2019 m. gruodžio 31 d., antradienis

Iš serijos daugiau nei rimtai ...Kas tai per ABC ???.


 Valstybinė energetikos reguliavimo taryba informuoja:


Karšto vandens kaina susideda iš dviejų dalių: pastoviosios ir kintamosios.
Pastoviosios dalies sąnaudas sudaro:
Ø materialinės sąnaudos (karštam vandeniui ruošti ir parduoti sunaudotos žaliavos, medžiagos, atsarginės dalys), draudimo įmokų sąnaudos,
Ø ilgalaikio materialiojo ir nematerialiojo turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos,
Ø darbo užmokesčio sąnaudos ir kt. 

Šias sąnaudas Taryba** kontroliuoja ir prižiūri, kad į karšto vandens kainą nebūtų įtrauktos nepagrįstos ir dėl neūkiškumo patirtos per didelės sąnaudos. 

Kintamąją karšto vandens kainos dedamąją sudaro geriamojo vandens, reikalingo karštam vandeniui ruošti, sąnaudos, šilumos ar kitos energijos, reikalingos karštam vandeniui ruošti, sąnaudos.      


 Karšto vandens tiekimo ir šilumos tiekimo veiklos yra atskiros, jų sąnaudos yra griežtai atskirtos.

 Karšto vandens kainą pagal galiojančias metodikas ir atsižvelgusi į karšto vandens tiekėjo pateiktą projektą apskaičiuoja ir nustato Taryba**.
---------------------------------------------------------------
** - Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

Betgi karšto vandens daugiabučiose namuose  šilumos tiekėjai nei ruošia, nei tiekia, taigi jokių pastovių sąnaudų nepatiria.


Tačiau neteikiamos paslaugos kainą taiko ir milijoninį pelną per metus susižeria.


 Todėl  ir geriausi kūrybiniai  palinkėjimai sekančiais metais:


Ø  Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai,

Ø  prokuratūrai ir policijai,  
  • Seimo pirmininkui, 
  • Seimo energetikos guru Dainiui  Kreiviui,

Ø  Seimo Ekonomikos komitetui, jo pirmininkui ypatingai,

Ø  Valstybės kontrolei,

Ø  Seimo kontrolieriui A. Normantui,

Ø  „teisinės valstybės“ apologetams Seimo nariams S. Šedbarui ir J. Sabatauskui:

Ø  Savivaldybių merams, ypatingai buvusiam Laisvosios rinkos instituto vadovui, buvusiam teisingumo ministrui Vilniaus merui.

Ø  Menamiems karšto vandens tiekėjams šilumos tiekėjams,
  • Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai ...

Ir vienkart visiems krūvoje klausimas
    
 Kas tai per ABC -    totalinės korupcijos ar totalinės nekompetencijos, o gal teisinės impotencijos, o gal Valstybės gerovės ...?????

.

n

2019 m. gruodžio 27 d., penktadienis

Šilumos taryba .... Au ....Au.....!!!
ENERGETIKOS MINISTERIJAI               2019 12 27   Nr. 11
 ŠILUMOS TARYBAI
        

DĖL    ŠILUMOS  ŪKIO ĮSTATYMO  


  Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2, 3, 20, 22, 28, 31, 32 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas nustatė:
20 straipsnio pakeitimas ir papildymas
1. Pakeisti 20 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:
„1. Prie šilumos tiekimo sistemos prijungtas daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas, bendrosios dalinės nuosavybės teise priklausančias butų ir kitų patalpų savininkams, taip pat šilumos punktus, tiek nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, tiek butų ir kitų patalpų savininkams, turi prižiūrėti (eksploatuoti) pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).
Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas.
Daugiabučio namo šilumos punktus, nuosavybės teise priklausančius šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) prižiūri (eksploatuoja) šio įstatymo pagrindu, nesudarydamas atskirų sutarčių su šilumos punktų savininkais. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) savo prievoles vykdo apdairiai, sąžiningai ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų interesais.
Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoją (eksploatuotoją) Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta sprendimų priėmimo tvarka pasirenka daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkai, daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija arba, jeigu šie nepriima sprendimo, bendrojo naudojimo objektų administratorius.
Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį su pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) sudaro daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų bendrija, butų ir kitų patalpų savininkų jungtinės veiklos sutarties dalyvių įgaliotas asmuo arba bendrojo naudojimo objektų administratorius. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) neturi teisės įgalioti kitų asmenų verstis atestatu reguliuojama veikla arba perduoti jiems šią teisę pagal sutartį, arba kitaip pavesti vykdyti šią veiklą. Kai pastato šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra bendrija, ji gali pirkti atskirus darbus ar paslaugas iš subjektų, turinčių atitinkamą kompetenciją, technines priemones ir gebėjimus. Daugiabučio namo savininkų bendrija ir (ar) bendrojo naudojimo objektų administratorius gali būti pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas).“
2. Papildyti 20 straipsnį nauja 2 dalimi:
„2. Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtoju (eksploatuotoju) negali būti šilumos tiekėjas ar asmenys, susiję su šilumos tiekėju darbo santykiais ar tiekiantys prekes ar teikiantys paslaugas šilumos tiekėjui, ar šilumai gaminti naudojamo kuro, šilumos tiekimo veiklai naudojamų apskaitos prietaisų ar kitų įrenginių gamintojai, taip pat asmenys, kurie verčiasi šilumai gaminti naudojamo kuro didmenine ar mažmenine prekyba, ar asmenys, kartu su išvardytais asmenimis priklausantys susijusių ūkio subjektų grupei pagal Konkurencijos įstatymą.“
3. Papildyti 20 straipsnį nauja 3 dalimi:
„3. Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos kontroliuoja pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo (eksploatuotojo) veiklą ir, atlikusi patikrą, išduoda pastato parengties naujam šildymo sezonui pasą.“
4. Papildyti 20 straipsnį nauja 4 dalimi:
„4. Šio straipsnio 2 dalyje nustatytas draudimas netaikomas prižiūrint daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemas pastatuose, esančiuose gyvenamojoje vietovėje, kurioje, Lietuvos statistikos departamento duomenimis, gyvena mažiau negu 50 000 gyventojų, jeigu savivaldybės taryba nenusprendžia kitaip. Šis draudimas taip pat netaikomas tais atvejais, kai atestuotas pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) yra fizinis asmuo, kuris gyvena tame pastate.“
5. Buvusias šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalis laikyti atitinkamai 5, 6 ir 7 dalimis.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Šis Šilumos ūkio įstatymo pakeitimas įsigaliojo nuo 2010 11 01.

Vienkart  turėjo būti panaikintas Šilumos ūkio įstatymo
15 straipsnis   Karšto vandens tiekimo daugiabučiuose namuose organizavimas
1. Vartotojai daugiabučiuose namuose gali Civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka pasirinkti apsirūpinimo karštu vandeniu būdą arba karšto vandens tiekėją ir sudaryti su juo karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį. Pasirinktas karšto vandens tiekėjas įrengia vartotojo suvartojamo karšto vandens atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, sudaro sutartis ir perka karštam vandeniui ruošti reikalingą geriamąjį vandenį bei šilumą ar kitą energiją iš atitinkamų tiekėjų. Nupirkto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal atsiskaitomojo apskaitos prietaiso, vandens tiekėjo įrengto pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius, rodmenis. Nupirktos šilumos ar kitos energijos kiekis nustatomas pagal šilumos ar kitos energijos tiekėjo įrengto prieš karšto vandens ruošimo įrenginius šilumos apskaitos prietaiso rodmenis, o jeigu jo nėra arba jis sugedęs, – pagal Tarybos patvirtintas normas. Vartotojams parduodamo karšto vandens kiekis nustatomas pagal vartotojų patalpose esančių atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų rodmenis. Karšto vandens kaina, pranešimų apie suvartotą karštą vandenį pateikimo ir mokesčio už karštą vandenį apmokėjimo tvarka nustatoma karšto vandens tiekėjo ir vartotojo sutartyje. Nustatant mokesčius už karštą vandenį, su nepaskirstytu karštu vandeniu suvartotas šilumos kiekis gali būti priskirtas ir išdalijamas apmokėti vartotojams tik tuo atveju, jeigu tiekėjai įvykdė visas savo prievoles sutvarkyti karšto vandens apskaitą tame name. Tuo atveju, kai daugiabučio namo vartotojai karšto vandens tiekėju pasirenka šilumos tiekėją, šilumos tiekėjas privalo su šio namo vartotojais sudaryti karšto vandens pirkimo–pardavimo sutartį.
2. Kol vartotojai pasirenka karšto vandens tiekėją arba apsirūpinimo karštu vandeniu būdą, karšto vandens tiekėjas yra šilumos tiekėjas. Karšto vandens apskaitos prietaisus daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose įrengia, prižiūri ir jų patikrą atlieka karšto vandens tiekėjas, jeigu iki šio įstatymo įsigaliojimo sudarytose karšto vandens apskaitos prietaisų įrengimo, priežiūros ir patikros daugiabučio namo butuose ir kitose patalpose sutartyse nenumatyta kitaip.
3. Savivaldybės taryba pagal Tarybos patvirtintą metodiką nustato atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokestį.
4. Karšto vandens temperatūra, slėgis ir higienos rodikliai turi atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus. Šilumos, karšto vandens tiekėjų ir pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojo tarpusavio santykiai, kompetencija, teisės ir pareigos karšto vandens tiekimo srityje nustatomos energetikos ministro tvirtinamose Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse.
-----------------------

    Kadangi jis turėjo būti taikomas tais atvejais, kada karštą vandenį  daugiabučiuose  namuose ruošė šilumos tiekėjai jiems nuosavybės teise priklausančiuose   šilumos punktuose.

   Todėl yra savaime suprantama, kad 20-tu  Šilumos ūkio įstatymo straipsniu šilumos tiekėjams uždraudus tai atlikti, 15 straipsnis turėjo būti panaikintas, tačiau taip neatsitiko.

   Pažymėtina, kad iš esmės šis Šilumos ūkio įstatymo straipsnis  taip ir nebuvo taikomas – karšto vandens kaina, jį ruošiant daugiabučiame name, nebuvo taikoma.

Vienkart būtina pažymėti, kad Šilumos ūkio įstatymo kompetencija yra reguliuoti centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimą, o ne jo ruošimą daugiabučiuose  namuose.


12. Karšto vandens tiekėjas – asmuo, tiekiantis karštą vandenį 
pagal pirkimo–pardavimo sutartis.
13. Karšto vandens tiekimas centralizuotai paruošto 
 karšto vandens pristatymas ir pardavimas karšto vandens vartotojams.


Vienkart pažymėtina, kad Geriamo vandens   ir nuotekų tvarkymo įstatymas nuo 2014 11 01 nustatė:

2. Karštam vandeniui ruošti patiekto geriamojo vandens kiekis nustatomas pagal pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius įrengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso rodmenis.

Kai geriamasis vanduo tiekiamas karštam vandeniui ruošti daugiabučio namo karšto vandens ruošimo įrenginiuose, geriamojo vandens pirkimo ir pardavimo vieta yra geriamojo vandens apskaitos prietaisas, įrengtas pastate prieš karšto vandens ruošimo įrenginius.   Todėl sumoje siūloma pagal savo kompetenciją imtis priemonių sutvarkyti Šilumos ūkio įstatymą, kadangi   piktybiškai taikant jo 15 straipsnį vyksta Valstybinis reketas, o  Aplinkos ministerija atitinkamai piktybiškai delsia parengti Geriamo vandens   ir nuotekų tvarkymo įstatymo atitinkamus poįstatyminiu teisės aktus, skirtus  geriamo vandens karšto vandens ruošimui  pirkimą daugiabučiuose  namuose  prieš   šilumos punktus.

                        Prezidentas                   Antanas Miškinis

. .

2019 m. gruodžio 26 d., ketvirtadienis

Gerovės valstybė ir spectarnybų teisinė impotencija .....STT buvo paklausta:


Specialiųjų    tyrimų tarnybai                  2019 11 29   Nr. 1
  
        
DĖL    NETEIKIAMOS PASLAUGOS APSKUNDIMO


 Akivaizdžiai ir sveiko proto logika nepaneigiamai savivaldybių įmonės paslaugos neteikia, tačiau jos kainą taiko ir iš to gauna neteisėtus pelnus.

 Pvz. vien Vilniuje ekspertų paskaičiavimu vartotojai tokiu būdu kasmet apvagiami kelių milijonų eurų sumai.

O Valstybinė energetikos reguliavimo taryba  tam iš esmės pritaria.

Ryšium su tuo prašome informacijos:

Ø  Ar tai turi būti laikoma nusikaltimu.

Ø  Ar STT pareiga   imtis priemonių pagal savo kompetenciją apginti viešąjį interesą.                    Prezidentas                   Antanas Miškinis

**************************


Į tai STT atsakė:
***************

 Taigi AČIŪ STT už informaciją ir pasinaudojus  patarimu kreiptis į prokuratūrą, kaip sakoma, šioje vietoje patikrinsime Šiaulių apygardos prokuratūros potenciją ir kompetenciją.

Ko gero nereiktų vartoti žodžio nekompetencija, greičiau ko gero tiktų žodis impotencija teisine prasme.

    Būtinai pasinaudosime ir patarimu kreiptis į Teisės kliniką,

 užsiregistruosime priėmimui, nes bendrauti elektroniniais laiškais kažkaip tai jau neišeina ......

  Beje ši  neteikiama paslauga - nuo 2010 metų bujojantis Valstybinis reketas - neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos mokesčio prievartinis taikymas - STT yra gerai žinomas.

Žino STT vadovybė, kad šio Valstybinio reketo mokestį moka ir tie STT darbuotojai, kurie gyvena daugiabučiuose su šilumos punktais .....

  Žino, viską žino, bet nieko nedaro .......

 O kai ką ir daro, ko kitos institucijos nedaro - ne kartą teko būti priėmimuose pas ministrus, tačiau ne karto apsauginiai tušinuko ginklu nepalaikė, kaip kad STT .... ....

Vienkart pasižadame, kad iki Naujų metų spectarnyboms ir kitoms valstybės institucijoms nuotaikos negadinsime ir jų konstitucinės priedermės tarnauti žmonėms ir ginti vartotojo interesus nepriminsime, ir Gerovės valstybės viziją

prisiminsime tik  po sausio 1d...