2021 m. rugpjūčio 26 d., ketvirtadienis

Tokiu būdu praėjo penki su puse metų , o tebėra, kaip sakoma, „Taip kaip ir buvo“.

Perskaitę laišką Premjerei tai konkrečiai ir sužinosite, žinoma jeigu domina, jeigu nesate  iš grikių lauko, kuriame puikuojasi  fazanas,,,,,

************************

LR Vyriausybės vadovei Ingridai Šimonytei         2021-08-26  Nr. 3

asmeniškai

 DĖL VYRIAUSYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS NUTARIMO PIKTYBINIO NEVYKDYMO

    Vyriausybės Peticijų komisija 2016 02 26 nutarė (Priedas 1):

NUTARTA (bendru sutarimu):
1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos peticijų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi ir Lietuvos
Respublikos Vyriausybės Peticijų komisijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos
Vyriausybės 1999 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. 1098 „Dėl Lietuvos Respublikos
Vyriausybės Peticijų komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“, 13 punktu, teikti
Lietuvos Respublikos Vyriausybei išvadą – pasiūlyti Lietuvos Respublikos Vyriausybei
tenkinti Pareiškėjo peticijoje išdėstytus reikalavimus ir siūlymus ir pavesti Aplinkos
ministerijai nustatyta tvarka parengti Aprašo papildymo projektą, prireikus – ir kitų teisės aktų (tarp jų – atitinkamų įstatymų) pakeitimo ir / ar papildymo projektus ir pateikti juos Vyriausybei.

2. Apie Komisijos sprendimą pranešti pareiškėjui.

 

 

 

 

 

 

Šiandien 2021 08 26 .

Tokiu būdu praėjo  penki su puse metų ,  o tebėra,  kaip sakoma,Taip  kaip ir buvo“.

O tas „Taip,  kaip ir buvo“ pasireiškia tuo, kad tų daugiabučių namų, kuriuose šilumos punktai yra butų  savininkų nuosavybė, iki šiol negali sudaryti sutarčių ( kaip tai nustato Civilinio kodekso   6.2281 straipsnis. Vartojimo sutarties samprata ir kitos sąvokos)  su geriamo vandens tiekėjais geriamam vandeniui karštam vandeniui pasiruošti pirkti todėl, kad nesutvarkytas Vyriausybės patvirtintas Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašas.

 O jis nesutvarkytas todėl, kad Aplinkos ministerija sabotuoja atlikti tai, kas jai yra pavesta.

Ir ji tai daro todėl, kad tenkina geriamo vandens tiekėjų visiškai netinkamus interesus (pastarieji kratosi i prisiimti dvigubai padidėjusio geriamo vandens apskaitos prietaisų skaičiaus  butuose eksploatacijos; geriamo vandens,  apskaityto  prieš  šilumos punktus, paskirstymo butams ir pan.).

 To pasėkoje vien Vilniaus 3 300 daugiabučių namų gyventojai moka neteikiamos karšto vandens tiekimo paslaugos mokestį – taip vadinamą Valstybinį reketą.

Ir taip mūsų taip vadinamoje „teisinėje valstybėje“ tęsiasi metų metus    ......

    Kad išspręsti šią problemą Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatyme  tereikia atlikti sekančius pakeitimus:

35 straipsnis. Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekŲ tvarkymo paslaugas tvarka

1.     Abonentai ir vartotojai už geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo patiektą geriamąjį vandenį atsiskaito pagal pirkimo ir pardavimo vietoje (geriamojo vandens apskaitos mazguose) įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų rodmenis, jeigu sutartis nenustato ko kita.

2. Karštam vandeniui ruošti patiekto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis. Kai geriamasis vanduo tiekiamas karšto vandens tiekėjui karštam vandeniui ruošti daugiabučio namo karšto vandens ruošimo įrenginiuose, geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vieta yra geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius. 

3. Geriamojo vandens apskaitos prietaisus pirkimo ir pardavimo vietose (įvade, butuose ar kitose patalpose (geriamojo vandens apskaitos mazguose) įrengia ir naudoja geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas savo lėšomis. Šių apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo sąnaudos įtraukiamos į geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo, eksploatavimo užmokestį. Užmokestis už geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimą, įrengimą, eksploatavimą skaičiuojamas pagal Geriamojo vandens apskaitos prietaisų įsigijimo, įrengimo ir eksploatavimo užmokesčio apskaičiavimo metodiką ir jo dydį tvirtina savivaldybės taryba.-   Dėl prieštaravimo prieš ją einančiai nuostatai.

4. Atsiskaityti už geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučiuose namuose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų pirkimo ir pardavimo vieta yra kiekvienas butas ar kita patalpa, išskyrus šio straipsnio 2 ir 6 dalyse numatytus atvejus.

Geriamo vandens kiekis karštam vandeniui pasiruošti butams ir patalpoms paskirstomas pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarnybos paruoštą ir patvirtintą metodiką.

5. Jeigu geriamojo vandens nuostoliai daugiabučiuose namuose susidaro perkant geriamojo vandens tiekimo paslaugas butų savininkams bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančiais tinklais, jie pagal Civilinio kodekso 4.76 ir 4.82 straipsnius turi apmokėti geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui šio vandens kainą. Tokia butų savininkų pareiga atsirastų tuo atveju, jeigu geriamojo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas įrodytų, kad geriamojo vandens nuostoliai susidaro dėl butų savininkų kaltės.

6. Daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai turi teisę pirkimo ir pardavimo vietą pasirinkti įvade, sudarydami rašytinį visų savininkų, kuriems geriamasis vanduo tiekiamas iš to įvado, susitarimą ir tai numatydami sutartyse su geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju. Tokiu atveju daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai bendru rašytiniu susitarimu nusprendžia, kaip bus nustatomas kiekvieno vartotojo suvartoto geriamojo vandens kiekis, įskaitant skirtumą, nurodytą šio straipsnio 5 dalyje, kai pasirenkamas sprendimas atsiskaityti pagal įvade įrengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis, ir apie šį sprendimą praneša raštu geriamojo vandens tiekėjui ir nuotekų tvarkytojui. -  Nes   tai prieštarauja Civilinio kodekso   6.2281 straipsnis. Vartojimo sutarties samprata ir kitos sąvokos.

    Sumoje ryšium su tuo, kas aukščiau išdėstyta, prašome imtis neatidėliotinų veiksmingų priemonių,  kas tik nuo Jūsų priklauso, šiai viešojo intereso problemai pagaliau iš spręsti.

 Mes esame pasiruošę problemos  sprendime prisidėti, jeigu bus toks Jūsų pasitikėjimas.

Vienkart būsime labai  dėkingi, jeigu apie problemos sprendimo eigą mes būsime informuoti.

P.s.  Kad problemos sprendimas nevirstų tradiciniu laiškų rašinėjimu ir  atsirašinėjimu, siūloma pavesti jos kontrolę  vienam iš Jūsų patarėjų.

 

Prezidentas Antanas Miškinis   

PRIEDAS 1 -    VYRIAUSYBĖS PETICIJŲ  KOMISIJOS  SPRENDIMAS  2016 02 26


...

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą