2017 m. kovo 13 d., pirmadienis

Romėnai pasakytų Ex opere artifex cognoscitur - menininką iš kūrinio pažįstame ....
  Baiminantis legioneliozės svarstoma terminį šoką vykdyti visame Vilniuje -   praneša  BNS.

„Vakar mirė Ladygos g. 3 namo gyventoja, kuriai buvo nustatyta legioneliozė.

Esu šios moters kaimynė.

Jau yra trys žmonės, mirę nuo šios ligos.

Šios informacijos portaluose nėra, bet, manau, turėtų būti, kad „Adminsta“ neišvengtų atsakomybės už tokį neatsakingumą“

– rašoma laiške vienai žiniasklaidos priemonei.

Kiek mirė nuo šios ligos per visą nepriklausomybės laikotarpį statistikos nėra, nes nuo jos, kaip taisyklė, miršta senyvi žmonės .............

Kaip ir nėra tinkamos daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros bei jos kontrolės.

Taigi kas pas mus yra, tai yra .... o ko nėra, tai ir nėra ...

Na o kas yra, tai Vilniaus savivaldybė paskelbė ekstremalią situaciją.

Ekstremaliųjų situacijų operacijų centro posėdyje nuspręsta organizuoti skubią karšto vandens sistemų terminę dezinfekciją, temperatūrą pakeliant ne mažiau kaip iki 65 laipsnių trijuose Vilniaus daugiabučiuose namuose.

Darbų vadovais nuspręsta paskirti šiuos tris namus prižiūrinčių ar administruojančių įmonių atstovus, kurie teiks Operacijų centrui savo parengtus legioneliozės prevencijos planus, priemones, kaip bus veikiama toliau.

O Nacionaliniam visuomenės sveikatos centrui patvirtinus susirgimo ir mirties nuo legioneliozės atvejus Vilniuje, pradėtas ikiteisminis tyrimas dėl neatsargaus gyvybės atėmimo (Baudžiamojo kodekso 132 str.).

Ikiteisminį tyrimą atlieka Vilniaus AVPK Kriminalinės policijos Sunkių nusikaltimų tyrimo valdyba, tyrimui vadovauja Vilniaus apygardos prokuratūros prokurorai.

Taigi, kaip visada tokiais atvejais, vyksta, kas paneigs, sovietiniams laikams būdingas sujudimas: kaltų ieškojimas ir suradimas, o po to nekaltų nubaudimas .....

Kodėl ???

O gi štai kodė
l.

Daugiabučiuose namuose yra šildymo ir karšto vandens sistemos su šilumos punktais, kuriuose ruošiamas karštas vanduo. Jos yra priskirtos prie bendrojo naudojimo objektų.

Yra ir jų, bendrojo naudojimo objektų, valdytojai: bendrijos, savivaldybių paskirti administratoriai.

Yra ir šių šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojai, kuriuos pasirenka daugiabučių namų butų savininkai.

Yra ir Šilumos ūkio įstatymas, reguliuojantis šilumos punktų – karšto vandens ruošimo įrenginių priežiūrą.

Yra ir eilė Šilumos ūkio įstatymo poįstatyminių teisės aktų:

  • ŠILUMOS TIEKIMO IR VARTOJIMO TAISYKLĖS 

  • ŠILUMOS TINKLŲ IR ŠILUMOS VARTOJIMO ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) TAISYKLĖS, 

  • PASTATO ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS TVARKOS APRAŠAS .

Visuose šiuose teisės aktuose termino „legioneliozė“ nėra, yra tiktai paminėta, kad šilumos punkte paruoštas karštas vanduo turi atitikti LIETUVOS HIGIENOS NORMĄ HN 24: 2003 „GERIAMOJO VANDENS SAUGOS IR KOKYBĖS REIKALAVIMAI“

Betgi šiame teisės akte nėra  nustatyta, kaip terminiu būdu dezinfekuojama pastato karšto vandens tiekimo sistema.

Jame tiktai nustatyta, kad „Apie planuojamą karšto vandens dezinfekciją, jos tikslus, trukmę ir būtinas saugos priemones karšto vandens tiekėjas prieš dvi dienas privalo raštu informuoti vartotojus.“

Karšto vandens sistemų dezinfekavimo tvarką nustato LEGIONELIOZĖS PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS DARBŲ LEGIONELIOZĖS RIZIKOS VIETOSE ATLIKIMO REKOMENDACIJOS

http://www.ulac.lt/uploads/downloads/leidiniai/legionelioze_metodines.pdf

Visų pirma šios rekomendacijos nustato, kad “Legioneliozės užkrato dezinfekciją atlieka šiai veiklai licencijuoti juridiniai asmenys, turintys licenciją užsiimti privalomojo profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo veikla“.

O pati terminės dezinfekcijos (suprask „termošoko“) procedūra sekanti:

24.TERMINIS BŪDAS.

Visoje karšto vandens sistemoje pakeliama temperatūra iki 66O  C ir laikoma 25–30 minučių, po to atsukus visus čiaupus ne trumpiau kaip 5 min. plaunami visi sistemos vamzdžiai.
Tie darbai atliekami naktį, vandens vartotojai įspėjami, kad bus vykdomi dezinfekcijos darbai, iškabinami skelbimai su užrašu „Nenaudoti vandens – atliekama dezinfekcija“ ar pan.

Po terminio apruošimo vanduo ataušinamas iki 55O C ir tiktai tada galima jį naudoti.

Tokiu būdu yra akivaizdu ir nepaneigiama, tai kad Energetikos ministerijos teisės aktais nėra nustatyta terminės karšto vandens sistemos dezinfekcijos (termošoko") tvarka.

Ypatingai pažymėtina, kad Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklėse nustatyta:

Asmuo, atsakingas už šilumos ūkį – pastato savininko arba valdytojo sprendimu ir sutartimi paskirtas asmuo, atestuotas sertifikavimo įstaigoje ir turintis energetikos darbuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę būti atsakingu už pastate įrengtų šilumos įrenginių techninę būklę, efektyvų, patikimą ir saugų jų eksploatavimą.

O kitoje vietoje ši esminę nuostata iš esmės panaikinta:
 „Jeigu pastato savininkas ar valdytojas neturi atsakingo už šilumos ūkį asmens, leidžiama jo funkcijas perduoti atlikti šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojui“.

Na ir koks gi  pastato savininkas savo noru užsikraus sau tokią atsakomybę, jeigu galima jos išvengti ....

O Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros taisyklės nustato:
  Pagal poreikį, bet ne rečiau kaip kartą per savaitę, atliekama šilumos punkto veikimo parametrų kontrolė (į šildymo sistemą tiekiamo ir iš jos grąžinamo šilumnešio temperatūros kontrolė ir į patalpas tiekiamo karšto vandens ir recirkuliacinio vandens temperatūrų kontrolė), jeigu nėra nuotolinio stebėjimo ir valdymo sistemos“.
Vilniuje tokia nuotolinio stebėjimo sistema tikrai yra, ji leidžia nuotoliniu būdu stebėti daugiabučiuose namuose įrengtų šilumos punktų veikimą ir juos valdyti, t.y. stebėti ruošiamo karšto vandens temperatūrą ir ją reguliuoti.

Tiktai klausimas, ar ji naudojama ???

Atsakymas – greičiau labai retai,
nes tai yra mokama paslauga.


O tai susišaukia su Šilumos ūkio įstatymo nuostata: 
 Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas) savo prievoles vykdo apdairiai, sąžiningai ir šilumos ir (ar) karšto vandens vartotojų interesais.

Na o šilumos vartotojų interesas aiškus   - kuo mažiau mokėti ...

Todėl ir ši paslauga į daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros kainą ir neįtraukiama.

Na o, kaip sakoma, desertui Šilumos ūkio įstatymo nuostata:
Teisę reguliuoti (nuotoliniu būdu ar kitaip daryti įtaką) namo šilumos punkto įrenginių darbą, laikydamasis nustatytų higienos normų, turi tik:

pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas (eksploatuotojas)

arba atitinkamą kvalifikaciją turintys daugiabučio namo bendrijos atstovas

ar daugiabučio namo butų ir kitų patalpų savininkų išrinktas jų įgaliotas atstovas.

Taigi karšto vandens temperatūros reguliuotojų netrūksta, tiktai už tai atsako vienas – pastato šildymo ir karšto vandens sistemos prižiūrėtojas.

Jeigu Energetikos ministerija vykdytų savo patvirtintų Šilumos ūkio įstatymo poįstatyminių teisės aktų stebėseną, ar bent pasidomėtų, kiek šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojams dėl šilumos punktų reguliavimo kyla problemų su tais „visuomenininkais“ už nieką neatsakančiais .......

Betgi ji nedaro nei to, nei kito ......

Na o masinė kovos su legionelioze psichozė tęsiasi.

Štai UAB Mano būstas", paviešino, kad „termošoką" papildomai atliks visuose daugiabučiuose namuose kur jis yra šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojas.

Kokiu gi būdu bus atliktas tas „termošokas“ po pranešimu pasirašęs Paulius Ugianskis „Mano būstas" atstovas spaudai paulius.ugianskis@manobustas.lt +370 656 53 952 mums atsakyti nesugebėjo ir ryšį nutraukė .....

Galima būtų paklausti - Kam reikalingi tokie atstovai spaudai ?.

Tačiau kam gi klausti, nes atsakymas slypi tos mūsų spaudos prostracijoje  ir nekompetencijoje ...

Tokiu būdu sumoje išeina, kad Energetikos ministro A.S. pasirašyti Šilumos ūkio įstatymo poįstatyminiai teisės aktai nenustato legioneliozės profilaktikos ir šalinimo tvarkos, o nustato tiktai šildymo ir karšto vandens sistemų prižiūrėtojų atsakomybę, o „visuomenės atstovai“ jokios atsakomybės neturi ....

Panašiai, kaip su prezidente ir ministrais, tiktai atvirkščiai ...

Romėnai pasakytų Ex opere artifex cognoscitur - menininką iš kūrinio pažįstame ....


Betgi šis „menininkas“ nuo balandžio mėnesio bus naujo Vilniaus šilumos tiekėjo Stebėtojų tarybos pirmininkas ....

Žinodami esamo Vilniaus šilumos tiekėjo persekiojimo istoriją afrikiečiai neabejotinai pastebėtų:

 Kai drambliai pešasi, kenčia žolė.“

„Žolė“ – suprask liaudis ....

Toks pavyzdys jau buvo – įžūlus Ukmergės šilumos tiekėjo išvarymas, aktyviai palaikytas Prezidentės.

Rezultatus rodo Ukmergės šilumos tiekėjo šilumos kaina ....

Kaip sakoma, tikslas (viešųjų pirkimų  tinkamas "reguliavimas“) visiškai pateisino priemones.....

Taigi, kas paneigs, kad „ŽOLĖ“ yra vienas iš tinkamiausių liaudies sinonimų .......

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą