2019 m. sausio 31 d., ketvirtadienis

Seimas nusprendė - Vidaus tarnybos generolas ir kalėjime generolas.
„Ukrainoje potencialių GRU pagalbininkų pilna, o ir Lietuvoje, matyt, atsirastų ne vienas, mokęsis ar tarnavęs su dabartiniais GRU karininkais, pasirengęs jiems padėti, jei toks poreikis iškiltų.

Neseniai Vilniaus GRU rezidentūrai paskirtas vadovauti Viktoras Čačinas – jau anksčiau viešai skelbtas, kaip GRU karininkas. 

Rezidentūra yra, agentų tinklas taip pat.“

Tai ištrauka iš Aidano Pralenkos  interviu su iš Rusijos į Lietuvą pasitraukusiu žurnalistu  S. Kanevu  - straipsnis Lietuvos žiniose   „Lietuvos  Kremliaus šnipų „degintojas“: GRU – pavojinga kompanija. Daug jų ir pas jus – Lietuvoje"

    Sergejus Kanevas buvo vienas iš tų žurnalistų, kurie išaiškino Rusijos karinės žvalgybos – GRU karininkus, mėginusius nunuodyti Sergejų Skripalį.

Jis talkino kolegoms olandams, užkertant kelią GRU kibernetinei atakai Nyderlanduose. Nenuostabu, kad Rusijoje jam vietos nebeliko – teko išvykti iš šalies.
***********************************

 „2015–2016 m. Valstybės saugumo departamentas (VSD) atliko tyrimą, kurio metu nustatė, kad tuometinis VST Vilniaus dalinio vadas S. Survila teikia paslaugas valstybės turtu prorusiškoms organizacijoms ir jas aptarnauja jo vadovaujami Vilniaus dalinio pareigūnai.

 Šiam daliniui priklausančiame poligone buvo organizuojami šaudymai ir sprogdinimai uždrausta ginkluote Rusijos piliečiams, įtariama kad dalyvavo ir buvę Rusijos kariuomenės bei spec. tarnybų karininkai.

VSD S. Survilai sustabdė galimybę susipažinti ir dirbti su slapta informacija.

S. Survila teisinosi tuo, kad tokius nurodymus jam davė S. Madalovas.“

 Tai ištrauka iš  Kriminalinių naujienų redaktoriaus  Ainio Gurevičiaus 2019 m. sausio 24 d.  straipsnio www.delfi.lt  Ministrui pranešta apie „buvusiųjų“ planus perimti vidaus reikalų jėgos struktūras“.
*********************************************************************************
O tai ištrauka iš peticijos Seimo Peticijų komisijai:
PETICIJA DĖL VIDAUS TARNYBOS STATUTO ir KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS
ĮSTATYMO PAKEITIMO 

   VIDAUS TARNYBOS STATUTAS
TREČIASIS SKIRSNIS
PAREIGŪNŲ LAIPSNIAI IR JŲ SUTEIKIMO TVARKA
 16 straipsnis. pareigūnų laipsniai
nustato:
16. Pareigūnas laipsnio gali netekti tik netekęs Lietuvos Respublikos pilietybės. Netarnaujančių buvusių pareigūnų laipsniai yra atsargos laipsniai. Duomenys apie tai, kokius laipsnius turi buvę pareigūnai, įtraukiami į Lietuvos Respublikos vidaus reikalų pareigūnų registrą (toliau – Vidaus reikalų pareigūnų registras).

Tuo tarpu
LIETUVOS RESPUBLIKOS
KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMAS
56 straipsnis. Laipsnio atėmimas
nustato:

Krašto apsaugos ministras (pulkininkams, jūrų kapitonams, generolams ir admirolams – Respublikos Prezidentas) kario laipsnį gali atimti, jeigu karys atleidžiamas iš tarnybos pagal šio įstatymo 38 straipsnio 1 dalies 1, 2 ar 3 punktą arba 2 dalies 3, 4 ar 8 punktą.

38 straipsnis. Profesinės karo tarnybos, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutarties nutraukimo pagrindai

1. Profesinės karo tarnybos, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartis turi būti nutraukiama ir (ar) karys atleidžiamas iš tarnybos krašto apsaugos sistemoje, kai:
    1) netenka Lietuvos Respublikos pilietybės;
    2) tyčiniais veiksmais atskleidžia valstybės ar tarnybos paslaptis;
    3) įsiteisėja teismo nuosprendis, kuriuo karys nuteisiamas už tyčinį nusikaltimą arba kuriuo kariui skiriama bausmė, dėl kurios negalima tęsti tarnybos
2. Profesinės karo tarnybos, kario savanorio ar aktyviojo rezervo kario sutartis gali būti nutraukiama ir (ar) karys atleidžiamas iš tarnybos krašto apsaugos sistemoje Krašto apsaugos ministerijos ar kariuomenės vadovybės iniciatyva arba valia, kai:
       3) karys nepakluso teisėtam įsakymui, savavališkai pasišalino iš tarnybos ar nevykdo pareigų, į kurias jis paskirtas (perkeltas);
     4) karys drausmės statuto numatytais atvejais pažeidė tarnybos drausmę ar neatliko savo pareigų;
    8) tarnybos ar ne tarnybos metu karys padarė kario vardą žeminančių teisės pažeidimų;
  
Kaip matome yra akivaizdu, kad vidaus tarnybos pareigūnai nesuprantama kodėl tai yra išskiriami ir pvz. kas gali paneigti, kad gali nutikti kad ir  taip, kad vidaus tarnybos generolas, ar policijos komisaras ir kalėjime  turės tokius pat laipsnius.
   
  Lygai taip pat už aukščiau išvardintus  nusižengimus  karo tarnybos pareigūnai turi netekti savo laipsnio,  ir tai, vadovaujantis sveiko proto logika,  turi būti krašto apsaugos ministro ar prezidento pareiga, o ne teisė.

  Todėl sumoje, vertinant tai, kas aukščiau išdėstyta, prašau visa tai laikyti peticija Vidaus tarnybos statutui ir Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymui  atitinkamai  pakeisti.


 Antanas Algimantas Miškinis
**************************************************************************

O taip buvo toliau:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
 IV (PAVASARIO) SESIJOS  VAKARINIO posėdžio NR. 185
STENOGRAMA
 2018 m. birželio 12 d.
 Pirmininkauja Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko pavaduotojai
A. NEKROŠIUS ir I. DEGUTIENĖ
........................................
.........................
PIRMININKĖ.
Jei­gu jūs ne­pri­eš­ta­rau­ja­te, tai ta­da svars­ty­mas nu­ma­to­mas ru­dens se­si­jo­je. Ger­bia­mi ko­le­gos, ly­giai 18 val. 50 min. Dar­bo­tvarkė tu­rė­tų bū­ti baig­ta, bet yra dar du re­zer­vi­niai, ku­rie yra pro­to­ko­li­niai, bū­tent pe­ti­ci­jos. Ar mes juos pa­lie­ka­me, ar pa­bai­gia­me da­bar? (Bal­­sai sa­lė­je) Pa­bai­gia­me. Ge­rai. Dė­ko­ju. Čia tik­rai, man at­ro­do, il­gai ne­už­truks, po­rą mi­nu­čių.
 Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl An­ta­no Al­gi­man­to Miš­ki­nio pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-53) pri­ėmi­mas
 Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl An­ta­no Al­gi­man­to Miš­ki­nio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas. Kvie­čiu P. Čim­ba­rą.
P. ČIMBARAS (LSDDF).
 Ačiū, pir­mi­nin­ke, ačiū, Sei­me, kad pra­tę­sė­te dar­bą. No­rė­čiau pri­sta­ty­ti A. Miš­ki­nio pe­ti­ci­ją, ku­rią nu­ta­rė­me at­mes­ti, ku­ria bu­vo siū­ly­ta pa­keis­ti Lie­tu­vos Res­pub­li­kos vi­daus tar­ny­bos sta­tu­tą ir Lie­tu­vos Res­pub­li­kos kraš­to ap­sau­gos sis­te­mos or­ga­ni­za­vi­mo ir ka­ro tar­ny­bos įsta­ty­mą, su­vie­no­di­nant są­ly­gas, ku­rioms esant, ka­ro tar­ny­bos pa­rei­gū­nai tu­ri ne­tek­ti sa­vo laips­nio.
Ko­mi­si­ja pri­ėmė spren­di­mą at­si­žvel­gu­si į Kraš­to ap­sau­gos mi­nis­te­ri­jos, Vi­daus rei­ka­lų mi­nis­te­ri­jos pa­teik­tą nuo­mo­nę.
Ma­ny­ti­na, kad nė­ra bū­ti­na su­vie­no­din­ti vi­daus tar­ny­bos pa­rei­gū­nų ir ka­rių laips­nių at­ėmi­mo są­ly­gas, nes Kon­sti­tu­ci­jo­je įtvir­tin­ta di­fe­ren­ci­juo­ta ci­vi­li­nių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų, ka­ri­nių bei su­ka­rin­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų sam­pra­ta su­da­ro tei­si­nes prie­lai­das tei­sės ak­tais di­fe­ren­ci­juo­ti, re­gu­liuo­ti san­ty­kius, su­si­ju­sius su ci­vi­li­nių vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų ir ka­ri­nių bei su­ka­rin­tų vals­ty­bės ins­ti­tu­ci­jų veik­la.
To­dėl la­bai pra­šy­čiau pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai ir pri­im­ti Sei­mo pro­to­ko­li­nį nu­ta­ri­mą at­mes­ti pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą.
Ačiū.
PIRMININKĖ. Dė­ko­ju. Mo­ty­vai dėl vi­so? Ar ga­li­me ben­dru su­ta­ri­mu pri­tar­ti Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dai? Pri­tar­ta ko­mi­si­jos iš­va­dai pra­šy­mą at­mes­ti.
 *************************************************************************   

Štai tokiu būdu, kaip sakoma, „Vidaus tarnybos generolas ir kalėjime generolas..“
Taigi , kaip matome, vadovaujantis sveiko proto logika, kurią gal kas ir pabandys paneigti, kad  vidaus  tarnybos generolų stogas randasi Seime ................, visų pirma Seimo Peticijų komisijoje ....
 Rašyti „buvusių"  tikrai niekaip neišeina, nes Seimas nusprendė, kad , „Vidaus tarnybos generolas ir kalėjime generolas..“ ...............
O sumoje, visų vidaus tarnybos generolų ir kitokių karininkų vardu vardu  didelis, didelis AČIŪŪŪ   Seimui ir žemiau patalpintai, savimi patenkintai, kompanijai ...............

Nes kokį nusikaltimą jie  be padarytų, kaip jie už tai būtų teismo nubausti, jie vis tiek savo antpečių nepraras ......
**************************************************************************

Šiomis dienomis Viešojo saugumo tarnyba (VST) vidaus reikalų ministrui Eimučiui Misiūnui pateikė išsamią informaciją apie atleistą buvusį VST Vilniaus dalinio vadą pulkininką Sandrių Survilą. 

Šiame dokumente ne tik surašyti pulkininko nusižengimai, čia yra ir itin skandalingų dalykų, susijusių su kai kuriais generolais ir politikais. 

 Dokumente rašoma, kad S. Survila, jo uošvis Stanislovas Stančikas (buvęs Vidaus tarnybos II pulko vadas, o sovietų laikais – Vilniuje dislokuoto SSRS vidaus kariuomenės dalinio vadas, 1988 m. vadovavęs „Bananų baliui“, kai sovietų kareiviai Katedros aikštėje masiškai mušė žmones), Sergejus Madalovas (buvęs VST vadas), buvę VRM tarnybų vadai susitikinėja S. Madalovo viešbutyje „Įlanka“ Rumšiškėse ir Vilniuje. 

 „Juos konsultuoja kai kurie politikai ir Seimo nariai.

Susitikimų metu aptarinėjama situacija VRM ir įstaigose, kaip išprovokuoti nesutarimus tarp ministerijos, ministro ir tarnybų, senųjų vadų įtakos grąžinimas VRM sistemoje, kaip destabilizuoti padėtį tarnybose, sukompromituoti ir nušalinti tarnybų vadovus“, 

Tokiu būdu, vadovaujantis sveiko proto logika, peršasi išvada, ir kas ją paneigs, kad ponus vidaus tarnybos generolus labai tikėtina,  konsultuoja Seimo nariai iš Seimo Peticijų komisijos ....


***********************************************************************  
Seimo Peticijų komisija


Petras Čimbaras
Komisijos pirmininkas


Komisijos pirmininko pavaduotojasKomisijos narys

Komisijos narys
Komisijos narysKomisijos narys
Komisijos narysKomisijos narys

Juozas Varžgalys
 Komisijos narys 


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą