2017 m. spalio 20 d., penktadienis

Konservatoriai Seime gina „Valstybinį reketą“, kuriam pradžią davė jų deleguotas energetikos ministras A. Sekmokas .....    2017 m. spa­lio 10 d. Seimo narys konservatorius D. Kreivys frakcijos vardu paprašė išbraukti iš Seimo darbotvarkės Infrastruktūrų reguliavimo tarnybos įstatymo projekto ir jį lydinčių teisės aktų svarstymą.

   [Infrastruktūrų valdymo tarnybos įstatymo projektas nustato Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos ir Valstybinės energetikos inspekcijos sujungimą su Ryšių reguliavimo tarnyba.]

  Galima būtų iš dalies ir sutikti su Seimo nario argumentais, tačiau esmė ne tame.

   Esmė tame, kad apjungus šias institucijas turėtų būti panaikintas „Valstybinis reketas“, kuriam pradžią davė tuometinis energetikos ministras konservatorius A. Sekmokas.

Jeigu D. Kreivys, jo žodžiais tariant, "tik­rai dėl šio rei­ka­lo tu­ri  pa­kan­ka­mą kom­pe­ten­ci­ją", tai jis žino, kad ši jo partijos deleguoto ministro iniciatyva kasmet šilumos vartotojams atsieina ~ 5 milijonus eurų už neteikiamą centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo  paslaugą.

O kiek iš to "Valstybinio reketo"  gauna pelno šilumos tiekėjai, Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija atsisako pateikti .................

Atkreiptinas dėmesys, kad vieno Seimo posėdžio metu Seimo narys P. Gražulis, matyt prisimindamas Seimo komisijos, kuri tyrė geležinkelio tilto per Bražuolės upelį susprogdinimą, išvadas, konservatorių partiją pavadino teroristine.

Tokiu būdu, kas paneigs, kad „Valstybinis reketas“ yra. kaip sakoma,iš tos pačios operos“ kaip ir tuometinis Statybos ir urbanistikos bei Energetikos ministerijų panaikinimas ...

    Pažymėtina, kad tokiu būdu, balsuodami „UŽ“, Seimo Antikorupcijos komisijos ir Nacionalinio saugumo ir gynybos komiteto pirmininkai pasisakė už „Valstybinio reketo“  išsaugojimą.....

  Jeigu jie su tuo nesutinka, jų argumentus esame pasiruošę paviešinti.

  O jeigu jie tylės, tai tuo įrodys, kad mes esame  teisūs ....
 ************************************************
LR Seimas
10.02 val.
Se­niū­nų su­ei­gos pa­tiks­lin­tos 2017 m. spa­lio 10 d. (ant­ra­die­nio) po­sė­džių darbotvarkės tiks­li­ni­mas ir tvir­ti­ni­mas

Pir­ma­sis mū­sų klau­si­mas – dar­bo­tvarkės tvir­ti­ni­mas. Ar yra pa­siū­ly­mų dėl mū­sų šios die­nos dar­bo­tvarkės? Pra­šau, ger­bia­mas ko­le­ga D. Krei­vys.

D. KREIVYS (TS-LKDF). No­rė­čiau frak­ci­jos var­du pa­pra­šy­ti iš­brauk­ti iš dar­bo­tvarkės In­fra­struk­tū­rų re­gu­lia­vi­mo tar­ny­bos įsta­ty­mą štai dėl ko­kių prie­žas­čių.
 Pir­miau­sia, jei­gu žvilg­tel­si­me kon­cep­tu­a­liai, ši­tas įsta­ty­mas tik­rai yra pras­tai pa­ruoš­tas, nes mes į vie­ną krep­šį su­de­da­me obuo­lius, kriau­šes ir apel­si­nus.
 Pir­miau­sia, in­fra­struk­tū­ros re­gu­liuo­to­jas, ku­ris at­sa­kin­gas už mo­no­po­li­nin­kų re­gu­lia­vi­mą rin­ko­je, yra kar­tu su­dė­tas su ins­pek­ci­jo­mis,
 Ener­ge­ti­kos ins­pek­ci­ja ir ki­to­mis, pri­skir­tos funk­ci­jos, ku­rios tik­rai ne­bū­din­gos re­gu­liuo­to­jui, kaip ki­ber­ne­ti­nė sau­ga, nė­ra aiš­kiai iš­skir­ti, su­ra­šy­ti tiks­lai, nė­ra aiš­kiai api­brėž­tos funk­ci­jos, nė­ra aiš­kiai api­brėž­tos tei­sės.
 Aš ga­lė­čiau la­bai il­gai kal­bė­ti, nes tik­rai dėl šio rei­ka­lo tu­riu pa­kan­ka­mą kom­pe­ten­ci­ją.

 Mes siū­lo­me, kad at­ski­rai rei­kia Vy­riau­sy­bei prie jo pri­sės­ti, gal­būt pa­si­tar­ti pla­čiau.

PIRMININKĖ. Su­pra­tau, ko­le­ga. Jei­gu tei­sin­gai su­pra­to­me, jūs siū­lo­te iš­brauk­ti In­fra­struk­tū­rų re­gu­lia­vi­mo įsta­ty­mo pro­jek­tą ir kar­tu 28 ly­din­čiuo­sius tei­sės ak­tus. Tai yra pa­siū­ly­mas frak­ci­jos var­du. Re­gist­ruo­ja­mės ir dėl to bal­suo­si­me.
Balsavimo rezultatai pagal frakcijas
Frakcija
Santrumpa
Prieš
Susil.
TTF
5
LSF
11
LLRA-KŠSF
1
5
LSDPF
3
3
6
LVŽSF
36
5
2
MG
2
TS-LKDF
25

.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą