2019 m. spalio 23 d., trečiadienis

Profilaktiniai temperatūros pakėlimai nėra tinkama legioneliozės prevencijos priemonė.Į straipsnį "Šv. Vito šokis apie legionėles bakteriją" buvo gautas atsakymas:

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS


Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8 5) 212 4098, faks. (8 5) 261 2707,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070

Buitinių vartotojų sąjungos prezidentui Antanui Miškiniui
El. p. antanas1940@gmail.com

Kopija - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
El. p. ministerija@sam.lt

2019-10-17  (13 16.1.1 E)2-50010, Į 2019-10-02  Nr. (13 16.1.1 E)2- pranešimą


DĖL INFORMACIJOS APIE LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS PRIEMONES

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) išnagrinėjo Jūsų 2019 m. spalio 2 d. pranešime keliamus klausimus apie terminės dezinfekcijos taikymą daugiabučiuose namuose ir teikia atsiliepimą dėl legioneliozės prevencijos priemonių.

Informuojame, kad Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijose „Legionella ir legioneliozių prevencija“ (angl. Legionella and the Prevention of Legionellosis) nurodyta, kad vandens temperatūra yra esminis veiksnys, lemiantis vandens tiekimo sistemų kolonizavimą Legionella bakterijomis bei susirgimų legionelioze riziką.

Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai patvirtinimo“ (toliau – HN 24:2017), 40.2 papunktyje nurodyta, kad karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 oC (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 oC. Karšto vandens sistemų įrengimą reglamentuojančiame Statybos techniniame reglamente STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 256.5 papunktyje taip pat nurodyta, kad temperatūra karšto vandens čiaupe turi būti ne žemesnė nei 50 oC.

Vadovaujantis Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą (eksploatavimą) organizuoja ir už ją atsako bendrojo naudojimo objektų valdytojas (administratorius). Bendrojo naudojimo objektų valdytojas pats vykdo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos technologinį valdymą ir techninę priežiūrą (eksploatavimą) arba su daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktu prižiūrėtoju sudaro daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį.

 Daugiabučių namų karšto vandens sistemų valstybinę kontrolę ir priežiūrą vykdo Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

Atkreipiame dėmesį, kad teisės aktuose nėra nustatytų reikalavimų vykdyti karšto vandens profilaktinę terminę dezinfekciją prasidėjus daugiabučių namų šildymo sezonui.

Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijose ir Europos Legionella infekcijų darbo grupės techninėse rekomendacijose nurodoma, kad profilaktiniai temperatūros pakėlimai nėra tinkama legioneliozės prevencijos priemonė, nes yra trumpalaikė.

Be to, netinkamai atlikta terminė vandens dezinfekcija gali iššaukti priešingą efektą, t. y. pramušus vamzdynų bioplėvelę į karšto vandens sistemą gali patekti dar daugiau legionelių.

Pagrindine prevencijos priemone yra laikomas nuolatinis karšto vandens temperatūros režimo palaikymas.

Pagal teisės aktais NVSC suteiktus įgaliojimus kaip vykdoma legioneliozės prevencija daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose specialistai aiškinasi tik atlikdami legioneliozės židinių epidemiologinę diagnostiką.

Užregistravus susirgimą legionelioze, NVSC specialistai, vadovaudamiesi Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1159 ,,Dėl Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, atlieka kiekvieno legionierių ligos atvejo epidemiologinę diagnostiką, taip pat legioneliozės atsiradimo ir paplitimo priežasčių ir sąlygų nustatymą ir įvertinimą.

Epidemiologinės diagnostikos metu matuojama tiekiamo vandens temperatūra ir imami vandens mėginiai bet kokio objekto legioneliozės židinyje. Įvertinami tyrimo rezultatai ir informacija apie jų rezultatus teikiama pastatą administruojančiai įmonei bei šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui. Nustatę vandens taršą legionelių bakterijomis, NVSC specialistai teikia informaciją gyventojams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms (Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, savivaldybei ir kt.), karšto vandens tiekėjams nurodo infekcijos kontrolės priemones, kontroliuoja jų vykdymą, vertina rezultatus.

Pažymime, kad legioneliozės epidemiologinė diagnostika atliekama atsižvelgiant ir į legionierių ligos atvejo, klasterio (židinio), protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir valdymo rekomendacijas (http://www.ulac.lt/uploads/downloads/legionieri%C5%B3%20ligos%20rekomendacijos%202018.pdf), kurios buvo rengtos lygiagrečiai su NVSC rekomendacijomis legioneliozės profilaktikos plano rengimui, kaip buvo numatyta Jums adresuotame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2017 m. gruodžio 18 d. rašte Nr. (10.2.3.4-40)10-10185 „Dėl informacijos apie legioneliozės prevenciją, epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę“.

Be to, NVSC pagal kompetenciją dalyvauja statinių statybos procese. Vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, ir tikrindamas statybų projektus, vykdo HN 24:2017 reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą dėl saugaus geriamojo vandens tiekimo ir karšto vandens reglamentuojamos temperatūros užtikrinimo techninių priemonių, o statybų užbaigimo metu įvertina minėtų priemonių įgyvendinimą ir necentralizuotai tiekiamo geriamojo vandens atitiktį HN 24:2017 reikalavimams.


Direktoriaus pavaduotojas Raimondas Vaidginas

2019 m. spalio 22 d., antradienis

Bomba Vilniaus mero apatinėjs kūno dalyje ....


Vilniaus miesto savivaldybė, paprašyta pastabų karšto vandens kainoms, kurių projektą jai teikė šilumos tiekėjas,  atsakė, kad tokios informacijos ji nėra gavusi.

Tačiau šilumos tiekėjas tai paneigė, pridurdamas, kad Kainų komisijoje nustatant karšto vandens kainas dalyvavo ir savivaldybės atstovas ....

Ryšium su tuo savivaldybės administracijos direktorius  paprašytas  šios  informacijos:


Ø  Kas atstovavo savivaldybę Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos posėdyje   nustatant  karšto vandens kainas.

Ø  Ar šis  asmuo žino kokias dvi paslaugas pagal sutartis teikia  AB Vilniaus šilumos tinklai  daugiabučių namų vartotojams.

Ø  Jeigu nežino, tai kaip jis gali atstovauti savivaldybę.

Ø  Jeigu žino ir vienaip ar kitaip pritaria „ Valstybiniam reketui“, kuris Vilniaus šilumos vartotojams per metus atsieiną ~ 3 milijonus eurų, tai kas yra jo „stogas“ savivaldybėje, kad jis iki šiol dar joje dirba.


 Na o kur savivaldybėje dingsta gauti dokumentai, tai jau   palikta jos mero garbės reikalui.

Perfrazuojant jo paties žodžius "Valstybinis reketas"   yra bomba jo kūno  apatinėje  dalyje iš nugaros pusės ....


Alytaus gaisro pasekmės tragiškos - o premjeras ramus kaip belgas ir savo kaltės nei mato, nei jaučia ...

 - VMVT TEIKIA REKOMENDACIJAS GYVŪNŲ LAIKYTOJAMS 

---------------------------------------------------

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT), reaguodama į Alytaus
mieste ir rajone susidariusią ekstremalią situaciją, Nacionaliniame maisto
ir veterinarijos rizikos vertinimo institute atliko galimą rizikos
vertinimą dėl padangų degimo produktų sukeliamo poveikio gyvūnų
sveikatai ir teikia rekomendacijas gyvūnų laikytojams bei užterštumo
aplinkos teršalais stebėsenai.

Padangų degimo metu išsiskiria aplinkos teršalai: kietosios dalelės,

unanglies monoksidas (CO), 
sieros oksidai (SO2), 
azoto oksidai (NOx) 
ir lakieji
organiniai j
giniai (LOJ), 

taip pat labai pavojingi oro teršalai:

policikliniai aromatiniai angliavandeniliai (PAH), 
dioksinai, furanai,
vandenilio chloridas, 

benzenas, 
polichlorinti bifenilai (PCB) 
   
bei sunkieji metalai:

arsenas, 
kadmis, 
nikelis, 
cinkas, 
gyvsidabris, 
chromas ir vanadis. 

Šie teršalai, išsiskirdami iš atviros padangų gaisravietės, gali
sukelti ūminį (trumpalaikį) ir lėtinį (ilgalaikį) pavojų gyvulių ir
gyvūnų augintinių sveikatai.

Atsižvelgiant į trukmę, laipsnį ir teršalų koncentraciją, jie gali sudirginti odą, akis ir gleivinę,
paveikti kvėpavimo takus, slopinti centrinę nervų sistemą, vėliau gali
pasireikšti kancerogeninis ar mutageninis poveikis.

 

*Rekomendacijos, kaip apsaugoti naminius gyvūnus.*


Dūmai gali sukelti sveikatos problemų ne tik žmonėms, bet ir gyvūnams.
Didelių gaisrų dūmai kenkia tiek gyvūnams augintiniams, tiek ir ūkiniams
gyvūnams, paukščiams, todėl reikia imtis priemonių jiems apsaugoti:

● riboti gyvūnų augintinių (šunų, kačių) buvimą lauke;

● neleisti paukščių į lauką, kai ore yra dūmų ar kietųjų dalelių.
Visus ūkinius gyvūnus, jei tai įmanoma, laikyti ūkiniuose pastatuose
(tvartuose, vištidėse ir t. t.);

● šėrimo vietose apsirūpinti pakankamu gėlo vandens kiekiu gyvuliams
girdyti. Vanduo turėtų būtų iš neužterštų degimo produktais
šaltinių (iš artezinių šulinių, vandentiekio ir kt.). Šulinių vanduo
gali būti užterštas į juos patekus atmosferos krituliams, kurie yra
užteršti degimo proceso teršalais, todėl nenaudoti vandens iš atvirų
šulinių ar šaltinių. 

● Alytaus ir aplinkiniuose rajonuose, per kuriuos teka Nemunas, dėl
galimo teršalų patekimo nenaudoti Nemuno ir kitų atvirų vandens telkinių
vandens gyvuliams girdyti iki bus ištirtas galimas vandens užterštumas. 

● šerti gyvulius mažai dulkių turinčiais pašarais. Dulkių poveikį
galima sumažinti apipurškus pašarus vandeniu;

● nešerti gyvulių pašarais, kurie yra užteršti pelenais ar kt.
teršalais;

● lauke esančius pašarus (šieną, šiaudus ir kt.) kiek įmanoma
apsaugoti nuo atmosferos kritulių, pelenų ir dulkių bent iki tol, kol
normalizuosis oro taršos rodikliai;

● neganyti, netransportuoti gyvulių (nebent tai būtų būtinybė);

● tinkamai prižiūrėti tvartus (užsandarinti tvartų langus, duris,
ventiliacijos angas) ir aplinką (neleisti, kad iš išorės patektų lietus
ar gruntinis vanduo);

● nuolat stebėti gyvūnų sveikatos būklę. Pastebėjus tokius simptomus,
kaip sunkus kvėpavimas, kosulys, dusulys, ryškios, vyšnios raudonumo
dantenos ir kitos gleivinės, akių paraudimas, susiraukšlėjimas ar
padidėjęs trečiasis vokas, nedelsiant kreiptis į veterinarijos gydytoją.

 

*Gyventojai, kurie yra evakuojami iš namų, privalo pasirūpinti savo
gyvūnų augintinių sveikata ir gerove:*

● gyvūnus augintinius (šunis, kates ir kt.) pasiimti su savimi, o nesant
galimybės, pasirūpinti, kad jie liktų saugiai uždaryti namuose ir kad
jiems būtų paliktas pakankamas kiekis pašaro ir geriamojo vandens;

● palikus gyvūnus namuose, sugrįžti jų pašerti ir pasirūpinti, kad
jie visada turėtų geriamojo vandens;

● atkreipti dėmesį į gyvūnų sveikatos būklę. Pastebėjus bent
menkiausių sveikatos sutrikimų, nedelsiant kreiptis į veterinarijos
gydytoją.

Prezidente - nelik abejingas Lenkijos etniniams lietuviams !!!!1

 

----------------------------------

Grėsmė „Aušros“ žurnalui!

1
2019 m. spalio 16 d. Lenkijos lietuvių draugija gavo iš Vidaus reikalų ir administravimo ministerijos reikalavimą sumažinti „Aušros“ leidinio parengto projekto sąnaudas keturiasdešimt penkiais tūkstančiais zlotų.

To padaryti neįmanoma, nes tai yra daugiau nei 14 proc. viso „Aušros“ projekto dydžio.

Ministerijos numatyta suma būtų mažesnė dvidešimčia tūkstančių zlotų už šiais metais skirtą finansavimą.

Beje, daugumai redakcijos darbuotojų mokamas minimalus atlyginimas, kuriam kylant ir viskam brangstant būtų neįmanoma išleisti 24 „Aušros“ numerių.

 Keisti leidinio periodiškumą, kai jau surinkta prenumerata, irgi neįmanoma.

Žurnalas atsidūrė padėtyje be išeities!

Leidinį, kuris kitais metais švęstų 60-ąjį jubiliejų, matyt, tektų uždaryti.

Tokia padėtis ypač stebina, kai Lietuvoje lenkų tautinei mažumai, Lietuvos Vyriausybei padedant, rugsėjo 17 d. pradėta transliuoti specialioji TV programa „TVP Wilno“.

************************

VILNIUS, spalio 10 — Sputnik. 

Lietuvos vyriausybė apsvarstė ministro pirmininko Sauliaus Skvernelio pasiūlymą ir nusprendė apdovanoti Lenkijos politiką, Lenkijos valdančiosios konservatorių partijos "Teisė ir teisingumas" įkūrėją ir pirmininką Jaroslavą Kačinskį.

Apie tai pranešė premjero spaudos tarnyba.
 
Kačinskiui ketina įteikti Lietuvos valstybinį apdovanojimą — Vytauto Didžiojo ordino Didįjį kryžių.

"Lietuva visada jautė asmenišką šio iškilaus Lenkijos politiko dėmesį ir geranoriškumą plėtojant tarpvalstybinius santykius, siekiant aktyvesnio bendradarbiavimo visose srityse. 

Jo pastangų dėka ryšiai su kaimynais įgavo naują pagreitį ir tai naudinga visam Baltijos regionui. 

 Norime pagerbti šią iškilią asmenybę ir todėl teikiame apdovanojimui", — pasakė premjeras.


Read more: https://sputniknews.lt/society/20191010/10412079/Kacinskiui-bus-iteiktas-Lietuvos-valstybinis-apdovanojimas.html
 
s.html

2019 m. spalio 2 d., trečiadienis

Gerovės valstybė su Švento Vito šokiu apie legionelės bakteriją


  Greitai prasidės daugiabučių namų šildymas ir tuo pačiu prasidės masinė psichozė  -  tikras šv. Vito šokis apie legionelės bakteriją – nurodymai atlikti  terminę legioneliozės profilaktiką daugiabučiuose namuose  padidinant  karšto vandens temperatūrą – neteisėtai padidinant   mokėjimus už šilumą.

Šia proga verta patiekti šiek tiek informacijos apie šią ligą:
 Legioneliozė – tai ūminė bakterinė liga, sukelianti sunkų plaučių uždegimą.
Dažniausiai ligą sukelia Legionella pneumophila bakterijos.

Žmogus legionelioze užsikrečia aerogeniniu būdu, įkvėpęs vandens dulksnos (aerozolio) su legionelėmis.

Tam tikros vandens sistemos yra vertinamos kaip didesnės rizikos užsikrėsti Legionella bakterijomis, pavyzdžiui, karštas ir šaltas vandentiekio vanduo, oro drėkintuvai, fontanai, sūkurinės vonios, aušinimo bokštai, laistymo sistemos ir pan.

Palankiausia vandens temperatūra legionelėms daugintis – 20–50º C, žemesnėje nei 20º C ir aukštesnėje nei 50º C temperatūroje šios bakterijos gyvuoja, bet nesidaugina. 

Aukštesnėje nei 60º C temperatūroje legionelės žūva.


     Taip rašoma Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos  Rekomendacijos legioneliozės profilaktikos plano rengimui.

O istorija  tokia:
Sveikatos apsaugos ministrui   Aurelijui Verygai           2017 07 21 Nr.4                    
  Žiniai: Energetikos ministerijai
                 Seimo Sveikatos reikalų  komitetui
                      Vyriausybės kanceliarijai

DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 24:2017 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI“  IR KITŲ TEISĖS AKTŲ
   
  LIETUVOS HIGIENOS NORMA  HN 24:2017 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI“ nustato:
          40.3. Pastato karšto vandens sistema ar jos dalis turi būti plaunama geriamuoju vandeniu ir dezinfekuojama, kai ji pradedama naudoti daugiau kaip po vieno mėnesio pertraukos, po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto arba kai diagnozuojami vartotojų susirgimai legionelioze.
40.4. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 1 000, bet mažiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Jeigu 1 l karšto vandens randama daugiau nei 10 000 legionelių, turi būti patikrinama vandens tiekimo sistema, nustatoma galima vandens taršos priežastis, vandens tiekimo sistema valoma ir padaroma nekenksminga, koreguojamos esamos ir (arba) imamasi naujų legioneliozės profilaktikos priemonių. Atlikus vandens tiekimo sistemos valymą ir kenksmingumo šalinimą, atliekamas vandens mikrobiologinis tyrimas legionelėms nustatyti.
40.5. Atliekant trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, laisvojo chloro koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 0C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plaunama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l.
40.6. Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.
      Tuo tarpu  karštas vanduo iš esmės ruošiamas daugiabučiuose namuose, o likusi  pusė Visagino miesto greit nuo centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo pereis prie karšto vandens ruošimo daugiabučiuose namuose. 
       Taigi greit centralizuotai paruošto karšto vandens tiekėjas liks tik kur ne kur dar nuo sovietmečio vegetuojančiose  mažose šildymo sistemose.
   O  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemos su karšto vandens ruošimo įrenginiais yra  daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektai, kuriuos prižiūri (eksploatuoja)  daugiabučių namų savininkų pasirinkti prižiūrėtojai.
Tokiu būdu įpareigojimai karšto vandens tiekėjui, kurio   šiais atvejais nėra, neatitinka realios situacijos.
Vienkart tenka nusistebėti, kad iki šiol ministerija nėra patvirtinusi Legionelės dezinfekcijos tvarkos
(kas privalo (gali) ją atlikti, kada atlikti, kaip ji atliekama, kas atsakingas už jos rezultatus ir t.t.).
 Štai higienos norma nustato, kad  dezinfekcija atliekama „po vandens tiekimo sistemos rekonstrukcijos, remonto“.
 Betgi prie ko čia karšto vandens tiekėjas, kurio  nėra ....
  O tokiais atvejais, kaip taisyklė, dezinfekcija neatliekama, nes nėra teisės aktais nustatyta, kas už tai atsakingas, kas gali ją atlikti.
    Nes  nėra tokių teisės aktų, kurie  daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams nustatytų pareigas ar teises atlikti terminę ar kitokią legionelių dezinfekciją.
  Kitas vertus ir kokia gi ir kam nauda iš tokios dezinfekcijos, kurią pvz. atliko Šaulių šilumos tiekėjas – 360 –ties daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas (Priedas 1),  siūlydamas kitų   daugiabučių namų valdytojams ją atlikti, ir  vienkart pakeldamas šilumnešio temperatūrą visam mieste.
Kad tokia dezinfekcija yra iš srities akcija-atrakcija, akivaizdu ir nepaneigiama, nes sveikatos apsaugos institucijos joje nedalyvauja.
 O kad  tokiu atveju iš „Valstybinio reketo“ (neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens veiklos) nauda  šilumos tiekėjui yra akivaizdi, tai kas paneigs.
 Sumoje yra akivaizdu, kad dėl viso to kalta yra ministerija, neparengusi atitinkamų dezinfekcijos teisės aktų.
  Todėl, viešojo intereso gynimo tikslu, prašome atitinkamai patikslinti higienos normą ir patvirtinti Legionelės terminės dezinfekcijos vykdymo teisės aktus, kad Energetikos ministerija galėtų parengti savo atitinkamus teisės aktus.
Vienkart prašome mus informuoti apie priimtus  konkrečius sprendimus situacijai pašalinti.
O Seimo Sveikatos reikalų komitetą prašome paraginti sveikatos ministrą atsakingai vertinti šią problemą.
      Buitinių vartotojų sąjungos  prezidentas                   Antanas Miškinis

   Į tai buvo gautas Sveikatos apsaugos ministerijos atsakymas:  


  

Tokiu būdu, mūsų turima informacija, rezultate pasirodė tiktai Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie sveikatos apsaugos ministerijos  Rekomendacijos legioneliozės profilaktikos plano rengimui.

Ir VISKAS ..............., o rekomendacijos ir yra tik rekomendacijos ......
Tokiu būdu nėra tokio nustatyta tvarka patvirtinto teisės akto, kiuris nustatytų:


  • ·       Kas turi teisę ir pareigą daugiabučiuose namuose atlikti terminę legioneliozės profilaktiką,
  • ·       Kas už jos rezultatus yra atsakingas.Nėra nustatyta terminės dezinfekcijos daugiabučiuose namuose atlikimo tvarka.


 T.y. taip, kaip ir yra neteisinėje valstybėje, arba teisinėje valstybėje pagal Šedbarą ....
P.S. Savaime suprantama, kad mūsų laiškas ministro A. Verygos nepasiekė.

Tikimės, kad ši informacija pasieks Seimo narį A. Verygą ir iš jo gausime atsakingą ir kompetentingą atsakymą.

.