2018 m. balandžio 28 d., šeštadienis

Premjeras yra delikačiai paprašytas įvesti tvarką .... A. Priešgaisrinės apsaugos  ir gelbėjimo departamento prie  Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus   įsakymu patvirtintos  BENDROSIOS GAISRINĖS SAUGOS TAISYKLĖS nuo 2018 05 01 nustatys:

 88. Gyvenamųjų patalpų savininkai ir nuomininkai privalo:
                  
           88.5. gyvenamosiose patalpose įrengti autonominius dūmų signalizatorius, išskyrus atvejus, kai gyvenamosiose patalpose įrengta stacionari gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.
 
 
   Ryšium su tuo per spaudos konferenciją  Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotojas Mindaugas Kanapickas pasakė:

„Jeigu gegužės 1-ąją dūmų detektoriaus nebus, žmonės iš karto nebus baudžiami.
Mes pradėjome prevencinę akciją „Gyvenkime saugiai“, aplankysime 100 tūkst. būstų, kalbėsime apie detektorių įrengimą, patarsime.
Ir jei tik vėliau bus piktnaudžiavimo atvejų, bus nustatomi terminai, sankcijos“,

  *************************************

B.  Energetikos ministro  įsakymu patvirtinti DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMIEJI  REIKALAVIMAI nustato:

III. SENŲ SISTEMŲ PRIVALOMIEJI REIKALAVIMAI
 3. Senos sistemos turi atitikti šių daugiabučių namų projektinėje dokumentacijoje arba, jeigu tokios dokumentacijos nėra, 2 punkte nurodytuose dokumentuose nustatytus reikalavimus šildymo prietaisų galiai, šilumnešio debitų paskirstymui, vamzdynų šiluminei izoliacijai.

4. Senose sistemose turi būti:
4.1. hidraulinio balansavimo priemonės;
4.2. atsiskaitomieji apskaitos prietaisai suvartojamos šilumos ir (ar) karšto vandens kiekiui nustatyti;
4.3. įrenginiai reguliuoti šilumos suvartojimą pastate.

    Tačiau Valstybinė energetikos inspekcija į privalomus reikalavimus daugiabučiuose namuose  su senomis šildymo sistemose įrengti hidraulinio balansavimo priemones reaguoja sekančiai.

  Paklausta 
Ø  Ar Valstybinė energetikos inspekcija turi pakankamai teisių ir  galių, kad šildymo ir karšto vandens sistemų privalomieji reikalavimai būtų vykdomi.

Ø  Jeigu ne,  tai ko trūksta, kad jie būtų vykdomi.

atsako:

 „Apibendrinant pateiktas teisės aktų nuostatas, darytina išvada, kad įrengti hidraulinio balansavimo priemones daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemoje galima tik teisės aktų nustatyta tvarka pritarus šių sistemų bendrasavininkams.“

 O Energetikos ministerija, paklausta:

Ø  Ar šie Privalomieji reikalavimai turi būti iš tikro privalomai vykdomi.
Ø  Jeigu TAIP:         
o   Kuri valdžios institucija privalo kontroliuoti ir pasiekti, kad  šie pravalomieji reikalavimai būtų įvykdyti ?
o   Kokiame teisės akte yra nustatytos bausmės už šių privalomųjų reikalavimų nevykdymą?
                                        
patvirtina, kad privalomieji reikalavimai turi būti  vykdomi,  ir   informuoja, kad  hidraulinių balansavimo priemonių įrengimą kontroliuoja .......savivaldybės, o ne Valstybinė energetikos inspekcija .....

 
 Ryšium su tuo Premjeras yra paprašytas įvertinti situaciją pagal savo kompetenciją ir mus informuoti.

.
  

2018 m. balandžio 27 d., penktadienis

Labai tikėtina, kad ir Prezidentūra dalyvauja „Valstybiniame rekete“ ....


2018.04.27
 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija, vykdydama  2017 m. sausio mėn. Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo sprendimą, kuriuo paliktas galioti 2015 m. gruodžio 11 d. Vilniaus apygardos administracinio teismo sprendimas įpareigoti Komisiją iš naujo apskaičiuoti UAB „Vilniaus energija“ 2010–2015 m. šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos kintamąsias dedamąsias, šiandien, balandžio 27 dieną   patvirtino perskaičiuotas UAB „Vilniaus energija" 2010–2015 m. šilumos bazinės kainos ir karšto vandens kainos dedamąsias.

 Komisija nustatė, kad minėtu laikotarpiu UAB „Vilniaus energija" šilumos tiekimo veiklai nepagrįstai priskyrė 2,98 mln. Eur. 

  Komisija iki 2018 m. liepos 19 d. pagal naujai apskaičiuotą šilumos bazinę kainą ir karšto vandens kainą perskaičiuos atitinkamu laikotarpiu vartotojams taikytas konkrečias šilumos bei karšto vandens kainas. 

  Komisija praneša, kad perskaičiuojant kainas bus įvertintas  skirtumas tarp UAB „Vilniaus energija" faktiškai gautų pajamų ir to, ką bendrovė turėjo gauti, jeigu būtų taikomos naujai apskaičiuotos kainos. 

  Jei bus nustatyta permoka, ji turėtų būti pridėta prie likusios grąžinti sumos, kurią Komisija nustatė kaip nepagrįstą atlikus UAB „Vilniaus energija" patikrinimą – iki UAB „Vilniaus energija" nutraukiant šilumos tiekimo veiklą Vilniaus mieste, buvo grąžinta apie 6 mln. Eur (likutis apie 18 mln. Eur). 

  Komisija teigia, kad siekiant tinkamai įvykdyti teismo sprendimą dėl UAB „Vilniaus energija" 2010 m. šilumos ir karšto vandens kainų perskaičiavimo, ji   visapusiškai ir išsamiai išnagrinėjo bendrovės šilumos tiekimo veiklai priskirtas faktines 2006−2008 m. sąnaudas. 

 Tačiau, vadovaujantis sveiko proto logika, niekaip  neįmanoma suvokti, kaip gi atrodo tas „visapusiškas ir išsamus išnagrinėjimas“, nes tuo metu AB Vilniaus energija jau nebeturėjo techninių galimybių vykdyti centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo veiklą.

Betgi,  nors ir techninių galybių nebuvo ir veikla niekaip negalėjo būti vykdoma, teismai priėmė sprendimą perskaičiuoti nevykdomos veiklos kainas.

O kadangi į nevykdomos veiklos sąnaudas buvo įtrauktos šilumos gamybos sąnaudos – tai ir šilumos kainos buvo  nustatytos neteisingos.

 Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą suklaidino ekspertas auditorius K.A. (pavardė žinoma), o taip pat „vartotojų teisių gynėjai“ :
Ø  Seimo narys Juozas Imbrasas,
Ø  Bronius Cicėnas,
Ø  Lietuvos nacionalinės vartotojų federacijos prezidentė Alvita Armanavičienė.

O taip pat jų ir šilumos tiekėjo advokatai, Vilniaus savivaldybės ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos atstovai.

{Kompanija, kaip lenkai sako, nedidelė bet labai maloni .....}

 Tuo tarpu Lietuvos Vyriausiasis  Administracinis Teismas  jau yra informuotas apie jo priimtą akivaizdžiai ir nepaneigiamai neteisingą, bet neskundžiamą nutartį, tačiau kol kas tyli ....

O Auditorių rūmai yra informuoti apie eksperto auditoriaus K. A. veiksmus.

 Tokiu būdu jau septyni metai vyksta „Valstybinis reketas“, kurį 2017 metų sausio mėnesį įteisino ne bet kas, o Lietuvos Vyriausiasis  Administracinis Teismas.


 O  Seimas, suklaidintas Seimo Ekonomikos Komiteto, metai iš metų,  tvirtindamas metines Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ataskaitas, tokiu būdu pritaria „Valstybiniam reketui“.

Tokiu būdu sumoje „Valstybiniame rekete“ dalyvauja:
Ø  Seimas,
Ø  Seimo Ekonomikos komitetas,
Ø  Lietuvos Vyriausiasis  Administracinis Teismas,
Ø  Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija,
Ø  Šilumos tiekėjai,
Ø  Savivaldybių administracijos,
Ø  Auditoriai, atliekantys metinius licencijuotų  šilumos tiekėjų veiklos auditus.

   Nes ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS, patvirtintos LR Vyriausybės, nustato, kad asmuo, kuris verčiasi šilumos tiekimo veikla, privalo per  4 mėnesius nuo metų pabaigos atlikti  nepriklausomą licencijuojamos veiklos sąnaudų auditą ir jo rezultatus pranešti licenciją išdavusiai institucijai – Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai ar savivaldybių administracijoms.

{Šiose Taisyklėse licencijuojamos veiklos sąnaudų auditu laikoma licenciją turinčio asmens sąnaudų, susijusių su konkrečia licencijuojama veikla, patikrinimas ir nustatymas.}

Tokiu būdu jau septyni metai, kaip auditoriai pateikia Valstybinei  kainų ir energetikos kontrolės komisijai ir savivaldybių institucijoms neteisingus auditų rezultatus.....

O kadangi  Specialiųjų tyrimų tarnyba ir Vilniaus apygardos prokuratūra 

savo neveikimu dangsto „Valstybinį reketą“, todėl jeigu Seimo Ekonomikos komitetas, turėdamas šią informaciją, ir vėl pritars Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos metinei ataskaitai, tai bus akivaizdus ir nepaneigiamas  paties aukščiausio lygio korupcijos įrodymas.


Visą informaciją apie „Valstybinį reketą“  gauna  ir Prezidentės patarėjai, tačiau Prezidentūra tyli.

Todėl labai tikėtina, kad ir Prezidentūra dalyvauja „Valstybiniame rekete“ .... .


Kad tik nenutiktų taip - "Čigonas dėl kompanijos pasikorė" ...


     Pasibaigus Kainų komisijos nario Dariaus Biekšos kadencijai prezidentė pasirašė dekretą, kuriuo Seimui teikia Renatą Pocių skirti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nariu.

  Apie Dariaus  Biekšos kompetenciją ir jo nuveiktus "darbus - darbelius" tenka  patylėti, nes, kaip sakoma, apie mumijas  arba gerai, arba nieko .....
   Tuo tarpu apie kandidatą į Komisijos narius Renatą Pocių nepriklausomos vartotojų asociacijos gali pasakyti tik gera, ir pritaria jo kandidatūrai.

  Ypatingai pažymėtinas jo komunikabilumas, kas Kainų komisijos nariams (išskyrus pirmininkę)  kol kas yra svetimas.


  Tačiau pono Renato, jam tapus Komisijos nariu,  laukia didelis,  didelis, ir dar kartą didelis išbandymas  - teks balsuoti  nustatant akivaizdžiai ir nepaneigiamai neteikiamos paslaugos kainą - dalyvauti "Valstybiniame rekete" .....

Vaizdžiai tariant, jam teks pasirinkti ar pasakyti "karalius nuogas" , ar pačiam "nusirengti dėl kompanijos..."
Taigi  pasirinkimas tikrai bus  labai sunkus, nes, kaip sakoma, "čigonas dėl kompanijos pasikorė "....


  *****************************************
 Prezidentė teikia Kainų ir energetikos kontrolės komisijos narį

2018-04-26

Ketvirtadienis, balandžio 26 d. (Vilnius). Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė, vadovaudamasi Konstitucija ir Lietuvos energetikos įstatymu, pasirašė dekretą, kuriuo Seimui teikia Renatą Pocių skirti Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) nariu.

Pocius nuo 2001 m. dirba Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje, iki šiol ėjo Dujų ir elektros departamento direktoriaus pareigas.

Būdamas atsakingas už dujų ir elektros natūralių monopolijų reguliavimą bei priežiūrą, R. Pocius vadovavo didžiausių įmonių sąnaudų audito darbo grupei, prisidėjo prie ES 3-iojo energetikos paketo nuostatų perkėlimo į Lietuvos teisės aktus.

Jis turi bendradarbiavimo su Lietuvos institucijomis ir atstovavimo VKEKK ES institucijose patirties: dalyvavo svarstant ES energetikos veiklą reglamentuojančius teisės aktus, taip pat klausimus, susijusius su Gamtinių dujų direktyvos perkėlimu, prekyba elektros energija Nord Pool biržoje ir kt.

Pocius turi inžinieriaus išsilavinimą, Vilniaus Gedimino technikos universitete yra įgijęs magistro kvalifikacinį laipsnį.

Jo patirtis kuriant reguliuojamos kainodaros sistemą ir vertinant energetikos įmonių plėtros planus turėtų pasitarnauti VKEKK priimant sprendimus dėl sinchronizacijos ir kitų strateginių infrastruktūros plėtros projektų įgyvendinimo.

Prezidentė tikisi, kad R. Pocius prisidės kuriant konkurencingą regioninę elektros ir dujų rinką, ginant vartotojų interesus, diegiant inovacijas energetikos srityje.

Prezidentė, vadovaudamasi Konstitucija ir Lietuvos energetikos įstatymu, pasirašė dekretą, kuriuo teikia Seimui atleisti Darių Biekšą iš VKEKK nario pareigų, pasibaigus kadencijai.

VKEKK pirmininką ir jos narius Lietuvos Respublikos Prezidentės teikimu skiria Seimas. Šios komisijos narių kadencija yra penkeri metai.

................ 
2018 04 27

2018 m. balandžio 26 d., ketvirtadienis

Bus pasiūlyta atlikti nepriklausomą ir kompetentingą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos šilumos sektoriuje ir kompetencijos auditą.
 LR Konstitucija nustato:
Valstybė gina vartotojo interesus.
Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms

  Kadangi Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija yra valdžios įstaiga, tai jos konstitucinė priedermė yra ginti vartotojo interesus, tarnauti žmonėms.

  Tuo tikslu (reiktų manyti) Kainų komisijos struktūroje yra Vartotojų teisių gynimo ir informavimo skyrius, kuris: 

​• Užtikrina kokybišką interesantų aptarnavimą Komisijoje.
• Teikia informaciją į Komisiją besikreipiantiems interesantams, nagrinėja interesantų prašymus ir skundus.
​• Konsultuoja į Komisiją telefonu besikreipiančius interesantus,
esant reikalui tiesiogiai juos nukreipia į atitinkamus Komisijos struktūrinius padalinius.
Ir t. t.

Šis skyrius susideda iš 7 asmenų:
Vedėja,
Patarėja:
5 vyr. specialistai.

   Skyriaus vedėja tikrai nusipelno ypatingos pagarbos

kadangi jinai išdrįso  paviešinti (BNS),  kad iš esmės centralizuotai paruošto karšto vandens kainos nustatomos neteisėtai, nes į jas įtraukiamos su centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimu ( kuris nevyksta)  nesusijusios, tačiau faktiškai  patirtos  sąnaudos:


  •   Daugiabučių namų butų apskaitos prietaisų nuotolinio duomenų perdavimo sistemos sąnaudos.
  •   Kai kurios šilumos gamybos ir tiekimo  sąnaudos.


   Tačiau, kada   tenka kreiptis į jos ponią patarėją, į vyr. specialistus, tada  skyrius, kaip sakoma, pasirodo visame gražume ..., nes iš esmės tiktai  vieno  specialisto  kompetencija leidžia dalykiškai su juo bendrauti .....

 O ponios patarėjos ir visų kitų specialistų „kokybiškas  interesantų aptarnavimas Komisijoje“ susiveda į tiesioginį  jų nukreipimą į atitinkamus Komisijos struktūrinius padalinius“ .....

  Vadovaujantis sveiko proto logika šis skyrius būtinai reikalingas, nes jis be kokybiško vartotojų aptarnavimo dar  turi sudaryti sąlygas netrukdomai dirbti kitų padalinių specialistams.

    Betgi yra, kaip yra, daugeliu atveju dargi  nesugebama vartotojus nukreipti tiesiai  pas atitinkamus specialistus ....

    Ypatingai pažymėtinas ponios skyriaus vedėjos  patarėjos elgesys ir jos totalinė nekompetencija.

  Štai pvz. vartotojas klausia, kodėl jis kelis metus per karšto vandens kainą vis  apmokėdavo   butų karšto vandens apskaitos prietaisų nuotolinio duomenų perdavimo sistemos eksploatavimo sąnaudas, jeigu  karšto vandens apskaitos prietaisą su nuotoliniu duomenų perdavimu jo bute  jam tik dabar įrengė.

 Užuot  atidžiai išklausiusi, padėkojusi už informaciją, o, jeigu negali šiuo metu konkrečiai atsakyti, paprašiusi telefono numerio ir pažadėjusi jam  vėliau paskambinti, ponia patarėja  tradiciškai pasiūlo „savo nuomonę atsiųsti  laišku“ ..............

   Pažymėtina, kad ši ponia su socialinių mokslų teisinės krypties išsilavinimu yra pagrindinis  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos energetikos specialistas .......

  Todėl, pridėjus Komisijos narių totalinę nekompetenciją energetikos srityje, vadovaujantis sveiko proto logika, turėtų būti aišku, kad šiandien po pietų Kainų komisijos posėdyje,  vykdant Lietuvos Vyriausiojo Administracinio teismo  neskundžiamą nutartį, bus patvirtintos perskaičiuotos AB Vilniaus energija šilumos ir karšto vandens kainos, krios buvo nustatytos 2010 12 15.

  Šilumos kainos bus nustatytos neteisingos, nes dalis šilumos ganybos sąnaudų bus perkelta į centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo kainas, nors ir tokios veiklos tuo metu AB Vilniaus energija jau nebevykdė, o vykdė karšto vandens tiekimo organizavimą daugiabučiuose namuose  iš jai priklausančių šilumos punktų, kurių priežiūros (eksploatacijos) sąnaudos buvo įtrauktos į šilumos kainą.

    Centralizuotai paruošto karšto vandens kainos bus akivaizdžiai ir nepaneigiamai neteisėtai nustatytos ir tiems daugiabučiams namams, kurie tuo metu jau buvo įsirengę savo šilumos punktus ...

     Pažymėtina, kad posėdyje žada dalyvauti Seimo frakcijos "Tvarka ir teisingumas“ narys Juozas Imbrasas, nuožmus kovotojas su „rubikoniais berniukais“,  vienas iš administracinius teismus suklaidinusių proceso dalyvių,  , ...,  


    Todėl šilumos vartotojai ir toliau mokės  neteisingas šilumos kainas ir neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens teikimo kainas, kas sumoje šilumos vartotojams toliau  neš žalą, o šilumos tiekėjams pelnus iš nieko ....

  O  auditoriai,  kaip įprasta, baigia ar jau atliko  kasmetinius  šilumos tiekėjų veiklos auditus  ir, savaime suprantama, "nepastebės(jo)"  jų nevykdomos veiklos „patirtų“ sąnaudų ....

   O  Kainų komisija užbaigia metinę savo veiklos ataskaitą, kurią gegužės pradžioje  pateiks Seimui ........

  Kol kas Seimas metai iš metų patvirtindavo šias Kainų komisijos ataskaitas, tuo pačiu pritardamas nuo 2011 metų  vykdomam „Valstybiniam reketui“ – neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo kainų nustatymui ir taikymui,  tuo pačiu pritardavo ir šilumos tiekėjų pelnams iš nieko  .....

   Jeigu ankščiau Seimo Ekonomikos komitetas nebuvo informuotas apie Valstybinį reketą“, tai šiuo metu jam tokia informacija yra  pateikiama.

   Šiemet šilumos vartotojus atstovaujančios asociacijos, susipažinusios su Kainų komisijos metine ataskaita,  Seimo Ekonomikos  komitetui ir Seimo  frakcijoms  pateiks informaciją apie „Valstybinį reketą“, kurio pasekmė:

  •  šilumos tiekėjų pelnai iš nevykdomos veiklos nuo 2011 metų,
  • didžiulė žala šlumos vartotojams nuo 2011 metų,
  •  vienkart  nuo tada neteisingai nustatytos šilumos kainos, 
  • suklastotos šilumos tiekėjų veiklos audito ataskaitos, 
  • Vyriausiojo administracinio teismo neskundžiama nutartis perskaičiuoti neteikiamos paslaugos kainas.
  • Ir t.t.

 Vienkart bus pasiūlyta atlikti  nepriklausomą ir kompetentingą Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos veiklos šilumos sektoriuje  ir  kompetencijos auditą.

 
 .