2015 m. spalio 30 d., penktadienis

Vilniaus apygardos prokuratūra paprašyta informacijos ....

Kadangi  Vyriausybė ar jos įgaliota institucija jau KETURI metai kaip neparengia, ir iš esmės nesiruošia parengti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimų įstatymo  įgyvendinimo poįstatyminių teisės aktų, š.m. spalio 4 dieną raštu Nr. 3  pakartotinai, remiantis Energetikos   ministerijos ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pateikta informacija, Vilniaus apygardos prokuratūra buvo paprašyta  pagal savo kompetenciją  pasinaudoti  Prokuratūros įstatymo jai suteikta teise – kreiptis į teismą apginti viešąjį šilumos vartotojų interesą – prašyti teismą įpareigoti Vyriausybę   įvykdyti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo 2011 m. rugsėjo 29 d.,  Nr. XI-1608,  nuostatą:

  Vyriausybė ar jos įgaliota institucija  iki šio įstatymo įsigaliojimo priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.


   Į tai gautas prokurorės Dianos Kasperavičienės pasirašytas  2015 10 23 nutarimas Nr. 2.1.5-66 „Atsisakyti taikyti viešojo intereso gynimo priemones“, kuriame rašoma, kad atsisakoma taikyti viešojo intereso gynimo priemones -  kreiptis į teismą prašant įpareigoti Vyriausybę   įvykdyti Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo 2011 m. rugsėjo 29 d.,  Nr. XI-1608,  nuostatą dėl poįstatyminių teisės aktų parengimo.

 Nurodytas motyvas Konstitucinio teismo 2010 05 13 nutarimas.

Betgi  Lietuvos respublikos konstitucinis teismas  2010 m. gegužės 13 d  nutarime

„Dėl Lietuvos respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies (2007 m. gruodžio 18 d. redakcija) atitikties Lietuvos respublikos konstitucijai, Lietuvos respublikos prezidento 2007 m. gegužės 29 d. dekreto nr. 1k-988 „Dėl valstybinės lošimų priežiūros komisijos nario atleidimo“ atitikties Lietuvos respublikos konstitucijai, Lietuvos respublikos azartinių lošimų įstatymo 26 straipsnio (2003 m. liepos 4 d. redakcija) 4 daliai“

aiškina:


14.Nagrinėjamos konstitucinės justicijos bylos kontekste pažymėtina, kad ir valstybės valdžią įgyvendinančių institucijų veikloje, be joms pavestų valstybės funkcijų vykdymo, esama ir kitokios veiklos, inter alia susijusios su vidinio administravimo funkcijų vykdymu.

Paminėtina ir tai, kad dėl Respublikos Prezidento ar Vyriausybės veiklos gali atsirasti ir asmens teisių ar laisvių pažeidimas, inter alia žala.

Šiame kontekste pažymėtina, kad Administracinių bylų teisenos įstatymo 15 straipsnio „Bylos, priskirtos administracinių teismų kompetencijai“ 1 dalyje inter alia nustatyta, kad administraciniai teismai sprendžia bylas dėl valstybinio administravimo subjektų priimtų teisės aktų ir veiksmų teisėtumo, taip pat šių subjektų atsisakymo atlikti jų kompetencijai priskirtus veiksmus teisėtumo ir pagrįstumo ar vilkinimo atlikti tokius veiksmus (1 punktas (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija), žalos, atsiradusios dėl viešojo administravimo subjektų neteisėtų veiksmų, atlyginimo (Civilinio kodekso 6.271 straipsnis) (3 punktas (2007 m. birželio 7 d. redakcija), tarnybinių ginčų, kai viena ginčo šalis yra valstybės ar savivaldybės tarnautojas, turintis viešojo administravimo įgaliojimus (įskaitant pareigūnus ir įstaigų vadovus) (5 punktas (2000 m. rugsėjo 19 d. redakcija).

   Šios nuostatos suponuoja, kad administraciniai teismai gali nagrinėti inter alia bylas dėl Respublikos Prezidento ar Vyriausybės veiklos (neveikimo), kuria buvo (galėjo būti) pažeistos asmens teisės ar laisvės, rezultato ar jo padarinio, inter alia žalos atlyginimo.


   Betgi Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai iki šiol neparengiant Šilumos ūkio įstatymo įgyvendinamųjų tiesės aktų yra pažeidžiamos tiek šilumos punktų savininkų šilumos tiekėjų, tiek  daugiabučių namų savininkų, kuriems šilumos tiekėjų šilumos punktai   pagal savo funkcijas yra priskirti kaip bendrojo naudojimo objektai, teisės.

 Taigi ir akivaizdus viešojo intereso pažeidimas, ir akivaizdi teisė administraciniams teismams nagrinėti bylas dėl Vyriausybės neveikimo.


   Ryšium su tuo, Visuomenės informavimo įstatymo žiniasklaidos priemonėms nustatytais terminais, Vilniaus apygardos prokuratūra paprašyta informacijos:

  • Kodėl Apygardos prokuratūra nesinaudoja aukščiau pateiktu  Konstitucinio teismo išaiškinimu, o iškreiptai taiko Konstitucinio teismo aiškinimus tikslu išvengti viešojo intereso gynimo.     . 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą