2022 m. gegužės 25 d., trečiadienis

Kaip Dievas ir viceministrai padeda energetikos ministrui vykdyti savo priesaiką .. ....

 

   Energetikos ministro patvirtinti  DAUGIABUČIO NAMO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIVALOMIEJI   REIKALAVIMAI“ nustato, kad   renovuojant daugiabučius namus, jų šildymo ir karšto vandens sistemų renovacijos projektuose privalomai turi būti numatytas daliklinių šilumos paskirstymo  sistemų įrengimas. 

 Deja taip ne visada yra - dažnai daugiabučių namų šildymo sistemų renovacija vykdoma neįrengiant daliklinių šilumos paskirstymo sistemų.

Ryšium su tuo   Energetikos  ministerija  buvo paprašyta  atsakingos informacijos (ne nuomonės):

Ø  Ar atliekant daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų renovaciją yra privaloma įrengti daliklinę šilumos apskaitos sistemą.

Ø  Jeigu TAIP, imtis priemonių pagal savo kompetenciją  šildymo ir karšto vandens sistemos Kauno m. A. Ramanausko – Vanago f. Nr. 2 daugiabučiame name sutvarkymui pagal privalomus reikalavimus.

    Į  tai gautas  viceministrės pasirašytas atsakymas   su išvada, kad atliekant  daugiabučių namų šildymo sistemų renovaciją  daliklinių šilumos paskirstymo sistemų.įrengimas nėra privalomas, o tiktai yra tokia galimybė ......

   Tokiu būdu ministro asmeninio (politinio) pasitikėjimo valstybės tarnautoja paneigė jo  kompetencijoje esančio poįstatyminio teisės akto reikalavimus.

Ryšium su tuo energetikos ministras p buvo paprašytas   autentiško atsakymo:

Ø  Ar atliekant daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų renovaciją yra privaloma įrengti daliklinę šilumos apskaitos sistemą.

 

Deja iš  ministro  jokio atsakymo negavome.

Už jį  atsakė viceministras :


*********************

 Antanui Miškiniui

el.p. antanas1940@gmail.com


2022- Nr.
Į 2022-04-02 Nr. 4


ATSAKYMAS Į PAKARTOTINĮ BUITINIŲ VARTOTOJŲ SĄJUNGOS PREZIDENTO
A.A. MIŠKINIO RAŠTĄ


Atsižvelgiant į tai, kad Prašyme nepateikiama naujų faktinių duomenų, leidžiančių  abejoti ankstesnių Energetikos ministerijos raštų pagrįstumu ir nėra nurodoma naujų faktinių aplinkybių ar pagrįstų argumentų, todėl, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu1, papildomai atsakoma nebus.


Tuo pačiu pažymime, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos nuostatuose2 apibrėžta kompetencija, energetikos ministras vadovauja ministerijai, organizuoja ministerijos darbą, kad būtų įgyvendinami ministerijos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos, sprendžia ministerijos kompetencijos klausimus, užtikrina Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų, priklausančių ministerijos kompetencijai, įgyvendinimą, nustato viceministrų veiklos sritis ir kt. Energetikos ministerijos darbo tvarką nustato Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos darbo reglamentas (toliau – Reglamentas)3.

Pagal Reg lamento nuostatas ministras priima ir pasirašo įsakymus, o viceministrai nustatytose veiklos srityse organizuoja ir kontroliuoja teisės aktų projektų rengimą, pasirašo raštus, kurie priskirtini jiems pasirašyti pagal ministro nustatytas veiklos sritis

Energetikos viceministras Albinas Zananavičius 

*********************************************
 

 Taip ministras su Dievo ir savo viceministrų pagalba vykdo savo priesaiką .....

     Deja yra, kaip yra - toks pat ir Seimas, šalies vadovas, ir Vyriausybė ..... kaip ir juos išrinkusi liaudis ...

.P. s. O kas yra autentiškas atsakymas deja nesuvokia ne tik šis ministras su savo viceministru, bet ir Seimo  pirmininkė ....


.