2019 m. sausio 17 d., ketvirtadienis

Valstybinis reketas turėtų būti Europos parlamento ir Europos tarybos tinkamai įvertintas.


 Sausio 17 d. Strasbūre surengto Europos Parlamento plenarinio posėdžio naujienos..

TEISĖS VIRŠENYBĖS NEPAISANČIOS ŠALYS RIZIKUOS NETEKTI ES PARAMOS

Teisės viršenybės nesilaikančios valstybės turėtų sulaukti sankcijų, tarp jų – ir ES finansinės paramos sustabdymo, įsitikinęs Europos Parlamentas (EP).

Tokių sankcijų turėtų sulaukti vyriausybės, besikišančios į teismų darbą, taip pat nesugebančios išspręsti sukčiavimo ir korupcijos problemų, ketvirtadienį nusprendė europarlamentarai.

Teisės akte, dėl kurio galutinės versijos dar bus deramasi su ES Taryba, numatyta, jog Europos Komisija (EK) ir nepriklausoma ekspertų grupė kasmet vertins teisinės valstybės principo laikymąsi kiekvienoje ES valstybėje. 

Atradus trūkumų, EP ir Tarybos sprendimu būtų galima sustabdyti ES biudžeto mokėjimus ir įsipareigojimus, sumažinti finansavimą pagal esamus įsipareigojimus arba uždrausti prisiimti naujų įsipareigojimų ES lėšų sąskaita.

Konkreti priemonė būtų parinkta įvertinus pažeidimų mastą.

 Jau pradėti įgyvendinti projektai turėtų būti užbaigti padedant EK, jei nebūtų nuspręsta kitaip.
Europos Komisija galėtų nustatyti teisinės valstybės trūkumus, jeigu kiltų pavojus tinkamam šių institucijų veikimui:

    už ES biudžetą atsakingų valstybės institucijų;
    finansų kontrolę, stebėseną ir auditą atliekančių institucijų;
  tyrimus dėl sukčiavimo, įskaitant mokestinį sukčiavimą ir korupciją, atliekančių institucijų ar prokuratūros;
    nepriklausomų teismų, atsakingų už veiksmingą valdžios institucijų priežiūrą;
    institucijų, prisidedančių prie administracinio bendradarbiavimo mokesčių klausimais.

   Teisinės valstybės trūkumai taip pat galėtų būti nustatyti, jeigu valstybėse kiltų pavojus tinkamam rinkos ekonomikos veikimui, sukčiavimo (įskaitant mokestinį) ir korupcijos prevencijai, taip pat veiksmingam ir savalaikiam bendradarbiavimui su Europos kovos su sukčiavimu tarnyba ar Europos prokuratūra (jei ta valstybė įsipareigojusi dalyvauti jos veikloje).

Priimdama sprendimą dėl sankcijų, Europos Komisija turėtų pasiūlyti Parlamentui ir Tarybai perkelti jų dydį atitinkančią sumą į biudžeto rezervą. Tarybos sprendimai būtų priimami kvalifikuota dauguma, todėl viena valstybė negalėtų jų užblokuoti. 

Sprendimas įsigaliotų po keturių savaičių, nebent Parlamentas arba Taryba jį papildytų arba atmestų. Valstybei ištaisius EK įvardintus trūkumus, Parlamentas ir Taryba galėtų atkurti mokėjimus tokia pat tvarka.

Nepriklausomų konstitucinės teisės ir finansų bei biudžeto ekspertų patariamąją grupę šiuo klausimu sudarytų po vieną kiekvienos ES valstybės parlamento deleguotą narį bei penki Europos Parlamento paskirti ekspertai. Ši grupė kasmet viešai paskelbtų savo išvadų santrauką.

EP pranešėja Eider Gardiazabal Rubial (Socialistai ir demokratai, Ispanija) pažymėjo: 

„Pagarba teisės viršenybei ir pagrindinėms ES vertybėms yra esminis principas, kuriuo paremtas Europos projektas. 

Nė viena vyriausybė neturi teisės jo pažeisti, o  taip besielgiantys politikai turi pajusti pasekmes.“ 

Už šį sprendimą balsavo 397 EP narių, 158 buvo prieš, o 69 susilaikė.

 EP pasirengęs pradėti derybas dėl galutinės šio teisės akto versijos su Taryba, kuri kol kas nepriėmė savo pozicijos.

 Šis pasiūlymas yra 2021–2027 m. ilgamečio ES biudžeto dalis.
                                               **************************
Vadovaujantis sveiko proto logika, Valstybinis reketas, iš esmės palaikomas Seimo, Vyriausybės, Prokuratūros, Specialiųjų tyrimų tarnybos, Valstybės saugumo departamento, teismų, vykdomas valstybinio  kainų reguliatorius  Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos,  turėtų būti Europos parlamento ir Europos tarybos tinkamai įvertintas.

Jeigu : „Pagarba teisės viršenybei ir pagrindinėms ES vertybėms yra esminis principas, kuriuo paremtas Europos projektas.
 Nė viena vyriausybė neturi teisės jo pažeisti, o  taip besielgiantys politikai turi pajusti pasekmes.“ 

.

Ką daryti, jeigu rodosi ???Šilumos paskirstymo vartotojams metodų rengimo ir taikymo taisyklės nustato:

21. Šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis.
 Kiekvieną atsiskaitymo laikotarpį sudaromas šilumos balansas, pagal kurį visas atsiskaitomaisiais šilumos apskaitos prietaisais užfiksuotas šilumos kiekis yra išdalijamas apmokėti vartotojams pagal pastatui taikomo šilumos paskirstymo metodo nuostatas.
Kai karšto vandens tiekėjas neįvykdė visų savo prievolių sutvarkyti karšto vandens apskaitą pastate, butams ir (ar) kitoms patalpoms priskiriamų šilumos kiekių suma gali skirstis nuo viso pastate suvartoto šilumos kiekio.
************************************** 

    Betgi, jeigu daugiabučio namo, kuriame įrengtas šilumos punktas,   šilumos vartotojai atsiskaito su šilumos tiekėju už sunaudotą šilumą pagal šilumos pirkimo–pardavimo vietoje (pastato įvade)  įrengtų atsiskaitomųjų šilumos apskaitos prietaisų rodmenis, tai jokio karšto vandens tiekėjo nėra ir nekaip, vadovaujantis sveiko proto logika ir Civiliniu kodeksu, negali būti.
 .

Betgi  Valstybinei  kainų ir energetikos kontrolės komisijai tas karšto vandens tiekėjas yra ir dar jeigu jis atseit nesutvarkė karšto vandens, kurio jis netiekia, apskaitos, tai pastato patalpoms priskiriamų   šilumos kiekių suma gali skirstis nuo viso pastate suvartoto šilumos kiekio.

Štai todėl ir šilumos vartotojai gavę sąskaitas už šilumą suka galvas, pamatę jose  tokią pvz. informaciją:

               Papildomas šilumos kiekis: 4,201 MWh
              Skirstomas šilumos kiekis: 28,9124 MWh
 

             
Gražinta šiluma: -251,3771 kWh
              Apmokestinta šiluma: 28,661 MW
  ******************************* 
   
  Ką   galima patarti  žmogui, kuriam vaidenasi, jeigu ne liaudies posakiu,jeigu rodosi, reikia žegnotis...“

   O ką patarti tokiam „valstybiniam kainų reguliatoriui“.

  Ką patarti  už tokią jo veiklą padėkojusiam Seimo Ekonomikos komitetui ???

  Ką patarti, Seimo pirmininkui, ignoravusiam jam pateiktą informaciją apie tokią jo veiklą ???

  Ką patarti  Vilniaus apygardos prokuratūrai iš esmės pritariančiai tokiai jo veiklai .......???

   Gal kreiptis pas egzorcistus .......


Betgi kartais būna  „valstybinio  reguliatoriaus“  pašviesėjimo momentų.

Štai visai teisingai jis nustato:

 8. Šilumos paskirstymo metoduose vartojamos pagrindinės sąvokos:

8.1. Šilumos kiekis bendrosioms reikmėms šilumos, suvartojamos pastato bendrojo naudojimo patalpose ir pastato šildymo sistemos vamzdynuose pristatant šilumą nuo šilumos punkto iki vartotojų butų, kiekis;

   Visai teisingai nustato, nes magistraliniai  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų vamzdynai tikrai spinduliuoja šilumą.

 Betgi jeigu kokio  nors daugiabučio namo šilumos vartotojai pasiūlo šilumos paskirstymo metodą, kuriame nėra šilumos kiekio bendroms reikmėms (Laiptinių radiatoriai, magistraliniai vamzdynai nespinduliuoja šilumos), tai „valstybinis reguliatorius“ tokį metodą ima ir patvirtina ...

O kas jam tokiu metu rodosi, tikrai būtų labai įdomu sužinoti ....


Savaime suprantama, kad turint tokius "stogus", yra, kaip yra ......
.

O tuo tarpu Briuselis  praneša:

Teisės viršenybės nepaisančios šalys rizikuos netekti ES paramos Todėl mūsų valdžiai tikrai verta pamastyti, kaip Lietuvai atsilieps Valstybinis reketas ir Kainų komisijos įstatymų nuostatų nevykdymo dangstymas, jeigu bus nesiimta priemonių šiai problemai spręsti.

,,
2019 m. sausio 16 d., trečiadienis

Turėdami tokį „bangolaužį“, galime būti ramūs dėl tos vartotojiškumo bangos ...


„Dabar kova už nepriklausomybę - lyg tai būtajame laike.

 Tačiau pašonėje girdime pildomą arsenalą ir žvangančius ginklus.

 Ginklais dažnai yra ir žodžiai, ir šantažas, ir manipuliacija. 

Nereikia karingai nusiteikus ieškoti priešų tarp savų. 

Dabar, kai matome riedančią pavojingo nacionalizmo ir vartotojiškumo bangą, turime būti atsparūs, susitelkę ir vieningi. 

Tegu meilė dega mūsų širdyse, tegu vienybė žydi.“

  Taip Seimo Kovo 11-osios Akto salėje surengtame iškilmingame minėjime sakė Seimo pirmininkas, profesorius, agronomas, ūkininkas  Viktoras Pranckietis.

 Kad Seimo pirmininkas yra tikrai nusiteikęs prieš buitinius vartotojus, tai faktas, nes  jam pateiktą, abejonių nekeliančią,  informaciją apie jau 8 metus betrunkantį  Valstybinį reketą“, jis, kaip sakoma, išmetė į šiukšlių dėžę.

 Taigi, vadovaujantis sveiko proto logika, galime būti ramūs dėl tos vartotojiškumo bangos turėdami tokį „bangolaužį“.

 O nuo tos „pavojingos nacionalizmo bangos“ mus  budriai saugo:
 bei kitų bolševikų -  internacionalistų vardais ir pavardėmis pavadintos gatvės.

 O kas liečia priešų ieškojimą tarp savų,  tai,    pastarieji  ypatingai mėgsta maskuotis patriotizmo šydu.             
            
Tokiu būdu tie, kurie skelbiasi esą superpatriotai, labai jau  tikėtina, kad jie ne patriotai, o greičiau priešai, arba jiems naudingi, kaip sakoma, idiotai .....

Na, o kad tokie kai kam yra savi, tai čia jau kai kas iš sveiko proto logikos .....

  Todėl  profesoriui- ūkininkui geranoriškai siūlome perskaityti Džordžo Orvelo „Gyvulių ūki“, kurio  siužetas yra alegorija, kaip  vieno Anglijos ūkininko gyvuliai užima bolševikinių revoliucionierių vaidmenis.

Kaip jie sukyla prieš šeimininką, jį išveja ir ūkyje pradeda kurti savarankišką bendruomenę, kurioje visi gyvuliai yra lygūs. 

Tačiau netrukus išryškėja skirtumai tarp rūšių, t. y. klasių.

 Knygoje apibūdinama, kaip pavieniai asmenys, turintys politinių galių, gali keisti ir manipuliuoti visuomenės ideologijomis,  kaip utopijos vizija tampa diktatūra,   kaip  vienybė tarpe visų žydi, kaip meilė dega visų širdyse .....

.