2018 m. rugsėjo 14 d., penktadienis

Seimo dėka Valstybės gėda Valstybinis reketas toliau klestės ...... Paskutinė informacija tokia:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
  V (RUDENS) SESIJOS     RYTINIO posėdžio NR. 202
STENOGRAMA

 2018 m. rugsėjo 11 d.    10.02 val.

Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2018 m. rug­sė­jo 11 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

 PIRMININKAS.  
Dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti? Se­niū­nų su­ei­ta ry­te pri­ta­rė. (Bal­sai sa­lė­je) Dar­bo­tvarkę. K. Ma­žei­ka bė­ga prie mik­ro­fo­no.
 
K. MAŽEIKA (LVŽSF*). 
Ger­bia­mas Pir­mi­nin­ke, iš­ties no­riu dėl dar­bo­tvarkės 1-3a klau­si­mo, t. y. dėl Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo.        Frak­ci­jos var­du pra­šau iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės, nes la­bai daug klau­si­mų ki­lo frak­ci­jai.
............................
PIRMININKAS.  
 Dėl K. Ma­žei­kos pa­siū­ly­mo. Ga­li­me pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? (Bal­sai sa­lė­je) Ačiū, pritar­ta.


     Tokiu būdu Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo pakeitimų projektas, kuris padarytų galą 8 metus trunkančiam Valstybiniam reketui, atidėtas.

   Reikia suprasti, kad atidėtas neribotam laikui.

  Tokiu būdu Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas, Antikorupcijos komisijos narys, žemės ūkio mokslų daktaras  Kęstutis  Mažeika teigia, kad daug klausimų kilo frakcijai.

  Betgi Įstatymo projektą rengė Aplinkos ministerija, kuriai vadovauja Kęstučio Mažeikos bendrapartietis Kęstutis Navickas.

  Taigi, vadovaujantis sveiko proto logika, frakcijai esminių  klausimų netūrėjo kilti, jeigu ......

  Jeigu aplinkos ministras būtų suinteresuotas Įstatymo pakeitimų priėmimu....

  O kad taip nėra, rodo visa Įstatymo pakeitimų svarstymo eiga, kurios metu ministerijos atstovai ir jos vadovybė akivaizdžiai pataikavo  Geriamo vandens tiekėjų asociacijai, kuri visą laiką aktyviai priešinosi tam, kad daugiabučiams namams  būtų vienas vandens tiekėjas (ir maistui, ir karštam vandeniui ruošti), kaip yra Kaune ir Klaipėdoje, kaip ir kituose pastatuose, nes centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paprasčiausiai senai nebėra, o jo kaina nustatoma ir  daugiabučių namų gyventojai ją priversti mokėti patirdami nepagrįstus nuostolius, šilumos tiekėjų pelnų iš nevykdomos veiklos sąskaita.

    buitiniai šilumos vartotojai vadina Valstybiniu reketu.

Ir tik Vyriausybės ir Energetikos ministerijos dėka šis Įstatymo projektas pasiekė Seimą.
   Pasiekti tai pasiekė, bet, mūsų turima informacija, kurią kas paneigs,  su Geriamo vandens tiekėjų asociacijos pažadu blokuoti šio Įstatymo pakeitimų priėmimą.

  Ir kas paneigs, kad taip ir įvyko, o Valstybės gėda Valstybinis reketas toliau klestės ...

   Juo labiau, kad Seimo Nacionalinio ir saugumo komiteto pirmininkui valstiečiui patarinėja „Valstybinio reketo tėvas“, iš kurio, kas paneigs, valstiečių frakcijai ir  išplaukė tie „ daug klausimų“ .... ...

    O sumoje [  Ekonomikos komitetas ir Energetikos komisija patvirtino Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 metų ataskaitą, ir tuo pačiu Valstybinį reketą, o Valstybės saugumo departamentas ir Specialiųjų tyrimų tarnyba taip ir neatsako, kaip vertinamas jų darbuotojų, mokančių Valstybinio reketo  mokestį, elgesys, o Seimo Nacionalinio ir saugumo komiteto pirmininkui valstiečiui patarinėja „Valstybinio reketo tėvas“....],  peršasi nuomonė, kad apie Valstybinį reketą –Valstybės gėdą  turi sužinoti Europos sąjunga .......

.

2018 m. rugsėjo 8 d., šeštadienis

„Homoseksualizmas yra baisi liga, sielos liga“ ......


Buvęs homoseksualas: „Homoseksualizmas yra baisi liga, sielos liga“

Share
 

Buvęs Vytauto Didžiojo universiteto dėstytojas Arnoldas Zdanevičius dar prieš mažiau nei dešimtmetį buvo uolus feministas ir LGBT aktyvistas, vienas iš pirmųjų viešai atskleidęs savo netradicinę orientaciją. Šiandien jis tai vertina kaip klaidą, kuri jam padėjo žengti į pilnatvės ir autentiško gyvenimo paieškas.

Šiandien pasaulyje stebime sumaištį dėl lyties: tiek dėl lytinės tapatybės, tiek ir dėl seksualinės orientacijos. Kaip nutiko, kad šiandien šios idėjos yra lengva ranka diegiamos į visas visuomeninio gyvenimo sritis?

Pats asmeniškai jaučiuosi prie tos sumaišties apie lyties ar lytinės orientacijos suvokimą Lietuvoje truputį prisidėjęs. Buvau feministinių pažiūrų, tikrai tikėjau lyčių lygybės teorija, nes norėjau kovoti su smurtu prieš moterį, neteisybę, kurią moterys patiria visuomenėje. Buvau ir LGBT teisių gynėjas, bene pirmasis akademinio pasaulio atstovas Lietuvoje, išdrįsęs paviešinti savo netradicinę lytinę orientaciją.
Aišku, buvau greitai užčiauptas. Ir dabar tuo labai džiaugiuosi. 
Turėčiau padėkoti buvusiam VDU rektoriui Z. Lydekai, kad viskas nutiko būtent taip, kaip nutiko toje diskriminacijos byloje.
Pastebėjau, kad mūsų lytinė orientacija nėra labai stipriai fiksuota. Esu sutikęs vyrų, kurie didelę dalį savo gyvenimo pragyveno su moterimi, bet staiga sutiko savo vaikystės draugą – gėjų, arba pabandė homoseksualių ryšių ir tapo homoseksualiais.
Klausimas tik yra, ar visų nukrypimų ir netradicinio elgesio išbandymas mums duoda kokios nors naudos? Kažkada skaičiau daug feministinių, 
LGBT tekstų, netgi mokiau studentus apie homofobiją ir lyčių lygybę pagal tai, kaip šias sąvokas traktuoja materialistinis „mokslas“.
Tačiau manau, kad buvau suklaidintas, apnuodytas LGBT ideologija. Palikau akademinį pasaulį, nebesistengiau kovoti dėl vietos jame, nes intuityviai jaučiau, kad po visu šiuo „mokslu“ slypi indoktrinacija.

Paradoksas, kad tie, mokslininkai, kurie visuomet  pabrėždavo savo tradicinę (t.y. heteroseksualią) orientaciją, tačiau savo akademine veikla skleidė LGBT propagandą, iki šiol dėsto universitetuose.

Mūsų mokslo institucijos remia tuos, kurie meluoja ir apsimetinėja arba yra dviveidžiai. Be to, kiekvienas universitetas stengiasi būti „modernus“. Pasisakyti už lyčių lygybę ir LGBT teises yra, suprask, labai modernu ir progresyvu. Visgi aš pats tikrai nenorėčiau, kad mano vaikai būtų homoseksualūs.

Viešai atsiribojau nuo LGBT, nes matau šios ideologijos trūkumus ir baisias pasekmes visuomenei, ypač jaunajai kartai. Jeigu pristatome homoseksualizmą kaip alternatyvų gyvenimo modelį – pasmerkiame jaunus žmones nuodėmingam gyvenimo būdui, kuris veda į pražūtį.

Šiandien sakote, kad Jūsų gyvenimas buvo „apnuodytas ideologijos“. Kokia buvo to „apnuodijimo“ pradžia?

Bandžiau surasti atsakymą kas su manim darosi, kodėl esu linkęs į nukrypimus. Man iki šiol atrodo, kad homoseksualūs santykiai yra nukrypimas. Tai nėra norma, nors ir kiek norėtų tam priešintis liberalių pažiūrų atstovai.
Užaugau su dvyne sese, todėl labai gerai suprasdavau moteris. 
Visi man sakydavo, kad būsiu puikus vyras ir tėvas.
Nors tiesą pasakius, su moterimis man nesisekė. Jaučiausi nelaimingas dėl homoseksualaus potraukio, nors dažniausiai bendraudavau su moterimis. Tiesiog aš vyrų vengdavau, jie manęs nepriėmė, nes buvau kitoks.
Manau, kad tai labai susiję su tuo, kokioje šeimoje mes augome. Mano tėvas, nors ir buvo labai dorybingas ir tikintis, tačiau, gėrė, kartais smurtaudavo prieš mano Motiną. Sociologai sako, kad tokiais atvejais gali kilti problemų su vaiko lytine orientacija, nes vaikas tiesiog atmeta tokį (neigiamą) vyrišką modelį.
Tėvų elgesys ir vaikų pasirinkimai labai glaudžiai susiję. Taigi buvau nusivylęs heteroseksualiais santykiais, nes mačiau du nelaimingus žmones. Nors jaunystėje mylėjau ir merginas, tačiau visos mano sutiktos moterys turbūt (išskyrus vieną) manęs nežavėjo – nes jų tikslas buvo prigirdyti mane alkoholiu ir įsiversti į lovą.
Be to, užaugau sovietmečiu ir ankstyvais Sąjūdžio laikais. 
Atėjo visas šlamštas iš Vakarų: pornografija, idėja, kad vyrai gali gyventi su vyrais, žiniasklaida ėmė kalbėti apie „pasirinkimo laisvę“. 
Gyvenau tarp studentų ir menininkų, kuriems nieko švento nebuvo.
Atrodė, kad esi Visatos centras ir svarbiausia yra tavo troškimai.
 Daug dirbau, nemokėjau susitvarkyti su stresu, todėl reikėjo alkoholio ir atsitiktinių lytinių santykių įtampai numalšinti.
Homoseksualūs ryšiai tam labai palankūs, nes vyrai yra labiau linkę į paleistuvystę, atsitiktinius ryšius, ypač, jeigu yra vartojami svaigalai.
Negalvojau, kad tai yra kažkokia palaima, bet tai tapo priklausomybe. 
Vieni tampa priklausomi nuo maisto, kiti – nuo narkotikų, treti – tampa seksoholikais, darboholikais…
Pats esu iš pastarųjų. Nors mes labiausiai esam priklausomi nuo santykių, kurie labai dažnai yra mums žalingi. Kai neturi jokio dvasinio stuburo, kai galvoji, kad pats esi svarbiausias – rezultatas aiškus. 
Pasiekiau dugną.


Buvusių LGBT sekėjų, vėliau pakeitusių savo nuostatas ir gyvenimo būdą, atžvilgiu yra naudojama „vidinės (internalizuotos) homofobijos“ etiketė. Kodėl bandoma įrodinėti, kad vieną kartą pasiskelbus homoseksualiu, nėra jokių šansų pakeisti nuomonę arba racionaliai pasipriešinti savo potraukiui?

Manau, kad galvojama, kad neįmanoma pasikeisti. Bet aš puikiai atsimenu tą laiką, kai viskas ėmė keistis. Nustojau svaigintis, ėmiau gyventi padoresnį gyvenimą. Man pasirodė, kad pasaulis yra tarsi rojus.
Aišku, nupuoliau daugybę kartų. Kaip dramblys išlipęs iš upės – dažnai apsidrėbdavau purvais. Bet net ir suklupęs, nusivalai purvus ir vėl stengiesi.
Atsikratyti priklausomybių yra be galo sunku. Ir didžiausia mūsų priklausomybė yra galvojimas, kad mes esame vien kūnai. Jeigu suvoki save kaip sielą, kaip dalelę Supersielos, kad nesi pajėgus vienas išsigelbėti ir kad reikia aplinkinių pagalbos – tada randi tą, kas tau ištiesia pagalbos ranką. Bet pradžioj yra noras. Noras išsigelbėti iš degradacijos, ateizmo, netikėjimo ir nevilties.

Ką galite pasakyti tiems, kurie teigia, jog su homoseksualia orientacija neįmanoma, nesveika, negalima ir neverta kovoti?

Kovoti reikia ne su orientacija. Jeigu priimsi, kad kūnas keičiasi, netgi tavo mintys, jausmai keičiasi, o siela yra amžina, tada lengviau apsispręsi ką daryti.
Homoseksualizmas yra baisi liga, sielos liga. 
Tai yra noras tenkintis. 
Homoseksualiais arba hyperseksualiais tampama – kai per daug žiūrima pornografijos, kai niekas vaikams nepaaiškina kad savęs tenkinimas ranka prie gero neprives.
Juk pažiūrėkim, kartais šunys taip pat lipa ant kitų šunų. 
Ar mes norim būti panašūs į juos?
Kažkodėl nenoriu kitam gyvenime atgimti beždžione arba balandžiu (kuris sakoma gali patirti 1000 ejakuliacijų per dieną), nes gyvūnams svarbu tik pavalgyti, susiporuoti, pamiegoti ir apsiginti.
Mes, žmonės, tuo ir skiriamės nuo jų, kad galime mąstyti, siekti aukštesnių tikslų. Jeigu atrandi gyvenimo prasmę – pažintį Dievą – tada pasidaro lengviau. Jeigu atsiduodi Aukščiausiajam – ir netgi atiduodi Jam savo silpnybes, Jis gali jas paversti stiprybėmis.
Išvažiavęs į Indiją sutikau žmonių, kurie niekados gyvenime nėra išgėrę nei taureles, neturėję neleistinų lytinių santykių, nežino kas yra internetas arba pornografija.
Būdami trisdešimtmečiai jie nežino kas yra masturbacija, homoseksualizmas, ar kitokios nešvankybės.
Supratau, kad tyrų žmonių yra, tik jų reikia ieškoti, iš jų galima mokytis. Dievas visada atsiliepia į mūsų troškimus, bet reikia ir mūsų pastangų.
O pradžioje reikia tikėjimo, požiūrio kaitos – kad nesi šiame pasaulyje tam, kad tik patenkintum savo jusles, o esi čia tam – kad suprastum savo silpnybes ir klaidas, sustiprėtum, įgautum dievišką sąmonę ir sugrįžtum atgal pas Jį namo.

Esate religingas žmogus ir to neslepiate. Išpažįstate vaišnavizmą. Kokią įtaką dvasingumas padarė Jūsų apsisprendimams, vertybių kaitai?

Man visados buvo labai sunku, nes LGBT ir akademinėje bendruomenėje labai daug ateistų. O man visada norėjosi rasti Tiesą.
Kaip dabar atsimenu, feministės iš manęs šaipydavosi, juk joms atrodo, kad visi tikintys išpažįsta tik patriarchatą.
Bet mes visi tikime kažkuo: vieni – demokratija, kiti – lyčių lygybe, dar kiti – Krišna ar Kristumi. Stengiuosi net į tikėjimą žiūrėti moksliškai, nes mokslas apie Viešpatį yra aukščiausia pažinimo pakopa.
Kai vaikščiodavau pas psichoterapeutę ir skųsdavausi jai nugaros skausmais, nes daug dirbdavau sėdėdamas prie kompiuterio – ji man sakydavo, kad man skauda ne nugarą, o sielą.
Bet aš nesuprasdavau. 
Apie sielą ji taip pat nieko neišmanė ir man nepasakojo. Bet atradimas kad esu siela ir kad Dievas yra Asmuo, buvo labai pritrenkiantis.
Nesakau, kad esu visiškai išsilaisvinęs iš savo geismų ir priklausomybių. Šis procesas ne toks paprastas ir greitas. Jeigu alkoholio, mėsos (žuvies, kiaušinių) galėjau lengvai atsisakyti, tai su seksualine priklausomybe nėra taip paprasta.
Bet jeigu geismo variklį išjungi – tas variklis dar sukasi, bet jau lėtėja, ir tikiuosi kada nors sustos. Tie, kas ieško Tiesos – tikrai ją randa. Tačiau reikia melstis ir bendrauti su dvasiškai apsivaliusiais žmonėmis.

Šiandien vis dažniau LGBT bendruomenė kalba apie savo narių religingumą, nori atrasti savo vietą religinėse bendruomenėse. Tačiau, deja, viešuose diskursuose jaučiamas LGBT noras religines tiesas transformuoti LGBT naudai, priderinti jas prie savo tiesų ir poreikių. Kaip vertinate tokius ketinimus?

Lytinė aistra valdo šį pasaulį. Turėtumėme suprasti, kad visi lytiniai nukrypimai prasideda nuo labai subtilių dalykų.
Pradžioje vaikai prisižiūri pornografijos ir išmoksta tenkintis vieni arba su savo bendraamžiais, nieks jiems neaiškina, kad masturbacija gali privesti iki beprotybės.
Mes juk nesaugojame savo atžalų visados, nesekame ką jie veikia virtualioj erdvėj. Tada jaunimas pradeda gyventi lytinį gyvenimą iki santuokos, seksas tampa jų gyvenimo tikslu keičiant partnerius.
Vėliau jie išbando seksą trise, nes to mokoma kino filmuose. 
Tada – su tos pačios lyties atstovu. Visas šiuolaikinis menas tik skatina aistrą.
Man taip pat atrodė, kad lytiniai santykiai iki vedybų yra privalomi, kad tai yra gerų poros santykių esmė. Bet jeigu poros gyvenime centre yra Dievas ir Jo sukurti principai– tokia pora bus laiminga.
Netgi jeigu tai ir homoseksuali pora, kuri siekia pažinti Aukščiausiąjį ir gyvena ne nuodėmėje, bet siekdami pasveikti, suvaldyti savo geismą. Juk paklauskite LGBT bendruomenės – kiek iš jų monogamiją laiko vertybe?
Daugumai jų atrodo, kad laimė yra pasitenkinti. Ar kada nors sutikote gėjų, kuris kalbėtų apie susilaikymą?
Su vienu katalikų kunigu bandome kurti LGBT seksoholikų grupę, kurioje norime kviesti ne tik heteroseksualius, bet LGBT asmenis gyventi blaiviai, ir skaisčiai.
Kad jūs žinotumėte, kiek mažai yra norinčių! Šiais laikais skaistumo (tuo labiau vyriško) nieks nebelaiko dorybe!
Manau, kad didžioji dauguma LGBT bendruomenės yra paprasčiausiai suklaidinti, jie gyvena iliuzijoje, kad tokie santykiai gali atnešti džiaugsmą.
Kita dauguma LGBT teisių gynėjų apskritai padarė iš savo veiklos verslą, jiems žmogaus teisės mažiausiai rūpi.
 Po visomis „žmogaus teisėmis“ slypi politikos ir noro viešpatauti kitiems, ausys.
Dabar labai madinga palaikyti tokias veiklas – lyčių lygybę, toleranciją LGBT. Bet padėti šiems žmonėms galima tik parodant tikrąsias vertybes.
Tai protingi žmonės.
 Jie daug kentėję, o kančia – išlaisvina, išblaivina, atveda į dvasinį gyvenimą.
Kadangi jie (LGBT) ir jos (feministės) labai prisirišę prie savo kūno ir seksualumo, jiems atrodo, kad mes savinamės jų tapatybę. Jie ieško savo vietos po saule. Taigi tiesiog turime ieškoti su jais dialogo.

2018 m. rugsėjo 7 d., penktadienis

Kodėl šilumos vartotojais rūpinasi tiktai šilumos tiekėjai ???


  Žiniasklaida skelbia - šilumos kainos tikrai augs, nes kils kuro kainos.

  O situacija tokia, kad išeities ieško vien tik šilumos tiekėjai.

   Taigi yra kaip yra - vien tik tie patys šilumos tiekėjai, kuriuos visai nesenai  (ypatingai AB Vilniaus energija  asmenyje) koneveikė ir žiniasklaida, ir valdžia,   rūpinasi vartotojų  interesais.

   Betgi esmė tame, kad šilumos tiekėjai visada rūpinosi ir dabar rūpinasi šilumos vartotojų  interesais, o valdžia niekada nesirūpino ir dabar nesirūpina  jų interesais.

  O juk tai  valdžios konstitucinė priedermė yra tarnauti žmonėms, ginti vartotojo interesus, reguliuoti ūkinę veiklą taip, kad ji tarnautų žmonių  gerovei.

  O yra taip, kad vartotojų asociacijų atstovams susitikti su Anglijos karaliene ko gero yra lengviau nei su prezidente Jos Kilnybe Dalia Grybauskaite.

   Panaši situacija ir su premjeru Sauliu Skverneliu - kaip premjeras jis jų nepriima, o kaip Seimo narys priima tik savo rinkėjus .....

  O  Seimo Ekonomikos komitetas, Seimo pirmininko pavedimu,  pasikviečia Buitinių vartotojų sąjungos prezidentą į posėdį, kuriame svarstoma Kainų komisijos 2017 metų ataskaita, tačiau visiškai ignoruoja jo pateiktą informaciją apie nusikalstamą Kainų komisijos veiklą bei jo neišklauso .... ir patvirtina iš esmės niekinę Kainų komisijos ataskaitą ....

  Na o  "viršūnė"  yra tai, kad Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkui patarinėja Valstybinio reketo "tėvas" .............


 Sistemiškai ir kompleksiškai vertinant situaciją, pasitelkus sveiko proto logiką seka, kad  tai vyksta todėl, kad visuomenės pilietiškumas yra labai ir labai menkas, o pilietinė žiniasklaida yra nustumta kone į pogrindį.

.
2018 m. rugsėjo 6 d., ketvirtadienis

Šv. Vito šokis" aplink Astravo AE ...............


.„Lietuvos deleguotas Europos Komisijos sveikatos komisaras V. P. Andriukaitis vėl ištiesė pagalbos ranką Baltarusijai, kad ši turėtų visas reikiamas sąlygas šalia Vilniaus užkurti branduolinę krosnį. Baltarusija neturi nei Astravo jėgainei būtinų sisteminių rezervų, nei žino, kur padėti joje gaminamą elektrą. 
Padėtį dar labiau apsunkina Rusijos praėjusią savaitę išsakyta nuostata, kad ji elektros iš Baltarusijos pirkti neketina“,

 –  pareiškė  Seimo Energetikos komisijos narys konservatorius Dainius Kreivys.

 O 15 min.lt redakcijos nuomone buvęs energetikos ministras  konservatorius Arvydas Sekmokas yra teisus, sakydamas, kad elektra iš Astravo AE į Lietvą tekės be kliūčių.....

Jeigu vadovautis sveiko proto logika, tai yra akivaizdu, kad konservatorių "šv. Vito šokis" aplink Atravo AE yra itin žemos prabos propaganda, skirta savo elektoratui mulkinti, bei tenkinti Rusijos interesus.

 O šia proga tikrai verta patarti šių   


Jų Kilnybių  garbintojams  išdrįsti  paklausti:

- Kur gi buvote Jūsų Kilnybės, kada Vilniuje lankėsi Lukašenka, o Baltarusijos AE statybos vieta dar galutinai  nebuvo parinkta?

.

..

2018 m. rugsėjo 4 d., antradienis

Energetikos ministras pakartotinai paprašytas užtikrinti, kad ministerija, kaip valdžios institucija, vykdytų savo konstitucinę priedermę - tarnautų žmonėms ir gintų vartotojo interesus ...


   Eneregtikos ministrui  yra gerai žinoma (kitaip koks gi jis energetikos ministras)kad sovietinių laikų reliktas  centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas iš esmės šalyje yra likviduotas,  pastatuose įrengiant automatizuotus šilumos punktus, kuriuose ir ruošiamas  karštas vanduo.

  Tačiau nežiūrint to, kad  daugiabučių namų, kuriuose įrengti šilumos punktai,  šilumos vartotojai yra sudarę šilumos šildymui ir karštam vandeniui ruošti pirkimo - pardavimo sutartis, jiems yra pateikiamos sąskaitos už netiekiamą kompleksinį  produktą centralizuotai paruoštą karštą vandenį.

   Šilumos vartotojai tai vadina Valstybiniu reketu.

  Sprendžiant pagal ministerijos laišką Priedas 1, Valstybino reketo iniciatorius buvo Energetikos ministerija ( ministras Arvydas Sekmokas),  kuri 2010 metais inicijavo su sveiko proto logika nesuderinamą karšto vandens tiekėjo ar karšto vandens ruošimo būdo pasirinkimą.

   Nes kokį gi galėjo pasirinkti    daugiabučių namų, kuriuose įrengti šilumos punktai,  šilumos vartotojai, jei centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimas jau negrįžtamai yra likviduotas – TIKTAI RUOŠTI KARŠTĄ VANDENĮ SAVO VIRTUVĖSE .....

   
   Tokiu būdu yra  akivaizdu ir nepaneigiama, kad Valstybinis reketas nuo 2010 metų neša pelnus šilumos tiekėjams iš jų nevykdomos veiklos, bei daro atitinkamą žalą buitiniams šilumos vartotojams.

 O Valstybinio reketo aritmetika tokia, kad rezultate šilumos vartotojai  juridiniai asmenys (esantys ne daugiabučiuose namuose)  moka mažesnę šilumos kainą buitinių vartotojų sąskaita.

  Todėl, viešojo intereso gynimo tikslu, primenant,  kad valdžios institucijų konstitucinė priedermė yra tarnauti žmonėms ir ginti vartotojo interesus, energetikos ministras,  kaip valdžios institucijos  vadovąs, PAKARTOTINAI PAPRAŠYTAS imtis priemonių pagal savo ir ministerijos kompetenciją tai ir vykdyti.

 Priešingu atveju, savaime suprantama, Jis  prisiims atsakomybę už besitęsiantį ministerijos inicijuotą Valstybinį reketą ir jo pasekmes.

   Vienkart  ministras yra paprašytas  pateikti  elektronines kopijas visų ministerijos  dokumentų, susijusių su 2010 metais jos  inicijuotu prievartiniu karšto vandens tiekėjo ar karšto vandens ruošimo būdo pasirinkimu“, bei nurodyti konkretų teisės aktą ir jo nuostatą,  kuri suteikė tam teisę.
                  

O sprendžiant pagal ministerijos laišką, pasirašytą tuometinio ministro, Priedas 1, kas paneigs, kad "Valstybinio reketo tėvu " drąsiai  galima vadinti tuometinį energetikos ministrą Arvydą Sekmoką.*****************************************************