2019 m. gruodžio 18 d., trečiadienis

Teko iškelti baltą vėliavą .....


                        Aplinkos ministerijai  rašėme:
 Vyr. specialistei  J. V. Aplinkos ministerijos interneto svetainėje yra nustatyti specialūs reikalavimai jos pareigybei.
  Tuo tarpu, kiek teko susidurti su ja rengiant Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo pataisymus  ministerijoje, juos pristatant Seime darbo grupėje,  yra visiškai akivaizdu, kad   ji  visiškai nesugeba tinkamai viso to atlikti..
   Tačiau taip ir lieka  neaišku, kodėl ji taip elgiasi: ar  dėl  nesugebėjimo, ar tyčia elgiasi destruktyviai.
   Ryšium su tuo prašome konkrečios informacijos apie jos išsimokslinimą (aukštoji mokykla, baigimo metai, bakalauras, ar magistras,  kokios srities ir t.t.), o taip pat nuo kurių metų dirba ministerijoje.          
********************************** 
Į tai gavome:
Vyriausioji specialistė J. V. Aplinkos ministerijoje dirba nuo 2007 m.

Paaiškiname, kad konkreti informacija apie J. V. išsilavinimą (aukštoji mokykla, baigimo metai, bakalauras ar magistras, kokios srities ir t. t.) yra asmens duomenys, kurių, vadovaujantis 2016-04-27 Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatomis, perduoti tretiesiems asmenims neturime teisės.

Aplinkos viceministrė Justina Grigaravičienė

Štai taip ponia viceministre ................

Su aukščiau paminėtu ES reglamentu galima susipažinti ČIA...

Taigi šis teisės aktas susideda iš 156 puslapių ....

Tokiu būdu, beieškant nuostatos, kuri draudžia teikti informaciją apie valstybės tarnautojų išsimokslinimą, teko iškelti, kaip sakoma, baltą vėliavą ....

Tuo tarpu Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija telefonu paaiškino, kad tokia informacija apie valstybės tarnautojus galima gauti nurodžius motyvus- kas yra laiške nurodyta.


Štai taip ponia viceministre ...

 Ir taip yra, kaip yra – jau penki metai, kaip Aplinkos ministerija neparengia Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo poįstatyminių teisės aktų, o  tuo pasinaudojant šilumos tiekėjai nustato centralizuotai paruošto karšto vandens kainą (nors ir jo nei ruošia, nei tiekia), tam savo tylėjimu pritaria savivaldybių administracijos, Valstybinė energetikos reguliavimo tarnyba šią neteikiamos paslaugos kainą palaimima.

To pasėkoje vien pvz. Vilniaus šilumos vartotojai kasmet apvagiami kelių milijonų €€ sumai.

Štai taip ponia viceministre ...

Sumoje už visa tai Seimo ekonomikos komiteto pirmininkas  padėkojo tuometinei Kainų komisijai už gerą darbą ir palinkėjo taip toliau dirbti ....

Taigi ir taip toliau atseit tegu „dirba“ ............... ir "dirba" .....

Teisinėje valstybėje tai būtų neįmanoma, tačiau Seime ir konservatorių (S. Š.)  ir socdemų atstovas (J.S.) duetu tvirtina, kad gyvename teisinėje valstybėje ... kaip sakoma kriminaliniame pasaulyje, jų supratimu ....

Štai taip ponia viceministre  ... tikriausia Jums šiek tiek lengviau pasidarė ..... Jūsų supratimu .....

,

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą