2021 m. balandžio 6 d., antradienis

Iš serijos O KAS TOLIAU ???? Kaip pasielgs valstybinis kainų reguliatorius ???

 

  Visų pirma didelis AČIŪ Seimo narei Vilijai Aleknaitei – Abramikienei 

 LVAT  laimėtą bylą prieš Energetikos ministeriją, kuri yra nustačiusi daugiabučių namų savininkams pareigą apmokėti už ne savo   nuosavybės priežiūrą ir remontą – už  šilumos tiekėjų  šilumos punktus.

 Ko gero tai vienintelis atvejis Lietuvos Seimo  istorijoje, kada Seimo narys teisme apgina vartotojų teises.

(Šia proga verta pažymėti, kaip tuometinis Seimo narys J. Imbrasas, kartu su dviem nevienareikšmiškai vertinamais subjektais, LVAT  laimėjo bylą, siekdamas perskaičiuoti neteikiamos karšto vandens tiekimo paslaugos kainą.

Nes tuose daugiabučiuose namuose, kur šilumos punktai yra jų nuosavybė, iš viso net kalba negali eiti apie centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimą.

O tuose daugiabučiuose namuose, kur šilumos punktai yra šilumos tiekėjo nuosavybė, už jų priežiūrą ir remontą apmokėjo pastatų savininkai.

Vienkart ir gili, gili užuojauta tos bylos teisėjams už jų tokią neskundžiamą nutartį .......)

 

Nors ir LVAT nutartis neskundžiama, betgi taip ir neaišku, kas bus toliau, nes Valstybinė energetikos reguliavimo taryba kategoriškai teigia:

:Atsižvelgdami į tai, kad šilumos punktas yra  neatskiriama daugiabučio namo dalis, skirta to namo tinkamam eksploatavimui bei naudojimui,  paaiškiname, kad šilumos punkto priežiūros (eksploatavimo) bei remonto sąnaudas turi apmokėti daugiabučio namo bendraturčiai, nepriklausomai nuo šilumos punkto įrenginių nuosavybės (vartotojų ar šilumos tiekėjo).

 

    Pažymėtina, kad ir   biudžetinė įstaiga  Lietuvos administracinių ginčų komisija iš esmės palaikė Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos tokią  poziciją ....

 Štai taip ( Seimo narių J. Sabatausko ir S. Šedbaro eilinei žiniai), mūsų teisinėje valstybėje  valdžios įstaigos vykdo LR Konstitucijos nuostatas:

Valdžios įstaigos tarnauja žmonėms.

Valstybė gina vartotojo interesus.

 

Taigi, kas bus toliau ??

Įdomiausia tai, ar Seimo Ekonomikos komitetas šiemet, kaip ir  tradiciškai kasmet, padėkos Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai už jos gerą ir vaisingą veiklą........  

Taigi ... taigi ....nes. ko gero, tai ir yra teisinės valstybės geriausias įrodymas ...

 


 

,,

Melagiena – Prancūzijos prezidentas NATO nustatė diagnozę – KOLAPSAS ......

.Pagal  "Dėl kovos su Amerikos priešais per sankcijas" įstatymą   . JAV įveda sankcijas Turkijos valstybinei agentūrai ir keturiems  jos pareigūnams už ryšius su Rusijos Federacijos gynybos sektoriumi.

 Pranešimas bus oficialiai paskelbtas ir įsigalios balandžio 7 d.

Pranešimo tekste neminimos  Rusijos priešraketinės gynybos sistemos  S-400,  už kurių pirkimą   JAV ankščiau grasino Turkijai sankcijomis.

Sankcijos reikš  draudimą JAV eksportui ir paskoloms, kurių vertė šiai Turkijos valdžios institucijai viršija 10 mln.  dolerių.

Keturiems  Turkijos valstybės  pareigūnams bus uždrausta  atvykti į JAV, jų turtas, kuris bus rastas JAV jurisdikcijoje, bus užblokuotas, o  amerikiečiams  bus uždrausta atlikti bet kokius sandorius su jais.

 

Turkija, kaip ir Lietuva yra kolektyvinės gynybos sąjungos NATO narys.

 

 

.

2021 m. balandžio 3 d., šeštadienis

O kas toliau ???

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas parnešė:

Energetikos ministro įsakymu nustatyta daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareiga apmokėti šilumos tiekėjams priklausančių šilumos punktų priežiūros ir eksploatavimo sąnaudas – be įstatyminio pagrindo

Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) išplėstinė teisėjų kolegija pagal Seimo narės pareiškimą ištyrė Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas), 3 priedo dalies teisėtumą.

Ginčytomis nuostatomis, kurios pakeičiant ankstesnį jų turinį buvo priimtos 2020 m. gegužės 21 d., be kita ko, buvo nustatyta daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų pareiga apmokėti šilumos punktų, kurie nuosavybės teise priklauso šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjams ar tretiesiems asmenims, priežiūros bei eksploatavimo sąnaudas. Kitaip tariant, ministro įsakymu buvo nustatytas (turtinis) įpareigojimas minėtiems daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams apmokėti jiems nepriklausančių šilumos punktų priežiūros ir eksploatavimo sąnaudas.

Iki minėtų pakeitimų galiojusios Tvarkos aprašo nuostatos numatė, kad minėtas sąnaudas (išlaidas) apmoka šildymo ir karšto vandens sistemos įrenginių savininkas jų eksploatavimo sutartyse nustatyta tvarka. Todėl perkėlus anksčiau pagal Tvarkos aprašą šilumos punktų savininkui galiojusią pareigą apmokėti eksploatavimo ir priežiūros sąnaudas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, ji atsirado ir tiems daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams, kuriems šilumos punktas nuosavybės teise nepriklauso.

LVAT paduotame pareiškime buvo teigiama, kad daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareigą apmokėti aptariamas priežiūros (eksploatavimo) sąnaudas gali nustatyti tik įstatymas, o ne poįstatyminis teisės aktas (ministro įsakymas), kuris turi įgyvendinti įstatymą, o ne taisyti jo spragas, kas yra įstatymų leidžiamosios valdžios prerogatyva. Išplėstinė teisėjų kolegija nurodytą pareiškime argumentą pripažino pagrįstu ir konstatavo, jog skirtingai nei iš esmės teigia Energetikos ministerija, tikrintose Tvarkos aprašo nuostatose nėra pakartojamas įstatymų leidėjo nustatytas teisinis reguliavimas, bet yra savarankiškai reglamentuojamas klausimas dėl aptariamų priežiūros (eksploatavimo) sąnaudų apmokėjimo, ministro įsakymo lygmens teisės aktu nustatant pareigą (turtinį įpareigojimą) šias sąnaudas padengti daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams.

Kitaip tariant, nesant įstatyminio pagrindo, tikrinamomis nuostatomis poįstatyminiame teisės akte, be kita ko, buvo įtvirtintos bendro pobūdžio ir iš esmės naujos teisės normos, kuriomis buvo nustatytas konkretus turtinis įpareigojimas daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkams apmokėti (atlyginti) šilumos tiekėjams nuosavybės teise priklausančių šilumos punktų priežiūros (eksploatavimo) sąnaudas.

Todėl LVAT išplėstinė teisėjų kolegija pripažino, kad tirto energetikos ministro įsakymo nuostatos, kuriomis nustatyta daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų pareiga apmokėti šilumos punkto, kuris nuosavybės teise priklauso šilumos ir (ar) karšto vandens tiekėjui ar tretiesiems asmenims, priežiūros ir eksploatavimo sąnaudas, įskaitant remonto darbams reikalingas medžiagas, atsargines dalis ir įrengimus, kurios nėra įskaičiuotos į šilumos ir karšto vandens sistemos priežiūros ir (ar) eksploatavimo tarifus, prieštarauja Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktui.

Administracinės bylos Nr. eI-5-261/2021.

---------------------------------------
P.s.


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 33 straipsnio 1 dalimi, 67 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 116 straipsnio 1 dalimi, teisėjų kolegija

n u t a r i a:

 Priimti pareiškėjos Lietuvos Respublikos Seimo narės Vilijos Aleknaitės – Abramikienės pareiškimą, kuriuo prašoma pripažinti, kad Respublikos energetikos ministro 2020 m. gegužės 21 d. įsakymo Nr. 1-129 „Dėl Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymo Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 1.9 ir 1.16 papunkčiai buvo priimti pažeidžiant Lietuvos Respublikos teisėkūros pagrindų įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 7 punktą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 3 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir prieštarauja Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.37 straipsnio 2 daliai, 4.82 straipsnio 1 ir 3 dalims, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 44 daliai.

Išsiųsti atsakovui Lietuvos Respublikos energetikos ministerijai šios nutarties kopiją bei Lietuvos Respublikos Seimo narės Vilijos Aleknaitės – Abramikienės pareiškimą ir įpareigoti iki 2020 m. spalio 9 d. pateikti atsiliepimą į Lietuvos Respublikos Seimo narės Vilijos Aleknaitės – Abramikienės pareiškimą.

Nutartis neskundžiama.

                       Teisėjai                                                                                                                                           Gintaras Kryževičius                                                                                                                 Stasys Gagys      

                       Ramutė Ruškytė                   

 

 

                                                                                                                                 

2021 m. balandžio 2 d., penktadienis

Daugiabučių namų butų savininkai galės balsuoti internetu

Aplinkos ministerija pranešė:

 

Ketvirtadienį įsigalioję aplinkos ministro įsakymai daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkams suteikia daugiau galimybių priimant sprendimus. Nuo šiol gyventojai galės naudotis papildomu balsavimo kanalu – biuletenį pildyti ir pateikti elektroninio ryšio priemonėmis, pavyzdžiui, naudojantis mobiliąja programėle. 

 

Aplinkos ministro patarėjo IT pertvarkai Eimanto Norkūno teigimu, nuo šiol spręsti bendrus ūkinius ar teisinius klausimus nuotoliniu būdu žmonėms bus paprasčiau.

 

Aplinkos ministerija ir anksčiau gaudavo prašymų dėl balsavimo nuotoliniu būdu ir toks variantas dėl karantino apribojimų jau tapo būtinas. Procesas atrodys panašiai kaip dabar, tik jį atlikti bus galima neatsitraukus nuo kompiuterio: gyventojui atidavus balsą, bus sugeneruojamas skaitmeninis balsavimo biuletenis su gyventojo pasirinktu variantu, kurį reikės pasirašyti el. parašu arba naudojant „Smart-ID“. Tikime, kad ateityje toks balsavimo būdas dar labiau paplis“, – teigia Eimantas Norkūnas.

 

Atkreipiame dėmesį, kad renkantis šį balsavimo būdą, balsavimo organizatorius privalo paaiškinti jo procedūrą pranešime apie balsavimą ir pačiame balsavimo biuletenyje. Be to, jis turi pasirūpinti, kad elektroninį balsavimą būtų įmanoma vykdyti – pageidaujantys jį rinktis būstų ir kitos paskirties patalpų savininkai, bendrijų nariai turi turėti reikalingas technines priemones.

 

Elektroninis balsavimas nebus privalomas, nes ne visi asmenys, turintys teisę organizuoti balsavimą raštu, galės užtikrinti jo įgyvendinimą. Svarbu pažymėti, kad įsigaliojus minėtiems pakeitimams nepanaikinama galimybė balsuojantiesiems išreikšti savo valią kitais būdais –  balsavimo biuletenį įmetant į tam tikslui įrengtą balsadėžę arba išsiunčiant skenuotą ar nufotografuotą nurodytu el. pašto adresu.

 

Balsavimo organizatorius privalės užtikrinti, kad visiems balsuojantiesiems būtų įteiktas balsavimo biuletenis nepriklausomai nuo balsavimo pavidalo.

 

Su aplinkos ministro įsakymu patvirtintomis naujomis balsavimo raštu tvarkomis galite susipažinti čia:

Butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu, priimant sprendimus, tvarkos aprašas

Daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos narių balsavimo raštu dėl priimamų sprendimų tvarkos aprašas