2023 m. balandžio 27 d., ketvirtadienis

Ką pasirinks prezidentas – Ar „Tikslą, kuris pateisina priemones“- Ar, savo priesaiką,- būti visiems lygiai teisingu …

 Š. m. balandžio 25 dieną  Seimas priėmė LIETUVOS RESPUBLIKOSVALSTYBĖS SIENOS IR JOS APSAUGOS ĮSTATYMo Nr.VIII-1666 1, 2, 4, 10, 11, 14, 15, 16, 18, 23, 26 straipsnių pakeitimo ir ĮSTATYMO PAPILDYMO 231 straipsniu ir NAUJU IX SKYRIUMI  įstatymĄ, kuriame nustatė:

 Papildyti 4 straipsnį Valstybės sienos kirtimo tvarka   13 dalimi:

 „13. Esant paskelbtai valstybės lygio ekstremaliajai situacijai dėl masinio užsieniečių antplūdžio ir siekiant užtikrinti Lietuvos Respublikos nacionalinį saugumą ir viešąją tvarką, Vyriausybė Nacionalinio saugumo komisijos pasiūlymu gali priimti sprendimą, kad užsieniečiai, ketinantys kirsti ar kirtę valstybės sieną tam nenustatytose vietose arba tam nustatytose vietose, tačiau pažeidę valstybės sienos kirtimo tvarką, ir esantys pasienio ruože, į Lietuvos Respublikos teritoriją neįleidžiami.

 Ši nuostata taikoma individualiai kiekvienam minėtam užsieniečiui.

Jeigu nustatoma, kad užsienietis traukiasi nuo Vyriausybės sprendime nurodytų ginkluotų konfliktų, taip pat  persekiojimo, kaip jis apibrėžtas Konvencijoje dėl pabėgėlių statuso, arba siekia patekti į Lietuvos Respublikos teritoriją humanitariniais tikslais, nuostata dėl užsieniečių nesileidimo į Lietuvos Respubliką netaikoma.

 Užsieniečių, kirtusių valstybės sieną tam nenustatytose vietose arba tam nustatytose vietose, tačiau pažeidusių valstybės sienos kirtimo tvarką, buvimas pasienio ruože nelaikomas buvimu Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 Į Lietuvos Respublikos teritoriją neįleidžiamiems užsieniečiams turi būti atliktas pagalbos poreikio įvertinimas ir, esant pagalbos poreikiui, šiems užsieniečiams suteikiama reikalinga neatidėliotina medicinos ar humanitarinė pagalba.

 Šioje dalyje nurodyto Vyriausybės sprendimo neįleisti užsieniečių į Lietuvos Respublikos teritoriją vykdymo ir pagalbos poreikio įvertinimo tvarką nustato Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas.

 

Tuo tarpu Įstatymo 4 straipsnis jau nustato: 

 9. Tais atvejais, kai užsieniečiams, pažeidusiems valstybės sienos kirtimo tvarką, nėra pagrindo pradėti ikiteisminį tyrimą ar pradėti administracinio nusižengimo teiseną, Valstybės sienos apsaugos tarnyba Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse nustatyta tvarka perduoda juos tos valstybės, iš kurios teritorijos jie neteisėtai kirto valstybės sieną, įgaliotiems atstovams.

10. Jeigu šio straipsnio 9 dalyje nurodytų užsieniečių perdavimas užsienio valstybėms nenumatytas Lietuvos Respublikos tarptautinėse sutartyse su tomis valstybėmis, jų teisinės padėties nustatymo Lietuvos Respublikoje klausimas sprendžiamas vadovaujantis įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

Tokiu būdu Seimas nustatė, kad, esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai,   užsieniečiai, ketinantys kirsti ar kirtę valstybės sieną tam nenustatytose vietose arba tam nustatytose vietose, tačiau pažeidę valstybės sienos kirtimo tvarką, ir esantys pasienio ruože, į Lietuvos Respublikos teritoriją neįleidžiami.

Ir kad jų buvimas pasienio ruože nelaikomas buvimu Lietuvos Respublikos teritorijoje ......

T. y. asmuo yra Lietuvos teritorijoje, bet tuo pačiu nelaikoma, kad jis nėra Lietuvos teritorijoje.

Nesu profesionalus teisininkas, tačiau, vadovaudamasis sveiko proto logika, manau, kad teisinėje valstybėje tokia nuostata neturėtų būti galima.

Taip galių būti Putino Rusijoje, ar Š. Korėjoje, kur veikiama pagal principą „Tikslas pateisina priemones“, kaip  buvo   nacistinėje  Vokietijoje,  Tarybų Sąjungoje,  bet  ne ES šalyje,..

Nes, esant tokiai įstatymo nuostatai, valstybės sienos pažeidėjas pastatomas už valstybės įstatymų ribų.

O kaipgi praktikoje realizuojamas tas jo nesileidimas į valstybės teritoriją, kai jis jau randasi šioje teritorijoje, nustato ne įstatymas, o Valstybės sienos apsaugos tarnybos vadas ......

Taigi išeitų, kas  tas pasienio tarnybos vadas gali nuspręsti nustatyta tvarka perduoda juos tos valstybės, iš kurios teritorijos jie neteisėtai kirto valstybės sieną, įgaliotiems atstovams, arba   vadovautis  įstatymu „Dėl užsieniečių teisinės padėties“.

Tačiau  neabejotinai ir Seimas, ir vidaus reikalų ministrė yra tikri, kad jis nustatys dabar taikomą  “Apgręžimo procedūrą“, kada valstybės  sienos pažeidėjai, kaip gyvuliai ,yra  varomi prie valstybės sienos, ir per ją išstumiami iš šalies teritorijos.

Kas visų pirma yra gretimos valstybės sienos pažeidimas,  na o   žmogaus teisės yra tokios pat  kaip  pokaryje stribų suimtųjų ........

Na bet jeigu jau „Tikslas pateisina priemones“ tai viskas galima......

Betgi dar yra Baudžiamasis kodeksas, kuris nustato:

291 straipsnis. Neteisėtas valstybės sienos perėjimas

1. Tas, kas neteisėtai perėjo Lietuvos Respublikos valstybės sieną,

baudžiamas bauda arba areštu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų.

2. Nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį atleidžiamas užsienietis, kuris neteisėtai atvyko į Lietuvos Respubliką turėdamas tikslą pasinaudoti prieglobsčio teise.

3. Užsienietis, kuris padarė šio straipsnio 1 dalyje numatytą veiką turėdamas tikslą iš Lietuvos Respublikos teritorijos neteisėtai pereiti į trečiąją valstybę, atleidžiamas nuo baudžiamosios atsakomybės pagal šio straipsnio 1 dalį, jeigu jis nustatyta tvarka išsiunčiamas į valstybę, iš kurios teritorijos neteisėtai perėjo Lietuvos Respublikos valstybės sieną, arba į valstybę, kurios pilietis jis yra.

Ir kaip gi su jo vykdymu ?

O kas būtų, jeigu užsienietis, kuris nelaikomas esantis mūsų šalyje, padarytų baudžiamąjį nusikaltimą – pvz. sumuštų pasienietį ?

Taigi sumoje yra akivaizdu, kad tokio įstatymo mūsų šalies vadovas pasirašyti neturėtų.

O kaip nutiks –pagyvensime ir pamatysime.

Pamatysime kas nulems – Ar tikslas,kuris  pateisina priemone,s ar prezidento priesaika?

 

 

.

Rusijos kariuomenės būrio „Štormas“ kreipimasis į vyriausiąjį kariuomenės vadą V, Putiną

 


Tai patalpinta Rusijos  karininkų susirinkimo  interneto svetainėje.

Todėl informacija galima tikėti.

 .

2023 m. balandžio 26 d., trečiadienis

Putinas Suomijai už įstojimą į NATO- finliandizacija baigėsi.

Rusijos Federacijoje buvo pasirašytas dekretas dėl daugelio užsienio turto "laikino valdymo"
 
Dokumente numatytos atsakomosios priemonės Rusijos turto konfiskavimo užsienyje atveju ir Vokietijos energetikos bendrovės "Uniper" dalis "Unipro" perleidžiama laikinai valdant Federalinei turto valdymo agentūrai
Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasirašė dekretą, kuriame numatytas juridinių asmenų ir asmenų turto perdavimas iš "nedraugiškų" valstybių į "laikiną valdymą", jei Rusijos turto areštas užsienyje. 
Dokumentas buvo paskelbtas antradienį, balandžio 25 d.
Laikinasis vadovas yra Federalinė valstybės turto valdymo agentūra (Rosimushchestvo).
 Pridedamame turto, kuriam taikoma ši priemonė, sąraše yra 83,73 proc. "Unipro PJSC" akcijų, priklausančių Vokietijos energetikos bendrovei "Uniper", 69,88 proc. "Fortum PJSC", priklausančios bendrai įmonei "Fortum Russia B.V.", kurioje dalyvauja Suomijos valstybinė energetikos įmonė, akcijų, taip pat 28,34 proc. "Fortum PJSC" akcijų, priklausančių "Fortum Holding B.V.".
 Kaip pažymėta dokumente, laikinasis valdytojas vykdys savininko įgaliojimus iš šio turto "išskyrus įgaliojimą disponuoti turtu", taip pat atlikti laikinai valdomo turto inventorizaciją ir užtikrinti jo saugumą. 
Tik Rusijos Federacijos prezidentas gali nutraukti išorinę kontrolę.

 **********************************

 В РФ подписан указ о "временном управлении" рядом иноактивов

Дмитрий Андреев
9 ч. назад

Документ предполагает ответные меры в случае изъятия российских активов за рубежом и переводит под временное управление Росимущества долю немецкой энергокомпании Uniper в "Юнипро".

Президент России Владимир Путин подписал указ, который предусматривает передачу во "временное управление" активов юридических и физических лиц из "недружественных" государств в случае изъятия российских активов за рубежом. Документ опубликован во вторник, 25 апреля.

Временным управляющим определено Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество). В прилагаемом перечне активов, в отношении которых вводится эта мера, находятся 83,73 процента акций ПАО "Юнипро", принадлежащего немецкой энергетической компании Uniper, 69,88 процента акций ПАО "Фортум", принадлежащего Fortum Russia B.V. - совместного предприятия с участием финской государственной энергетической компании, а также 28,34 процента акций ПАО "Фортум", принадлежащего Fortum Holding B.V.

Как отмечается в документе, временный управляющий будет осуществлять полномочия собственника указанных активов "за исключением полномочий по распоряжению имуществом", а также проводить инвентаризацию имущества, находящегося во временном управлении, и обеспечивать его сохранность. Прекратить внешнее управление может лишь президент РФ.

Росимущество: Указ Путина не лишает владельцев их активов

В Росимуществе после публикации указа подчеркнули, что он "не касается вопросов собственности и не лишает владельцев их активов", а внешнее управление "носит временный характер и означает, что первоначальный собственник больше не имеет права принимать управленческие решения". При этом в агентстве добавили, что перечень активов, в отношении которых Владимир Путин допустил введение внешнего управления, может быть расширен.

**********************


2023 m. balandžio 25 d., antradienis

Rusija pradęjo naudoti naujausius savo tankuus Ukrainoje

 

 Deutsche Welle pranešė: 

 Pasak valstybinės naujienų agentūros "RIA Novosti", Rusija pradėjo naudoti naujausius tankus "T-14 Armata", kad apšaudytų Ukrainos pozicijas. 

Jie dar nedalyvavo tiesioginio puolimo operacijose", – agentūra citavo informuotą šaltinį

. Sausį britų karinė žvalgyba pranešė, kad Rusijos kariai Ukrainoje nenorėjo priimti pirmosios šių transporto priemonių partijos dėl tankų "prastos būklės", nurodo "Reuters"

. Pasak žvalgybos, T-14 naudojimas tikriausiai būtų "didelės rizikos sprendimas", kuris būtų priimtas pirmiausia propagandos tikslais.

Ko bijo vyriausiasis kariuomenės vadas, kas jam vadovauja ?

 

 Kas antras lietuvis nežino, ką turėtų daryti, jeigu Lietuvą užpultų priešo pajėgos, rodo naujausios gyventojų apklausos.

 Tačiau „Lietuvos ryto“ televizijos laidoje „24/7“ dalyvavę Seimo nariai Paulius Saudargas ir Algirdas Sysas tikino, kad visa informacija, kaip šalies gyventojai turėtų elgtis karo atveju, yra viešai prieinama – tereikia domėtis.

 

 Skaitykite daugiau: https://www.lrytas.lt/lietuvosdiena/kriminalai/2023/04/24/news/prokuroru-neitikino-pagarsejusio-kauno-tvirkintojo-versija-apie-mergaiciu-amziaus-nezinojima-palankus-jam-nuosprendis-aps-26833476

 Todėl ir išsiūlau  apie tai pasidomėti čia: „Kaip elgtis išgirdus civilinės saugos signalą?

 Tačiau, manau, kad ne čia esmė.

 Svarbiausia tai, ją pasakė Seimo narys P. Saudargas:

 

Kita medalio pusė, kurią visur aiškiname – klausyti, ką sakys valdžios institucijos.

 Tikėtina, kad jos bus – bus parlamentas, bent dalis, bus Vyriausybė, bus prezidentas, bus tas, kas vadovauja.

Kaip ir Ukrainoje – prasidėjo karas, V.Zelenskis pasakė: „Žiūrėkite, aš esu čia, mes ginsime, aš vadovauju “.

 

Na kad mūsų prezidentas karo atveju taip, ar panašiai, kaip v. Zelenskis pasakytų, ar pasielgtų, – aš netikiu, kaip ir nepasitikiu visa mūsų valdžia.

Bet juk gali būti, kad karas prasidės tada, kada prezidentas išvykęs iš šalies.

Prisiminkime, kaip Vakarai primygtinai siūlė V. Zelenskiui bėgti iš šalies, tikslu padėti Rusijai pajungti Ukrainą.

Taigi tarkime karas- ir ką tokiu atveju mūsų prezidentui liepia  daryti Konstitucija.

O ji nustato:

Vyriausiasis valstybės ginkluotųjų pajėgų vadas yra Respublikos Prezidentas.:

- ginkluoto užpuolimo, gresiančio valstybės suverenumui ar teritorijos vientisumui, atveju priima sprendimus dėl gynybos nuo ginkluotos agresijos, karo padėties įvedimo, taip pat dėl mobilizacijos ir pateikia šiuos sprendimus tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui;

- įstatymo nustatyta tvarka ir atvejais skelbia nepaprastąją padėtį ir pateikia šį sprendimą tvirtinti artimiausiam Seimo posėdžiui.

 

Betgi prezidentas yra išvykęs iš šalies.

Kaip tada ?

Tokiu atveju Konstitucija nustato:

Respublikos Prezidentą, laikinai išvykusį į užsienį arba susirgusį ir dėl to laikinai negalintį eiti pareigų, tuo laiku pavaduoja Seimo Pirmininkas

.

Taigi viskas savaime suprantama.

Tačiau kaip gi yra iš tikro ?

O tikrovėje yra taip, kad mūsų prezidentui išvykus iš šalies jo niekas nepavaduoja, nes prezidentas išvykdamas iš šalies Seimo statuto nustatyta tvarka save pavaduoti nepalieka Seimo pirmininką.

Taigi tada ponas Seimo nary nebus ir prezidento, ir kas vadovauja.

Neabejotinai tai žino ir laidos vedėjas s R.  Paleckis, ir laidos dalyviai Seimo nariai.

Iš čia ir klausimas – kodėl jie taip elgiasi, kodėl jie nutyli šią valstybės saugumui itin svarbią problemą ?

Ir deja  taip elgiasi ir visas Seimas, ir visa žiniasklaida.

Tai kame gi čia reikalas –prezidentas sistemingai  laužo duotą priesaiką, kelia didžiulę grėsmę šalies saugumui – ir  į tai visuotinė tylą.

 Čia.  mano nuomone, priežastį nurodė vienas mano gerbiamas Seimo  narys, kuris į mano klausimą, kodėl jis nekelia viešumon tokio mūsų prezidento elgesio ,atsakė – „O  ar žinai, kas man už tai būtų?“

Iš mandagumo  palikau šią temą,  tačiau lieka atviras klausimas: „Kodėl mūsų šalies vadovas, vyriausiasis kariuomenės vadas taip elgiasi, ko jis bijo, kas jam vadovauja?“

O  kad karo atveju mūsų NATO negins,  tai tas pats kaip 2x2=4..

Taigi taip ir gyvenam, kaip žmonės sako – „Šia diena“.

 

 /

2023 m. balandžio 18 d., antradienis

Supykdytų Rusijos piliečių klubo narys apie jos nacijos lyderį.

 

 Štai taip Igoris Strelkovas atsiliepė apie Rusijos  nacijos lyderį  V. Putiną prieš  10 dienų:

Internete nesilanko. Informaciją gauna po senove–pažymomis.

Prezidentas pas mus kol kas faktiškai nacijos lyderis,

Ir bus juo ko   neduok Dieve, arba numirs, arba jį nuvers, arba  pats nueis, pasakys –pavargau...

Ir tai ne todėl, kad jis man nepatinka. 

Tai  jis pats sukūrė šią nuostabią  sistemą.

Viceprezidento jis neturi.

Valstybės  Dūmos vadovas pederastas,  išprotėjusi senutė –Senato galva, mokesčių vadovas (Mišustinas –buvęs finansų ministras)  absoliučiai  nepopuliarus,    sėdi Vyriausybės vadovo kėdėje.

Visos figūros, kurios galėtų jį pakeisti , jeigu kas, neduok Dieve nutiktų,, arba visiškai nepopuliarios, arba  anekdotiškos.

Jis pats taip padarė.

Ir mes dabar  daugeliu atvejų šios situacijos įkaitai .

Jis nacijos lyderis ne todėl, kad to nusipelnė.. o  todėl, kad kai nėra žuvų ir vėžys žuvis ( rusų patarlė – на безрыбье и рак рыба ). 

Su tuo tenka taikytis ir su tuo gyventi.

Nes jei mes pradėsime kovoti prieš Putiną, tokiu atveju pataikysime tiesiai  į Rusiją.

Mūsų. Supykintų Rusijos patriotų klubo, kurio vienas iš  steigėjų esu,, užduotis labai  sudėtinga – nenusiristi iki užpakalių  laižymo  nes ten, viršuje,  tik tai supranta kaip lojalumą Rusijai,  bandyti suformuoti savo požiūrio tašką į ta, i kas vyksta.

Ir tuo pačiu metu neleisti save panaudoti kaip Rusijos griovimo instrumentą.

Labai sudėtinga situacija, kada prezidentas faktiškai nevykdo  savo konstitucinių pareigų, ir dargi nebando paprotinti tą šaiką pritrenkiančiai neefektyvių hedonistų,  kuri vadovauja  mūsų šaliai, pramonei ir armijai.

Taigi ieškosime tokio kelio.

Todėl ir mes norime užimti trečios jėgos poziciją.

Iš vienos  pusės nepriimančią VIP vagių elgesio taisyklių  . iš kitos pusės   nesistengiančią  sunaikinti Rusiją. Kaip Chodorkovskio tipo liberastai ir jo nuostabi komanda.

 

Ir jam nieko –sveikas, gyvas.

Toksai Pogožinas visaip išvadino  gynybos ministrą ir jo  generolus- irgi gyvas sveikas.

O štai jo tarnas Maksimas Fominas slapyvardžiu Vladlenas Tatarskij kai tai padarė –ilgai negyveno .....

 

O kas spec operaciją Ukrainoje pavadina karu – sėda į kalėjimą, kai kas net 25 metams.

Tokia jau  stebuklų   šalis, kuri vadinama Rusija.

Ir su kuria mūsų valdžios pastangomis siena prailgėjo 878 kilometrais.

Tarkime valdžiai nuo to ramiau pasidarę,.  o mums kaip ?

Kadangi dėl to visuotinė tyla.

Tai išeina kad ir mums visiems nuo to tik ramiau.....

Kaip rašė vienas tarybinis rašytojas, kurio vardu tebevadinamos mūsų šalies gatvės – „Būkite ramūs broliai ir sesės – jus priglaus motina Rusija ......

 

 

.

Į tą pačią vietą, tiktai aukštesniame lygyje.

 Italija, reaguodama į keturis kartus išaugusį nelegalių migrantų, atvykstančių laivais, skaičių, visoje šalyje paskelbė nepaprastąją padėtį......

 

Buvusi VFR ilgametė kanclerė, Putino draugužė  Angela Merkel   apdovanota aukščiausiu Vokietijos apdovanojimu už beveik 16 metų trukusį vadovavimą šaliai ......

 

Lenkija, Vengrija,   Slovakija uždraudė grūdų iš Ukrainos importą.

 

Prancūzijoje nenurimsta pasipriešinimas peniminio amžiaus padidinimui.

 

O JAV gali pasigirti  slaptos informacijos paviešinimu ( tyčiniu ar panašiai –mano nuomonė prisiminus Informacijos apie Irako diktatoriaus Sadamo Huseino aukšto lygio valdininkų sąmokslą nutekinimo. Priežastis- sąmokslininkai nebuvo palankūs Izraeliui...)

Plačiau koncentruotai apie tai -https://www.dw.com/ru/utecka-dokumentov-pentagona-po-ukraine-cto-nado-znat/a-65281711

 

O Rusijos –Ukrainos fronte vyksta pozicinis, apkasų karas.

 

Kad šis karas atsibodo Vakarams,  turintiems pakankamai savų  problemų, jau   pradėta  kalbėti   ir per mūsų žiniasklaidą.

Kaip ir tai, kad Ukrainos kariuomenė irgi pavargo (o kur dar  tūkstančiai žuvusių, sužeistų, invalidų ....)

O Vakarų pagalba jau  taip dozuota, kad tik Ukraina nelaimėtų ..

Taigi ir  kas paneigs, kad Vakari pagaliau privers Ukrainą „susitarti“ su Rusija.

 

T. y.  kuriam laikui užšaldyti fronto liniją.

 

O kuo galės pasidžiaugti Lietuva  ?

Kad ir padėdama Rusijai  formuoti Sąjunginę Rusijos – Baltarusijos valstybę.

O rezultatai tikrai įspūdingi:

Iš esmės siena su nedraugiška  Rusija prailgėjo 678,8 km.

Migrantų krizė.

Nutrauktas ryšis su  Baltarusijos etniniais lietuviais, jie iš esmės tapo pasmerkti asimiliacijai. Tas pats laukia ir Karaliaučiaus lietuvių.

O sumoje su emigracija į Vakarus –argi ne  tikras lietuvių Tautos genocidas .

 

Ir ne tik mūsų prorusiška  - kosmopolitinę valdžia dėl to kalta.

Kalti visi mes, o visų pirma tremtiniai ir politiniai kaliniai, kurie nė kiek nepasimokė iš  Markulio –Erelio išdavystės ...

 

Taigi istorija pasikartojo pagal dialektinio materializmo dėsnį – Į tą pačią vietą, tiktai aukštesniame lygyje.

 .