2017 m. kovo 7 d., antradienis

O dabar, kada taip trūksta lėšų daugybei valstybei itin svarbių problemų sprendimui, tikrai žaisti demokratiją nederėtų.
    Prie Finansų  ministerijos yra tokia  biudžetinė įstaiga, išlaikoma iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto teisės aktų nustatyta tvarka, kurios nuostatus tvirtina Lietuvos respublikos finansų ministras.

Tai VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA, kurios viršininką  skiria ir atleidžia iš pareigų finansų ministras  Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka.

O Valstybinės mokesčių inspekcijos nuostatai nustato:

 7. Svarbiausi Valstybinės mokesčių inspekcijos  prie FM uždaviniai yra:
       7.1. padėti mokesčių mokėtojams ir mokesčius išskaičiuojantiems asmenims įgyvendinti savo teises ir pareigas;
        7.2. įgyvendinti mokesčių įstatymus;
         7.3. užtikrinti mokesčių į biudžetą sumokėjimą;
          7.4. užtikrinti efektyvų TVMI darbą koordinuojant, kontroliuojant bei metodiškai jam vadovaujant.
8. Įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, finansų ministro įsakymai ir jais patvirtinti teisės aktai gali numatyti VMI prie FM ir kitų uždavinių.

  Palikime visus kitus Inspekcijai nustatytus uždavinius ir pabandykime suvokti, kaip gi vykdomi  du iš jų:
Ø  įgyvendinti mokesčių įstatymus;
Ø  užtikrinti mokesčių į biudžetą sumokėjimą

Taigi yra toks  Pridėtinės vertės  (PVM)  mokestis yra ir jo vardu pavadintas  įstatymas.

Kas yra tas PVM –plačiau priede.

O populiariai, tai priedas prie prekės kainos, kuris atitenka valstybės biudžetui.

O tas PVM yra pagrindinis valstybės biudžetą   pildantis mokestis.

Taigi tas Pridėtinės vertės mokesčio įstatymas nustato:
 5. Į apmokestinamąją vertę visais atvejais įtraukiami:
     1) visi mokesčiai ir rinkliavos, išskyrus patį PVM;
    2) su prekės tiekimu arba paslaugos teikimu susijusių ir pirkėjui tenkančių išlaidų (tokių kaip: pakavimo, transportavimo, draudimo ir kitų) vertė;
     3) bet kokios subsidijos ar dotacijos, turinčios įtakos galutinei prekės arba paslaugos kainai.
6. Subsidija ar dotacija laikoma turinčia įtakos galutinei prekės (paslaugos) kainai, jeigu tenkinamos visos šios sąlygos:
  1) ji mokama pardavėjui;
  2) ją moka trečioji šalis;
  3) ši suma sudaro atlygį už prekę (paslaugą) ar jo dalį.

Taigi yra, kaip pas mus ir yra ..... daugelis savivaldybių iš savo biudžeto skiria lėšas šilumos tiekėjams, kad jie sumažintų savo parduodamos šilumos kainas.

O Ekonomikos terminų žodynas nustato šias sąvokas:

Dotacija (angl. Dotation):
Lėšų suma, paprastai skiriama iš valstybės biudžeto ir fondų įmonės ar asmens pelningai veiklai palaikyti.   Dotacijomis palaikoma neefektyvi gamyba, jomis perskirstoma gerovė, todėl jų teikimas yra ekonomiškai žalingas

Subsidija (angl. Subsidy)
Tiesioginė valstybės finansinė parama ar mokesčių nuolaidos tam tikrai šakai ar įmonei siekiant sumažinti prekės kainą vartotojui, pagerinti įmonės veiklos rodiklius ar padėti prisitaikyti prie pasikeitusių aplinkybių. Subsidijos perskirsto gerovę, pažeidžia laisvąją konkurenciją ir mažina paskatas veikti efektyviai.

Mūsų nuomone toms lėšoms, kurios skiriamos šilumos tiekėjams šilumos kainoms sumažinti, tiktų sąvoka DOTACIJA, nes jos skiriamos  palaikyti neefektyviai gamybai.

Tuo tarpu savivaldybės savo teisės aktuose jas vadina subsidija.

Taigi mums ir kilo klausimas – Ar reikia mokėti PVM nuo tų savivaldybių šilumos tiekėjams skiriamų subsidijų – dotacijų ?

Iš pagarbos Finansų  ministerijai  jai ir buvo pateikti  klausimai:

Ø  Ar šios dotacijos yra teisėtos . Jeigu TAIP, tada kokie teisės aktai, jų nuostatos tai nustato..
Ø  Ar  yra privalomas šioms dotacijoms PVM.

 Į klausimą Ar  yra privalomas šioms dotacijoms PVM  ? ministerija pavedė atsakyti Valstybinei mokesčių inspekcijai.

O ši, Finansų ministerijai pavaldi, institucija atsakė:

Buitinių vartotojų sąjungai
Žirmūnų g. Nr. 104-106
LT-09121 Vilnius
Kopija:
Lietuvos Respublikos finansų ministerijai

  2017-03-      Nr. (18.3-31-2 E) RM-
Į 2017-01-30   Nr. 1


DĖL SAVIVALDYBIŲ DOTACIJŲ APMOKESTINIMO PVM
Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau — VMI), išnagrinėjusi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos persiųstą Jūsų paklausimą dėl savivaldybių dotacijų apmokestinimo pridėtinės vertės mokesčiu (toliau – PVM), paaiškina:

Pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo (toliau – PVMĮ) 3 straipsnio nuostatas, PVM objektas yra prekių tiekimas (paslaugų teikimas), jeigu prekės tiekiamos (paslaugos teikiamos) už atlygį, prekių tiekimas (paslaugų teikimas) pagal PVMĮ nuostatas vyksta šalies teritorijoje, prekes tiekia (paslaugas teikia) apmokestinamais asmuo, vykdydamas savo ekonominę veiklą.
PVMĮ 15 str. 1 dalyje nustatyta, kad paslaugos apmokestinamąją vertę, nuo kurios turi būti skaičiuojamas PVM, sudaro atlygis (išskyrus patį PVM), kurį gavo arba turi gauti prekės tiekėjas (paslaugos) teikėjas arba jo vardu trečiasis asmuo.
Pagal PVMĮ 15 str. 5 ir 6 dalių nuostatas, į apmokestinamąją vertę visais atvejais įtraukiami visi mokesčiai ir rinkliavos, išskyrus patį PVM, su prekės tiekimu arba paslaugos teikimu susijusių ir pirkėjui tenkančių išlaidų (tokių kaip: pakavimo, transportavimo, draudimo ir kitų) vertė, bet kokios subsidijos ar dotacijos, turinčios įtakos galutinei prekės arba paslaugos kainai. Subsidija ar dotacija laikoma turinčia įtakos galutinei prekės (paslaugos) kainai, jeigu tenkinamos šios sąlygos: ji mokama pardavėjui, ja moka trečioji šalis, ši suma sudaro atlygį už paslaugą ar jos dalį, t. y. priklauso nuo patiektų prekių (suteiktų paslaugų) apimties.
Vertinant, ar Jūsų rašte minimos savivaldybių skiriamos dotacijos šilumos tiekėjams turėtų būti laikomos atlygiu už patiektas prekes (suteiktas paslaugas), turi būti atsižvelgiama į konkrečias dotacijų suteikimo aplinkybes.

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo nuostatomis, mokesčių administratorius mokesčių mokėtojams teikia konsultacijas dėl mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, mokėjimo ir kitų mokestinių procedūrų atlikimo, todėl paaiškinti ar savivaldybių dotacijų skyrimas šilumos tiekėjams yra teisėtas nėra VMI kompetencija.

Teisės departamento direktorė
   
Rasa Virvilienė

Jurijus Kondratovičius, tel. (8-5) 2687 674, el. p. J.Kondratovicius@vmi.lt                         
                                                      ----------------------------------


Štai taip Valstybinė mokesčių inspekcija

Ø  Įgyvendina  mokesčių įstatymus;
Ø  užtikrina mokesčių į biudžetą sumokėjimą
  
Taigi skaitomi  Nuostatai kas kelinta eilutė ir cituojama tas, kad tik greičiau atsikabintų .....

Greičiau TAIP, negu NE, kad Finansų  ministerijos  nesudomins toks Valstybinę mokesčių inspekcijos  „atsakymas“.

O gal vis tik ministras pats skaito jam skirtus e-mailus ???? 

Taigi bus pabandyta jį sudominti tokiu Valstybinės mokesčių inspekcijos savo kompetencijų supratimu.

  Tiesiog tampa  liūdna klausantis Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkokaip jis  nuoširdžiai rūpinasi biudžeto vykdymu, žinant kaip tuo „rūpinasi“  pagrindinis mokesčių rinkėjas ( taip jį sąlyginai pavadinkime).

  Bet tai su tom subsidijom -dotacijom, kurioms turi būti nustatytas PVM,( o kaip yra, kas žino ... nes VMI tai nerūpi ) dar ne viskas.

Šilumos kainas šilumos tiekėjams tokiais atvejais (išskyrus vieną rajoną) nustato pačios savivaldybės, jos pačios ir skiria tas subsidijas –dotacijas.

Ir kaip tai neužkliūna Specialiųjų tyrimų tarnybai, nes   geresnės dirvos korupcijai vargu ar bereikia ????
Štai Premjeras labai supyko, kada  Seimas paliko galioti PVM nuolaidą šilumai, nes ją gauna visi šilumos vartotojai nepriklausomai nuo jų turtinės, finansinės padėties.

Įdomu kaip vertintų savivaldybių šilumos tiekėjams teikiamas subsidijas -  dotacijas Premjeras, jeigu jį jo patarėjai apie tai informuotų ....

O kas dėl subsidijų dotacijų teisėtumo, tai klausimas taip ir  lieka neišspręstas.

O sprendžiant iš Finansų  ministerijos atsakymo:

 . ...... manome, kad savivaldybių tarybos, įgyvendindamos  joms įstatymu priskirtą   kompetenciją, turi teisę savo nuožiūra nustatyti kokia tvarka iš  biudžeto teikti kompensacijas tam tikroms vartotojų  grupėms.

Išeitų, kad dotacijos – subsidijos yra neteisėtos, nes tai ne kompensacijos tam tikroms vartotojų grupėms.

Be to sąskaitas vartotojams šilumos tiekėjai  pateikia su kainomis, sumažintomis  subsidijų –dotacijų dydžiu, kas yra neleistina – taip teigia Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

Taigi kas paneigs, kad geresnio įrodymo apie sąstingį VMI vargu ar bereikia ...


Tai ką gi visų pirma reiktų padaryti ??

Visų pirma, įvertinant Valstybinės mokesčių inspekcijos svarbą,  teisės aktuose nustatyti, kad Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas yra finansų ministro asmeninio – politinio pasitikėjimo valstybės tarnautojas ir tada pareikalauti iš finansų ministro, kad jis, kaip sakoma, pabudintų Inspekciją iš letargo miego - reformuotų ją  iš pagrindų, kaip kad  Premjeras Vyriausybės kanceliariją.

Na o kai šioje institucijoje bus įvesta tvarka, tada galima ir konkursus rengti, ar jos viršininką skirtų Vyriausybė   ministro teikimu, ar panašiai.

O dabar, kada taip trūksta lėšų daugybei valstybei itin svarbių problemų sprendimui,    tikrai žaisti demokratiją nederėtų.

************************************************ 
Priedas

PVM (pridėtinės vertės mokestis)
Tema: Ekonomika
Terminas anglų kalba: VAT

Trumpai
PVM (pridėtinės vertės mokestis), galima sakyti, yra pagrindinis valstybės mokestis (pagal surinkimą ženkliai lenkia kitus mokesčius). Šis mokestis yra vartojimo mokestis, ir paprastai yra mokamas už didžiąją dalį valstybėje suvartojamų prekių bei paslaugų.

Plačiau

Nors žiūrint techniškai, pridėtinės vertės mokestį valstybei sumoka įmonės, tačiau realiai jis gula ant vartotojų pečių, padidindamas galutines prekių bei paslaugų kainas. Kuo PVM šalyje didesnis – tuo brangesnės prekės ir paslaugos tampa gyventojams.

Mokesčio dydis Lietuvoje
Pagrindinis PVM tarifas Lietuvoje yra 21% (2016 metai). Šis tarifas taikomas visoms šalies teritorijoje parduodamoms prekėms ar paslaugoms, jei joms nėra taikomas lengvatinis tarifas, ir jei šias prekes ir paslaugas parduoda PVM mokėtojas (tokiais yra absoliuti dauguma).
Lengvatinis pridėtinės vertės mokesčio tarifas:
Lengvatinis 9% PVM tarifas taikomas knygoms, laikraščiams, kitiems informaciniams leidiniams (yra išimčių), maršrutinio susisiekimo klientų vežimui, viešbučiams, šilumai  daugiabučiams namams šildyti.
Lengvatinis 5% PVM tarifas taikomas neįgaliųjų priemonėms, valstybės kompensuojamiems vaistams (nuo 2017 metų taip pat ir nekompensuojamiems receptiniams vaistams, kurių apmokestinamoji pakuotės vertė didesnė nei 300 EUR)  bei medicininėms priemonėms.
21% vartojimo mokesčio dydis pasauliniu mastu yra palyginti didelis, tačiau lyginant su kitomis ES šalimis, kur vyrauja aukšti mokesčiai, jis daugiau mažiau atitinka vidurkį. Net ir norint, valstybė esanti Europos Sąjungoje sunkiai galėtų išsiskirti, nes laisvas prekių judėjimas reglamentuojamas bendrai ES ribose. Jei vienoje valstybėje prekės būtų ženkliai brangesnės nei pas kaimynus, didėtų internetinė bei kitokia prekyba iš kaimyninių šalių.
21% pridėtinės vertės mokesčio tarifas buvo įvestas 2009 metais (po finansinės krizės smarkiai išaugus biudžeto deficitui), padidinant jį nuo 19%. Kol kas šio mokesčio tarifo pakeitimai nenumatomi.

Kaip skaičiuojamas šis mokestis; pavyzdys: tarkime prekė prieš pridėtinės vertės mokestį kainuotų 100 EUR, tai pridėtinės vertės mokestis su 21 proc. tarifu sudarytų 21 EUR, o galutinė prekės kaina būtų 121 EUR, nuo kurios mokestis sudarytų 17,4 proc.Komentarų nėra:

Rašyti komentarą