliaus „zadanija“ .

 

 

//

 
2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis

Tokiu būdu praėjo penki su puse metų , o tebėra, kaip sakoma, „Taip kaip ir buvo“.

Perskaitę laišką Premjerei tai konkrečiai ir sužinosite, žinoma jeigu domina, jeigu nesate  iš grikių lauko, kuriame puikuojasi  fazanas,,,,,

************************

LR Vyriausybės vadovei Ingridai Šimonytei         2021-08-26  Nr. 3

asmeniškai

 DĖL VYRIAUSYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUTARIMO PIKTYBINIO NEVYKDYMO

    Vyriausybės Peticijų komisija 2016 02 26 nutarė (Priedas 1):

NUTARTA (bendru sutarimu):
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės Peticijų komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1098 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės Peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 13 punktu, teikti
Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadą – pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei
tenkinti Pareiškėjo peticijoje išdėstytus reikalavimus ir siūlymus ir pavesti Aplinkos
ministerijai nustatyta tvarka parengti Aprašo papildymo projektą, prireikus – ir kitų teisės aktų (tarp jų – atitinkamų įstatymų) pakeitimo ir / ar papildymo projektus ir pateikti juos Vyriausybei.

2. Apie Komisijos sprendimą pranešti pareiškėjui.

 

 

 

 

 

 

Šiandien 2021 08 26 .

Tokiu būdu praėjo  penki su puse metų ,  o tebėra,  kaip sakoma,Taip  kaip ir buvo“.

O tas „Taip,  kaip ir buvo“ pasireiškia tuo, kad tų daugiabučių namų, kuriuose šilumos punktai yra butų  savininkų nuosavybė, iki šiol negali sudaryti sutarčių ( kaip tai nustato Civilinio kodekso   6.2281 straipsnis. Vartojimo sutarties samprata ir kitos sąvokos)  su geriamo vandens tiekėjais geriamam vandeniui karštam vandeniui pasiruošti pirkti todėl, kad nesutvarkytas Vyriausybės patvirtintas Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas.

 O jis nesutvarkytas todėl, kad Aplinkos ministerija sabotuoja atlikti tai, kas jai yra pavesta.

Ir ji tai daro todėl, kad tenkina geriamo vandens tiekėjų visiškai netinkamus interesus (pastarieji kratosi i prisiimti dvigubai padidėjusio geriamo vandens apskaitos prietaisų skaičiaus  butuose eksploatacijos; geriamo vandens,  apskaityto  prieš  šilumos punktus, paskirstymo butams ir pan.).

 To pasėkoje vien Vilniaus 3 300 daugiabučių namų gyventojai moka neteikiamos karšto vandens tiekimo paslaugos mokestį – taip vadinamą Valstybinį reketą.

Ir taip mūsų taip vadinamoje „teisinėje valstybėje“ tęsiasi metų metus    ......

    Kad išspręsti šią problemą Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatyme  tereikia atlikti sekančius pakeitimus:

35 straipsnis. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekŲ tvarkymo paslaugas tvarka

1.     Abonentai ir vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį atsiskaito pagal pirkimo ir pardavimo vietoje (geriamojo vandens apskaitos mazguose) įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita.

2. Karštam vandeniui ruošti patiekto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis. Kai geriamasis vanduo tiekiamas karšto vandens tiekėjui karštam vandeniui ruošti daugiabučio namo karšto vandens ruošimo įrenginiuose, geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vieta yra geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius. 

3. Geriamojo vandens apskaitos prietaisus pirkimo ir pardavimo vietose (įvade, butuose ar kitose patalpose (geriamojo vandens apskaitos mazguose) įrengia ir naudoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas savo lėšomis. Šių apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo sąnaudos įtraukiamos į geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo užmokestį. Užmokestis už geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimą, įrengimą, eksploatavimą skaičiuojamas pagal Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodiką ir jo dydį tvirtina savivaldybės taryba.-   Dėl prieštaravimo prieš ją einančiai nuostatai.

4. Atsiskaityti už geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučiuose namuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo ir pardavimo vieta yra kiekvienas butas ar kita patalpa, išskyrus šio straipsnio 2 ir 6 dalyse numatytus atvejus.

Geriamo vandens kiekis karštam vandeniui pasiruošti butams ir patalpoms paskirstomas pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos paruoštą ir patvirtintą metodiką.

5. Jeigu geriamojo vandens nuostoliai daugiabučiuose namuose susidaro perkant geriamojo vandens tiekimo paslaugas butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais tinklais, jie pagal Civilinio kodekso 4.76 ir 4.82 straipsnius turi apmokėti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui šio vandens kainą. Tokia butų savininkų pareiga atsirastų tuo atveju, jeigu geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas įrodytų, kad geriamojo vandens nuostoliai susidaro dėl butų savininkų kaltės.

6. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę pirkimo ir pardavimo vietą pasirinkti įvade, sudarydami rašytinį visų savininkų, kuriems geriamasis vanduo tiekiamas iš to įvado, susitarimą ir tai numatydami sutartyse su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju. Tokiu atveju daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai bendru rašytiniu susitarimu nusprendžia, kaip bus nustatomas kiekvieno vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis, įskaitant skirtumą, nurodytą šio straipsnio 5 dalyje, kai pasirenkamas sprendimas atsiskaityti pagal įvade įrengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis, ir apie šį sprendimą praneša raštu geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui. -  Nes   tai prieštarauja Civilinio kodekso   6.2281 straipsnis. Vartojimo sutarties samprata ir kitos sąvokos.

    Sumoje ryšium su tuo, kas aukščiau išdėstyta, prašome imtis neatidėliotinų veiksmingų priemonių,  kas tik nuo Jūsų priklauso, šiai viešojo intereso problemai pagaliau iš spręsti.

 Mes esame pasiruošę problemos  sprendime prisidėti, jeigu bus toks Jūsų pasitikėjimas.

Vienkart būsime labai  dėkingi, jeigu apie problemos sprendimo eigą mes būsime informuoti.

P.s.  Kad problemos sprendimas nevirstų tradiciniu laiškų rašinėjimu ir  atsirašinėjimu, siūloma pavesti jos kontrolę  vienam iš Jūsų patarėjų.

 

Prezidentas Antanas Miškinis   

PRIEDAS 1 -    VYRIAUSYBĖS PETICIJŲ  KOMISIJOS  SPRENDIMAS  2016 02 26


...

2021 m. rugpjūčio 21 d., šeštadienis

O tiems, kas save laiko „senjorais", „bočiais“ ir etc. tai jau ko gero ir per vėlu


Vis dėlto iš 7 000 Vilniaus šilumos punktų net 3 700 nėra gyventojų nuosavybė – jie vis dar oficialiai priklauso VŠT.

 Tai prieštarauja įstatymui ir apsunkina gyventojams galimybę tinkamai valdyti savo turtą.

Pavyzdžiui, gyventojams nusprendus modernizuoti daugiabutį namą, sprendimo įgyvendinimą tektų atidėti tol, kol būtų išpirktas šilumos punktas.

l

                         Informuoja AB Vlniaus šilumos tinkai  Kviečiame susigrąžinti šilumos punktus: procedūra paprasta, kaina – simbolinė.

Tokiu būdu 3 300 daugiabučių namų  šilumos punktų yra jų butų savininkų nuosavybė.

Tokiu būdu šie  3 300 daugiabučių namų butų savininkų moka šilumos tiekėjui Valstybinį reketą – mistiniam karšto vandens tiekėjui už neteikiamą karšto vandens tiekimo paslaugą.

O kadangi  savo 3 700 šilumos punktų šilumos tiekėjas neprižiūri, neremontuoja, ką už jį atlieka šių daugiabučių namų butų savininkai, tai ir sąnaudų, susijusių su karšto vandens ruošimu ir tiekimu nepatiria, tačiau karšto vandens kainą prievartauja.

Tokiu būdu gaunamas pelnas ir vadinamas Valstybiniu reketu.

Tokiu būdu vidų 7 000 Vilniaus daugiabučių namų savininkai (išskyrus keletą butų savininkų) priešinasi Valstybiniam reketui, tačiau kol kas rezultatai labai jau menki.

Nes argi gali būti kitaip, kada tik keletas  iš šimtų tūkstančių .....

O ką gi veikė ir  veikia kiti ??

Kai kas dėl fizinio stovio ir garbaus amžiaus apsiginti nuo reketo tikrai negali.

O nors ir Konstitucija nustato, kad valdžios įstaigos tarnauja žmonėms, kad valstybė gina vartotojo interesus, kam tarnauja  mūsų valdžia dar reikia gerai pagalvoti.

Ar Kremliui ar sau, ar abu kartu ...

O kur gi kiti butų savininkai, Ką jie veikė ir veikia?

Jie  kovojo su Putinu, po to su Trampu, dabar su Lukašenka, su migrantais.....

Prieš kurį laiką jie ypatingai narsiai kovojo ir su  prancūzų valdoma „AB Vilniaus energija“.

  Šioje vietoje, kas paneigs,  jie apsireiškė, kaip pilka  teisinių asilėnų  minia, kadangi šilumos kainą nustatinėjo ne šilumos tiekėjas, o savivaldybė.

 O tuometinė Kainų komisija ją tvirtino, arba keitė savo supratimu.

Taigi   sumoje  nabagėliai iki šiol taip ir nesuvokė, kad jie buvo ir tebėra kaip  Romos laikų liaudis, kuriai kaip ir tais laikais iš esmės tereikia, kad valdžia duotų „duonos ir reginių“.

Ir  kas  jiems duos kritinio mąstymo ir savigarbos, kad minia  iš liaudies taptų piliečiais ...?

 O , kas paneigs,kad  tiems, kas save laiko  „senjorais", „bočiais“ ir etc. tai jau ko gero ir per vėlu ...

                        .