2021 m. birželio 28 d., pirmadienis

Ko bendru Seimo Pozicijos, Opozicijos ir kt. pritarimu išsigando visas Seimas ?????.................


 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS
VAKARINIO POSĖDŽIO PROTOKOLAS
 2021-06-22 Nr. SPP-7

Vilnius

 

 

SVARSTYTA. Seimo protokolinio nutarimo ,,Del Antano Algimanto Miškinio peticijos" projektas Nr. PNP-14-21(teikėjai - E. Pupinis I Peticijų7 komisija).

Pranešėjas - Peticijų komisijos pirmininkas E. Pupinis.

 

NUTARTA. Priimti tokį Seimo protokolini nutarimą :

Lietuvos Respublikos Seimas, atsižvelgdamas i Seimo Peticijų komisijos išvadq ,,Dėl

Antano Algimanto Miškinio peticijos", n u t a r i a:

Atmesti Antano Algimanto Miškinio peticijoje pateiktą pasiūlymą pakeisti Lietuvos Respublikos Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymą ir nustatyti, kad Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija Lietuvos Respublikos Seimui ir Lietuvos Respublikos Vyriausybei, ekstremaliųjų situacijų metu - ir Seimo opozicijai suteiktų laiką kalbėti, kaip ir Lietuvos Respublikos Prezidentui.  

 

Pritarta bendru sutarimu.

 

 Posėdžio pirmininkas                                                Andrius Mazuronis

 

Protokolą rašė                                                             Tatjana Jurseniene

--------------------------------------------------------------

O buvo taip:

 

16.11 val.

Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl An­ta­no Al­gi­man­to Miš­ki­nio pe­ti­ci­jos“ (pro­jek­tas Nr. PNP-14-21) pri­ėmi­mas

 

Ki­tas dar­bo­tvarkės re­zer­vi­nis 9 klau­si­mas – Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl An­ta­no Al­gi­man­to Miš­ki­nio pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas Nr. PNP-14-21. Pra­ne­šė­jas – E. Pu­pi­nis.

E. PUPINIS (TS-LKDF). Ačiū, ger­bia­mas po­sė­džio pir­mi­nin­ke. Ger­bia­mi ko­le­gos, Sei­mo pro­to­ko­li­nio nu­ta­ri­mo „Dėl An­ta­no Al­gi­man­to pe­ti­ci­jos“ pro­jek­tas. Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja A. A. Miš­ki­nio pe­ti­ci­ją iš es­mės iš­nag­ri­nė­jo šių me­tų bir­že­lio 16 die­ną. 

Po­sė­dy­je pri­ėmė spren­di­mą at­mes­ti šio­je pe­ti­ci­jo­je pa­teik­tą pa­siū­ly­mą pa­keis­ti Lie­tu­vos na­cio­na­li­nio ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos įsta­ty­mą ir nu­sta­ty­ti, kad Lie­tu­vos na­cio­na­li­nis ra­di­jas ir te­le­vi­zi­ja Sei­mui ir Vy­riau­sy­bei, eks­tre­ma­lių si­tu­a­ci­jų me­tu – ir Sei­mo opo­zi­ci­jai su­teik­tų lai­ką kal­bė­ti, kaip ir Res­pub­li­kos Pre­zi­den­tui.

Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­ja šį spren­di­mą pri­ėmė at­si­žvelg­da­ma į Kul­tū­ros mi­nis­te­ri­jos ir Lie­tu­vos ra­di­jo ir te­le­vi­zi­jos pa­teik­tas nuo­mo­nes ir ma­ny­da­ma, kad tiek Vi­suo­me­nės in­for­ma­vi­mo įsta­ty­mas, tiek Sei­mo rin­ki­mų įsta­ty­mas, tiek Pre­zi­den­to rin­ki­mų įsta­ty­mas, ki­ti įsta­ty­mai ir ki­ti tei­sės ak­tai, tiek žur­na­lis­ti­kos stan­dar­tai įga­li­na Sei­mą, Sei­mo opo­zi­ci­ją, Vy­riau­sy­bę, mi­nis­te­ri­jas ir ki­tas ins­ti­tu­ci­jas skleis­ti ofi­cia­lią in­for­ma­ci­ją per LRT ar pa­si­tel­kus ki­tus vie­šo­sios in­for­ma­ci­jos ren­gė­jus ir sklei­dė­jus. 

Pra­šom į tai at­si­žvelg­ti ir pri­tar­ti ko­mi­si­jos iš­va­dai at­mes­ti mi­nė­tą A. A. Miš­ki­nio pe­ti­ci­ją.

PIRMININKAS. La­bai dė­kui, ger­bia­mas ko­le­ga. Dėl mo­ty­vų dėl Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos iš­va­dos nė­ra no­rin­čių kal­bė­ti ko­le­gų. 

Ger­bia­mi ko­le­gos, gal ga­li­me Pe­ti­ci­jų ko­mi­si­jos siū­ly­mui at­mes­ti pe­ti­ci­ją pri­tar­ti ben­dru su­ta­ri­mu? 

Ga­li­me. La­bai dė­kui. 

--------------------------------------------------

  Neabejotinai, ir ponas E. Pupinis ir visa jo vadovaujama Peticijų komisija, ir sumoje ir po vieną,  tikrai nėra analfabetai, kad nesuvoktų, kad turėti savo laiką  LRT yra visiškai ne tas pats, ką nustato Visuomenės informavimo įstatymas:

20 straipsnis. Pareiga skelbti oficialius valstybės pranešimus

1. Gaivalinių nelaimių, didelių avarijų ar epidemijų, karo ar nepaprastosios padėties atveju viešosios informacijos rengėjai ir skleidėjai turi įstatymų ir (ar) Vyriausybės nustatytais atvejais ir tvarka nemokamai ir operatyviai skelbti oficialius valstybės pranešimus.


 Taigi ką Peticijų komisija pasiūlė Seimas patenkino .....

Tokiu būdu, ir toliau esant ekstremaliai situacijai, informacija apie Covid -19 bus pateikiama  būdu "kaip nori, taip ir suprask"......

 O kad tinkamos komunikacijos su visuomene nėra, ir akivaizdu, ir nepaneigiama.

Ir dar tenka pridurti, kad jos ir nenorima turėti.

Iš čia ir klausimas -KODĖL?

Ko gi bijo visa mūsų valdžiukė ???


.

 

Komentarų nėra:

Rašyti komentarą