2018 m. gegužės 31 d., ketvirtadienis

Ar Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano nuostatos ponui aplinkos viceministrui yra privalomos ar ne .............

Aplinkos  viceministras Dalius Krinickas į klausimą :

Ø  Kodėl   Geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo įstatymo projektas neįvertina    Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m.  kovo 13 d.  nutarimu Nr. 167, 4.1.5. papunkčio, kuris nustato, kad energijos suvartojimo reguliavimo prietaisų šilumos vartotojams ir išmanios apskaitos prietaisų dujų, elektros, šilumos, karšto ir geriamojo vandens vartotojams diegimas turėtų būti įgyvendintas iki 2020 m. III ketvirčio.“
  
atsakė:

 „Energetikos ministerija vykdo Energijos suvartojimo reguliavimo prietaisų šilumos vartotojams ir   išmanios  apskaitos prietaisų dujų, elektros, šilumos, karšto ir geriamojo vandens vartotojams diegimo projektą, kurio metu bus detaliai išnagrinėtas šių prietaisų tikslingumas, įtaka sąnaudų kainoms, ir t.t.
Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į projekto metu gautas išvadas, priims atitinkamus sprendimus dėl išmaniųjų apskaitos prietaisų įrengimo tikslingumo.


 Belieka paklausti ir Premjerą, ir Vyriausybės  narius -  ar  Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano nuostatos yra privalomos ar ne.

Kodėl paklausti ne tik Vyriausybės vadovą, o ir Vyriausybės narius ???

Todėl, kad po Vyriausybės kanceliarijos reformos į tokius klausimus atsakinėja eiliniai jos darbuotojai ......2018 05 31

2018 m. gegužės 30 d., trečiadienis

Malonu buvo stebėti, kaip šis Ekonomikos komiteto posėdis kaip diena ir naktis skiriasi nuo tų laikų posėdžių .....  Šiandien, gegužės 30 dieną, įvyko Seimo Ekonomikos komiteto posėdis, kuriame 8-tu klausimu buvo svarstoma Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 metų ataskaita.

   Buitinių vartotojų sąjungos prezidentas buvo pakviestas į Komisijos posėdį ir jame dalyvavo stebėtojo teisėmis.

   Paskutinį kartą jam teko dalyvauti Ekonomikos komiteto posėdžiuose daugiau kaip prieš dešimt metų, kada jiems galėdavo vadovauti kad  ir įtartinai paraudęs Komiteto pirmininko pavaduotojas ....

  Todėl malonu buvo stebėti, kaip šis Ekonomikos komiteto posėdis kaip diena ir naktis skiriasi nuo tų laikų posėdžių jo tvarka, užduodamų klausimų aiškumu ir kompetencija, Komiteto pirmininko gebėjimu sklandžiai ir naudingai jį pravesti.

   Ypatingai tenka pažymėti Komiteto pirmininko kantrybę ir taktą, kadangi jis leido Komiteto nariui Gabrieliui Landsbergiui pastoviai kažką tai žiaumoti. 
    O iš nervingo jo pirštų barbenimo į stalą, iš jo veido išraiškos galima buvo suprasti, kad svarstomi teisės aktų pakeitimai nei jo domina, nei jis juos supranta ....

Todėl pastarasis (tikėtina pasibaigus kramtalo atsargoms) paliko posėdžių salę ir toliau, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkei pristatant 2017 metų ataskaitą, posėdyje nebedalyvavo .....

    Pasibaigus Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininkės 2017 metų ataskaitos  pristatymui sekė Komiteto narių klausimai.

   Pažymėtinas D. Kreivio klausimas – pastebėjimas, kad reikia ruoštis elektros tinklų atsijungimui nuo BRELL-o, kadangi Rusija tikėtina imsis atitinkamų veiksmų, o elektros kaina išaugs dvigubai.
(BRELL - elektros tiekimo tinklų žiedas. Jis jungia Lietuvą, Latviją, Estiją, Rusiją ir Baltarusiją. Mūsų nuomone trijų Pabaltijo valstybių elektros energijos tiekimo sistemų sinchronizavimas su ES sistema per Lenkiją yra itin žalingas šalies interesams, nes ji pririštų mūsų šalies energetiką prie moralinio blogio tikrai neamžinos imperijos,  per mūsų šaliai ne itin draugišką, imperinių ambicijų neatsisakiusią,  valstybę.)

    Pasibaigus Kainų komisijos pirmininkės  2017 metų ataskaitos pristatymui buvo nutarta, kad kuratoriai V. Poderys ir D. Kreivys parengs ataskaitos vertinimo projektą ir jį pateiks sekančiam Komiteto posėdžiui.

   Sumoje tikimės, kad kuratoriai pakvies nepriklausomą energetikos ekspertą, Europos vartotojų konsultacinės grupės Energetikos pogrupės narį Rimantą Zabarauską ir Buitinių vartotojų sąjungos prezidentą tikslu papildyti jų pateiktą informaciją, išklausyti jų pasiūlymus, kaip spręsti „Valstybinio reketo“ sukeltas problemas, atsakyti į kuratorių  klausimus.

  Beje kažkaip tai liko neįvertinta, kad „Valstybiniu reketu“ yra suinteresuotas ir verslas, nes jam tiekiamos šilumos kaina yra sumažinta buitinių vartotojų sąskaita, jiems apmokant dalį šilumos gamybos sąnaudų, jas įtraukiant į nevykdomos veiklos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo sąnaudas.

   Lygiai dėl tos pačios priežasties „Valstybiniu reketu“ yra suinteresuota ir Vyriausybė, nes tokiu būdu, buitinių vartotojų sąskaita, yra sumažinamos biudžeto išlaidos valdžios institucijų pastatų šildymui.


·       Šilumos tiekėjai.
·       Savivaldybės.
·       Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija,
·       Verslas.
·       Vyriausybė.

 Tokia yra „Valstybinio reketo“ vidinė sandara.

----------------------------
„ Tai yra klubas, kuris leis ir duoti pasaulinį toną, ir dalyvauti geopolitiniuose pasaulio procesuose, o mums patiems suteiks galimybę pakelti valdymo, ekonomikos, inovacijų ir švietimo standartų lygmenį.“ – taip prezidentė komentavo Lietuvos tapimą 36-ąja Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) nare.

Dar daugiau, Lietuva galės pasidalinti patirtimi, kaip ‚Valstybinio reketo“ pagalba ji pakėlė valdymo, ekonomikos ir vartotojų švietimo lygį į tokias aukštumas, apie kurias kitos klubo narės gali tik pasvajoti ...

.
2018 m. gegužės 29 d., antradienis

Klausimas, be papildomų komentarų tiesiogiai Vyriausybės vadovui. Skrydžių, kuriais vežami labai svarbūs asmenys, vykdymo tvarkos aprašas 
nustato:

PAREIGŪNAI IR ASMENYS, VYKSTANTYS PRIE LĖKTUVO (AR NUO JO) TARNYBINIU TRANSPORTU

1. Lietuvos Respublikos Prezidentas.
2. Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas ir jo pavaduotojai.
3. Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas.
4. Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras.
5. Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo pirmininkas.
6. Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkas.
7. Užsienio valstybių monarchai.
8. Užsienio valstybių vadovai.
9. Užsienio valstybių vadovų pavaduotojai.
10. Užsienio valstybių parlamentų pirmininkai.
11. Užsienio valstybių vyriausybių vadovai ir jų pavaduotojai.
12. Užsienio valstybių užsienio reikalų ministrai.
13. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas.
14. Europos Sąjungos Komisijos Pirmininkas.
15. Europos Parlamento Pirmininkas.
16. Europos Sąjungos Tarybos Generalinis Sekretorius.
17. Kadenciją baigę Lietuvos Respublikos prezidentai, Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos – Atkuriamojo Seimo Pirmininkas.
18. Užsienio valstybių konstitucinių teismų arba jiems prilygintų teismų pirmininkai


UŽSIENIO VALSTYBIŲ, TARPTAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ PAREIGŪNAI IR KITI ASMENYS, ATLEIDŽIAMI NUO AVIACINIO SAUGUMO PATIKRINIMO

1. Užsienio valstybių monarchai ir karališkųjų šeimų nariai.
2. Užsienio valstybių vadovai ir jų pavaduotojai.
3. Užsienio valstybių parlamentų pirmininkai.
4. Užsienio valstybių vyriausybių vadovai ir jų pavaduotojai.
5. Užsienio valstybių užsienio reikalų ministrai.
6. Europos Vadovų Tarybos Pirmininkas.
7. Europos Sąjungos Komisijos Pirmininkas ir komisijos nariai.
8. Europos Parlamento Pirmininkas.
9. Europos Sąjungos Tarybos Generalinis Sekretorius.
10. Nurodytų 1–9 punktuose pareigūnų sutuoktiniai, vykstantys kartu.


 Betgi yra tokia Jungtinių tautų organizacija, yra JTO Tarptautinis teismas, yra Pasaulio bankas, yra ir kitos svarbios tarptautinės organizacijos.

 O kaip gi su jų vadovais, jų pavaduotojais ?????


Klausimas, be papildomų komentarų,  adresuojamas tiesiogiai Vyriausybės vadovui.

 
 .

2018 m. gegužės 26 d., šeštadienis

Ar tai reikia suprasti taip, kad Seimo Energetikos Komisijos pirmininkas padėkojo Kainų komisijos pirmninkei už pasiaukojamą darbą vykdant "Valstybinį reketą" ...

 2018 m. gegužės 24 d. pranešimas žiniasklaidai:

 Energetikos komisija teigiamai įvertino VKEKK 2017 m. veiklos ataskaitą

Gegužės 23 d. Seimo Energetikos komisijai buvo pristatyta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK) 2017 metų veiklos ataskaita. 

Energetikos ir vandens sektorių veiklą kontroliuojančios ir šių sektorių paslaugų kainas nustatančios institucijos (VKEKK) pirmininkė Inga Žilienė pažymėjo, kad turbūt geriausiai institucijos veiklos rezultatus nusako paskutiniuosius penkerius metus stebima minėtų sektorių paslaugų kainų mažėjimo tendencija ir aiškumas dėl kainų stabilumo ateityje. 

I. Žilienė pristatė, kokia situacija su paslaugų kainų nustatymu yra VKEKK reguliuojamuose sektoriuose, su kokiomis problemomis susiduria nustatydami kainas ir kaip šios problemos sprendžiamos. 

VKEKK pirmininkė taip pat apžvelgė nemažą dalį VKEKK veiklos užimančių tyrimų, siekiančių apginti vartotojų interesus ir nustatyti teisingas kainas, ir teisminių ginčų nagrinėjimo procesus bei jų rezultatus, bei svarbų ir sudėtingą, specialistų aukštos kompetencijos reikalaujančią įvairių metodikų, susijusių su ES reguliavimu energetikos srityje, rengimo veiklą.


Komisijos pirmininkas V.Poderys. Seimo kanceliarijos nuotrauka (aut. – Olga Posaškova)

    Seimo Energetikos komisijos pirmininkas Virgilijus Poderys visos komisijos vardu padėkojo VKEKK pirmininkei už jos vadovaujamos institucijos svarbų, reikalingą ir neretai pasiaukojantį darbą. 

Energetikos komisija bendru sutarimu pritarė VKEKK 2017 metų veiklos ataskaitai
----------------------------------------------------------------------------------------
Tokiu būdu Seimo Energetikos komisija sudėtyje

Komisijos pirmininkas
Komisijos pirmininko pavaduotojas
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narys
Komisijos narė

----------------------------------------

bendru sutarimu pritarė Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2017 metų ataskaitai.

Tokiu būdu ši graži ir maloniai besišypsanti kompanija iš esmės pritarė ir "Valstybiniam reketui":

 - šilumos tiekėjų nevykdomos veiklos, neteikiamos paslaugos centralizuotai paruošto karšto vandens mokesčio ėmimui,
-  pritarė šilumos tiekėjų pelnams iš NIEKO, 
-  pritarė vartotojams daromai milijoninei žalai ...

Tuo pačiu pritarė ir tam, kad Gentvilų tėvonija, naudodama SGD terminalo gamtines dujas, kurios yra žymiai kaloringesnės nei vilniečių naudojamos Gazpromo dujos, mokėtų tą pačią gamtinių duų kainą ................

Na, o kad tuo pačių pritarė ir elektros energijos tarifams, skirtiems turčiams ir tuo pačiu Seimo nariams - tai jau savaime suprantama - "varnas varnui į akį nekerta" .....

Tokiu būdu akivaizdu, kad apie mūsų "teisinę valstybę" tenka patylėti ...

---------------
P.s. Jeigu ir Seimo Ekonomkos komitetas visam tam pritars, stebėtis nereikėtų.

Tai būtų eilinis įrodymas, kad nešvarus verslas valdo Seimą.

Nes patikėti, kad Seimo nariai yra tokie teisiniai analfabetai, kad nesuvokia, jog nustatyti  nevykdomos veiklos, neteikiamos paslaugos kainas ir jas taikyti, yra teisinis nonsensas  ir nusikaltimas,  niekaip neišeina ...................