2020 m. vasario 15 d., šeštadienis

Jo Kilnybė, jo liaudis ir jo „Gerovės valstybė ...


 
Tikslu sukurti „Gerovės valstybę“ Jo Ekscelencija (liet. Jo Kilnybė) prezidentas  Gitanas Nausėda  siūlė visą eilę priemonių, tame tarpe mažinti  lengvatą ūkininkų dyzeliniam kurui ir pan. 

Taupyti, savaime suprantama, visada reikia, tiktai Jo Kilnybei valstybės vadovui  visiškai tiktų parodyti pavyzdį.

 Deja yra kaip yra:

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija
                                                              Tūkst. Eur
Iš viso
iš jų
išlaidoms
turtui įsigyti
iš viso
darbo užmokesčiui
2019 m.         5 751                            5 505               3 839                          246
2020 m.         7 508                            6 617               4 567                          591
----------------------------------------------------------------------------------------------------
                   + 1 457                            1 112                  728                          345                                                      
 
Tokiu būdu Jo Kilnybės dvaro išlaikymas 2020 metais padidėjo 25 procentais.

Tiktai ar suvokia tai liaudis, retinguodma Jo Kilnybę ??

Akivaizdu, kad NE.

Ar suvokia liaudis, kodėl Jo Kilnybės  55 patarėjų tunte nėra grupės, kuri užsiimtų vartotojų (t.y. mūsų visų) problemomis.

Akivaizdu, kad NE.

Ar suvokia liaudis, kodėl Jo Kilnybė kiekviena pasitaikiusia proga eskaluoja Rusijos pavojų.

Akivaizdu, kad NE.
 

Ar suvokia liaudis, kodėl Jo Kilnybė nutyli, kad Lietuva vienintelė ne tik Europoje, o ko gero ir visame sviete,  be vietos savivaldos (seniūnijų).

Akivaizdu, kad NE.

Ar suvokia liaudis, kad be vietos savivaldos ji netaps piliečiais.

Akivaizdu, kad NE.

NE sąrašą galima būtų tęsti ir tęsti.

Jį užbaigsime klausimu – Ar suvokia liaudis, kad Jo Kilnybė, kiekvieną kartą išvykdamas iš šalies, laužo savo priesaiką.

Atsakymas, kaip sakoma,  nebereikalingas ...

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 2019 metų biudžetas

    https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/bdd75970fe1711e89b04a534c5aaf5ce

   2020 metų biudžetas
 https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/9af9c40028ab11eabe008ea93139d588
Komentarų nėra:

Rašyti komentarą