2019 m. sausio 31 d., ketvirtadienis

Seimas nusprendė - Vidaus tarnybos generolas ir kalėjime generolas.
„Ukrainoje potencialių GRU pagalbininkų pilna, o ir Lietuvoje, matyt, atsirastų ne vienas, mokęsis ar tarnavęs su dabartiniais GRU karininkais, pasirengęs jiems padėti, jei toks poreikis iškiltų.

Neseniai Vilniaus GRU rezidentūrai paskirtas vadovauti Viktoras Čačinas – jau anksčiau viešai skelbtas, kaip GRU karininkas. 

Rezidentūra yra, agentų tinklas taip pat.“

Tai ištrauka iš Aidano Pralenkos  interviu su iš Rusijos į Lietuvą pasitraukusiu žurnalistu  S. Kanevu  - straipsnis Lietuvos žiniose   „Lietuvos  Kremliaus šnipų „degintojas“: GRU – pavojinga kompanija. Daug jų ir pas jus – Lietuvoje"

    Sergejus Kanevas buvo vienas iš tų žurnalistų, kurie išaiškino Rusijos karinės žvalgybos – GRU karininkus, mėginusius nunuodyti Sergejų Skripalį.

Jis talkino kolegoms olandams, užkertant kelią GRU kibernetinei atakai Nyderlanduose. Nenuostabu, kad Rusijoje jam vietos nebeliko – teko išvykti iš šalies.
***********************************

 „2015–2016 m. Valstybės saugumo departamentas (VSD) atliko tyrimą, kurio metu nustatė, kad tuometinis VST Vilniaus dalinio vadas S. Survila teikia paslaugas valstybės turtu prorusiškoms organizacijoms ir jas aptarnauja jo vadovaujami Vilniaus dalinio pareigūnai.

 Šiam daliniui priklausančiame poligone buvo organizuojami šaudymai ir sprogdinimai uždrausta ginkluote Rusijos piliečiams, įtariama kad dalyvavo ir buvę Rusijos kariuomenės bei spec. tarnybų karininkai.

VSD S. Survilai sustabdė galimybę susipažinti ir dirbti su slapta informacija.

S. Survila teisinosi tuo, kad tokius nurodymus jam davė S. Madalovas.“

 Tai ištrauka iš  Kriminalinių naujienų redaktoriaus  Ainio Gurevičiaus 2019 m. sausio 24 d.  straipsnio www.delfi.lt  Ministrui pranešta apie „buvusiųjų“ planus perimti vidaus reikalų jėgos struktūras“.
*********************************************************************************
O tai ištrauka iš peticijos Seimo Peticijų komisijai:
PETICIJA DĖL VIDAUS TARNYBOS STATUTO ir KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS
ĮSTATYMO PAKEITIMO 

   VIDAUS TARNYBOS STATUTAS
TREČIASIS SKIRSNIS
PAREIGŪNŲ LAIPSNIAI IR JŲ SUTEIKIMO TVARKA
 16 straipsnis. pareigūnų laipsniai
nustato:
16. Pareigūnas laipsnio gali netekti tik netekęs Lietuvos Respublikos pilietybės. Netarnaujančių buvusių pareigūnų laipsniai yra atsargos laipsniai. Duomenys apie tai, kokius laipsnius turi buvę pareigūnai, įtraukiami į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų pareigūnų registrą (toliau – Vidaus reikalų pareigūnų registras).

Tuo tarpu
LIETUVOS RESPUBLIKOS
KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMAS
56 straipsnis. Laipsnio atėmimas
nustato:

Krašto apsaugos ministras (pulkininkams, jūrų kapitonams, generolams ir admirolams – Respublikos Prezidentas) kario laipsnį gali atimti, jeigu karys atleidžiamas iš tarnybos pagal šio įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktą arba 2 dalies 3, 4 ar 8 punktą.

38 straipsnis. Profesinės karo tarnybos, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutarties nutraukimo pagrindai

1. Profesinės karo tarnybos, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartis turi būti nutraukiama ir (ar) karys atleidžiamas iš tarnybos krašto apsaugos sistemoje, kai:
    1) netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;
    2) tyčiniais veiksmais atskleidžia valstybės ar tarnybos paslaptis;
    3) įsiteisėja teismo nuosprendis, kuriuo karys nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba kuriuo kariui skiriama bausmė, dėl kurios negalima tęsti tarnybos
2. Profesinės karo tarnybos, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartis gali būti nutraukiama ir (ar) karys atleidžiamas iš tarnybos krašto apsaugos sistemoje Krašto apsaugos ministerijos ar kariuomenės vadovybės iniciatyva arba valia, kai:
       3) karys nepakluso teisėtam įsakymui, savavališkai pasišalino iš tarnybos ar nevykdo pareigų, į kurias jis paskirtas (perkeltas);
     4) karys drausmės statuto numatytais atvejais pažeidė tarnybos drausmę ar neatliko savo pareigų;
    8) tarnybos ar ne tarnybos metu karys padarė kario vardą žeminančių teisės pažeidimų;
  
Kaip matome yra akivaizdu, kad vidaus tarnybos pareigūnai nesuprantama kodėl tai yra išskiriami ir pvz. kas gali paneigti, kad gali nutikti kad ir  taip, kad vidaus tarnybos generolas, ar policijos komisaras ir kalėjime  turės tokius pat laipsnius.
   
  Lygai taip pat už aukščiau išvardintus  nusižengimus  karo tarnybos pareigūnai turi netekti savo laipsnio,  ir tai, vadovaujantis sveiko proto logika,  turi būti krašto apsaugos ministro ar prezidento pareiga, o ne teisė.

  Todėl sumoje, vertinant tai, kas aukščiau išdėstyta, prašau visa tai laikyti peticija Vidaus tarnybos statutui ir Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymui  atitinkamai  pakeisti.


 Antanas Algimantas Miškinis
**************************************************************************

O taip buvo toliau:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
 IV (PAVASARIO) SESIJOS  VAKARINIO posėdžio NR. 185
STENOGRAMA
 2018 m. birželio 12 d.
 Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
A. NEKROŠIUS ir I. DEGUTIENĖ
........................................
.........................
PIRMININKĖ.
Jei­gu jūs ne­pri­eš­ta­rau­ja­te, tai ta­da svars­ty­mas nu­ma­to­mas ru­dens se­si­jo­je. Ger­bia­mi ko­le­gos, ly­giai 18 val. 50 min. Dar­bo­tvarkė tu­rė­tų bū­ti baig­ta, bet yra dar du re­zer­vi­niai, ku­rie yra pro­to­ko­li­niai, bū­tent pe­ti­ci­jos. Ar mes juos pa­lie­ka­me, ar pa­bai­gia­me da­bar? (Bal­­sai sa­lė­je) Pa­bai­gia­me. Ge­rai. Dė­ko­ju. Čia tik­rai, man at­ro­do, il­gai ne­už­truks, po­rą mi­nu­čių.
 Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl An­ta­no Al­gi­man­to Miš­ki­nio pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-53) pri­ėmi­mas
 Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl An­ta­no Al­gi­man­to Miš­ki­nio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas. Kvie­čiu P. Čim­ba­rą.
P. ČIMBARAS (LSDDF).
 Ačiū, pir­mi­nin­ke, ačiū, Sei­me, kad pra­tę­sė­te dar­bą. No­rė­čiau pri­sta­ty­ti A. Miš­ki­nio pe­ti­ci­ją, ku­rią nu­ta­rė­me at­mes­ti, ku­ria bu­vo siū­ly­ta pa­keis­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mą, su­vie­no­di­nant są­ly­gas, ku­rioms esant, ka­ro tar­ny­bos pa­rei­gū­nai tu­ri ne­tek­ti sa­vo laips­nio.
Ko­mi­si­ja pri­ėmė spren­di­mą at­si­žvel­gu­si į Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą nuo­mo­nę.
Ma­ny­ti­na, kad nė­ra bū­ti­na su­vie­no­din­ti vi­daus tar­ny­bos pa­rei­gū­nų ir ka­rių laips­nių at­ėmi­mo są­ly­gas, nes Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­ta di­fe­ren­ci­juo­ta ci­vi­li­nių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, ka­ri­nių bei su­ka­rin­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų sam­pra­ta su­da­ro tei­si­nes prie­lai­das tei­sės ak­tais di­fe­ren­ci­juo­ti, re­gu­liuo­ti san­ty­kius, su­si­ju­sius su ci­vi­li­nių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir ka­ri­nių bei su­ka­rin­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų veik­la.
To­dėl la­bai pra­šy­čiau pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai ir pri­im­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą at­mes­ti pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą.
Ačiū.
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai dėl vi­so? Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dai? Pri­tar­ta ko­mi­si­jos iš­va­dai pra­šy­mą at­mes­ti.
 *************************************************************************   

Štai tokiu būdu, kaip sakoma, „Vidaus tarnybos generolas ir kalėjime generolas..“
Taigi , kaip matome, vadovaujantis sveiko proto logika, kurią gal kas ir pabandys paneigti, kad  vidaus  tarnybos generolų stogas randasi Seime ................, visų pirma Seimo Peticijų komisijoje ....
 Rašyti „buvusių"  tikrai niekaip neišeina, nes Seimas nusprendė, kad , „Vidaus tarnybos generolas ir kalėjime generolas..“ ...............
O sumoje, visų vidaus tarnybos generolų ir kitokių karininkų vardu vardu  didelis, didelis AČIŪŪŪ   Seimui ir žemiau patalpintai, savimi patenkintai, kompanijai ...............

Nes kokį nusikaltimą jie  be padarytų, kaip jie už tai būtų teismo nubausti, jie vis tiek savo antpečių nepraras ......
**************************************************************************

Šiomis dienomis Viešojo saugumo tarnyba (VST) vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui pateikė išsamią informaciją apie atleistą buvusį VST Vilniaus dalinio vadą pulkininką Sandrių Survilą. 

Šiame dokumente ne tik surašyti pulkininko nusižengimai, čia yra ir itin skandalingų dalykų, susijusių su kai kuriais generolais ir politikais. 

 Dokumente rašoma, kad S. Survila, jo uošvis Stanislovas Stančikas (buvęs Vidaus tarnybos II pulko vadas, o sovietų laikais – Vilniuje dislokuoto SSRS vidaus kariuomenės dalinio vadas, 1988 m. vadovavęs „Bananų baliui“, kai sovietų kareiviai Katedros aikštėje masiškai mušė žmones), Sergejus Madalovas (buvęs VST vadas), buvę VRM tarnybų vadai susitikinėja S. Madalovo viešbutyje „Įlanka“ Rumšiškėse ir Vilniuje. 

 „Juos konsultuoja kai kurie politikai ir Seimo nariai.

Susitikimų metu aptarinėjama situacija VRM ir įstaigose, kaip išprovokuoti nesutarimus tarp ministerijos, ministro ir tarnybų, senųjų vadų įtakos grąžinimas VRM sistemoje, kaip destabilizuoti padėtį tarnybose, sukompromituoti ir nušalinti tarnybų vadovus“, 

Tokiu būdu, vadovaujantis sveiko proto logika, peršasi išvada, ir kas ją paneigs, kad ponus vidaus tarnybos generolus labai tikėtina,  konsultuoja Seimo nariai iš Seimo Peticijų komisijos ....


***********************************************************************  
Seimo Peticijų komisija


Petras Čimbaras
Komisijos pirmininkas


Komisijos pirmininko pavaduotojasKomisijos narys

Komisijos narys
Komisijos narysKomisijos narys
Komisijos narysKomisijos narys

Juozas Varžgalys
 Komisijos narys 


Kam naudinga tokia Nacionalinio saugumo sistema ???2017-06-25 LRT TV naujienų tarnyba,LRT.lt  pranešė:

Nacionalinio saugumo komisija koordinuos institucijų veiklą nacionalinio saugumo srityje
   Kuriama Vyriausybės nacionalinio saugumo komisija, kuri būtų atsakinga už institucijų veiklą koordinavimą nacionalinio saugumo srityje bei reaguojant į galimas krizines situacijas. 

Šią komisija sudaro:
Ministras Pirmininkas (Komisijos pirmininkas);
krašto apsaugos ministras (Komisijos pirmininko pavaduotojas);
ūkio ministras;
užsienio reikalų ministras;
vidaus reikalų ministras;
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktorius;
Respublikos Prezidento Nacionalinio saugumo grupės vyriausiasis patarėjas;
Antrojo operatyvinių tarnybų departamento prie Krašto apsaugos ministerijos direktorius;
Vyriausybės kancleris.
 .
 Komisijai nustatyti uždaviniai:
Ø  padėti Lietuvos Respublikos Vyriausybei priimti sprendimus, užtikrinančius nacionalinį saugumą;
Ø  koordinuoti veiksmingą tarpinstitucinį bendradarbiavimą nacionalinio saugumo srityje.

  Komisija, vykdydama šio nutarimo 3 punkte nustatytus uždavinius, atlieka šias funkcijas:

Ø  teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei pasiūlymus dėl svarbiausių šalies nacionalinio saugumo klausimų;
Ø  teikia valstybės institucijoms ir įstaigoms pasiūlymus dėl priemonių, turinčių poveikį nacionalinio saugumo interesams, taikymo;
Ø  ne rečiau kaip vieną kartą per mėnesį nagrinėja jai pateiktą informaciją apie esamas ir / ar tikėtinas grėsmes nacionaliniam saugumui.

    O 2018 09 26 žiniasklaida pranešė:

Ø  kad Valstybės saugumo departamente įvyks posėdis dėl nacionalinio saugumo.

Ø  kad  į posėdį kviečiama premjero vadovaujama Nacionalinio saugumo komisija susipažins su atnaujintomis saugumo situacijos apžvalgomis.

Ø  kad prieš daugiau nei metus įkurta Nacionalinio saugumo komisija koordinuoja institucijų, atsakingų už nacionalinį saugumą, darbą, teikia pasiūlymus Vyriausybei, kitoms institucijoms.  
  

   Informacija tikrai verta pamąstymo, nes tas  pats Valstybės saugumo departamentas yra tos pačios jo  kviečiamos Komisijos narys, o Komisija koordinuoja to pačio Valstybės saugumo departamento darbą ..........
 
 Ir dar vienas įdomus momentas – premjeras S. Skvernelis yra viešai pareiškęs, kad jis kreipėsi į atitinkamas valdžios institucijas dėl sąmokslo prieš jį ....


    Betgi jis yra šios Komisijos, kuris nariai yra kaip tik tos valdžios institucijos į kurias jis kreipėsi, pirmininkas ................

 O tuo tarpu    NACIONALINIO SAUGUMO PAGRINDŲ  ĮSTATYMAS   nuo 1997-01-08     nustatė: 

     Vyriausybės įsteigtas strateginių tyrimų ir analizės centras analizuoja bei prognozuoja išorės ir vidaus saugumo aplinkos pokyčius, seka rizikos veiksnių, pavojų, grėsmių atsiradimą bei vystymąsi ir teikia pasiūlymus Seimui, Respublikos Prezidentui, Valstybės gynimo tarybai ir kitoms nacionalinį saugumą užtikrinančioms institucijoms dėl nacionaliniam saugumui stiprinti reikalingų priemonių.

  Tokiu būdu, vadovaujantis sveiko proto logika, išeitų, kad  iš esmės  neveikianti Komisija yra,  o Strateginių tyrimų ir analizės   Centro jau 22 metai kaip nėra, taip ir nėra nes vakar Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas į savo posėdį kvietėsi  du šios neveikiančios Komisijos narius – žvalgybos institucijas ( Valstybės saugumo  ir KAM Antrojo operatyvinių tarnybų departamentus)   pristatyti  metinę grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo ataskaitą.


  Bet tai tik, kaip sakoma, viršūnėlės, o šaknelės tai, kad  2013 01 01 panaikinus Valstybės saugumo departamento įstatymą  nebeliko „institucijos,  kurios paskirtis – saugoti Lietuvos Respublikos suverenitetą ir jos konstitucinę santvarką“.

O šalies vadovas –vyriausiasis kariuomenės vadas, Valstybės saugumo tarybos pirmininkas sistemingai, kiekvieną kartą išvykdamas į užsienį,  laužo savo priesaiką:

 ..... prisiekiu Tautai būti ištikimas ....  Konstitucijai, gerbti ir vykdyti įstatymus (BVS-Seimo statutą) .......

   Todėl sumoje, sistemiškai ir kompleksiškai įvertinus situaciją nacionalinio  saugumo srityje,  tenka giliai, giliai  atsidusti, kad ........ yra, kaip yra ...

  O kodėl taip yra, ir kam naudinga tokia nacionalinio saugumo sistema,  tikrai verta paklausti taip vadinamą  Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetą
.


2019 m. sausio 30 d., trečiadienis

Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas yra tikras „birbedonas“ ....


                           

Specialiųjų tyrimų tarnyba pagal Transparency International Lietuvos skyriaus informaciją, pranešė, kad 2018 m. „Transparency International“ (TI) Korupcijos suvokimo indekso (KSI) tyrime Lietuvai, kaip ir pernai, skirti 59 balai iš 100 galimų ir 38 vieta 180 šalių sąraše.

 Lietuva užima 18 vietą iš 28 Europos Sąjungos (ES) valstybių, pirmoje vietoje ES ir pasaulyje – Danija (88 balai).

 Nustatant Lietuvos 2018 m. KSI remtasi devyniais šaltiniais:

 1. Bertelsmann Foundation Transformation Index;
2. Bertelsmann Foundation Sustainable Governance Indicators;
3. IMD World Competitiveness Yearbook;
4. Political Risk Services International Country Risk Guide (ICRG);
5. World Economic Forum Executive Opinion Survey (EOS);
6. Economist Intelligence Unit. Country Risk Ratings;
 7. Global Insight Country Risk Ratings;
8. Freedom House Nations in Transit,
9. Varieties of Democracy Project.

   Betgi šie šaltiniai nežino, kad Lietuvoje klesti, bujoja Valstybinis reketas – šilumos vartotojai yra priversti mokėti neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos mokestį, iš kurio milijoninius pelnus kaupiasi šilumos tiekėjai, o verslui yra sumažinta šilumos kaina buitinių vartotojų sąskaita.

   Šie šaltiniai taip pat nežino, kad Lietuvos Specialiųjų tyrimų tarnyba atsisakė nagrinėti šį atviro, įžūlaus  korupcijos atvejį, kad jos darbuotojai, kurie gyvena daugiabučiuose namuose,  moka šį Valstybinio reketo mokestį.

Šie šaltiniai nežino, kad ir prokuratūra elgiasi lygiai taip pat.

Todėl, vadovaujantis sveiko proto logika,   Lietuvai turėtų pelnytai didžiuotis paskutine vieta visuose sąrašuose ...

Taigi tikrai turime kuo didžiuotis .....

O  tikslu sužinoti Transparency International Lietuvos skyriaus potenciją, kompetenciją, skaidrumą, bei nepriklausomybę,  jis bus paklaustas, kaip jis vertina Valstybinį reketą.

Vienkart bus paprašytas apie   "Valstybinį reketą“` informuoti visus devynis aukščiau išvardintus šaltinius.

O sumoje, vadovaujantis sveiko proto logika, tenka konstatuoti, kad  kol kas Lietuvos korupcijos suvokimo indeksas yra tikras „birbedonas“ ...
 *****************************************************
 

Korupcijos suvokimo indeksas (KSI) parodo, kiek šalyje suvokiama valstybės bei savivaldybių tarnautojų ir politikų korupcija.
Šis indeksas nustatomas remiantis verslo atstovų apklausomis ir kitais ekspertiniais tyrimais.
KSI įverčiai rikiuojasi šimto balų skalėje, kur 100 balų žymi labai skaidrią valstybę, 0 – labai korumpuotą.
Ekspertai pabrėžia, kad vertinant korupcijos suvokimą konkrečioje šalyje reikia žiūrėti būtent į KSI balus, o ne į valstybių sąraše užimamą vietą.
Tiek balus, tiek vietą gali pakoreguoti viso labo tyrimo metodologijos pokyčiai.
 TI KSI yra vienas iš garsiausių pasaulyje korupcijos suvokimo tyrimų, parodantis, kaip įvairioms pasaulio valstybėms pavyksta kontroliuoti korupciją.
***********************************************--
2019 m. sausio 29 d., antradienis

Ar po prezidento rinkimų nebus taip, kaip toje rytiečių pasakoje, – „Drakonas mirė – tegyvuoja drakonas ...“

 Taip premjeras S. Skvernelis kalbėjo „valstiečių suvažiavime Prienuose:

Lietuvai reikia prezidento lyderio.

Stebėti iš šono vykstančius procesus, laukti, kur pakryps visuomenės nuomonė ar ką pasakys vadinamieji „nuomonių formuotojai“, tik po to reaguoti, kaip patogiau ir asmeniškai naudingiau, kaip palankiau reitingams – tai ne lyderio, o prisitaikėlio ir veidmainio politika“.

  „Arba susitelksime ir laimėsime, arba leisime, kad mus grąžintų į beveidę ir bejausmę, šaltą ir abejingą žmogui politiką“.

 „Negalime taip lengvai griauti to, ką pavyko pasiekti per dvejus metus“,  

Neabejotina, kad „valstiečiams“ per du metus pavyko pasiekti palyginti tikrai  daug.

Tiktai yra, kaip yra -  penktąją koloną atstovaujanti žiniasklaida,  ir Seimo opozicija  per savo „gavnomiotus*“  ir „bezdukus**“ vienu choru vykdo  visuomenę klaidinančią propagandą, kuri yra žymiai pavojingesnė už Maskvos.

Galima sutikti, kad Lietuvai reikia Prezidento lyderio, tiktai kaip tą lyderystę suprasti, nes tik pagal Konstitucinio teismo išaiškinimą Lietuva yra parlamentinė respublika ??

O tai rodo, kad Lietuvos Konstitucijos kūrime dalyvavo ir KGB agentai, nes kitaip nereiktų ir Konstitucinio teismo išaiškinimo, ir nebūtų taip, kaip yra dabar ...............

O kad iš esmės dabartinė Prezidentūra yra šalta,  bejausmė,  abejinga žmogui, perdėm biurokratinė, LR Konstitucijos reikalavimų nepaisanti valdžios institucija, nesuvokia tiktai iš sovietinio feodalizmo pančių vis dar  neišsivaduojanti liaudis.

Neginčijamai Prezidentas -  šalies vadovas, turi būti LIETUVOS PILIETIS, kaip sakoma, pilietis iš didžiosios raidės.

Ir šio  reikalavimo visiškai užtenka.

Jeigu prezidentas – vyriausiais kariuomenės vadas, išvykdamas iš šalies nevykdo LR Konstitucijos - Seimo Statuto nustatyta tvarka  nepaskira Seimo pirmininką jį pavaduoti – tai ar jis yra LIETUVOS PILIETIS ??

Jeigu prezidentas uzurpuoja premjero teisę atstovauti Lietuvą ES institucijose – tai ar jis yra LIETUVOS PILIETIS ??

Jeigu prezidentas visiškai (tiek laiškais, tiek asmenišku priėmimu) atsiriboja nuo visuomenės –   tai ar jis yra LIETUVOS PILIETIS ??

Ir t.t.

 Kaip ir klausimas – Ar Saulius Skvernelis gali užtikrinti, kad jis, būdamas Lietuvos Prezidentu, bus  LIETUVOS PILIETIS, jeigu jau dabar jis  nėra LIETUVOS PILIETIS, nes (ir kaip premjeras, ir kaip Seimo narys) bijo susitikti su vartotojų asociacijų atstovais.

 Ir jis ne jų bijo, o bijo informacijos iš rankų į rankas, kaip sakoma, apie totalinį Valstybinį reketą.

 Tai kaip jis elgsis tapęs prezidentu ???

Todėl ir klausimas, ar po prezidento rinkimų  nebus taip, kaip toje rytiečių pasakoje, – „Drakonas mirė – tegyvuoja drakonas...."

.

2019 m. sausio 28 d., pirmadienis

Liepos 7 dieną - į atmintinų dienų sąrašą ....


 Liepos 7 d. tikrai verta įtraukti į atmintinų dienų sąrašą, nes 1994 m. liepos 7 d. rytiniame Seimo posėdyje  vardiniu balsavimu Lietuvoje buvo panaikinta vietos savivalda priimant Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą.

Įstatymas priimtas  51 Seimo nariui balsavus už, 24 - prieš ir 4 susilaikius.
 Viso  Seimo narių 141.

Įstatymas priimtas LDDP ir socialdemokratų partijų balsų dauguma.

Pažymėtina, kad vienas iš vietos savivaldos „duobkasių“ Vytenis Andriukaitis rengiasi kandidatuoti į Lietuvos Prezidentus....

Pažymėtina, kad tokiu būdu Lietuva tapo vienintele Europos valstybe be vietos savivaldos, kuri yra demokratinės, pilietinės visuomenės pagrindas.

 Todėl atmintinų dienų sąrašą:

 1) sausio 1-oji – Lietuvos vėliavos diena;
2) sausio 13-oji – Laisvės gynėjų diena;
3) sausio 15-oji – Klaipėdos krašto diena;
4) sausio 25-oji – Vilniaus pagarsinimo diena;
5) vasario 11-oji – Pasaulinė ligonių diena;
6) kovo 4-oji – Lietuvos globėjo šv. Kazimiero diena;
7) kovo 8-oji – Tarptautinė moterų solidarumo diena;
8) kovo 9-oji – Lietuvos vardo diena;
*********************************
tikrai verta papildyti :

9) liepos 7-oji – Vietos savivaldos panaikinimo diena.

Pažymėtina, kad  carinės Rusijos laikais dargi  kaimų seniūnai buvo renkami ...

Lietuvos respublikos Seimas.
1994 m. liepos 7 d. rytinis posėdis

---------------------------------------------------------------------------------
PIRMININKAS.
 Taigi, gerbiamieji Seimo nariai, skaitau balsavimo rezultatus dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo projekto.
Adomaitis nedalyvavo,
 Albertynas - už,
Aleknaitė - prieš,
Alesionka - nedalyvavo,
Ambrazaitytė - prieš,
Andrikienė nedalyvavo,
Andriukaitis susilaikė,
Antanavičius, Arbačiauskas nedalyvavo,
 Astrauskas - už,
Bajoras nedalyvavo,
Baležentis – prieš
Baranauskas - už,
Baskas - prieš,
Bastys nedalyvavo,
 Beinortas - prieš,
Bendinskas, Bernatonis - už,
Bičkauskas susilaikė,
Bloškys - už,
Bobelis nedalyvavo,
Bogušis, Briedienė - prieš,
Bubnys nedalyvavo,
Būdvytis - už,
Buinevičius nedalyvavo,
J.Bulavas - už,
 V.Bulovas nedalyvavo,
Burbienė - už,
Būtėnas - už,
Čobotas nedalyvavo,
 Dagys - prieš,
 Dirgėla nedalyvavo,
Dringelis - už,
Endriukaitis - prieš,
 Gajauskas nedalyvavo,
Gaška - už,
Genzelis nedalyvavo,
Germanas - už,
 Giedraitis - už,
Gylys nedalyvavo,
Giniotas nedalyvavo,
 Greimas - už,
Gricius - už,
Hofertienė - prieš,
 Ivaškevičius, Jagminas - už,
Jakučionis - prieš,
Jarašiūnas nedalyvavo,
Jarmolenka - prieš,
Jaskelevičius nedalyvavo,
Jurkūnaitė, Juršėnas, Juškus, Kairys, Kanapeckas, Karosas - už,
Katilius, Katkus, Kirkilas, Kolosauskas, Kryževičius nedalyvavo,
Kubertavičius - už,
A.Kubilius - prieš,
J.Kubilius - už,
Kunčinas - už,
Kunevičienė, Kuzminskas, Landsbergis, Lapė, Linkevičius nedalyvavo,
 Listavičius - prieš,
Liutikas - už,
Lozuraitis - už,
Maceikianecas nedalyvavo,
Mačiulis - už,
Malkevičius - prieš,
Markauskas - už,
Medvedevas - prieš,
Milčius, Mincevičius, Miškinis, Navickas nedalyvavo,
Nekrošius - už,
Nesteckis, Ozolas nedalyvavo,
Pangonis, Papovas - už,
Patackas nedalyvavo,
Paukštys - prieš,
 Paviržis - už,
 Pečeliūnas susilaikė,
Petkevičius - už,
Petrauskas - prieš,
 Plečkaitis, Plokšto nedalyvavo,
Pocius - už,
Povilaitis nedalyvavo,
Požėla - už,
Pranevičius nedalyvavo,
Pronckus - už,
 Račas, Raišuotis nedalyvavo,
Raškinis - prieš,
 Ražukas - už,
Ražauskas - už,
Rudys - prieš,
Rupeika nedalyvavo,
Sadkauskas - už,
Sakalas - prieš,
Salamakinas - už,
Saudargas nedalyvavo,
Saulis - už,
Semenovičius nedalyvavo,
Skrebys - prieš,
Snežko, Stakvilevičius - už,
Stasiškis, Šaltenis, Šiaulienė nedalyvavo,
Šličytė - prieš,
Šumakaris - už,
Tartilas nedalyvavo,
Tauras - už,
Treinys - prieš,
Tupikas, Uoka, Uždavinys, Vagnorius, Vaišnoras nedalyvavo,
Vaižmužis susilaikė,
Velikonis, Veselka, Visakavičius nedalyvavo,
Vitkevičius - už,
 Zimnickas - už,
Zingeris nedalyvavo,
 Žebrauskas - už,
Žiemelis, Žurinskas nedalyvavo.
   Taigi 51 Seimo nariui balsavus už, 24 - prieš ir 4 susilaikius Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas priimtas.
Skelbiu rytinį posėdį baigtą.
-----------------------------------------------------