2019 m. spalio 23 d., trečiadienis

Profilaktiniai temperatūros pakėlimai nėra tinkama legioneliozės prevencijos priemonė.Į straipsnį "Šv. Vito šokis apie legionėles bakteriją" buvo gautas atsakymas:

NACIONALINIS VISUOMENĖS SVEIKATOS CENTRAS

PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS


Biudžetinė įstaiga, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius, tel. (8 5) 212 4098, faks. (8 5) 261 2707,
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 291349070

Buitinių vartotojų sąjungos prezidentui Antanui Miškiniui
El. p. antanas1940@gmail.com

Kopija - Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai
El. p. ministerija@sam.lt

2019-10-17  (13 16.1.1 E)2-50010, Į 2019-10-02  Nr. (13 16.1.1 E)2- pranešimą


DĖL INFORMACIJOS APIE LEGIONELIOZĖS PREVENCIJOS PRIEMONES

Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) išnagrinėjo Jūsų 2019 m. spalio 2 d. pranešime keliamus klausimus apie terminės dezinfekcijos taikymą daugiabučiuose namuose ir teikia atsiliepimą dėl legioneliozės prevencijos priemonių.

Informuojame, kad Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijose „Legionella ir legioneliozių prevencija“ (angl. Legionella and the Prevention of Legionellosis) nurodyta, kad vandens temperatūra yra esminis veiksnys, lemiantis vandens tiekimo sistemų kolonizavimą Legionella bakterijomis bei susirgimų legionelioze riziką.

Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai patvirtinimo“ (toliau – HN 24:2017), 40.2 papunktyje nurodyta, kad karšto vandens temperatūra vartotojų čiaupuose turi būti ne žemesnė kaip 50 oC (išmatavus temperatūrą po 1 min., kai buvo atsuktas čiaupas ir paleistas vanduo), sudarant technines prielaidas vandens tiekimo sistemoje vandens šildytuve karšto vandens temperatūrą padidinti, kad vartotojų čiaupuose ji būtų ne žemesnė kaip 65 oC. Karšto vandens sistemų įrengimą reglamentuojančiame Statybos techniniame reglamente STR 2.02.01:2004 „Gyvenamieji pastatai“ 256.5 papunktyje taip pat nurodyta, kad temperatūra karšto vandens čiaupe turi būti ne žemesnė nei 50 oC.

Vadovaujantis Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2009 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 1-229 „Dėl Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20 punktu daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūrą (eksploatavimą) organizuoja ir už ją atsako bendrojo naudojimo objektų valdytojas (administratorius). Bendrojo naudojimo objektų valdytojas pats vykdo daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos technologinį valdymą ir techninę priežiūrą (eksploatavimą) arba su daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktu prižiūrėtoju sudaro daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros (eksploatavimo) sutartį.

 Daugiabučių namų karšto vandens sistemų valstybinę kontrolę ir priežiūrą vykdo Valstybinė energetikos reguliavimo taryba.

Atkreipiame dėmesį, kad teisės aktuose nėra nustatytų reikalavimų vykdyti karšto vandens profilaktinę terminę dezinfekciją prasidėjus daugiabučių namų šildymo sezonui.

Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijose ir Europos Legionella infekcijų darbo grupės techninėse rekomendacijose nurodoma, kad profilaktiniai temperatūros pakėlimai nėra tinkama legioneliozės prevencijos priemonė, nes yra trumpalaikė.

Be to, netinkamai atlikta terminė vandens dezinfekcija gali iššaukti priešingą efektą, t. y. pramušus vamzdynų bioplėvelę į karšto vandens sistemą gali patekti dar daugiau legionelių.

Pagrindine prevencijos priemone yra laikomas nuolatinis karšto vandens temperatūros režimo palaikymas.

Pagal teisės aktais NVSC suteiktus įgaliojimus kaip vykdoma legioneliozės prevencija daugiabučiuose gyvenamuosiuose namuose specialistai aiškinasi tik atlikdami legioneliozės židinių epidemiologinę diagnostiką.

Užregistravus susirgimą legionelioze, NVSC specialistai, vadovaudamiesi Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2016 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-1159 ,,Dėl Užkrečiamosios ligos židinio ir protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“, atlieka kiekvieno legionierių ligos atvejo epidemiologinę diagnostiką, taip pat legioneliozės atsiradimo ir paplitimo priežasčių ir sąlygų nustatymą ir įvertinimą.

Epidemiologinės diagnostikos metu matuojama tiekiamo vandens temperatūra ir imami vandens mėginiai bet kokio objekto legioneliozės židinyje. Įvertinami tyrimo rezultatai ir informacija apie jų rezultatus teikiama pastatą administruojančiai įmonei bei šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojui. Nustatę vandens taršą legionelių bakterijomis, NVSC specialistai teikia informaciją gyventojams ir kitoms suinteresuotoms institucijoms (Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai, savivaldybei ir kt.), karšto vandens tiekėjams nurodo infekcijos kontrolės priemones, kontroliuoja jų vykdymą, vertina rezultatus.

Pažymime, kad legioneliozės epidemiologinė diagnostika atliekama atsižvelgiant ir į legionierių ligos atvejo, klasterio (židinio), protrūkio epidemiologinės diagnostikos ir valdymo rekomendacijas (http://www.ulac.lt/uploads/downloads/legionieri%C5%B3%20ligos%20rekomendacijos%202018.pdf), kurios buvo rengtos lygiagrečiai su NVSC rekomendacijomis legioneliozės profilaktikos plano rengimui, kaip buvo numatyta Jums adresuotame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2017 m. gruodžio 18 d. rašte Nr. (10.2.3.4-40)10-10185 „Dėl informacijos apie legioneliozės prevenciją, epidemiologinę priežiūrą ir kontrolę“.

Be to, NVSC pagal kompetenciją dalyvauja statinių statybos procese. Vadovaudamasis Statybos techniniu reglamentu STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, ir tikrindamas statybų projektus, vykdo HN 24:2017 reikalavimų įgyvendinimo priežiūrą dėl saugaus geriamojo vandens tiekimo ir karšto vandens reglamentuojamos temperatūros užtikrinimo techninių priemonių, o statybų užbaigimo metu įvertina minėtų priemonių įgyvendinimą ir necentralizuotai tiekiamo geriamojo vandens atitiktį HN 24:2017 reikalavimams.


Direktoriaus pavaduotojas Raimondas Vaidginas

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą