2013 m. rugsėjo 7 d., šeštadienis

Vyriausybės, jos atstovų apskrityse, apygardų prokuratūrų, savivaldybių tarybų žiniai – daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai (bendrijos, jungtinės veiklos sutarties įgalioti asmenys, savivaldybės paskirti administratoriai) niekaip negali atlikti savivaldybių funkcijų                        BUITINIŲ    VARTOTOJŲ    SĄJUNGA

                     Nepriklausoma, todėl valdžios neremiama,  visuomeninė organizacija
             Visuomenės informavimo priemonės valdytoja
                               8-686-65887,8-5-2764865,   Šilumos ūkio įstatymu nuo 2011 11 01 apribojus šilumos tiekėjams jų nuosavybėje esančių šilumos punktų   valdymą (Šilumos ūkio įstatymas, 20 straipsnis. Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra) ir Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai iki šiol neparengus atitinkamų poįstatyminių teisės aktų, ne kurios teisiškai neraštingos, sovietinės savimonės,  savivaldybių tarybos ėmėsi agresyvių priemonių savo turtą –šilumos punktus priverstinai įpiršti daugiabučių namų savininkams.

  Betgi  Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas nustato: Kitiems juridiniams asmenims savivaldybės turtas patikėjimo teise gali būti perduodamas pagal turto patikėjimo sutartį savivaldybių funkcijoms įgyvendinti ir tik tais atvejais, kai jie pagal įstatymus gali atlikti savivaldybių funkcijas.

Betgi  akivaizdu, kad daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų valdytojai niekaip negali atlikti kokių nors savivaldybių funkcijų.

 Buitinių vartotojų sąjunga kreipėsi į eilę vyriausybės atstovų apskrityse, apygardos prokuratūrų prašydama pagal savo kompetenciją imtis priemonių, kad savivaldybių tarybos nepažeistų  Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatų.

 Kol kas gavome tik vieno Vyriausybės atstovo apskrityje atsakymą, kuriame jis atsisako veikti pagal savo kompetenciją, nes matote „savivaldybės tarybos sprendimas buvo priimtas tikslu įgyvendinti Šilumos ūkio įstatymo reikalavimus įteisinant patalpų savininkų bendrąją nuosavybę į šilumos punkto įrenginius, o ne turint tikslą juos prievarta parduoti šilumos vartotojams ...“

 O apie Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo nuostatas, kaip sakoma,nei bū ..., nei mė .....“

    Betgi pastarasis Įstatymas tam ir yra  išleistas, kad apsaugoti savivaldybės turtą, o Vyriausybės atstovai tam ir yra tame tarpe  skirti   užtikrinti, kad savivaldybės turtas būtų valdomas, naudojamas, juo disponuojama tik šio  Įstatymo nustatyta tvarka.

  O ir Šilumos ūkio įstatyme, kaip sakoma, nė su žiburiu nesurasi, kad šilumos punktus daugiabučių namų savininkai privalo  prievarta įsigyti.

  Sumoje Vyriausybės atstovams, apygardų prokuratūroms, jeigu pamiršo, primename, kad viešoje teisinėje erdvėje galioja nuostata, kad galima tik tai, kas nustatyta, kad yra ir toks Lietuvos respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymas, kurio nuostatomis būtina vadovautis.

 Vyriausybei gi siūloma padidinti kvalifikacinius reikalavimus savo atstovams apskrityse ir nepamiršti pasidomėti, ką gi jie tenai veikia ....******************************************************************************
LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JUO ĮSTATYMAS
11 straipsnis. Savivaldybių turto valdymas, naudojimas ir disponavimas juo
1. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto savininko funkcijas, remdamasi įstatymais, įgyvendina savivaldybės taryba.
2. Kitos savivaldybių institucijos, savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos joms patikėjimo teise perduotą savivaldybės turtą valdo, naudoja bei disponuoja juo pagal įstatymus savivaldybių tarybų sprendimų nustatyta tvarka.
3. Kitiems juridiniams asmenims savivaldybės turtas patikėjimo teise gali būti perduodamas pagal turto patikėjimo sutartį savivaldybių funkcijoms įgyvendinti ir tik tais atvejais, kai jie pagal įstatymus gali atlikti savivaldybių funkcijas. Sprendimą dėl turto perdavimo patikėjimo teise kitiems juridiniams asmenims priima savivaldybės taryba. Tokiame sprendime turi būti nurodyta savivaldybės institucija ar įstaiga, įgaliota sudaryti turto patikėjimo sutartį, ir juridinis asmuo, pagal įstatymus galintis atlikti savivaldybių funkcijas.


Komentarų nėra:

Rašyti komentarą