2018 m. spalio 26 d., penktadienis

Seimo narys Edmundas Pupinis kviečiamas vykdyti Seimo nario priesaiką

 Atviras laiškas Seimo nariui Edmundui Pupiniui

Seimo 2018 09 20 posėdžio stenogramoje rašoma:

 Ge­ria­mo­jo van­dens tie­ki­mo ir nuo­te­kų tvar­ky­mo įsta­ty­mo Nr. X-764 1, 3, 6, 9, 10, 12, 16, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 34, 35, 38 straips­nių pa­kei­ti­mo ir Įsta­ty­mo pa­pil­dy­mo 341, 351 straips­niais ir prie­du įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2385ES, Ad­mi­nist­ra­ci­nių nusižen­gi­mų ko­dek­so 332 straips­nio pa­kei­ti­mo įsta­ty­mo pro­jek­tas Nr. XIIIP-2386 (pateiki­mas)
......................
........................................
PIRMININKAS. Klau­sia E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū. Ger­bia­mas mi­nist­re, jau tur­būt ma­tė­te įre­gist­ruo­tas pa­tai­sas, kai įsta­ty­mu bu­vo ban­do­ma teik­ti karš­to van­dens ruo­ši­mo prin­ci­pus.
No­rė­čiau pa­klaus­ti, ar jūs tam pri­tar­si­te, ar ban­dy­si­te kaip nors ki­taip pa­veik­ti Sei­mo na­rius, kad jie, ta gru­pė, pa­keis­tų sa­vo nuo­mo­nę?
-------------------------------
Ryšium su tuo, viešojo intereso tikslu prašome informacijos:

Ø  Kaip Jūs suprantate „karšto vandens ruošimo“ principus daugiabučiuose namuose  ??

Ø  Ar Jūs žinote, kad beveik visuose daugiabučiuose namuose  yra įrengti šilumos punktai, kuriuose ruošiamas  karštas vanduo pastatų vartotojams?

Ø  Ar Jūs žinote, kad daugiabučių namų su šilumos punktais butų savininkai su šilumos tiekėjais yra sudarę šilumos šildymui ir karštam vandeniui ruošti sutartis, kurios pagal Civilinį  kodeksą turi įstatymo galią ?

Ø  Ar Jūsų žinote, kad tuometinio Jūsų partijos nario  energetikos ministro Arvydo Sekmoko iniciatyva 2010 metais buvo realizuotas Valstybinis reketas – neteikiamos centralizuotai paruošto karšto vandens tiekimo paslaugos mokestis, kuris nuo tada šilumos vartotojų sąskaita    krauna šilumos tiekėjams pelnus, o verslo subjektams ir valdžios institucijoms mažina šilumos kainą ?

Ø  Jeigu Jūs gyvenate daugiabučiame  name su šilumos punktu, tai ar suvokiate, kad mokate Valstybinio reketo mokestį?

Ø  Ar dabar, sužinojęs,   kad jau 8 metai, kaip vyksta valstybinis reketas, Jūs   vykdysite Seimo nario priesaiką:  gerbti ir vykdyti   įstatymus,   sąžiningai tarnauti Tėvynei,   Lietuvos žmonių gerovei ???


Buitinių vartotojų sąjunga 
antaas1940@gmail.com
 
.

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą